Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om maksimalgrænseværdier for indhold af pesticidrester i fødevarer og foderstoffer1)

 

I medfør af § 10, § 61, stk. 1, § 62 og § 78, stk. 3, i lov nr. 471 af 1. juli 1998 om fødevarer m.m. (fødevareloven), og § 1 og § 6, stk. 2 og 3, i lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 80 af 2. februar 2000, samt efter bemyndigelse fra ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, fastsættes:

Område og afgrænsning

§ 1. Bekendtgørelsen fastsætter maksimalgrænseværdier for det tilladelige indhold af visse pesticidrester i fødevarer og foderstoffer som nævnt i bilagene.

Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder også for fødevarer nævnt i stk. 1 efter iblanding i en sammensat fødevare jf. § 3, stk. 2.

Stk. 3. Fødevarer og foderstoffer betegnes herefter samlet som produkter. Bekendtgørelsen gælder ligeledes for produkter nævnt i stk. 1 efter tørring eller forarbejdning jf. § 3, stk. 2.

Stk. 4. Bekendtgørelsen omfatter ligeledes produkter nævnt i stk. 1, 2 og 3, som er bestemt til udførsel til lande uden for Den Europæiske Union. Bekendtgørelsen gælder dog ikke for vegetabilske produkter, hvis det godtgøres, at:

1) bestemmelseslandet kræver denne særlige behandling for at forhindre, at der indføres skadegørere på dets område, eller

2) behandling er nødvendig for at beskytte produkterne mod skadegørere under transporten til bestemmelseslandet og under oplagring i dette land.

Stk. 5. Bekendtgørelsen gælder ikke for indhold af følgende pesticidrester i foderstoffer, der alene vurderes efter reglerne i foderstoflovgivningen: aldrin, dieldrin, chlorcampher, chlordan, DDT, endosulfan, endrin, heptachlor, hexachlorbenzen og hexachlorcyclohexan.

Definition af pesticider og pesticidrester

§ 2. Ved pesticider forstås i denne bekendtgørelse aktivstoffer, som er bestemt til at:

1) beskytte planter eller planteprodukter mod alle skadegørere eller at forebygge sådanne angreb,

2) øve indflydelse på planters livsprocesser på anden måde end som ernæring (f.eks. vækstregulerende midler),

3) bevare planter eller planteprodukter, for så vidt der ikke findes særlige bestemmelser om anvendelsen af sådanne stoffer som tilsætningsstoffer m.v.,

4) ødelægge uønskede planter,

5) ødelægge plantedele, eller

6) bremse eller forebygge uønsket vækst af planter.

Stk. 2. Ved pesticidrester forstås rester af de aktivstoffer, som er omfattet af stk. 1, samt aktivstoffernes nedbrydnings-, omdannelses- og reaktionsprodukter, jf. bilag 1.

Restindhold m.v.

§ 3. Uanset om indholdet hidrører fra en behandling eller en forurening, er det forbudt at sælge:

1) produkter, der indeholder pesticidrester, hvis indholdet overskrider de i bilagene 2, 3, 4 og 6 anførte maksimalgrænseværdier,

2) fødevarer, der indeholder pesticidrester, hvis indholdet overskrider de i bilag 7 nævnte maksimalgrænseværdier,

3) fødevarer, der er omfattet af den til enhver tid gældende bekendtgørelse om forarbejdet børnemad til spædbørn og småbørn, såfremt de indeholder rester af pesticider i mængder, der overstiger 0,01 mg/kg af det pågældende produkt i den form,

a) som de udbydes klar til forbrug, eller

b) som de tilberedes efter instrukser fra fabrikanten, og

4) fødevarer, der er omfattet af den til enhver tid gældende bekendtgørelse om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn, såfremt de indeholder rester af pesticider i mængder, der overstiger 0,01 mg/kg af det pågældende produkt i den form,

a) som de udbydes klar til forbrug, eller

b) som de tilberedes efter instrukser fra fabrikanten.

Stk. 2. Hvis der ikke er fastsat en særlig maksimalgrænseværdi for et produkt i tørret eller forarbejdet tilstand eller for en sammensat fødevare, gælder den for råvaren angivne maksimalgrænseværdi under hensyn til den opkoncentrering eller fortynding af indholdet af pesticidrester, som skyldes dels behandlingen, dels det relative indhold af de enkelte råvarer.

Offentlig kontrol m.v.

§ 4. Udtagning af prøver af frugt og grønt i forbindelse med den offentlige kontrol skal følge reglerne i direktiv 79/700/EØF.

Stk. 2. Som led i kontrollen med overholdelsen af maksimalgrænseværdier for pesticidrester i fødevarer af animalsk oprindelse udtages der stikprøver efter en af Fødevaredirektoratet årligt fastsat stikprøveplan.

§ 5. Kontrollen med rester af pesticider i fødevarer varetages af Fødevaredirektoratet i overensstemmelse med reglerne i lov om fødevarer m.m. (fødevareloven).

Stk. 2. Kontrollen med indhold af pesticidrester i foderstoffer varetages af Plantedirektoratet. Plantedirektoratet udtager stikprøver af foderstoffer, der sælges, til kontrol med, at de overholder bestemmelserne i bekendtgørelsen. Kontrollen sker på grundlag af analysemetoder godkendt af Den Europæiske Union eller Plantedirektoratet.

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 6. Med bøde straffes den, der overtræder § 3.

Stk. 2. For forhold omfattet af fødevareloven kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er:

1) forvoldt skade på sundheden eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opstået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelse.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 7. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. januar 2002. Forbuddet i § 3, stk. 1, nr. 3 og 4 finder dog først anvendelse fra den 1. juli 2002.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 110 af 19. februar 2001 om maksimalgrænseværdier for indhold af pesticidrester i fødevarer og foderstoffer, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3. For så vidt angår følgende pesticidrester: azoxystrobin, fluroxypyr og kresoximmethyl gælder dog de i bekendtgørelse nr. 110 af 19. februar 2001 om maksimalgrænseværdier for indhold af pesticidrester i fødevarer og foderstoffer fastsatte grænseværdier indtil den dato, som er angivet i bilag 2, 3 eller 4, i nærværende bekendtgørelse, ud for den pågældende pesticidrest. Med virkning fra den dato, som er angivet i bilag 2, 3 eller 4 ud for den pågældende pesticidrest, finder nærværende bekendtgørelse anvendelse.

Stk. 4. Bilaget i bekendtgørelse af 9. maj 1988 om ændring af bekendtgørelse om maksimalgrænseværdier for indhold af bekæmpelsesmidler i levnedsmidler finder dog fortsat anvendelse, for så vidt angår de pesticidrester, der er omfattet af bilag 7 til nærværende bekendtgørelse.

Fødevaredirektoratet, den 14. december 2001

Per H. Kristiansen

/Tanja Jørgensen


Bilagsoversigt

Bilagsnummer

Indhold

Side

Bilag 1

Symbol-, bogstav- og talhenvisninger samt læsevejledning

 

Bilag 2

EU-maksimalgrænseværdier for restindhold af pesticider i og på
produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og
grøntsager

 

Bilag 3

EU-maksimalgrænseværdier for restindhold af pesticider i og på cerealier

 

Bilag 4A

EU-maksimalgrænseværdier for restindhold af pesticider i
animalske produkter

 

Bilag 4B

EU-maksimalgrænseværdier for restindhold af pesticider i
animalske produkter

 

Bilag 5

Oversigt over de i bilag 4 anvendte varebeskrivelser fra den fælles toldtarif (KN-kode)

 

Bilag 6

Midlertidige danske maksimalgrænseværdier for restindhold af pesticider fastsat efter direktiv 91/414

 

Bilag 7

Midlertidige danske maksimalgrænseværdier fra 1988 for
restindhold af pesticider i og på frugt, grøntsager, cerealier og fisk

 

 


Bilag 1

Symbol-, bogstav- og talhenvisninger samt læsevejledning

 

Symbolhenvisning

*

Betyder, at maksimalgrænseværdien er fastsat som den vedtagne analytiske bestemmelsesgrænse.


Bogstavhenvisning

m

Maksimalgrænseværdi i bilag 2, 3, 4 eller 6, der er tidsbegrænset i henhold til EU direktiver eller Miljøstyrelsens godkendelse af stoffets anvendelse i Danmark.
Følgende angiver, hvilken betydning m har i visse konkrete tilfælde:
Chlormequat i »Pærer«: tidsbegrænset til den 31. juli 2003. Fra 1. august 2003: 0,05 mg/kg.
Chlorpropham i »lagerkartofler«: tidsbegrænset til den 1. januar 2004.

p

EU maksimalgrænseværdi, der er provisorisk og kan ændres af medlemslandene ved notificering i henhold til direktiv 91/414 artikel 4 (1)f.
Visse af bekendtgørelsen omfattede pesticidrester har en fastsat dato for, hvornår de for pesticidresterne fastsatte grænseværdier ophører med at være provisoriske for derefter at blive definitive. Dette er tilfældet for følgende pesticidrester:

Azimsulfuron: 20. juni 2005
Azoxystrobin: 1. august 2003
Fluroxypyr: 20. august 2005
Kresoximmethyl: 19. oktober 2004
Prohexadion: 20. juni 2005

s

Maksimalgrænseværdi, som for danske produkter kun gælder i henhold til Miljøstyrelsens dispensation.

Talhenvisninger

I bilag 2, 3, 4 samt bilag 7 er de anførte pesticidrester defineret ved deres navn, i visse tilfælde suppleret med en talhenvisning. For disse pesticidrester gælder følgende definitioner:

1) Summen af aldicarb, aldicarbsulfoxid og aldicarbsulfon, udtrykt som aldicarb.

2) Aldrin alene, eller ved forekomst af dieldrin, summen af begge, udtrykt som dieldrin.

3) Summen af amitraz og alle metabolitter heraf indeholdende 2,4-dimethylanilin, udtrykt som amitraz.

4) Summen af benomyl, carbendazim og thiophanatmethyl, udtrykt som carbendazim.

5) Summen af carbofuran og 3-hydroxycarbofuran, udtrykt som carbofuran.

6) Summen af cis- og transisomerer.

7) Summen af cyfluthrin og andre beslægtede isomerblandinger.

8) Summen af cypermethrin og andre beslægtede isomerblandinger.

9) Summen af daminozid og 1,1-dimethylhydrazin, udtrykt som daminozid.

10) Summen af p,p -DDT, o,p -DDT, p,p -DDE og p,p -TDE (DDD), udtrykt som DDT.

11) Dieldrin alene, eller ved forekomst af aldrin, sum af begge, udtrykt som dieldrin.

12) Summen af mancozeb, maneb, metiram, propineb og zineb, udtrykt som carbondisulfid (CS2).

13) Summen af alfa-og betaendosulfan og endosulfansulfat, udtrykt som endosulfan.

14) Summen af fenchlorphos og fenchlorphosoxon, udtrykt som fenchlorphos.

16) Summen af isomerer.

17) Summen af heptachlor og heptachlorepoxid, udtrykt som heptachlor.

18) Summen af alfa- og betaisomerer. NB: Lindan (gammaisomer) har selvstændig indgang i tabellen.

19) Summen af malathion og malaoxon, udtrykt som malathion.

20) Summen af methomyl og thiodicarb, udtrykt som methomyl.

21) Summen af isomerer.

22) Summen af phosmet og phosmetoxon, udtrykt som phosmet.

23) Summen af vinclozolin og alle metabolitter heraf indholdende 3,5-dichloranilin, udtrykt som vinclozolin.

