Senere ændringer til forskriften
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om eksamen ved visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet


I henhold til

§ 11, stk. 3, i lov nr. 276 af 26. maj 1976 om tandlæger, som ændret senest ved § 21 i lov nr. 352 af 14. maj 1992, for så vidt angår tandplejere,

§ 2, stk. 4, i lov nr. 671 af 13. december 1978 om jordemødre, som ændret senest ved § 22 i lov nr. 352 af 14. maj 1992,

§ 2, stk. 4, i lov nr. 100 af 14. marts 1979 om kliniske tandteknikere, som ændret senest ved § 24 i lov nr. 352 af 14. maj 1992,

§ 34, stk. 2, i lov nr. 279 af 6. juni 1984 om apoteksvirksomhed, som ændret senest ved § 25 i lov nr. 352 af 14. maj 1992,

§ 2, stk. 4, i lov om sygeplejersker, jf. lovbekendtgørelse nr. 759 af 14. november 1990, som ændret ved § 23 i lov nr. 352 af 14. maj 1992,

§ 1, stk. 8, i lov om terapiassistenter, jf. lovbekendtgørelse nr. 631 af 30. august 1991, som ændret senest ved § 19 i lov nr. 352 af 14. maj 1992,

§ 29 i lov nr. 352 af 14. maj 1992 om ændring af forskellige uddannelseslove m.m., for så vidt angår hospitalslaboranter, kliniske diætister og radiografer,

§ 6, stk. 1, i lov om teknika, jf. lovbekendtgørelse nr. 673 af 29. juli 1992,

§ 14, stk. 2, i lov om Danmarks Journalisthøjskole, jf. lovbekendtgørelse nr. 674 af 29. juli 1992,

§ 8, stk. 1, i lov om handelshøjskoler og handelshøjskoleafdelinger, jf. lovbekendtgørelse nr. 675 af 29. juli 1992, som ændret ved § 14, stk. 1, nr. 6, i universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 334 af 27. maj 1993,

§ 2 i lov om Den Grafiske Højskole, jf. lovbekendtgørelse nr. 676 af 29. juli 1992,

§ 2 i lov om statens overtagelse af de sociale højskoler i København, Århus, Odense, og Esbjerg, jf. lovbekendtgørelse nr. 679 af 29. juli 1992,

§ 2, stk. 4, i lov om uddannelse til ernærings- og husholdningsøkonom, jf. lovbekendtgørelse nr. 683 af 29. juli 1992,

§ 2, stk. 1, i universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 334 af 27. maj 1993,

§ 2, stk. 7 og 8, i lov nr. 508 af 30. juni 1993 om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse),

§ 2, stk. 6 i lov om uddannelse af lærere til folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 311 af 25. april 1994,

§ 14, stk. 2, i lov om social bistand, jf. lovbekendtgørelse nr. 1024 af 13. december 1994,

§ 2, stk. 6, i lov om uddannelse af pædagoger, jf. lovbekendtgørelse nr. 75 af 31. januar 1995, og

§ 2, stk. 4, i lov om uddannelse til håndarbejdslærer, jf. lovbekendtgørelse nr. 123 af 21. februar 1995 fastsættes:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens område

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse i det omfang, der ikke i bekendtgørelserne om de enkelte uddannelser er fastsat bestemmelser, som afviger fra denne bekendtgørelse. §§ 12-15 gælder uanset, hvad der måtte være fastsat i bekendtgørelserne om de enkelte uddannelser, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. §§ 12-15 gælder ikke for pædagoguddannelsen, håndarbejdslæreruddannelsen, uddannelsen til ernærings- og husholdningsøkonom, apoteksassistentuddannelsen, kandidatuddannelser og andre uddannelser, der ligger i forlængelse af en bacheloruddannelse, efter- og videreuddannelser eller for studerende, der er optaget på en videregående uddannelse i henhold til lov om åben uddannelse.

Stk. 3. §§ 18 og 19 gælder ikke for institutioner, der er omfattet af universitetsloven, jf. lovens § 4, stk. 2. I stedet gælder § 20.

Stk. 4. For Ph.D.-studiet gælder alene bekendtgørelsens kapitel 5.

Kapitel 2

Formålet med eksamen

§ 2. Formålet med eksamen er at bedømme, om og i hvilken grad den studerendes kvalifikationer er i overensstemmelse med de mål og krav, som er fastsat for uddannelsen i uddannelsesbekendtgørelsen, studieordningen m.v. Eksamen giver grundlag for udstedelse af eksamensbevis, jf. § 25, stk. 1.

