Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om sygeundervisning for elever i folkeskolen og visse private skoler (* 1) (* 2)


I henhold til § 21, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 541 af 21. august 1986, og § 4, nr. 2, i lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 677 af 3. oktober 1986, fastsættes:

I. Almindelige bestemmelser

§ 1. Elever, der er indskrevet i folkeskolen eller indmeldt i en tilsvarende privat skole, men som på grund af smittefare eller af hensyn til deres sundhed eller velfærd ikke kan undervises i skolen, er berettiget til sygeundervisning efter reglerne i denne bekendtgørelse.

§ 2. Ved længere tids forsømmelse på grund af sygdom eller lignende skal skolen rette henvendelse til forældrene senest 3 uger (15 skoledage) efter, at eleven sidst deltog i skolens undervisning eller skulle have påbegyndt skolegangen. Det samme gælder ved hyppige kortvarige forsømmelser på grund af sygdom, når de har haft en samlet varighed af 3 uger.

Stk. 2. Opholder eleven sig i hjemmet, sørger skolens leder efter samråd med forældrene for, at den nødvendige undervisning i hjemmet iværksættes. Er der tvivl om, hvorvidt eleven på grund af sygdom eller lignende er forhindret i at deltage i almindelig skolegang, kan skolen forlange en udtalelse herom fra skolelægen, eventuelt en lægeerklæring.

Stk. 3. Opholder eleven sig på et sygehus, et hospital eller en anden institution, skal skolen indhente oplysning om, hvorvidt eleven modtager undervisning. Er dette ikke tilfældet, skal skolen underrette skolekommissionen i den kommune, hvor institutionen ligger, i København skoledirektionen.

Stk. 4. Såfremt eleven inden yderligere en uges forløb vil kunne genoptage eller påbegynde almindelig skolegang, eventuelt ved at blive befordret til skole, kan sygeundervisning undlades, men der må i så fald tages stilling til, om eleven skal have supplerende undervisning efter de herom gældende bestemmelser.

§ 3. Formålet med sygeundervisningen er at fremme elevernes indlæring og personlige udvikling på en sådan måde, at de ved genoptagelse af almindelig skolegang kan følge undervisningen på det klassetrin, de tilhører.

Stk. 2. Undervisningens indhold bør være i overensstemmelse med de læseplaner, der gælder for elevens skole.

Stk. 3. For elever, der ikke kan antages senere at blive i stand til at følge almindelig skolegang, kan undervisningen tilrettelægges efter en individuelt udformet plan. Det bør dog i de fag, hvor det er muligt, tilstræbes at opfylde formålet med undervisningen i det pågældende fag.

§ 4. Omfanget af sygeundervisningen må til enhver tid afpasses efter den enkelte elevs alder, helbredstilstand og øvrige forudsætninger.

§ 5. For elever, hvis personlige udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, skal sygeundervisningen tilrettelægges efter reglerne om specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand.

§ 6. Den, der forestår eller varetager sygeundervisningen, skal indhente oplysning om elevens hidtidige undervisning, jf. § 3, stk. 2, og sørge for, at de lærere, der skal undervise eleven efter sygeundervisningens ophør, får de nødvendige oplysninger om dennes forløb.

Stk. 2. Hvis en elev udskrives fra et sygehus eller et hospital til fortsat pleje på andre institutioner eller i hjemmet, skal den, der hidtil har forestået undervisningen, medvirke til, at denne kan fortsætte umiddelbart efter udskrivningen.

II. Sygeundervisning i hjemmet

§ 7. Sygeundervisning i hjemmet bør så vidt muligt varetages af en eller flere af elevens egne lærere ved skolen, fortrinsvis klasselæreren.

Stk. 2. Varetages undervisningen af andre end den pågældende skoles lærere, er den undergivet tilsyn af skolekommissionen, i København af skoledirektionen.

§8. Udgifterne ved sygeundervisning i hjemmet af elever i folkeskolen påhviler kommunen.

Stk. 2. Udgifterne ved sygeundervisning i hjemmet af elever i private skoler indgår i skolens tilskudsgrundlag efter de herom fastsatte regler.

§ 9. Kommunalbestyrelsen eller efter dennes bemyndigelse skolekommissionen, i København skoledirektionen, kan fastsætte nærmere regler om iværksættelse af sygeundervisning i hjemmet for elever i folkeskolen og om undervisningens sædvanlige omfang. Det kan herunder bestemmes, at skolelederens beslutning efter § 2, stk. 2, skal godkendes af skolekommissionen eller af anden myndighed.