24) Summen af pyrethriner I og II, cineriner I og II og jasmoliner I og II.

25) Summen af af cis- og transisomerer og oxychlordan, udtrykt som chlordan.

26) Summen af pesticiderne og alle metabolitter heraf indeholdende 3,5-dichloranilin, udtrykt som 3,5-dichloranilin.

27) Summen af thiabendazol og 5-hydroxythiabendazol.

28) Summen af lambda-cyhalothrin og andre beslægtede isomerblandinger.

29) Fentin udtrykt som triphenyltin-kation.

30) Summen af phorat, dets oxygenanalog og deres sulfoner, udtrykt som phorat.

31) Summen af p,p - og o,p -isomerer.

32) Summen af disulfoton, disulfotonsulfoxide og disulfotonsulfon udtrykt som disulfoton.

33) 1,1-bis-(parachlorphenol)-2,2-dichlorethanol (p,p FW152), udtrykt som dicofol.

34) Summen af propyzamid og alle metabolitter indeholdende 3,5-dichlorbenzoesyrefraktionen, udtrykt som propyzamid.

35) Chlorpropham udtrykt som 3-chloranilin.

36) Summen af E- og Z isomerer.

37) Summen af demeton-S-methyl, dets sulfoxid og sulfon, udtrykt som demeton-S-methyl.

39) Summen af captan og folpet.

40) Summen af cis- og transisomerer.

41) Som anført under henvisning 37).

42) Summen af parathion og paraoxon.

43) Summen af parathion-methyl og paraoxon-methyl.

44) Summen af vamidothion og vamodithionsulfoxid.

48) Som anført under henvisning 12)

51) Summen af E- og Z-isomere og E- og Z-isomere af N-desethylphosphamidon.

52) Diquat-kationen.

53) Kresoximmethyl for æg, 2-[2-(4-hydroxy-2-methylphenoxymenthyl)phenyl]-2-metoxyiminoeddikesyre for mælk og 2-methoxyimino-2-[2-o-tolyloxymethyl)phenyl]eddikesyre for kød, lever, fedt og nyre.

54) Spiroxamincarboxylsyre udtrykt som spiroxamin.

55) Prohexadion og salte deraf udtrykt som prohexadion.

56) Fluroxypyr og estere deraf udtrykt som fluroxypyr.

(Bilaget fortsættes)

Bilag 1, fortsat

 

Læsevejledning til bilag 2 (eksempel)

Pesticidrester

Maksimalgrænseværdier i mg/kg for grupper af og eksempler på individuelle produkter

 

BÆR OG SMÅFRUGTER, friske, tørrede, frosne og ubehandlede, uden tilsat sukker

 

BÆR OG SMÅ-FRUGTER

Spisedruer og druer til vin

Spise-druer

Druer
til vin

Jordbær, dyrkede

Stængelfrugter, dyrkede

Brombær

Hindbær

Korbær

Loganbær

Andre

Pesticid 1

1

                   

Pesticid 2

         

1

         

Pesticid 3

 

1

   

0,2

   

10

   

0,02*

Pesticid 4
(1. marts 2002)

2p

                   

Pesticid 5

   

1

2

1

 

1

1

2

1m

0,3

Pesticid 6

       

1

1

         

- Er der anført en grænseværdi under overskriften for hovedgruppen (med store bogstaver, »BÆR OG SMÅFRUGTER«) medfører det, at alle produkter i gruppen har denne grænseværdi (eks. pesticid 1). Dvs. samtlige produkter har en grænseværdi på 1 for Pesticid 1. Et blankt felt er således ikke altid ensbetydende med, at der ikke er fastsat en grænseværdi (der er tale om et »uægte blankt« felt).

- Er der ikke anført en grænseværdi under overskriften for hovedgruppen, men en grænseværdi under overskriften for undergruppen (med understregede bogstaver, fx »Stængelfrugter, dyrkede«) medfører det, at alle produkter til højre for undergruppen, indtil næste undergruppe eller til og med førstkommende »Andre«, har denne grænseværdi (eks. pesticid 2).

- Er der i en hovedgruppe med undergrupper anført en grænseværdi under overskriften »Andre«, medfører det, at nævnte og ikke nævnte produkter i undergruppen til venstre for »Andre«, har denne grænseværdi, med mindre anden grænseværdi er anført under et produkt eller en undergruppe (eks. pesticid 3).

- Er der i en hovedgruppe uden undergrupper anført en grænseværdi under overskriften »Andre«, medfører det, at nævnte og ikke nævnte produkter til venstre for »Andre«, har denne grænseværdi, med mindre anden grænseværdi er anført under et produkt.

- Er der anført en dato efter pesticidrestens navn, gælder grænseværdien fra denne dato jævnfør § 7, stk. 3 (eks. pesticid 4). Hvis tidspunktet for denne dato ikke er passeret finder grænseværdien i en tidligere bekendtgørelse anvendelse for stoffet.

  • Er der angivet et p i forbindelse med en grænseværdi, betyder det, at grænseværdien er provisorisk og kan ændres af medlemslandene (eks. pesticid 4). p defineres i bogstavshenvisningen. Denne angiver samtidig hvornår grænseværdierne for de pågældende provisoriske grænser for pesticidrester bliver definitive.

- Er der angivet et m i forbindelse med en maksimalgrænseværdi, betyder det, at grænseværdien er tidsbegrænset (eks. pesticid 5). Hvis maksimalgrænseværdien ophører til en konkret fastsat dato forefindes denne ved definitionen af m i bogstavhenvisningen. Den eventuelt fastsatte nye grænseværdi vil ligeledes være angivet der.

  • Er der ikke anført en grænseværdi, hverken under hovedgruppen eller undergruppen, gælder de enkelte produkters grænseværdi (eks. pesticid 5 under » Stængelfrugter, dyrkede«).

- Er der hverken angivet en grænseværdier i hovedgruppen, undergruppen eller under de enkelte produkter er der tale om »en ægte blank« (eks. pesticid 6 der er hverken fastsat grænseværdi i »BÆR OG SMÅFRUGTER«, »Spisedruer og druer til vin«, »Spisedruer« eller »Druer til vin«). I tilfælde med »en ægte blank« er der ikke fastsat en grænseværdi og som følge deraf sker reguleringen i henhold til Fødevarelovens § 7, stk. 2 (Lov nr. 471 af 1. juli 1998 om fødevare m.m.).

 

 


Bilag 2

EU-maksimalgrænseværdier for restindhold af pesticider i og på produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grøntsager

Indholdsfortegnelse til bilag 2

HOVEDGRUPPE

Produkter

Side

CITRUSFRUGTER:

Appelsiner, citroner, grapefrugter, lime, pomelo,
mandariner, clementiner, andre

 

TRÆNØDDER:

Acajounødder, hasselnødder, kastanjer, mandler,
kokosnødder, makadamia, pistacienødder,
paranødder, pecannødder, pinjekerner,
valnødder, andre

 

KERNEFRUGTER:

Kvæder, pærer, æbler, andre

 

STENFRUGTER:

Abrikoser, blommer, ferskner, nektariner,
kirsebær, andre

 

BÆR OG SMÅFRUGTER I:

Brombær, jordbær, loganbær, korbær, hindbær,
vindruer, andre

 

BÆR OG SMÅFRUGTER II:

Blåbær, ribs, solbær, stikkelsbær, tranebær,
vildtvoksende bær og småfrugter, andre

 

DIVERSE FRUGTER:

Ananas, avocadoer, bananer, kiwi, dadler,
granatæbler, litchiblommer, mango, oliven,
passionsfrugter, papaya, figner, kumquat, andre

 

RØDDER OG KNOLDE:

Gulerødder, jordskokker, kålroer, peberrod,
knoldselleri, pastinakker, persillerod, radiser,
rødbeder, søde kartofler, yams, majroer
(turnips), skorzonerrod, andre

 

LØG:

Forårsløg, hvidløg, skalotteløg, alm. løg, andre

 

FRUGTGRØNTSAGER I:

Auberginer, chilipeber, tomater, peberfrugter,
andre

 

FRUGTGRØNTSAGER II:

Agurker, sukkermajs, courgetter, meloner,
græskar, vandmelon, asier, andre

 

KÅL I:

Broccoli, blomkål, rosenkål, hvid-og rødkål, andre

 

KÅL II:

Grønkål, kålrabi, kinakål, andre

 

BLADGRØNTSAGER I:

Endvie, hoved- og pluksalat, karse, vårsalat, andre

 

BLADGRØNTSAGER II:

Bladbeder, brøndkarse, julesalat, kørvel, persille,
purløg, spinat, selleriblade, andre

 

BÆLGFRUGTER, FRISKE:

Bønner, ærter, andre

 

STÆNGELGRØNTSAGER:

Artiskokker, asparges, fennikel, porrer, rabarber,
blegselleri, spanske artiskokker, andre

 

SVAMPE:

Dyrkede og vilde svampe

 

BÆLGFRUGTER, TØRREDE:

Bønner, linser, ærter, andre

 

OLIEFRØ:

Sennepsfrø, solsikkefrø, sesamfrø, valmuefrø,
bomuldsfrø, hørfrø, jordnødder, rapsfrø,
sojabønner, andre

 

TE:

   

HUMLE:

   

KARTOFLER:

Nye kartofler, lagerkartofler

 

 

Pesticidrester

Maksimalgrænseværdier i mg/kg for grupper af og eksempler på individuelle produkter

CITRUSFRUGTER, friske, tørrede, frosne og ubehandlede, uden tilsat sukker

CITRUSFRUGTER

Appelsiner

Citroner

Grapefrugter

Lime

Mandariner, clementiner
og lign. krydsninger

Pomelo

Andre

Acephat

1

             

Aldicarb 1)

0,2

             

Aldrin 2)

               

Aminotriazol (Amitrol)

0,05*

             

Amitraz 3)

 

1

     

1

 

0,02*

Aramit

0,01*

             

Atrazin

0,1*

             

Azimsulfuron

0,02*p

             

Azinphosethyl

0,05*

             

Azinphosmethyl

1

             

Azoxystrobin (1. marts 2002)

0,05*p

             

Barban

0,05*

             

Benalaxyl

0,05*

             

Benfuracarb

0,05*

             

Benomyl, se carbendazim

5

             

Betacyfluthrin, se cyfluthrin

               

Bifenthrin

               

Binapacryl

0,05*

             

Bromomethan (Methylbromid)

0,05*

             

Bromophosethyl

0,05*

             

Bromopropylat

3

             

Camphechlor (Toxaphen)

0,1*

             

Captafol

0,02*

             

Captan 39)

0,1

             

Carbaryl

1

             

Carbendazim 4)

5

             

Carbofuran 5)

0,3

             

Carbosulfan

0,05*

             

Cartap

               

Chinomethionat

0,3

             

Chlorbensid

0,01*

             

Chlorbenzilat

0,02*

             

Chlorbufam

0,05*

             

Chlordan 6)

               

Chlorfenson

0,01*

             

Chlorfenvinphos 36)

1

             

Chlormequat

0,05*

             

Chloroxuron

0,05*

             

Chlorpropham 35)

0,05

             

Chlorpyrifos

   

0,2

   

2

 

0,3

Chlorpyrifosmethyl

 

0,5

0,3

   

1

 

0,05*

Chlorthalonil

0,01*

             

Chlozolinat (1. januar 2003)

0,05*

             

Cyfluthrin 7)

0,02*

             

Cypermethrin 8)

2

             

Daminozid 9)

0,02*

             

DDT 10)

0,05*

             

Deltamethrin

0,05*

             

Demeton-S-methyl 37)

0,4

             

Demeton-S-methylsulfoxid 37) =
Oxydemetonmethyl

0,4

             

Demeton-S-methylsulfon 37)

0,4

             

Diallat

0,05*

             

Diazinon

 

1

 

1

   

1

0,02*

1,2-Dibromethan
(Ethylendibromid)

0,01*

             

Dichlofluanid

5

             

1,1-Dichlor-2,2-bis(4-ethyl-
phenyl)ethan

0,01*

             

Dichlorprop, også
Dichlorprop-P

0,05*

             

Dichlorvos

0,1

             

Dicofol 31)

2

             

Dieldrin 11)

               

Dimethoat

1

             

Dinoseb

0,05*

             

Dinoterb

0,05*

             

Dioxathion

0,05*

             

Diphenylamin

0,05*

             

Diquat

0,05

             

Disulfoton 32)

0,02*

             

Dithiocarbamater 12)

5

             

DNOC (1. juli 2002)

0,05*

             

Dodin

0,2

             

Endosulfan 13)

0,5

             

Endrin

0,01*

             

Esfenvalerat.
Summen af RR- og SS-isomere.