Kapitel 3

Prøveformer, bedømmelse m.v.

§ 3. Prøveformerne skal tilgodese uddannelsens formål og sikre, at der foretages en individuel bedømmelse af de studerende. Prøverne kan tilrettelægges som individuelle prøver eller gruppeprøver, idet der også her skal ske en individuel bedømmelse. En enkelt ekstern prøve i uddannelsen kan dog aflægges som gruppeprøve med fælles bedømmelse. Det fastsættes i studieordningen, hvor mange studerende der kan deltage i gruppeprøven. For selvstuderende kan prøver og anden bedømmelse tilrettelægges særskilt.

Stk. 2. Bedømmelsen kan ske på grundlag af

 • 1) mundtlige prøver, skriftlige prøver og praktiske prøver,
 • 2) en eller flere opgavebesvarelser eller rapporter, herunder projekter, specialer og afhandlinger afleveret til bedømmelse i forbindelse med undervisningen,
 • 3) deltagelse i kurser, seminarer, øvelser eller lignende,
 • 4) kombinationer af nr. 1-3 eller
 • 5) praktik.

Stk. 3. Uddannelseselementer, hvis indhold og arbejdsform begrunder det, kan helt eller delvis dokumenteres alene ved deltagelse i undervisningen.

Stk. 4. Det kan i studieordningen fastsættes, at der forud for bedømmelsen af en afhandling m.v., jf. stk. 2, skal afholdes forelæsning om eller mundtligt forsvar for afhandlingen. Bedømmelsen sker da på grundlag af en samlet vurdering af den skriftlige afhandling og den mundtlige præstation.

§ 4. Prøverne aflægges på dansk, medmindre prøvens formål er at dokumentere den studerendes færdigheder i et fremmedsprog.

Stk. 2. Hvis undervisningen i et fag har været meddelt på engelsk, aflægges prøven dog på dette sprog. Institutionen kan efter ansøgning fra den studerende dispensere herfra, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Stk. 3. Hvis undervisningen i et fag har været meddelt på et andet fremmedsprog end engelsk, kan prøven dog aflægges på det pågældende sprog, hvis eksaminanden ønsker det, og såfremt eksaminator er villig til at eksaminere på dette sprog. Det kan pålægges eksaminanderne ved indskrivningen til prøven at give meddelelse om det ønskede eksamenssprog.

Stk. 4. Udenlandske studerende og danske studerende, som på grund af opvækst og tidligere uddannelse i udlandet ikke behersker det danske sprog, kan, hvor forholdene gør det muligt, få adgang til at aflægge prøven på et fremmedsprog, normalt dog kun på norsk, svensk, engelsk, tysk eller fransk. Ansøgning indgives til institutionen senest 2 måneder inden prøvens afholdelse.

Stk. 5. Stk. 2, 3 og 4 gælder ikke prøver, der forudsætter sproglig fremstilling på dansk.

§ 5. Prøverne er enten interne eller eksterne.

Stk. 2. Ved interne prøver forstås prøver, som bedømmes af eksaminator(erne) eller af eksaminator(erne) og en eller flere censorer, der er udpeget af rektor blandt lærerne på institutionen eller institutioner med samme uddannelse.

Stk. 3. Ved eksterne prøver forstås prøver, som bedømmes af eksaminator(erne) og en eller flere censorer, der er beskikket af ministeriet.

Stk. 4. Mindst 1/3 af en uddannelse skal dokumenteres ved eksterne prøver. De eksterne prøver skal dække uddannelsens væsentlige områder.

Stk. 5. Bedømmelsen af studerendes undervisningsdeltagelse efter § 3, stk. 3, foretages af læreren(ne) ved den pågældende undervisning.

§ 6. Censorerne skal påse,

 • 1) at kravene ved uddannelsernes prøver, herunder de skriftlige opgaver, er i overensstemmelse med de mål, som er fastlagt i bekendtgørelser og studieordninger,
 • 2) at prøverne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler og
 • 3) at de studerende får en ensartet og retfærdig behandling og deres præstationer en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne om karaktergivning og andre regler.