Stk. 2. Direktoratet for Folkeoplysning, Frie Grundskoler m.v. kan fastsætte tilsvarende regler for så vidt angår private skoler.

III. Hospitalsundervisning

§ 10. Det påhviler kommunen at indrette undervisning efter § 1 på de i kommunen beliggende sygehuse, hospitaler og andre institutioner, som modtager børn i alderen 6-18 år, medmindre sådan undervisning er indrettet af amtskommunen, eller der på anden måde sørges for elevernes undervisning. Undervisningen kan omfatte elever, der er fyldt 18 år.

Stk. 2. Det angives i skoleplanen, på hvilke sygehuse, hospitaler m.v. kommunen har indrettet undervisning.

§ 11. Undervisningen kan gives som enkeltmandsundervisning eller holdundervisning.

§ 12. Undervisningen bør varetages af lærere med praktisk erfaring fra folkeskolens almindelige undervisning.

§ 13. Undervisningen skal foregå i lokaler, der efter deres størrelse, placering og indretning må anses for egnede til formålet. Det påhviler sygehuset, hospitalet eller institutionen at stille sådanne lokaler til rådighed.

§ 14. Undervisningen er undergivet tilsyn af skolekommissionen i den kommune, der har indrettet undervisningen, i København af skoledirektionen.

§ 15. Udgifterne til hospitalsundervisning, herunder til undervisningsmidler og inventar, påhviler den amtskommune, hvor institutionen er beliggende.

Stk. 2. En kommunes forslag til det årlige budget for hospitalsundervisningen skal forelægges amtsrådet til godkendelse inden en frist, der fastsættes af amtsrådet. Kommunen kan forlange amtskommunens refusion forskudsvis udbetalt på grundlag af det godkendte budget.

Stk. 3. For institutioner i København og Frederiksberg kommuner påhviler udgifterne kommunen.

§ 16. Amtsrådet kan fastsætte nærmere regler om iværksættelse af hospitalsundervisning og om dennes sædvanlige omfang.

IV. Ikrafttræden m.v.

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 1987.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 171 af 10. marts 1976 om sygeundervisning for elever i folkeskolen og visse private skoler ophæves.

Undervisningsministeriet, den 26. oktober 1987

P. M. V.

E. B.

LISELOTTE HESLET SESTOFT

Officielle noter

(* 1) Bekendtgørelsen er en ajourføring af gældende regler i Undervisningisteriets bekendtgørelse nr. 171 af 10. marts 1976 og de ved bekendtgørelse nr. 504 af 9. oktober 1978 gennemførte ændringer heraf.

Redaktionel note
  • Regler, der udstedes med hjemmel i den fælles støttelovgivning, udstedes af kulturministeren for så vidt angår frie kostskoler og af undervisningsministeren for så vidt angår frie grundskoler og private gymnasieskoler, studenter- og hf-kurser.
  • Undervisningsministeren har beholdt ansvaret i øvrigt for frie grundskoler og private gymnasieskoler, studenter- og hf-kurser. Administration af den fælles støttelovgivning for så vidt angår frie grundskoler og private gymnasieskoler, studenter- og hf-kurser og af lov om friskoler og private grundskoler m.v. forbliver i Direktoratet for Folkeoplysning, Frie Grundskoler m.v. efter delegation fra undervisningsministeren. Tilsyn med private gymnasieskoler, studenter- og hf-kurser varetages som hidtil af Undervisningsministeriet. Klager over den materielle sagsbehandling på de områder, som direktoratet varetager efter delegation, behandles af Undervisningsministeriet.
  • (* 2) Efter kgl. resolution af 3. juni 1988 er der sket følgende ressortomlægning mellem Undervisningsministeriet og Kulturministeriet: Kulturministeren er blevet øverste ansvarlige for forvaltningen af Direktoratet for Folkeoplysning, Frie Grundskoler m.v. Kulturministeren har herunder overtaget ansvaret for folkehøjskoler, landbrugsskoler, husholdningsskoler og efterskoler (frie kostskoler), og for den støttelovgivning, som er fælles for frie kostskoler, friskoler og private grundskoler (frie grundskoler) samt private gymnasieskoler, studenter- og hf-kurser.
  • På den baggrund er Bekendtgørelse om sygeundervisning for elever i folkeskolen og visse private skoler indlagt i fuld tekst i Undervisningsministeriets base.