0,02*

             

Esfenvalerat.
Summen af RS- og SR-isomere.

0,02*

             

Ethephon

0,05*

             

Ethion

2

             

Fenarimol

0,02*

             

Fenbutatinoxid

5

             

Fenchlorphos 14)

0,01*

             

Fenitrothion

2

             

Fentin 29)

0,05*

             

Fenvalerat, se esfenvalerat

               

Flucythrinat 16)

               

Fluroxypyr56) (1. marts 2002)

0,05*p

             

Folpet, se captan

               

Formothion

0,2

             

Furathiocarb

0,05*

             

Glyphosat

0,1*

             

Heptachlor 17)

0,01*

             

Hexachlorbenzen (HCB)

               

Hexachlorcyclohexan (HCH) 18)

               

Imazalil

5

             

Iprodion

   

5

   

2

 

0,02*

Kresoximmethyl
(1. marts 2002)

0,05*p

             

Lambdacyhalothrin

0,02*

             

Lindan (gamma HCH)

1

             

Malathion 19)

2

             

Maleinhydrazid

1

             

Mecarbam

0,05*

             

Metalaxyl

 

0,5

 

0,5

   

0,5

0,05*

Methamidophos

0,2

             

Methidathion

2

             

Methomyl 20)

 

0,5

1

0,5

1

1

0,5

0,05*

Methoxychlor

0,01*

             

Mevinphos 40)

0,2

             

Monocrotophos

               

Monolinuron (1. juli 2002)

0,05*

             

Omethoat

0,2

             

Oxydemetonmethyl 37) =
Demeton-S-methylsulfoxid

0,4

             

Paraquat

0,05*

             

Parathion 42)

0,5

             

Parathionmethyl 43)

0,2

             

Permethrin 21)

0,5

             

Phorat 30)

0,05*

             

Phosalon

1

             

Phosmet 22)

               

Phosphamidon 51)

0,15

             

Phoxim

               

Pirimiphosmethyl

         

2

 

1

Procymidon

0,02*

             

Profenophos

               

Prohexadion55)

0,05*p

             

Propargit

               

Propham

0,05*

             

Propiconazol

0,05*

             

Propoxur

   

0,3

 

0,3

0,3

 

0,05*

Propyzamid

0,02*

             

Pyrazophos (1. juli 2002)

0,05*

             

Pyrethriner24)

1

             

Quinalphos

0,05*

             

Spiroxamin

0,05*p

             

2,4,5-T

0,05*

             

Tecnazen (1. januar 2003)

0,05*

             

TEPP

0,01*

             

Thiabendazol

5

             

Thiodicarb, se methomyl

               

Thiophanatmethyl, se
carbendazim

               

Triallat

0,1

             

Triazophos

0,02*

             

Trichlorfon

0,5

             

Triforin

0,05*

             

Vamidothion 44)

0,05

             

Vinclozolin 23)

0,05*

             

 

Pesticidrester

Maksimalgrænseværdier i mg/kg for grupper af og eksempler på individuelle produkter

TRÆNØDDER med skal eller afskallede

TRÆ-
NØDDER

Acjou-
nødder

Hasselnødder

Kastanjer

Kokosnødder

Macadmia-
nødder

Mandler

Para-
nødder

Pecan-nødder

Pinje-
kerner

Pistacie-nødder

Val-nødder

Andre

Acephat

0,02*

                       

Aldicarb 1)

               

0,2

     

0,05*

Aldrin 2)

                         

Aminotriazol (Amitrol)

0,05*

                       

Amitraz 3)

0,02*

                       

Aramit

0,01*

                       

Atrazin

0,1*

                       

Azimsulfuron

0,02*p

                       

Azinphosethyl

0,05*

                       

Azinphosmethyl

0,5

                       

Azoxystrobin
(1. marts 2002)

0,1*p

                       

Barban

0,05*

                       

Benalaxyl

0,05*

                       

Benfuracarb

0,05*

                       

Benomyl
se carbendazim

                         

Betacyfluthrin,
se cyfluthrin

                         

Bifenthrin

                         

Binapacryl

0,05*

                       

Bromomethan
(Methylbromid)

0,1

                       

Bromophosethyl

0,05*

                       

Bromopropylat

                         

Camphechlor
(Toxaphen)

0,1*

                       

Captafol

0,02*

                       

Captan 39)

0,1

                       

Carbaryl

1

                       

Carbendazim 4)

0,1*

                       

Carbofuran 5)

0,1*

                       

Carbosulfan

0,05*

                       

Cartap

                         

Chinomethionat

0,3

                       

Chlorbensid

0,01*

                       

Chlorbenzilat

0,02*

                       

Chlorbufam

0,05*

                       

Chlordan 6)

                         

Chlorfenson

0,01*

                       

Chlorfenvinphos 36)

                         

Chlormequat

0,1*

                       

Chloroxuron

0,05*

                       

Chlorpropham 35)

0,05

                       

Chlorpyrifos

0,05*

                       

Chlorpyrifosmethyl

0,05*

                       

Chlorthalonil

0,01*

                       

Chlozolinat
(1. januar 2003)

0,05*

                       

Cyfluthrin 7)

0,02*

                       

Cypermethrin 8)

0,05*

                       

Daminozid 9)

0,05*

                       

DDT 10)

0,05*

                       

Deltamethrin

0,05*

                       

Demeton-S-methyl 37)

0,4

                       

Demeton-S-methyl-
sulfoxid 37) =
Oxydemetonmethyl

0,4

                       

Demeton-S-
methylsulfon 37)

0,4

                       

Diallat

0,05*

                       

Diazinon

0,05*

                       

1,2-Dibromethan
(Ethylendibromid)

0,01*

                       

Dichlofluanid

5

                       

1,1-Dichlor-2,2-bis-
(4-ethyl-phenyl)ethan

0,01*

                       

Dichlorprop, også
Dichlorprop-P

0,05*

                       

Dichlorvos

0,1

                       

Dicofol 31)

0,05*

                       

Dieldrin 11)

                         

Dimethoat

1

                       

Dinoseb

0,05*

                       

Dinoterb

0,05*

                       

Dioxathion

0,05*

                       

Diphenylamin

0,05*

                       

Diquat

0,05

                       

Disulfoton 32)

0,02*

                       

Dithiocarbamater 12)

0,1*

                       

DNOC (1. juli 2002)

0,05*

                       

Dodin

0,2

                       

Endosulfan 13)

0,1*

                       

Endrin

0,01*

                       

Esfenvalerat .
Summen af RR- og
SS-isomere.

0,02*

                       

Esfenvalerat .
Summen af RS- og
SR-isomere.

0,02*

                       

Ethephon

0,1*

                       

Ethion

0,1

                       

Fenarimol

0,02*

                       

Fenbutatinoxid

0,05*

                       

Fenchlorphos 14)

0,01*

                       

Fenitrothion

0,5

                       

Fentin 29)

0,05*

                       

Fenvalerat,
se esfenvalerat

                         

Flucythrinat 16)

                         

Fluroxypyr56)
(1. marts 2002)

0,05*p

                       

Folpet, se captan

                         

Formothion

0,1

                       

Furathiocarb

0,05*

                       

Glyphosat

0,1*

                       

Heptachlor 17)

0,01*

                       

Hexachlorbenzen (HCB)

                         

Hexachlorcyclohexan (HCH) 18)

                         

Imazalil

0,02*

                       

Iprodion

   

0,2

                 

0,02*

Kresoximmethyl
(1. marts 2002)

0,1*p

                       

Lambdacyhalothrin

0,05*

                       

Lindan (gamma HCH)

1

                       

Malathion 19)

0,5

                       

Maleinhydrazid

1*

                       

Mecarbam

0,05*

                       

Metalaxyl

0,05*

                       

Methamidophos

0,01*

                       

Methidathion

0,05*

                       

Methomyl 20)

0,05*

                       

Methoxychlor

0,01*

                       

Mevinphos 40)

0,1

                       

Monocrotophos

                         

Monolinuron
(1. juli 2002)

0,05*

                       

Omethoat

0,2

                       

Oxydemetonmethyl 37) =
Demeton-S-
methylsulfoxid

0,4

                       

Paraquat

0,05*

                       

Parathion 42)

0,5

                       

Parathionmethyl 43)

0,2

                       

Permethrin 21)

           

0,1

         

0,05*

Phorat 30)

0,05*

                       

Phosalon

1

                       

Phosmet 22)

                         

Phosphamidon 51)

0,15

                       

Phoxim

                         

Pirimiphosmethyl

0,05*

                       

Procymidon

0,05*

                       

Profenophos

                         

Prohexadion55)

0,05*p

                       

Propargit

                         

Propham

0,05*

                       

Propiconazol

0,05*

                       

Propoxur

0,05*

                       

Propyzamid

0,02*

                       

Pyrazophos (1. juli 2002)

0,05*

                       

Pyrethriner24)

1

                       

Quinalphos

0,05*

                       

Spiroxamin

0,05*p

                       

2,4,5-T

0,05*

                       

Tecnazen
(1. januar 2003)

0,05*

                       

TEPP

0,01*

                       

Thiabendazol

0,1*

                       

Thiodicarb,
se methomyl

                         

Thiophanatmethyl,
se carbendazim

                         

Triallat

0,1

                       

Triazophos

0,02*

                       

Trichlorfon

0,5

                       

Triforin

0,05*

                       

Vamidothion 44)

0,05

                       

Vinclozolin 23)

0,05*

                       

 

Pesticidrester

Maksimalgrænseværdier i mg/kg for grupper af og eksempler på individuelle produkter

KERNEFRUGTER
friske, tørrede, ubehandlede, frosne,
uden tilsat sukker

STENFRUGTER
friske, tørrede, ubehandlede, frosne, uden tilsat sukker

KERNE- FRUGTER

Kvæder

Pærer

Æbler

Andre

STEN-FRUGTER

Abrikoser

Blommer

Ferskner, nektariner og lign. krydsninger

Kirsebær

Andre

Acephat

1

           

2

   

0,02*

Aldicarb 1)

0,05*

       

0,05*

         

Aldrin 2)

                     

Aminotriazol
(Amitrol)

0,05*

       

0,05*

         

Amitraz 3)

1

             

