Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af retsafgiftsloven og pasloven

(Forhøjelse af afgiften for borgerlige domssager og af betalingen for udstedelse af pas til voksne)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om retsafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 460 af 27. juni 1989, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 383 af 2. juni 1999, foretages følgende ændring:

1. I § 1, stk. 1, 2. pkt., ændres »1 pct.« til: »2 pct.«.

§ 2

I lov om pas til danske statsborgere m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 586 af 1. september 1986, som ændret ved § 6 i lov nr. 386 af 20. maj 1992 og § 6 i lov nr. 288 af 12. maj 1999, foretages følgende ændringer:

1. § 4 a, stk. 1-3, ophæves, og i stedet indsættes:

»For udstedelse af pas til personer, der er fyldt 18 år, men ikke fyldt 65 år, for personer født før den 1. juli 1939 dog 67 år, betales 600 kr.

    Stk. 2. For udstedelse af fællespas betales 600 kr.

    Stk. 3. For udstedelse af pas til personer, der er over 65 år, for personer født før den 1. juli 1939 dog 67 år, betales 350 kr.

    Stk. 4. For udstedelse af pas til personer, der er under 18 år, betales 150 kr.«

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 5 og 6.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. januar 2000.

§ 4

§ 2 gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

 

Givet på Amalienborg, den 29. december 1999

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Frank Jensen