§ 7. Ved bedømmelsen gives karakterer efter 13-skalaen efter de fælles bestemmelser om karaktergivning ved de højere uddannelsesinstitutioner, eller der gives bedømmelsen Bestået/Ikke bestået eller Godkendt/Ikke godkendt. Hovedopgave/projekt/speciale/afhandling skal bedømmes efter 13-skalaen. Ved bedømmelse af magisterkonferensspecialet gives Bestået/Ikke bestået. For undervisningsdeltagelse, jf. § 3, stk. 3, gives bedømmelsen Bestået/Ikke bestået eller Godkendt/Ikke godkendt.

Stk. 2. Bedømmelserne Bestået/Ikke bestået eller Godkendt/Ikke godkendt kan højst anvendes ved prøver, der dækker 1/3 af uddannelsen.

Stk. 3. Institutionen kan dispensere fra bestemmelsen i stk. 2 i de tilfælde, hvor dele af uddannelsen er gennemført ved en anden dansk eller en udenlandsk videregående uddannelsesinstitution, jf. § 26.

§ 8. En prøve er bestået, når der er opnået bedømmelsen Bestået, Godkendt eller karakteren 6 eller derover. Hver prøve bestås for sig. Beståede prøver m.v., jf. § 3, stk. 2, kan ikke tages om.

Stk. 2. Det kan bestemmes i studieordningen, at kombinationer af prøver skal bestås samlet. I så fald skal gennemsnittet af de karakterer, der indgår, være på mindst 6 uden oprunding. For prøver, der udbydes under lov om åben uddannelse, skal hver prøve dog bestås for sig.

Stk. 3. Det kan bestemmes i studieordningen, at en prøve kan bestå af flere delprøver. Er den samlede prøve bestået, kan delprøver med karakteren 5 eller derunder ikke tages om.

Stk. 4. Det kan bestemmes i studieordningen, at kombinationer af prøver skal bestås i samme eksamenstermin.

§ 9. Afholdes en prøve kun en gang årligt, skal der gives en studerende, der har været forhindret i at deltage i en prøve på grund af sygdom, mulighed for at genindstille sig til prøven i samme eller næstfølgende eksamenstermin.

Stk. 2. En studerende, der ikke har bestået en prøve i den afsluttende eksamenstermin, skal have mulighed for genindstilling i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf.

§ 10. Det påhviler institutionen at orientere de studerende om

 • 1) de generelle eksamensregler,
 • 2) forholdsregler i forbindelse med sygdom,
 • 3) de specielle eksamensregler i hvert enkelt fag,
 • 4) følgerne af ikke at overholde reglerne om eksamen og
 • 5) mulighederne for at klage over eksamen.

Stk. 2. Senest ved meddelelsen af tidspunktet for prøvens afholdelse tilkendegiver institutionen, hvilke hjælpemidler den studerende forudsættes at have til rådighed samt eventuelle begrænsninger for, hvilke hjælpemidler der må medbringes.

§ 11. Institutionen kan for hver enkelt prøve fastsætte en frist, inden for hvilken afmelding skal finde sted. Såfremt rettidig afmelding ikke foreligger, betragtes prøven som påbegyndt. Dette gælder dog ikke, hvor den studerende bliver forhindret i at deltage på grund af sygdom, jf. § 9, stk. 1.

Stk. 2. Institutionen kan dispensere fra fristen i stk. 1, når der foreligger usædvanlige forhold.

§ 12. Inden udgangen af 2. semester efter studiestart skal den studerende for at kunne fortsætte uddannelsen, indstille sig til den(de) prøve(r), den studerende efter regler fastsat i studieordningen skal deltage i inden udgangen af 2. semester.

§ 13. For uddannelser, der begynder i efterårssemestret, skal resultatet af det (de) 1. forsøg være meddelt den studerende inden 1. juli. Såfremt prøven(erne) ikke er bestået, kan den studerende indstille sig til ny(e) prøve(r) i august og resultatet heraf skal være meddelt den studerende inden udgangen af august.

Stk. 2. For uddannelser, der begynder i forårssemestret, skal resultatet af det (de) 1. forsøg være meddelt den studerende inden 1. februar. Tidspunktet for placeringen af 2. og eventuelt 3. forsøg fastsættes af institutionen, jf. § 14.

§ 14. Prøverne i henhold til § 12 skal være bestået inden udgangen af 4. semester efter studiestart, for at den studerende kan fortsætte uddannelsen.

§ 15. Institutionen kan for den enkelte studerende dispensere fra de tidspunkter, der er fastsat for afholdelse af prøven(erne) i §§ 12-14, såfremt det findes begrundet i usædvanlige forhold.