1

 

0,02*

Aramit

0,01*

       

0,01*

         

Atrazin

0,1*

       

0,1*

         

Azimsulfuron

0,02*p

       

0,02*p

         

Azinphosethyl

0,05*

       

0,05*

         

Azinphosmethyl

0,5

       

0,5

         

Azoxystrobin
(1. marts 2002)

0,05*p

       

0,05*p

         

Barban

0,05*

       

0,05*

         

Benalaxyl

0,05*

       

0,05*

         

Benfuracarb

0,05*

       

0,05*

         

Benomyl,
se carbendazim

                     

Betacyfluthrin,
se cyfluthrin

                     

Bifenthrin

                     

Binapacryl

0,05*

       

0,05*

         

Bromomethan (Methylbromid)

0,05*

       

0,1

         

Bromophosethyl

0,05*

       

0,05*

         

Bromopropylat

2

       

2

         

Camphechlor (Toxaphen)

0,1*

       

0,1*

         

Captafol

0,02*

       

0,02*

         

Captan 39)

3

       

2

         

Carbaryl

   

3

3

1

 

3

3

   

1

Carbendazim 4)

2

         

1

0,5

1

 

0,1*

Carbofuran 5)

0,1*

       

0,1*

         

Carbosulfan

0,05*

       

0,05*

         

Cartap

                     

Chinomethionat

0,3

       

0,3

         

Chlorbensid

0,01*

       

0,01*

         

Chlorbenzilat

0,02*

       

0,02*

         

Chlorbufam

0,05*

       

0,05*

         

Chlordan 6)

                     

Chlorfenson

0,01*

       

0,01*

         

Chlorfenvinphos 36)

0,05

       

0,05

         

Chlormequat

   

0,5m

 

0,05*

0,05*

         

Chloroxuron

0,05*

       

0,05*

         

Chlorpropham 35)

0,05

       

0,05

         

Chlorpyrifos

0,5

           

0,2

0,2

0,3

0,05*

Chlorpyrifosmethyl

0,5

             

0,5

 

0,05*

Chlorthalonil

1

         

1

 

1

 

0,01*

Chlozolinat
(1. januar 2003)

0,05*

       

0,05*

         

Cyfluthrin 7)

0,2

         

0,5

0,2

0,5

0,2

0,02*

Cypermethrin 8)

1

         

2

1

2

1

0,05*

Daminozid 9)

0,02*

       

0,02*

         

DDT 10)

0,05*

       

0,05*

         

Deltamethrin

0,1

       

0,1

         

Demeton-S-methyl 37)

0,4

       

0,4

         

Demeton-S-methylsulfoxid37) = Oxydemetonmethyl

0,4

       

0,4

         

Demeton-S-methylsulfon 37)

0,4

       

0,4

         

Diallat

0,05*

       

0,05*

         

Diazinon

   

0,3

0,3

0,02*

   

0,1

 

0,3

0,02*

1,2-Dibromethan (Ethylendibromid)

0,01*

       

0,01*

         

Dichlofluanid

5

       

5

         

1,1-Dichlor-2,2-bis-
(4-thylphenyl)ethan

0,01*

       

0,01*

         

Dichlorprop, også
Dichlorprop-P

0,05*

       

0,05*

         

Dichlorvos

0,1

       

0,1

         

Dicofol 31)

0,02*

       

0,02*

         

Dieldrin 11)

                     

Dimethoat

1

       

1

         

Dinoseb

0,05*

       

0,05*

         

Dinoterb

0,05*

       

0,05*

         

Dioxathion

0,05*

       

0,05*

         

Diphenylamin

   

10

5

0,05*

0,05*

         

Diquat

0,05

       

0,05

         

Disulfoton 32)

0,02*

       

0,02*

         

Dithiocarbamater 12)

3

         

2

1

2

1

0,05*

DNOC (1. juli 2002)

0,05*

       

0,05*

         

Dodin

1

       

1

         

Endosulfan 13)

0,3

             

0,5

 

0,05*

Endrin

0,01*

       

0,01*

         

Esfenvalerat.
Summen af RR- og
SS-isomere.

0,05

       

0,02*

         

Esfenvalerat.
Summen af RS- og
SR-isomere.

0,02*

       

0,02*

         

Ethephon

3

               

3

0,05*

Ethion

0,5

       

0,5

         

Fenarimol

0,3

         

0,5

 

0,5

1

0,02*

Fenbutatinoxid

2

       

0,05*

         

Fenchlorphos 14)

0,01*

       

0,01*

         

Fenitrothion

0,5

       

0,5

         

Fentin 29)

0,05*

       

0,05*

         

Fenvalerat, se
esfenvalerat

                     

Flucythrinat 16)

                     

Fluroxypyr56)
(1. marts 2002)

0,05*p

       

0,05*p

         

Folpet, se captan

                     

Formothion

0,1

       

0,1

         

Furathiocarb

0,05*

       

0,05*

         

Glyphosat

0,1*

       

0,1*

         

Heptachlor 17)

0,01*

       

0,01*

         

Hexachlorbenzen (HCB)

                     

Hexachlorcyclo-
hexan (HCH) 18)

                     

Imazalil

5

       

0,02*

         

Iprodion

10

       

5

         

Kresoximmethyl
(1. marts 2002)

0,2p

       

0,05*p

         

Lambdacyhalothrin

0,1

         

0,2

 

0,2

 

0,1

Lindan
(gamma HCH)

1

       

0,5

         

Malathion 19)

0,5

       

0,5

         

Maleinhydrazid

1*

       

1*

         

Mecarbam

0,05*

       

0,05*

         

Metalaxyl

1

       

0,05*

         

Methamidophos

0,05

         

0,1

0,3

0,05

 

0,01*

Methidathion

0,3

               

0,02*

0,2

Methomyl 20)

0,2

         

0,2

0,5

0,2

0,1

0,05*

Methoxychlor

0,01*

       

0,01*

         

Mevinphos 40)

0,2

         

0,2

     

0,5

Monocrotophos

                     

Monolinuron
(1. juli 2002)

0,05*

       

0,05*

         

Omethoat

0,2

               

0,4

0,2

Oxydemetonmethyl37)
= Demeton-S-methyl-
sulfoxid

0,4

       

0,4

         

Paraquat

0,05*

       

0,05*

         

Parathion 42)

0,5

       

0,5

         

Parathionmethyl 43)

0,2

       

0,2

         

Permethrin 21)

1

       

1

         

Phorat 30)

0,05*

       

0,05*

         

Phosalon

2

             

2

 

1

Phosmet 22)

                     

Phosphamidon 51)

0,15

       

0,15

         

Phoxim

                     

Pirimiphosmethyl

0,05*

       

0,05*

         

Procymidon

   

1

 

0,02*

       

0,02*

2

Profenophos

                     

Prohexadion55)

0,05*p

       

0,05*p

         

Propargit

                     

Propham

0,05*

       

0,05*

         

Propiconazol

0,05*

         

0,2

 

0,2

 

0,05*

Propoxur

0,05*

       

0,05*

         

Propyzamid

0,02*

       

0,02*

         

Pyrazophos
(1. juli 2002)

0,05*

       

0,05*

         

Pyrethriner24)

1

       

1

         

Quinalphos

0,05*

       

0,05*

         

Spiroxamin

0,05*p

       

0,05*p

         

2,4,5-T

0,05*

       

0,05*

         

Tecnazen
(1. januar 2003)

0,05*

       

0,05*

         

TEPP

0,01*

       

0,01*

         

Thiabendazol

   

5

5

0,05*

0,05*

         

Thiodicarb, se
methomyl

                     

Thiophanatmethyl,
se carbendazim

                     

Triallat

0,1

       

0,1

         

Triazophos

0,02*

       

0,02*

         

Trichlorfon

0,5

       

0,5

         

Triforin

2

         

2

1

2

2

0,05*

Vamidothion 44)

0,5

       

0,05

         

Vinclozolin 23)

1

         

2

2

0,05m

0,5

0,05*

 

Pesticidrester
Andre produkter under Bær og småfrugter: Se næste tabel

Maksimalgrænseværdier i mg/kg for grupper af og eksempler på individuelle produkter

BÆR OG SMÅFRUGTER I, friske, tørrede, frosne og ubehandlede, uden tilsat sukker

BÆR OG SMÅ-FRUGTER

Spisedruer og druer til vin

Spise-druer

Druer
til vin

Jordbær, dyrkede

Stængel- frugter,
dyrkede

Brombær

Hindbær

Korbær

Loganbær

Andre

Acephat

0,02*

                   

Aldicarb 1)

 

0,05*

   

0,05*

0,05*

         

Aldrin 2)

                     

Aminotriazol (Amitrol)

0,05*

                   

Amitraz 3)

0,02*

                   

Aramit

0,01*

                   

Atrazin

0,1*

                   

Azimsulfuron

0,02*p

                   

Azinphosethyl

0,05*

                   

Azinphosmethyl

 

1

   

0,5

0,5

         

Azoxystrobin
(1. marts 2002)

 

2

   

0,05*p

0,05*p

         

Barban

0,05*

                   

Benalaxyl

 

0,2

   

0,05*

0,05*

         

Benfuracarb

0,05*

                   

Benomyl,
se carbendazim

                     

Betacyfluthrin,
se cyfluthrin

                     

Bifenthrin

                     

Binapacryl

0,05*

                   

Bromomethan (Methylbromid)

 

0,1

   

0,05*

0,05*

         

Bromophosethyl

0,05*

                   

Bromopropylat

 

2

   

2

0,05

         

Camphechlor
(Toxaphen)

0,1*

                   

Captafol

0,02*

                   

Captan 39)

   

3

10

3

3

         

Carbaryl

 

3

   

1

1

         

Carbendazim 4)

 

2

   

0,1*

0,1*

         

Carbofuran 5)

0,1*

                   

Carbosulfan

0,05*

                   

Cartap

                     

Chinomethionat

0,3

                   

Chlorbensid

0,01*

                   

Chlorbenzilat

0,02*

                   

Chlorbufam

0,05*

                   

Chlordan 6)

                     

Chlorfenson

0,01*

                   

Chlorfenvinphos 36)

0,05

                   

Chlormequat

0,05*

                   

Chloroxuron

0,05*

                   

Chlorpropham 35)

0,05

                   

Chlorpyrifos

 

0,5

   

0,2

 

0,5

0,5

   

0,05*

Chlorpyrifosmethyl

 

0,2

   

0,5

0,05*

         

Chlorthalonil

   

1

3

3

 

10

10

   

0,01*

Chlozolinat
(1. januar 2003)

0,05*

                   

Cyfluthrin 7)

 

0,3

   

0,02*

0,02*

         

Cypermethrin 8)

 

0,5

   

0,05*

0,5

         

Daminozid 9)

0,02*

                   

DDT 10)

0,05*

                   

Deltamethrin

 

0,1

   

0,05*

 

0,5

0,5

   

0,05*

Demeton-S-methyl 37)

0,4

                   

Demeton-S-
methylsulfoxid37) =
Oxydemetonmethyl

0,4

                   

Demeton-S-methyl-
sulfon 37)

0,4

                   

Diallat

0,05*

                   

Diazinon

 

0,02*

   

0,02*

0,02*

         

1,2-Dibromethan (Ethylendi-bromid)

0,01*

                   

Dichlofluanid

10

                   

1,1-Dichlor-2,2-bis-
(4-thylphenyl)ethan

0,01*

                   

Dichlorprop, også
Dichlorprop-P

0,05*

                   

Dichlorvos

0,1

                   

Dicofol 31)

   

2

2

0,02*

0,02*

         

Dieldrin 11)

                     

Dimethoat

1

                   

Dinoseb

0,05*

                   

Dinoterb

0,05*

                   

Dioxathion

0,05*

                   

Diphenylamin

0,05*

                   

Diquat

0,05

                   

Disulfoton 32)

0,02*

                   

Dithiocarbamater 12)

 

2

   

2

0,05*

         

DNOC (1. juli 2002)

0,05*

                   

Dodin

0,2

                   

Endosulfan 13)

 

0,5

   

0,05*

0,05*

         

Endrin

0,01*

                   

Esfenvalerat.
Summen af RR- og
SS-isomere.

