Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om den erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse (HA)


I henhold til § 2, stk. 1 og § 11, stk. 2, i universitetsloven, jf.

lovbekendtgørelse nr. 334 af 27. maj 1993 og § 8, stk. 1, i lov om

handelshøjskoler og handelshøjskoleafdelinger, jf. lovbekendtgørelse

nr. 675 af 29. juli 1992, som ændret ved § 14, stk. 1, litra 6, i

universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 334 af 27. maj 1993,

fastsættes:

Kapitel 1

Uddannelsens formål og struktur

§ 1. Formålet med den erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse er at give de studerende et bredt anlagt og alsidigt overblik over private og offentlige virksomheders hovedproblemer.

Stk. 2. Uddannelsen giver dimittenderne umiddelbar erhvervskompetence og skal samtidig være forudsætning for kandidatuddannelse.

§ 2. Den erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse er på 3 år.

Stk. 2. Uddannelseslængden angiver det antal årsværk, der skal lægges til grund for planlægningen af uddannelsen. Et årsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i et år.

§ 3. I uddannelsen skal den studerende gennem opøvelse i behandling af virksomheds- og samfundsøkonomiske problemstillinger og under anvendelse af samfundsvidenskabelige teorier og metoder have opnået evne til selvstændigt og i samarbeje med andre

 • 1) at identificere og definere konkrete problemer vedrørende den enkelte virksomhed eller grupper af virksomheder,
 • 2) at fremsætte begrundede forslag til løsning eller afhjælpning af identificerede problemer på baggrund af systematisering, anvendelse af teori og praktisk erfaring,
 • 3) som led i fremsættelse af løsningsforslag at analysere og vurdere konsekvenser både for virksomheden og dens ansatte og for andre berørte grupper i og uden for virksomheden,
 • 4) at udføre økonomiske og ledelsesmæssige arbejdsopgaver til løsning af problemerne, og
 • 5) at forøge og udvikle sin faglige viden og kunnen ved læsning af faglitteratur på videnskabeligt niveau og ved opnåelse af større praktisk erfaring.

§ 4. Uddannelsen består af en 1. del på 1 år og en 2. del på 2 år, jf. § 15, stk. 1. Uddannelsen afsluttes med et projekt eller en anden større opgave.

§ 5. Den erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse giver ret til betegnelsen BA samt til at anvende bogstaverne HA som betegnelse for uddannelsen.

§ 6. Institutionen kan tillade, at studerende fra andre videregående uddannelser følger dele af den erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse og aflægger prøve som led i deres egen uddannelse.

Stk. 2. I forbindelse med den erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse kan en institution tilbyde afrundede uddannelsesdele af 1 til 3 semestres varighed, der kan indgå i andre uddannelser ved de videregående uddannelsesinstitutioner.

Kapitel 2

Uddannelsens indhold

§ 7. Uddannelsen består af en samfundsøkonomisk fagblok, en erhvervsøkonomisk fagblok og en redskabsfaglig blok.

Stk. 2. Minimumskravene til omfanget af de enkelte fagblokke er:

 • 1) den samfundsøkonomiske blok: 1/2 årsværk
 • 2) den erhvervsøkonomiske blok: 1 årsværk
 • 3) den redskabsfaglige blok: 3/4 årsværk.

Stk. 3. Det endelige omfang af de enkelte fagblokke fastlægges af institutionen i studieordningen.

§ 8. Den samfundsøkonomiske bloks område er samfundets økonomiske struktur, udvikling og internationale relationer.

Stk. 2. Blokkens centrale fag er samfundsøkonomi. I faget integreres metodeorienteret behandling af offentligt og andet datamateriale med teoretiske elementer. Faget indeholder en mikroteoretisk og en makroteoretisk del.

Stk. 3. Den mikroteoretiske del omfatter markedet og dets funktion, herunder prisdannelse, ressourceallokering og markedsregulering.

Stk. 4. Den makroteoretiske del omfatter teorier om den nationale økonomis struktur og udvikling, herunder indkomstdannelsens teori og nationalregnskabsstatistikken og teorier om internationale økonomiske forhold, herunder markedsdannelser. I tilknytning hertil behandles teorier om og mål med styringen af den nationale økonomi.

Stk. 5. I blokken kan indgå yderligere fag af perspektiverende karakter, som økonomiske samfundssystemer, teorihistorisk udvikling og internationale forhold.