§ 16. En studerende kan højst 3 gange indstille sig til samme prøve eller anden form for bedømmelse, jf. dog § 14. Institutionen kan tillade indstilling en fjerde gang, hvis det findes begrundet i usædvanlige forhold.

Stk. 2. Tredie og fjerde gang en studerende indstiller sig til en intern prøve, der alene bedømmes af eksaminator, kan den studerende forlange, at der medvirker en censor.

Stk. 3. En studerende, der anden gang skal have sin undervisningsdeltagelse bedømt, jf. § 3, stk. 3, kan forlange at aflægge prøve i stedet. Tredie og fjerde gang kan den studerende forlange, at der medvirker en censor. Undervisningsdeltagelse, hvortil der knytter sig praktiske øvelser, kan dog ikke erstattes af en prøve.

Stk. 4. En studerendes modtagelse af et tilbud om reeksamination i henhold til § 32, stk. 1, eller § 40, stk. 1, betragtes ikke som en genindstilling.

§ 17. Bliver bedømmerne opmærksomme på væsentlige mangler ved prøven, skal de straks underrette institutionen herom med indstilling om, hvorledes der kan kompenseres for fejlen.

Stk. 2. Efter indstilling fra bedømmerne kan institutionen annullere prøven og foranstalte en ekstraordinær reeksamination.

§ 18. En studerende, der ved en prøve under opsyn uretmæssigt skaffer sig eller giver en anden studerende hjælp til besvarelse af en skriftlig opgave eller medbringer ikke tilladte hjælpemidler, eller som udgiver en andens arbejde for sit eget, kan af institutionen bortvises fra prøven.

Stk. 2. Hvis der under en prøve eller ved bedømmelsen af en besvarelse opstår formodning om, at en studerende uretmæssigt har skaffet sig eller ydet hjælp eller har udgivet en andens arbejde for sit eget, indberettes dette til institutionen. Bliver formodningen bekræftet, træffer institutionen beslutning om eventuel bortvisning fra prøven. En eventuel karakter for den pågældende prøve bortfalder.

Stk. 3. Bortvisning fra prøven efter stk. 1 og 2 omfatter også resterende prøver i samme eksamenstermin. Institutionen kan i særlige tilfælde beslutte, at den studerende skal bortvises fra institutionen i et eller flere semestre.

§ 19. Ved forstyrrende adfærd kan institutionen bortvise den studerende fra prøven. I mindre alvorlige tilfælde giver institutionen først en advarsel.

§ 20. På institutioner omfattet af universitetsloven fastsætter institutionen selv regler for disciplinære foranstaltninger i tilfælde af eksamenssnyd, jf. § 18, og forstyrrende adfærd ved eksamen, jf. § 19.

§ 21. Ved afholdelse af prøver, hvor bedømmelsen ikke meddeles eksaminanden umiddelbart efter prøven, fastsætter institutionen en dato, hvor oplysninger om bedømmelsen vil være tilgængelig, jf. dog § 13, stk. 1 og 2.

Stk. 2. Datoen meddeles de studerende samtidig med meddelelsen om prøvens afholdelse, enten ved opslag eller på anden måde.

Stk. 3. Hvis bedømmelsen ikke kan gennemføres til den fastsatte dato, fastsættes en ny dato for offentliggørelsen. Datoen meddeles de studerende enten ved opslag eller på anden måde.

§ 22. For hver uddannelse fastsætter institutionen en studieordning, der indeholder regler om:

 • 1) Placering af prøverne i uddannelsesforløbet, herunder hvilken(e) prøve(r) de studerende skal deltage i inden udgangen af 2. semester, jf. § 12.
 • 2) Afholdelse af sygeeksamen og omprøve

uden for de ordinære eksamensterminer.

 • 3) Prøveformer, herunder om den studerende eventuelt kan vælge mellem flere prøveformer, samt antallet af deltagere i gruppeprøver.
 • 4) Ved hvilke prøver der gives karakterer, og ved hvilke der gives bedømmelsen Bestået/Ikke bestået/Godkendt/Ikke godkendt.
 • 5) Antallet af prøver og vægtningen af de karakterer, der gives i de enkelte prøver.
 • 6) Hvilke prøver der bedømmes under medvirken af ministerielt beskikkede censorer.
 • 7) Hvilke prøver og andre bedømmelser, jf. § 3, stk. 2, der indgår i eksamen.