 

0,1

   

0,02*

0,02*

         

Esfenvalerat.
Summen af RS- og
SR-isomere.

 

0,02*

   

0,02*

0,02*

         

Ethephon

 

0,05*

   

0,05*

0,05*

         

Ethion

 

0,5

   

0,1

0,1

         

Fenarimol

 

0,3

   

0,3

   

0,1

   

0,02*

Fenbutatinoxid

 

2

   

1

0,05*

         

Fenchlorphos 14)

0,01*

                   

Fenitrothion

0,5

                   

Fentin 29)

0,05*

                   

Fenvalerat,
se esfenvalerat

                     

Flucythrinat 16)

                     

Fluroxypyr56)
(1. marts 2002)

0,05*p

                   

Folpet, se captan

                     

Formothion

0,1

                   

Furathiocarb

0,05*

                   

Glyphosat

0,1*

                   

Heptachlor 17)

0,01*

                   

Hexachlorbenzen (HCB)

                     

Hexachlorcyclohexan (HCH) 18)

                     

Imazalil

0,02*

                   

Iprodion

 

10

   

10

5

         

Kresoximmethyl
(1. marts 2002)

 

1p

   

0,05*p

0,05*p

         

Lambdacyhalothrin

 

0,2

   

0,5

0,02

         

Lindan
(gamma HCH)

 

0,5

   

1

1

         

Malathion 19)

0,5

                   

Maleinhydrazid

1*

                   

Mecarbam

0,05*

                   

Metalaxyl

   

2

1

0,5

0,05*

         

Methamidophos

0,01*

                   

Methidathion

 

0,5

   

0,02*

0,02*

         

Methomyl 20)

   

0,05*

1

0,05*

0,05*

         

Methoxychlor

0,01*

                   

Mevinphos 40)

0,1

                   

Monocrotophos

                     

Monolinuron
(1. juli 2002)

0,05*

                   

Omethoat

0,1

                   

Oxydemetonmethyl
37) = Demeton-S-
methylsulfoxid

0,4

                   

Paraquat

0,05*

                   

Parathion 42)

0,5

                   

Parathionmethyl 43)

0,2

                   

Permethrin 21)

 

1

   

1

0,05*

         

Phorat 30)

0,05*

                   

Phosalon

1

                   

Phosmet 22)

                     

Phosphamidon 51)

0,15

                   

Phoxim

                     

Pirimiphosmethyl

   

0,05*

2

0,05*

0,05*

         

Procymidon

 

5

   

5

   

10

   

0,02*

Profenophos

                     

Prohexadion55)

0,05*p

                   

Propargit

                     

Propham

0,05*

                   

Propiconazol

 

0,5

   

0,05*

0,05*

         

Propoxur

 

0,05*

   

0,05*

0,05*

         

Propyzamid

0,02*

                   

Pyrazophos
(1. juli 2002)

0,05*

                   

Pyrethriner24)

1

                   

Quinalphos

0,05*

                   

Spiroxamin

 

1p

   

0,05*p

0,05*p

         

2,4,5-T

0,05*

                   

Tecnazen
(1. januar 2003)

0,05*

                   

TEPP

0,01*

                   

Thiabendazol

0,05*

                   

Thiodicarb, se
methomyl

                     

Thiophanatmethyl, se carbendazim

                     

Triallat

0,1

                   

Triazophos

0,02*

                   

Trichlorfon

0,5

                   

Triforin

 

0,05*

   

0,05*

0,05*

         

Vamidothion 44)

0,05

                   

Vinclozolin 23)

 

5

   

5

5

         

 

Pesticidrester
Andre produkter under Bær og småfrugter: Se foregående tabel

Maksimalgrænseværdier i mg/kg for grupper af og eksempler på individuelle produkter

BÆR OG SMÅFRUGTER II, friske, tørrede, frosne, ubehandlede, uden tilsat sukker

BÆR OG SMÅ-FRUGTER

Andre småfrugter og bær, dyrkede

Blåbær
(Vaccin myrtil)

Ribs og
solbær

Stikkelsbær

Tranebær

Andre

Vildtvoksende
bær og frugter

Acephat

0,02*

             

Aldicarb 1)

 

0,05*

         

0,05*

Aldrin 2)

               

Aminotriazol (Amitrol)

0,05*

             

Amitraz 3)

0,02*

             

Aramit

0,01*

             

Atrazin

0,1*

             

Azimsulfuron

0,02*p

             

Azinphosethyl

0,05*

             

Azinphosmethyl

 

0,5

         

0,5

Azoxystrobin
(1. marts 2002)

 

0,05*p

         

0,05*p

Barban

0,05*

             

Benalaxyl

 

0,05*

         

0,05*

Benfuracarb

0,05*

             

Benomyl,
se carbendazim

               

Betacyfluthrin, se
cyfluthrin

               

Bifenthrin

               

Binapacryl

0,05*

             

Bromomethan (Methylbromid)

 

0,05*

         

0,05*

Bromophosethyl

0,05*

             

Bromopropylat

 

0,05

         

0,05

Camphechlor
(Toxaphen)

0,1*

             

Captafol

0,02*

             

Captan 39)

 

3

         

3

Carbaryl

 

1

         

1

Carbendazim 4)

 

0,1*

         

0,1*

Carbofuran 5)

0,1*

             

Carbosulfan

0,05*

             

Cartap

               

Chinomethionat

0,3

             

Chlorbensid

0,01*

             

Chlorbenzilat

0,02*

             

Chlorbufam

0,05*

             

Chlordan 6)

               

Chlorfenson

0,01*

             

Chlorfenvinphos 36)

0,05

             

Chlormequat

0,05*

             

Chloroxuron

0,05*

             

Chlorpropham 35)

0,05

             

Chlorpyrifos

     

1

1

 

0,05*

0,05*

Chlorpyrifosmethyl

 

0,05*

         

0,05*

Chlorthalonil

     

10

10

2

0,01*

0,01*

Chlozolinat
(1. januar 2003)

0,05*

             

Cyfluthrin 7)

 

0,02*

         

0,02*

Cypermethrin 8)

 

0,05*

         

2

Daminozid 9)

0,02*

             

DDT 10)

0,05*

             

Deltamethrin

     

0,2

0,2

 

0,05*

0,05*

Demeton-S-methyl 37)

0,4

             

Demeton-S-
methylsulfoxid37) =
Oxydemetonmethyl

0,4

             

Demeton-S-methyl-
sulfon 37)

0,4

             

Diallat

0,05*

             

Diazinon

   

0,2

0,2

0,2

 

0,02*

0,02*

1,2-Dibromethan (Ethylendi-bromid)

0,01*

             

Dichlofluanid

10

             

1,1-Dichlor-2,2-bis-
(4-ethylphenyl)ethan

0,01*

             

Dichlorprop, også
Dichlorprop-P

0,05*

             

Dichlorvos

0,1

             

Dicofol 31)

 

0,02*

         

0,02*

Dieldrin 11)

               

Dimethoat

1

             

Dinoseb

0,05*

             

Dinoterb

0,05*

             

Dioxathion

0,05*

             

Diphenylamin

0,05*

             

Diquat

0,05

             

Disulfoton 32)

0,02*

             

Dithiocarbamater 12)

     

5

5

 

0,05*

0,05*

DNOC (1. juli 2002)

0,05*

             

Dodin

0,2

             

Endosulfan 13)

 

0,05*

         

0,05*

Endrin

0,01*

             

Esfenvalerat.
Summen af RR- og
SS-isomere.

 

0,02*

         

0,02*

Esfenvalerat.
Summen af RS- og
SR-isomere.

 

0,02*

         

0,02*

Ethephon

     

5

   

0,05*

0,05*

Ethion

 

0,1

         

0,1

Fenarimol

     

1

1

 

0,02*

0,02*

Fenbutatinoxid

 

0,05*

         

0,05*

Fenchlorphos 14)

0,01*

             

Fenitrothion

0,5

             

Fentin 29)

0,05*

             

Fenvalerat,
se esfenvalerat

               

Flucythrinat 16)

               

Flyroxypyr56)
(1. marts 2002)

0,05*p

             

Folpet, se captan

               

Formothion

0,1

             

Furathiocarb

0,05*

             

Glyphosat

0,1*

             

Heptachlor 17)

0,01*

             

Hexachlorbenzen (HCB)

               

Hexachlorcyclohexan (HCH) 18)

               

Imazalil

0,02*

             

Iprodion

   

10

10

10

 

0,02*

0,02*

Kresoximmethyl
(1. marts 2002)

     

1p

1p

 

0,05*p

0,05*p

Lambdacyhalothrin

     

0,1

0,1

 

0,02*

0,02*

Lindan (gamma HCH)

 

1

         

1

Malathion 19)

0,5

             

Maleinhydrazid

1*

             

Mecarbam

0,05*

             

Metalaxyl

 

0,05*

         

0,05*

Methamidophos

0,01*

             

Methidathion

 

0,02*

         

0,02*

Methomyl 20)

 

0,05*

         

0,05*

Methoxychlor

0,01*

             

Mevinphos 40)

0,1

             

Monocrotophos

               

Monolinuron
(1. juli 2002)

0,05*

             

Omethoat

0,1

             

Oxydemetonmethyl 37)
= Demeton-S-methyl-
sulfoxid

0,4

             

Paraquat

0,05*

             

Parathion 42)

0,5

             

Parathionmethyl 43)

0,2

             

Permethrin 21)

 

0,05*

         

0,05*

Phorat 30)

0,05*

             

Phosalon

1

             

Phosmet 22)

               

Phosphamidon 51)

0,15

             

Phoxim

               

Pirimiphosmethyl

 

0,05*

         

0,05*

Procymidon

 

0,02*

         

0,02*

Profenophos

               

Prohexadion55)

0,05*p

             

Propargit

               

Propham

0,05*

             

Propiconazol

 

0,05*

         

0,05*

Propoxur

     

0,2

0,2

 

0,05*

0,05*

Propyzamid

0,02*

             

Pyrazophos
(1. juli 2002)

0,05*

             

Pyrethriner24)

1

             

Quinalphos

0,05*

             

Spiroxamin

 

0,05*p

         

0,05*p

2,4,5-T

0,05*

             

Tecnazen
(1. januar 2003)

0,05*

             

TEPP

0,01*

             

Thiabendazol

0,05*

             

Thiodicarb), se
methomyl

               

Thiophanatmethyl,
se carbendazim

               

Triallat

0,1

             

Triazophos

0,02*

             

Trichlorfon

0,5

             

Triforin

     

2

2

 

0,05*

0,05*

Vamidothion 44)

0,05

             

Vinclozolin 23)

     

10

   

0,05*

0,05*

 

Pesticidrester

Maksimalgrænseværdier i mg/kg for grupper af og eksempler på individuelle produkter