§ 9. Den erhvervsøkonomiske bloks område er den enkelte virksomhed eller gruppe af virksomheder med særligt henblik på økonomiske og organisatoriske forhold og relationer til det omgivende samfund.

Stk. 2. Blokkens centrale fag er erhvervsøkonomi. I faget behandles og integreres de væsentligste teorier og metoder inden for omkostningslære, investering og finansiering, afsætningsøkonomi, organisation og regnskabsvæsen med henblik på løsning af erhvervsøkonomiske problemer.

Stk. 3. I blokken kan indgå yderligere fag, f.eks. systemanalyse, økonomisk psykologi og arbejdssociologi.

§ 10. Den redskabsfaglige blok indeholder fag, der er forudsætninger for arbejdet i de øvrige blokke, og som er af betydning for behandling af praktiske erhvervsøkonomiske problemstillinger.

Stk. 2. Blokkens centrale fag er erhvervsret, statistik og databehandling.

Stk. 3. Erhvervsret omfatter retsområder af relevans for erhvervsøkonomiske problemstillinger med særlig vægt på civilrettens centrale dele.

Stk. 4. Statistik omfatter metoder til at indsamle, bearbejde og analysere data med henblik på at belyse erhvervs- og samfundsøkonomiske forhold og at tilvejebringe grundlag for beslutningstagen. I faget lægges særlig vægt på dataanalyse og læren om statistisk inferens baseret på sandsynlighedsteori.

Stk. 5. Databehandling omfatter datamatiske anvendelsesområder i erhvervs- og samfundsøkonomiske problemstillinger. I faget lægges særlig vægt på systemkonstruktion, programmering og implementering.

Stk. 6. I blokken kan indgå yderligere fag såsom matematik, bogføring, fremmedsprog og videnskabsteori.

§ 11. Med Undervisningsministeriets godkendelse kan der oprettes særlige kombinationslinier, i hvilke erhvervsøkonomi kombineres med et andet fag. Minimumskravene til omfanget af de enkelte fagblokke på kombinationslinierne er:

 • 1) den samfundsøkonomiske blok, jf. § 8, skal udgøre mindst 2/8 årsværk,
 • 2) den erhvervsøkonomiske blok, jf. § 9, skal udgøre mindst 7/8 årsværk,
 • 3) kombinationsområdet skal udgøre mindst 1 årsværk, og
 • 4) den redskabsfaglige blok, der på kombinationslinierne består af de redskabsfag, der ikke indgår i kombinationsområdet, jf. § 10, mindst 3/8 årsværk.

Stk. 2. For tiden er kombinationslinierne HA (jur.), HA (dat.), HA (int.) og HA (mat.) godkendt. Kombinationsbetegnelsen påføres eksamensbeviset i parantes efter betegnelsen HA.

Stk. 3. For hver af kombinationslinierne fastsættes i studieordningen nærmere regler om uddannelsens indhold, studieforløb og eksamensfordringer.

§ 12. I uddannelsen kan indgå praktik. Nærmere regler om praktikkens omfang og placering og om rapporteringsformen fastlægges i studieordningen.

§ 13. Uddannelsen skal indeholde tilvalgsfag, der vælges af den enkelte studerende. Det fastsættes i studieordningen inden for hvilke fagblokke, der oprettes tilvalgsfag.

Kapitel 3

Eksamen m.v.

§ 14. For eksamen, herunder prøveformer, bedømmelse, eksamensbevis, klage over eksamen m.v. gælder reglerne i bekendtgørelse om eksamen ved visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet.

§ 15. 1. og 2. del bestås hver for sig efter reglerne i stk. 2-4, jf. dog stk. 5.

Stk. 2. For at bestå kræves:

 • 1) at karaktergennemsnittet er mindst 6,0 uden oprunding,
 • 2) at karakterer, der indgår i karaktergennemsnittet, er mindst 03, og
 • 3) at prøver, hvori der gives Bestået/Ikke bestået, er bestået.

Stk. 3. Det bestemmes i studieordningen, hvilke karakterer som er opnået for deltagelse i seminarer og øvelsesrækker, der indgår i karaktergennemsnittet.

Stk. 4. Regler for vægtning af karakterer, som indgår i et karaktergennemsnit, fastsættes i studieordningen. Fastsættelsen sker på grundlag af fagets andel af henholdsvis 1. og 2. dels samlede studieaktiviteter.