DIVERSE FRUGTER, friske, tørrede, frosne og ubehandlede, uden tilsat sukker

DIVERSE FRUGTER

Ananas

Avoca-doer

Bananer

Dadler

Figner

Gra-nat-æbler

Kiwi

Kum-quat

Litchi-blommer

Man-go

Oliven

Pa-paya

Passions-frugter

Andre

Acephat

0,02*

                           

Aldicarb 1)

     

0,1

                   

0,05*

Aldrin 2)

                             

Aminotriazol (Amitrol)

0,05*

                           

Amitraz 3)

0,02*

                           

Aramit

0,01*

                           

Atrazin

0,1*

                           

Azimsulfuron

0,02*p

                           

Azinphosethyl

0,05*

                           

Azinphosmethyl

0,5

                           

Azoxystrobin
(1. marts 2002)

     

2

                   

0,05*p

Barban

0,05*

                           

Benalaxyl

0,05*

                           

Benfuracarb

0,05*

                           

Benomyl, se
carbendazim

                             

Betacyfæuthrin, se cyfluthrin

                             

Bifenthrin

                             

Binapacryl

0,05*

                           

Bromomethan (Methylbromid)

         

0,1

               

0,05*

Bromophosethyl

0,05*

                           

Bromopropylat

     

3

                   

0,05

Camphechlor (Toxaphen)

0,1*

                           

Captafol

0,02*

                           

Captan 39)

0,1

                           

Carbaryl

1

                           

Carbendazim 4)

     

1

                   

0,01*

Carbofuran 5)

0,1*

                           

Carbosulfan

0,05*

                           

Cartap

                             

Chinomethionat

0,3

                           

Chlorbensid

0,01*

                           

Chlorbenzilat

0,02*

                           

Chlorbufam

0,05*

                           

Chlordan 6)

                             

Chlorfenson

0,01*

                           

Chlorfevinphos36)

0,05

                           

Chlormequat

                     

0,1*

   

0,05*

Chloroxuron

0,05*

                           

Chlorpropham 35)

0,05

                           

Chlorpyrifos

     

3

     

2

           

0,05*

Chlorpyrifosmethyl

0,05*

                           

Chlorthalonil

     

0,2

                   

0,01*

Chlozolinat
(1. januar 2003)

0,05*

                           

Cyfluthrin 7)

0,02*

                           

Cypermethrin 8)

0,05*

                           

Daminozid 9)

0,02*

                           

DDT 10)

0,05*

                           

Deltamethrin

                     

0,1*

   

0,05*

Demeton-S-methyl37)

0,4

                           

Demeton-S-
methylsulfoxid37) =
Oxydemetonmethyl

0,4

                           

Demeton-S-
methylsulfon 37)

0,4

                           

Diallat

0,05*

                           

Diazinon

             

0,2

           

0,02*

1,2-Dibromethan
(Ethylendibrmid)

0,01*

                           

Dichlofluanid

5

                           

1,1-Dichlor-2,2-
bis-(4-ethylphenyl)-
ethan

0,01*

                           

Dichlorprop, også
Dichlorprop-P

0,05*

                           

Dichlorvos

0,1

                           

Dicofol 31)

0,02*

                           

Dieldrin 11)

                             

Dimethoat

1

                           

Dinoseb

0,05*

                           

Dinoterb

0,05*

                           

Dioxathion

0,05*

                           

Diphenylamin

0,05*

                           

Diquat

0,05

                           

Disulfoton 32)

0,02*

                           

Dithiocarbamater 12)

                     

5

   

0,05*

DNOC (1. juli 2002)

0,05*

                           

Dodin

0,2

                           

Endosulfan 13)

0,05*

                           

Endrin

0,01*

                           

Esfenvalerat.
Summen af RR- og
SS-isomere

0,02*

                           

Esfenvalerat.
Summen af RS- og
SR-isomere

0,02*

                           

Ethephon

 

0,5

                       

0,05*

Ethion

0,1

                           

Fenarimol

     

0,3

                   

0,02*

Fenbutatinoxid

     

3

                   

0,05*

Fenchlorphos 14)

0,01*

                           

Fenitrothion

0,5

                           

Fentin 29)

0,05*

                           

Fenvalerat,
se esfenvalerat

                             

Flucythrinat 16)

                             

Fluroxypyr56)
(1. marts 2002)

0,05*p

                           

Folpet, se captan

                             

Formothion

0,1

                           

Furathiocarb

0,05*

                           

Glyphosat

                     

2 til olie-

fremstilling

   

0,1*

Heptachlor 17)

0,01*

                           

Hexachlorbenzen (HCB)

                             

Hexachlorcyclo-
hexan (HCH) 18)

                             

Imazalil

     

2

                   

0,02*

Iprodion

     

3

     

5

           

0,02*

Kresoximmethyl
(1. marts 2002)

                     

0,2p

   

0,05*p

Lambdacyhalothrin

0,02*

                           

Lindan
(gamma HCH)

1

                           

Malathion 19)

0,5

                           

Maleinhydrazid

1*

                           

Mecarbam

0,05*

                           

Metalaxyl

0,05*

                           

Methamidophos

0,01*

                           

Methidathion

                     

1

   

0,02*

Methomyl 20)

0,05*

                           

Methoxychlor

0,01*

                           

Mevinphos 40)

0,1

                           

Monocrotophos

                             

Monolinuron
(1. juli 2002)

0,05*

                           

Omethoat

0,2

                           

Oxydemetonmethyl
37) = Demeton-S-
methylsulfoxid

0,4

                           

Paraquat

0,05*

                           

Parathion 42)

0,5

                           

Parathionmethyl 43)

0,2

                           

Permethrin 21)

             

1

           

0,05*

Phorat 30)

0,05*

                           

Phosalon

                     

0,1

   

1

Phosmet 22)

                             

Phosphamidon 51)

0,15

                           

Phoxim

                             

Pirimiphosmethyl

             

2

           

0,05*

Procymidon

             

5

           

0,02*

Profenophos

                             

Prohexadion55)

0,05*p

                           

Propargit

                             

Propham

0,05*

                           

Propiconazol

     

0,1

                   

0,05*

Propoxur

0,05*

                           

Propyzamid

0,02*

                           

Pyrazophos
(1. juli 2002)

0,05*

                           

Pyrethriner24)

1

                           

Quinalphos

0,05*

                           

Spiroxamin

0,05*p

                           

2,4,5-T

0,05*

                           

Tecnazen
(1. januar 2003)

0,05*

                           

TEPP

0,01*

                           

Thiabendazol

   

15

5

           

5

 

10

 

0,05*

Thiodicarb, se
methomyl

                             

Thiophanatmethyl, se carbendazim

                             

Triallat

0,1

                           

Triazophos

0,02*

                           

Trichlorfon

0,5

                           

Triforin

0,05*

                           

Vamidothion 44)

0,05

                           

Vinclozolin 23)

             

10

           

0,05*

 

Pesticidrester

Maksimalgrænseværdier i mg/kg for grupper af og eksempler på individuelle produkter

ROD- OG KNOLDGRØNTSAGER, friske, tørrede, frosne, ubehandlede

RØDDER OG KNOLDE

Gule-rødder

Jord-
skokker

Knold-selleri

Kål- roer

Maj-roer

Pasti-nakker

Peber-rod

Persil-lerod

Radiser

Rød-beder

Skorzo-
nerrod

Søde
kartofler

Yams

Andre

Acephat

0,02*

                           

Aldicarb 1)

 

0,1

       

0,1

             

0,05*

Aldrin 2)

                             

Aminotriazol
(Amitrol)

0,05*

                           

Amitraz 3)

0,02*

                           

Aramit

0,01*

                           

Atrazin

0,1*

                           

Azimsulfuron

0,02*p

                           

Azinphosethyl

0,05*

                           

Azinphosmethyl

0,5

                           

Azoxystrobin
(1. marts 2002)

0,05*p

                           

Barban

0,05*

                           

Benalaxyl

0,05*

                           

Benfuracarb

0,05*

                           

Benomyl, se arbendazim

                             

Betacyfluthrin, se cyfluthrin

                             

Bifenthrin

                             

Binapacryl

0,05*

                           

Bromomethan
(Methylbromid)

0,05*

                           

Bromophosethyl

0,05*

                           

Bromopropylat

1

                           

Camphechlor (Toxaphen)

0,1*

                           

Captafol

0,02*

                           

Captan 39)

0,1

                           

Carbaryl

1

                           

Carbendazim 4)

0,1*

                           

Carbofuran 5)

 

0,3

   

0,2

0,2

0,3

   

0,5

       

0,1*

Carbosulfan

 

0,1

       

0,1

             

0,05*

Cartap

                             

Chinomethionat

0,3

                           

Chlorbensid

0,01*

                           

Chlorbenzilat

0,02*

                           

Chlorbufam

0,05*

                           

Chlordan 6)

                             

Chlorfenson

0,01*

                           

Chlorfenvinphos 36)

0,5

                           

Chlormequat

0,05*

                           

Chloroxuron

0,05*

                           

Chlorproham 35)

 

0,1

 

0,1

   

0,1

             

0,05

Chlorpyrifos

 

0,1

             

0,2

       

0,05*

Chlorpyrifosmethyl

0,05*

                           

Chlorthalonil

 

1

 

0,5

                   

0,01*

Chlozolinat
(1. januar 2003)

0,05*

                           

Cyfluthrin 7)

0,02*

                           

Cypermethrin 8)

0,05*

                           

Daminozid 9)

0,02*

                           

DDT 10)

0,05*

                           

Deltamethrin

0,05*

                           

Demeton-S-methyl37)

 

0,05*

                       

0,4

Demeton-S-
methylsulfoxid 37) =
Oxydemetonmethyl

 

0,05*

                       

0,4

Demeton-S-methylsulfon 37)

 

0,05*

                       

0,4

Diallat

0,05*

                           

Diazinon

 

0,2

                       

0,02*

1,2-Dibromethan
(Ethylendibromid)

0,01*

                           

Dichlofluanid

5

                           

1,1-Dichlor-2,2-
bis-(4-ethylphenyl)-
ethan

0,01*

                           

Dichlorprop også Dichlorprop-P

0,05*

                           

Dichlorvos

0,1

                           

Dicofol 31)

0,02*

                           

Dieldrin 11)

                             

Dimethoat

1

                           

Dinoseb

0,05*

                           

Dinoterb

0,05*

                           

Dioxathion

0,05*

                           

Diphenylamin

0,05*

                           

Diquat

0,1

                           

Disulfoton 32)

0,02*

                           

Dithiocarbamater12)

 

0,2

 

0,2

         

0,2

 

0,2

   

0,05*

DNOC (1. juli 2002)

0,05*

                           

Dodin

0,2

                           

Endosulfan 13)

0,05*

                           

Endrin

0,01*

                           

Esfenvalerat.
Summen af RR- og
SS-isomere

0,02*

                           

Esfenvalerat.
Summen af RS- og
SR-isomere

0,02*

                           

Ethephon

0,05*

                           

Ethion

0,1

                           

Fenarimol

0,02*

                           

Fenbutatinoxid

0,05*

                           

Fenchlorphos 14)

0,01*

                           

Fenitrothion

0,5

                           

Fentin 29)

0,05*

                           

Fenvalerat,
se esfenvalerat

                             

Flucythrinat 16)

                             

Fluroxypyr56)
(1. marts 2002)

0,05*p

                           

Folpet, se captan

                             

Formothion

0,1

                           

Furathiocarb

0,05*

                           

Glyphosat

0,1*

                           

Heptachlor 17)

0,01*

                           

Hexachlorbenzen (HCB)

                             

Hexachlorcyclo-
hexan (HCH) 18)

                             

Imazalil

0,02*

                           

Iprodion

 

0,3

       

0,1

0,1

 

0,3

0,5

     

0,02*

Kresoximmethyl
(1. marts 2002)

0,05*p

                           

Lambdacyhalothrin

     

0,1

         

0,1

       

0,02*

Lindan
(gamma HCH)

 

0,1

                       

1

Malathion 19)

                             

Maleinhydrazid

 

30

       

30

             

1*

Mecarbam

0,05*

                           

Metalaxyl

 

0,1

       

0,1

             

0,05*

Methamidophos

0,01*

                           

Methidathion

0,02*

                           

Methomyl 20)

                 

0,5

       

0,05*

Methoxychlor

0,01*

                           

Mevinphos 40)

0,1

                           

Monocrotophos

                             

Monolinuron
(1. juli 2002)

0,05*

                           

Omethoat

0,1

                           

Oxydemetonmethyl
37) =Demeton-S-
methylsulfoxid

 

0,05*

                       

0,4

Paraquat

0,05*

                           

Parathion 42)

0,5

                           

Parathionmethyl 43)

0,2

                           

Permethrin 21)

     

0,1

         

0,1

       

0,05*

Phorat 30)

0,05*

                           

Phosalon

0,1

                           

Phosmet 22)

                             

Phosphamidon 51)

0,15

                           

Phoxim

                             

Pirimiphosmethyl

 

1

                       

0,05*

Procymidon

0,02*

                           

Profenophos

                             

Prohexadion55)

0,05*p

                           

Propargit

                             

Propham

0,05*

                           

Propiconazol

0,05*

                           

Propoxur

0,05*

                           

Propyzamid24)

0,02*

                           

Pyrazophos
(1. juli 2002)

0,05*

                           

Pyrethriner24)

1

                           

Quinalphos

0,05*

                           

Spiroxamin

0,05*p

                           

2,4,5-T

0,05*

                           

Tecnazen
(1. januar 2003)

0,05*

                           

TEPP

0,01*

                           

Thiabendazol

0,05*

                           

Thiodicarb, se
methomyl

                             

Thiophanatmethy,
se carbendazim

                             

Triallat

0,1

                           

Triazophos

0,02*

                           

Trichlorfon

0,5

                           

Triforin

0,05*

                           

Vamidothion 40)

0,05

                           

Vinclozolin 23)

 

0,5

                       

0,05*

 

Pesticidrester
Andre produkter under Frugtgrøntsager: Se næste tabel

Maksimalgrænseværdier i mg/kg for grupper af og eksempler på individuelle produkter

LØG,
friske, tørrede, frosne, ubehandlede

FRUGTGRØNTSAGER I,
friske, tørrede, frosne, ubehandlede

LØG

Alm. løg

Forårsløg

Hvidløg

Skalotteløg

Andre

FRUGT-
GRØNT-
SAGER

Solanacea

Auberginer

Peberfrugter inkl. chili

Tomater

Andre

Acephat

0,02*

             

0,5

 

0,5

0,02*

Aldicarb 1)

0,05*

         

0,05*

         

Aldrin 2)

                       

Aminotriazol (Amitrol)

0,05*

         

0,05*

         

Amitraz 3)

0,02*

                 

0,5

0,02*

Aramit

0,01*

         

0,01*

         

Atrazin

0,1*

         

0,1*

         

Azimsulfuron

0,02*p

         

0,02*p

         

Azinphosethyl

0,05*

         

0,05*

         

Azinphosmethyl

0,5

         

0,5

         

Azoxystrobin
(1. marts 2002)

0,05*p

             

2p

2p

2p

0,05*p

Barban

0,05*

         

0,05*

         

Benalaxyl

 

0,2

     

0,05*

   

0,2

0,2

0,2

0,05*

Benfuracarb

0,05*

         

0,05*

         

Benomyl, se
carbendazim

                       

Betacyfluthrin, se cyfluthrin

                       

Bifenthrin

                       

Binapacryl

0,05*

         

0,05*

         

Bromomethan (Methylbromid)

0,05*

         

0,05*

         

Bromophosethyl

0,05*

         

0,05*

         

Bromopropylat

1

         

1

         

Camphechlor
(Toxaphen)

0,1*

         

0,1*

         

Captafol

0,02*

         

0,02*

         

Captan 39)

0,1

                 

3

0,1

Carbaryl

1

         

1

         

Carbendazim 4)

0,1*

             

0,5

 

0,5

0,1*

Carbofuran 5)

 

0,3

 

0,3

0,3

0,1*

 

0,1*

       

Carbosulfan

0,05*

         

0,05*

         

Cartap

0,1

                     

Chinomethionat

0,3

         

0,3

         

Chlorbensid

0,01*

         

0,01*

         

Chlorbenzilat

0,02*

         

0,02*

         

Chlorbufam

0,05*

         

0,05*

         

Chlordan 6)

                       

Chlorfenson

0,01*

         

0,01*

         

Chlorfenvinphos36)

0,5

         

0,1

         

Chlormequat

0,05*

         

0,05*

         

Chloroxuron

0,05*

         

0,05*

         

Chlorpropham 35)

0,05

         

0,05

         

Chlorpyrifos

 

0,2

     

0,05*

 

0,5

       

Chlorpyrifos
methyl

0,05*

           

0,5

       

Chlorthalonil

 

0,5

5

0,5

0,5

0,01*

 

2

       

Chlozolinat
(1. januar 2003)

0,05*

         

0,05*

         

Cyfluthrin 7)

0,02*

               

0,3

0,05

0,02*

Cypermethrin 8)

 

0,1

 

0,1

0,1

0,05*

 

0,5

       

Daminozid 9)

0,02*

         

0,02*

         

DDT 10)

0,05*

         

0,05*

         

Deltamethrin

 

0,1

0,1

0,1

0,1

0,05*

 

0,2

       

Demeton-S-
methyl 37)

0,4

         

0,4

         

Demeton-S-methylsulfoxid 37)=
Oxydemeton-
methyl

0,4

         

0,4

         

Demeton-S-
methylsulfon 37)

0,4

         

0,4

         

Diallat

0,05*

         

0,05*

         

Diazinon

0,02*

           

0,5

       

1,2-Dibromethan
(Ethylendibromid)

0,01*

         

0,01*

         

Dichlofluanid

5

         

5

         

1,1-Dichlor-2,2-
bis-(4-ethyl
phenyl)-ethan

0,01*

         

0,01*

         

Dichlorprop også
Dichlorprop-P

0,05*

         

0,05*

         

Dichlorvos

0,1

         

0,1

         

Dicofol 31)

0,02*

                 

1

0,02*

Dieldrin 11)

                       

Dimethoat

1

         

1

         

Dinoseb

0,05*

         

0,05*

         

Dinoterb

0,05*

         

0,05*

         

Dioxathion

0,05*

         

0,05*

         

Diphenylamin

0,05*

         

0,05*

         

Diquat

0,1

         

0,1

         

Disulfoton 32)

0,02*

         

0,02*

         

Dithiocarbamater 12)

 

0,5

 

0,5

0,5

0,05*

       

3

2

DNOC
(1. juli 2002)

0,05*

         

0,05*

         

Dodin

0,2

         

0,2

         

Endosulfan 13)

0,05*

               

1

0,5

0,05*

Endrin

0,01*

         

0,01*

         

Esfenvalerat.
Summen af RR-
og SS-isomere

0,02*

                 

0,05

0,02*

Esfenvalerat.
Summen af RS- og
SR-isomere

0,02*

                 

0,02*

0,02*

Ethephon

0,05*

               

3

3

0,05*

Ethion

0,1

         

0,1

         

Fenarimol

0,02*

               

0,5

0,5

0,02*

Fenbutatinoxid

0,05*

             

1

 

1

0,05*

Fenchlorphos 14)

0,01*

         

0,01*

         

Fenitrothion

0,5

         

0,5

         

Fentin 29)

0,05*

         

0,05*

         

Fenvalerat,
se esfenvalerat

                       

Flucythrinat 16)

                       

Fluroxypyr56)
(1. marts 2002)

0,05*p

         

0,05*p

         

Folpet, se captan

                       

Formothion

0,1

         

0,1

         

Furathiocarb

0,05*

         

0,05*

         

Glyphosat

0,1*

           

0,1*

       

Heptachlor 17)

0,01*

         

0,01*

         

Hexachlorbenzen (HCB)

                       

Hexachlorcyclo-
hexan (HCH) 18)

                       

Imazalil

0,02*

                 

0,5

0,02*

Iprodion

 

5

3

5

5

0,02*

 

5

       

Kresoximmethyl (1. marts 2002)

0,05*p

             

0,5p

1p

0,5p

0,05*p

Lambda-
cyhalothrin

0,02*

             

0,5

0,1

0,5

0,02*

Lindan
(gamma HCH)

1

                 

0,5

1

Malathion 19)

3

         

3

         

Maleinhydrazid

   

1*

   

10

1*

         

Mecarbam

0,05*

         

0,05*

         

Metalaxyl

 

0,5

   

0,5

0,05*

 

0,05*

       

Methamidophos

0,01*

             

0,2

 

0,5

0,01*

Methidathion

0,02*

         

0,02*

         

Methomyl 20)

0,05*

             

0,5

 

0,5

0,05*

Methoxychlor

0,01*

         

0,01*

         

Mevinphos 40)

0,1

         

0,1

         

Monocrotophos

                       

Monolinuron
(1. juli 2002)

0,05*

         

0,05*

         

Omethoat

0,1

         

0,2

         

Oxydemeton-
methyl37) =
Demeton-S-
methylsulfoxid

0,4

         

0,4

         

Paraquat

0,05*

         

0,05*

         

Parathion 42)

0,5

         

0,5

         

Parathionmethyl43)

0,2

         

0,2

         

Permethrin 21)

0,05*

           

0,5

       

Phorat 30)

0,05*

         

0,05*

         

Phosalon

1

         

1

         

Phosmet 22)

                       

Phosphamidon 51)

0,15

         

0,15

         

Phoxim

                       

Pirimiphosmethyl

0,05*

               

1

1

0,05*

Procymidon

 

0,2

 

0,2

0,2

0,02*

 

2

       

Profenophos

                       

Prohexadion55)

0,05*p

         

0,05*p

         

Propargit

                       

Propham

0,05*

         

0,05*

         

Propiconazol

0,05*

         

0,05*

         

Propoxur

0,05*

         

0,05*

         

Propyzamid

0,02*

         

0,02*

         

Pyrazophos
(1. juli 2002)

0,05*

         

0,05*

         

Pyrethriner24)

1

         

1

         

Quinalphos

0,05*

         

0,05*

         

Spiroxamin

0,05*p

         

0,05*p

         

2,4,5-T

0,05*

         

0,05*

         

Tecnazen
(1. januar 2003)

0,05*

         

0,05*

         

TEPP

0,01*

         

0,01*

         

Thiabendazol

0,05*

         

0,05*

         

Thiodicarb, se
methomyl

                       

Thiophanat-
methyl, se
carbendazim

                       

Triallat

0,1

         

0,1

         

Triazophos

0,02*

         

0,02*

         

Trichlorfon

0,5

         

0,5

         

Triforin

0,05*

           