Stk. 5. Det kan bestemmes i studieordningen, at prøver skal bestås hver for sig.

§ 16. En studerende kan forlange en studieaktivitet, der alene er bedømt af en lærer, efterprøvet af en censor, såfremt der ikke er opnået karakteren 6 eller derover eller bedømmelsen »Bestået«. Anmodning herom skal være skriftlig og begrundet og skal være indgivet senest ugedagen efter, at bedømmelsen er meddelt den studerende.

Stk. 2. Ved fornyet deltagelse i prøver, seminarer og øvelsesrækker er den sidst opnåede karakter gældende.

Kapitel 4

Andre bestemmelser

§ 17. Institutionen fastsætter inden for bekendtgørelsens rammer nærmere regler om uddannelsen i en studieordning, jf. universitetsloven, § 8.

Stk. 2. Studieordningen skal indholde bestemmelser om:

 • 1) Antal kombinationslinier og disses profil.
 • 2) Fagblokkenes indhold og omfang samt omfanget af de studieelementer, der indgår heri.
 • 3) Undervisnings- og studieformer og deres placering i studiet.
 • 4) Eventuel praktik.
 • 5) Tilvalgsfag samt deres omfang og placering i studiet.
 • 6) Pensumbeskrivelser.
 • 7) Antallet af prøver, deres indhold og fordeling på 1. og 2. del samt afløsningsopgaver m.v.
 • 8) Vægtning af karakterer, der indgår i karaktergennemsnit for en deleksamen, herunder hvorvidt karakterer for enkelte seminarer og øvelsesrækker indgår i gennemsnittet.
 • 9) Eventuel anvendelse af supplerende beståelseskriterium, hvorefter hver prøve bestås for sig.
 • 10) Eksamenstilmelding.
 • 11) Meritoverføring og overføring af karakterer.
 • 12) Andre studerendes adgang til dele af uddannelsen samt særligt tilrettelagte uddannelsesforløb.

Stk. 3. Institutionen kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af institutionen.

Stk. 4. Inden studieordningen fastsættes og ved væsentlige ændringer af studieordningen, tager institutionen kontakt til aftagerrepræsentanter herunder censorer. De øvrige institutioner orienteres med henblik på koordinering af uddannelserne.

Stk. 5. Studieordninger og væsentlige ændringer heraf træder i kraft ved et studieårs begyndelse.

Stk. 6. Studieordninger og ændringer af studieordninger sendes til de andre institutioner, censorerne og Undervisningsministeriet, til orientering.

§ 18. Institutionerne kan nedsætte et fællesudvalg, der er rådgivende om uddannelsen over for institutionerne og ministeriet.

§ 19. Institutionen kan i hvert enkelt tilfælde eller ved almindelige bestemmelser i studieordningen godkende, at beståede uddannelseselementer eller dele heraf efter denne bekendtgørelse, bestået ved en anden institution, ækvivalerer tilsvarende uddannelseselementer eller dele heraf ved institutionen.

Stk. 2. Institutionen kan i hvert enkelt tilfælde eller ved almindelige regler i studieordningen godkende, at gennemførte/beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse træder i stedet for uddannelseselementer, der er omfattet af denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Ved godkendelse efter stk. 2, anses uddannelseselementet for gennemført, hvis det er bestået efter reglerne om den pågældende uddannelse.

§ 20. Undervisningsministeriet kan tillade afvigelser fra bekendtgørelsen som led i studieforsøg. Samtidig fastsættes forsøgets varighed og rapporteringsformen.

Stk. 2. Undervisningsministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i usædvanlige forhold.

§ 21. Klager over institutionens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse indgives til institutionen. Institutionens afgørelse kan, når klagen vedrører retlige spørgsmål, indbringes for Undervisningsministeriet.

Stk. 2. Fristen for indgivelse af klage er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende.

Kapitel 5

Ikrafttræden m.v.

§ 22. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 1995.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 678 af 20. august 1993 om den erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse (HA) ophæves.

Stk. 3. Institutionen fastsætter overgangsregler for studerende, der er begyndt på uddannelsen inden 1. september 1995, og som ønsker at færdiggøre uddannelsen efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 4. Studerende, der færdiggør uddannelsen efter de hidtidige regler, skal senest afslutte uddannelsen ved sommereksamen 1999.

Undervisningsministeriet, den 7. august 1995

PMV

Torben Kornbech Rasmussen

/ Karen Plessing