0,05*

       

Vamidothion 44)

0,05

         

0,05

         

Vinclozolin 23)

1

             

3

3

0,05*m

0,05*

 

Pesticidrester
Andre produkter under Frugtgrønsager: Se foregående tabel

Maksimalgrænseværdier i mg/kg for grupper af og eksempler på individuelle produkter

 

FRUGTGRØNTSAGER II, friske, tørrede, frosne, ubehandlede

 

FRUGT-GRØNT-SAGER

Cucurbitae, spiselig skræl

Agurker

Asier

Cour-getter

Andre

Cucurbitae, uspiselig skræl

Meloner

Græskar

Vand-
meloner

Andre

Sukker-majs

Acephat

 

0,02*

       

0,02*

       

0,02*

Aldicarb 1)

0,05*

                     

Aldrin 2)

                       

Aminotriazol
(Amitrol)

0,05*

                     

Amitraz 3)

 

0,02*

       

0,02*

       

0,02*

Aramit

0,01*

                     

Atrazin

0,1*

                     

Azimsulfuron

0,02*p

                     

Azinphosethyl

0,05*

                     

Azinphosmethyl

0,5

                     

Azoxystrobin
(1. marts 2002)

 

1p

       

0,5p

       

0,05*p

Barban

0,05*

                     

Benalaxyl

 

0,05*

         

0,1

 

0,1

0,05*

0,05*

Benfuracarb

0,05*

                     

Benomyl, se
carbendazim

                       

Betacyfluthrin, se cyfluthrin

                       

Bifenthrin

                       

Binapacryl

0,05*

                     

Bromomethan (Methylbromid)

0,05*

                     

Bromophosethyl

0,05*

                     

Bromopropylat

1

                     

Camphechlor
(Toxaphen)

0,1*

                     

Captafol

0,02*

                     

Captan 39)

 

0,1

       

0,1

       

0,1

Carbaryl

1

                     

Carbendazim 4)

   

1

 

0,3

0,1*

 

0,5

0,5

 

0,1*

0,1*

Carbofuran 5)

 

0,1*

       

0,2

       

0,1*

Carbosulfan

0,05*

                     

Cartap

                       

Chinomethionat

0,3

                     

Chlorbensid

0,01*

                     

Chlorbenzilat

0,02*

                     

Chlorbufam

0,05*

                     

Chlordan 6)

                       

Chlorfenson

0,01*

                     

Chlorfenvinphos 36)

0,1

                     

Chlormequat

0,05*

                     

Chloroxuron

0,05*

                     

Chlorpropham 35)

0,05

                     

Chlorpyrifos

 

0,05*

       

0,05*

       

0,05*

Chlorpyrifos-
methyl

 

0,05*

       

0,05*

       

0,05*

Chlorthalonil

   

1

5

 

0,01*

1

       

0,01*

Chlozolinat
(1. januar 2003)

0,05*

                     

Cyfluthrin 7)

   

0,1

   

0,02*

0,02*

       

0,02*

Cypermethrin 8)

 

0,2

       

0,2

       

0,05*

Daminozid 9)

0,02*

                     

DDT 10)

0,05*

                     

Deltamethrin

 

0,1

       

0,05*

       

0,05*

Demeton-S-
methyl 37)

0,4

                     

Demeton-S-
methylsulfoxid 37) =
Oxydemetonmethyl

0,4

                     

Demeton-S-methylsulfon 37)

0,4

                     

Diallat

0,05*

                     

Diazinon

 

0,02*

       

0,02*

       

0,02*

1,2-Dibromethan (Ethylendibromid)

0,01*

                     

Dichlofluanid

5

                     

1,1-Dichlor-2,2-
bis-(4-ethyl-
phenyl)ethan

0,01*

                     

Dichlorprop, også Dichlorprop-P

0,05*

                     

Dichlorvos

0,1

                     

Dicofol 31)

 

0,2

       

0,5

       

0,02*

Dieldrin 11)

                       

Dimethoat

1

                     

Dinoseb

0,05*

                     

Dinoterb

0,05*

                     

Dioxathion

0,05*

                     

Diphenylamin

0,05*

                     

Diquat

0,1

                     

Disulfoton 32)

0,02*

                     

Dithiocarbamater12)

   

0,5

2

2

0,05*

0,5

       

0,05*

DNOC (1. juli 2002)

0,05*

                     

Dodin

0,2

                     

Endosulfan 13)

 

0,05*

       

0,3

       

0,05*

Endrin

0,01*

                     

Esfenvalerat.
Summen af RR- og
SS-isomere

 

0,02*

       

0,02*

       

0,02*

Esfenvalerat.
Summen af RS- og
SR-isomere

 

0,02*

       

0,02*

       

0,02*

Ethephon

 

0,05*

       

0,05*

       

0,05*

Ethion

0,1

                     

Fenarimol

 

0,2

       

0,05

       

0,02*

Fenbutatinoxid

   

0,5

 

0,5

0,05*

0,05*

       

0,05*

Fenchlorphos 14)

0,01*

                     

Fenitrothion

0,5

                     

Fentin 29)

0,05*

                     

Fenvalerat,
se esfenvalerat

                       

Flucythrinat 16)

                       

Fluroxypyr 56)
(1. marts 2002)

0,05*p

                     

Folpet, se captan

                       

Formothion

0,1

                     

Furathiocarb

0,05*

                     

Glyphosat

 

0,1*

       

0,1*

       

0,1*

Heptachlor 17)

0,01*

                     

Hexachlorbenzen (HCB)

                       

Hexachlorcyclo-
hexan (HCH) 18)

                       

Imazalil

 

0,2

         

2

   

0,02*

0,02*

Iprodion

 

2

         

0,3

   

0,02*

0,02*

Kresoximmethyl
(1. marts 2002)

 

0,05*p

       

0,2p

       

0,05*p

Lambda-
cyhalothrin

 

0,1

       

0,05

       

0,02*

Lindan
(gamma HCH)

 

1

       

1

       

1

Malathion 19)

3

                     

Maleinhydrazid

1*

                     

Mecarbam

0,05*

                     

Metalaxyl

   

0,5

   

0,05*

 

0,2

 

0,2

0,05*

0,05*

Methamidophos

   

1

   

0,01*

0,01*

       

0,01*

Methidathion

0,02*

                     

Methomyl 20)

 

0,05*

       

0,05*

       

0,05*

Methoxychlor

0,01*

                     

Mevinphos 40)

0,1

                     

Monocrotophos

                       

Monolinuron
(1. juli 2002)

0,05*

                     

Omethoat

0,2

                     

Oxydemetonmethyl
37) = Demeton-S-
methylsulfoxid

0,4

                     

Paraquat

0,05*

                     

Parathion 42)

0,5

                     

Parathionmethyl43)

0,2

                     

Permethrin 21)

 

0,1

       

0,1

       

0,1

Phorat 30)

0,05*

                     

Phosalon

1

                     

Phosmet 22)

                       

Phosphamidon 51)

0,15

                     

Phoxim

                       

Pirimiphosmethyl

   

0,1

   

0,05*

 

1

   

0,05*

0,05*

Procymidon

 

1

       

1

       

0,02*

Profenophos

                       

Prohexadion 55)

0,05*p

                     

Propargit

                       

Propham

0,05*

                     

Propiconazol

0,05*

                     

Propoxur

0,05*

                     

Propyzamid

0,02*

                     

Pyrazophos
(1. juli 2002)

0,05*

                     

Pyrethriner 24)

1

                     

Quinalphos

0,05*

                     

Spiroxamin

0,05*p

                     

2,4,5-T

0,05*

                     

Tecnazen
(1. januar 2003)

0,05*

                     

TEPP

0,01*

                     

Thiabendazol

0,05*

                     

Thiodicarb, se
methomyl

                       

Thiophanatmethyl, se carbendazim

                       

Triallat

0,1

                     

Triazophos

0,02*

                     

Trichlorfon

0,5

                     

Triforin

 

0,5

       

0,05*

       

0,05*

Vamidothion 44)

0,05

                     

Vinclozolin 23)

 

1

       

1

       

0,05*

 

Pesticidrester
Andre produkter under Kål: Se næste tabel

Maksimalgrænseværdier i mg/kg for grupper af og eksempler på individuelle produkter

KÅL I, friske, tørrede, frosne, ubehandlede

KÅL

Blomsterkål

Broccoli

Blomkål

Andre

Hovedkål

Hvid- og rødkål

Rosenkål

Andre

Acephat

 

2

 

 

 

2

 

 

 

Aldicarb 1)

 

 

 

0,2

0,05*

 

 

0,2

0,05*

Aldrin 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aminotriazol
(Amitrol)

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

 

Amitraz 3)

0,02*

 

 

 

 

 

 

 

 

Aramit

0,01*

 

 

 

 

 

 

 

 

Atrazin

0,1*

 

 

 

 

 

 

 

 

Azinphosethyl

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

 

Azimsulfuron

0,02*p

 

 

 

 

 

 

 

 

Azinphosmethyl

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Azoxystrobin
(1. marts 2002)

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

 

Barban

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

 

Benalaxyl

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

 

Benfuracarb

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

 

Benomyl,
se carbendazim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betacyfluthrin, se
cyfluthrin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bifenthrin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binapacryl

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

 

Bromomethan (Methylbromid)

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

 

Bromophosethyl

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

 

Bromopropylat

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Camphechlor (Toxaphen)

0,1*

 

 

 

 

 

 

 

 

Captafol

0,02*

 

 

 

 

 

 

 

 

Captan 39)

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Carbaryl

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Carbendazim 4)

 

0,1*

 

 

 

 

 

0,5

3

Carbofuran 5)

 

0,2

 

 

 

0,1*

 

 

 

Carbosulfan

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chinomethionat

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Chlorbensid

0,01*

 

 

 

 

 

 

 

 

Chlorbenzilat

0,02*

 

 

 

 

 

 

 

 

Chlorbufam

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

 

Chlordan 6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chlorfenson

0,01*

 

 

 

 

 

 

 

 

Chlorfenvinphos 36)

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Chlormequat

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

 

Chloroxuron

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

 

Chlorpropham 35)

0,05

 

 

 

 

 

 

 

 

Chlorpyrifos

 

0,05*

 

 

 

 

1

 

0,05*

Chlorpyrifosmethyl

 

0,05*

 

 

 

0,05*

 

 

 

Chlorthalonil

 

3

 

 

 

 

3

 

0,01*

Chlozolinat
(1. januar 2003)

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyfluthrin 7)

 

0,05

 

 

 

0,2

 

 

 

Cypermethrin 8)

 

0,5

 

 

 

0,5

 

 

 

Daminozid 9)

0,02*

 

 

 

 

 

 

 

 

DDT 10)

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltamethrin

 

0,1

 

 

 

0,1

 

 

 

Demeton-S-methyl 37)

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Demeton-S-
methyl-sulfoxid 37)=
Oxydemeton-methyl

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Demeton-S-methylsulfon 37)

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Diallat

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

 

Diazinon

0,02*

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2-Dibromethan (Ethylendibromid)

0,01*

 

 

 

 

 

 

 

 

Dichlofluanid

5

 

 

 

 

 

 

 

 

1,1-Dichlor-2,2-bis(4-ethyl-phenyl)ethan

0,01*

 

 

 

 

 

 

 

 

Dichlorprop, også
Dichlorprop-P

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

 

Dichlorvos

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Dicofol 31)

0,02*

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieldrin 11)

 

 

 

 

 

 

 

 

&