Stk. 2. En studieordning kan indeholde hjemmel for institutionen til at dispensere fra de regler i studieordningen, der er fastsat af institutionen, herunder i tilfælde, hvor ændrede prøvevilkår skønnes nødvendige for at ligestille handicappede med andre i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der med en dispensation ikke sker en sænkning af prøvens niveau.

§ 23. Institutioner, der udbyder samme uddannelse, kan afholde prøver med opgaver, der er fælles for institutionerne.

§ 24. Mundtlige prøver, der indgår i eksamen, er offentlige med de begrænsninger, der fastsættes af institutionen.

Stk. 2. Kun eksaminator(erne) og censor(erne) kan være tilstede under voteringen i mundtlige prøver. Institutionen kan dog bestemme, at kommende eksaminatorer kan overvære en votering.

Stk. 3. Lyd- eller billedoptagelser under eksamen er ikke tilladt, medmindre de indgår som en del af eksamensforløbet. Optagelserne foretages da af institutionen.

Kapitel 4

Eksamensbevis m.v.

§ 25. Institutionen udsteder bevis for gennemført uddannelse.

Stk. 2. Beviset skal ud over at indeholde oplysninger om indehaverens navn og den udstedende myndighed som minimum angive

 • 1) de uddannelseselementer, der er aflagt prøve i,
 • 2) de opnåede bedømmelser,
 • 3) de på anden vis dokumenterede uddannelseselementer,
 • 4) den andel af uddannelsen, de enkelte uddannelseselementer, i hvilke der er aflagt prøve, udgør af den samlede uddannelse,
 • 5) meritoverførte prøver,
 • 6) eksamenssproget, hvis prøven er aflagt på et fremmedsprog,
 • 7) den betegnelse, uddannelsen giver ret til samt
 • 8) uddannelsens betegnelse oversat til engelsk.

Stk. 3. Samlet bevis for en uddannelse, der er gennemført ved flere institutioner, udstedes af den institution, hvor den studerende sidst er indskrevet.

Stk. 4. Til studerende, der forlader uddannelsen uden at have gennemført den, udsteder institutionen dokumentation for beståede dele af uddannelsen.

§ 26. Har en institution godkendt, at gennemførte/beståede uddannelseselementer eller dele heraf, jf. § 3, stk. 2, fra en anden dansk eller en udenlandsk videregående uddannelsesinstitution meritoverføres, overføres bedømmelsen som Bestået eller som karakterer efter 13-skalaen, jf. § 7, stk. 1. Forudsætningen for overførsel med karakter efter 13-skalaen er, at den pågældende studieenhed bedømmes efter denne skala ved begge uddannelsesinstitutioner, medmindre de involverede institutioner aftaler andet.

§ 27. Institutionen opbevarer de oplysninger, der er nødvendige for at udstede beviser i mindst 20 år efter eksamens eller prøvens afslutning. Oplysninger om, hvem der har gennemført de enkelte uddannelser, opbevares i mindst 50 år.

§ 28. Institutionen har med respekt af den studerendes eventuelle ophavsrettigheder ejendomsretten til de resultater eller produkter, der fremkommer i forbindelse med en prøve, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Hvis prøveforløbet inddrager parter uden for institutionen, herunder virksomheder, institutioner m.v., aftales det mellem institutionen, den studerende og tredieparten, i hvilket omfang institutionen, den studerende eller tredieparten under respekt af gældende ophavsretlige regler er berettiget til at anvende de resultater, der fremkommer som et led i prøveforløbet, herunder om eventuelle oplysninger vedrørende trediepartens forhold, der forekommer i opgaveløsningerne, må offentliggøres.

Kapitel 5

Klager over eksamen m.v.

§ 29. Klager over interne og eksterne prøver eller andre bedømmelser, der indgår i eksamen, bortset fra praktikbedømmelser, kan vedrøre:

 • 1) Eksaminationsgrundlaget (eksamensspørgsmål, opgaver og lignende) og dets forhold til pensum.
 • 2) Eksamensforløbet.
 • 3) Bedømmelsen.

§ 30. En klage indgives af den studerende til institutionen. Klagen skal være skriftlig og begrundet.

Stk. 2. Klagen skal indgives senest 2 uger efter, at resultatet af prøven/eksamen er bekendtgjort. Fristen løber dog tidligst fra meddelelsen af datoen for offentliggørelsen, jf. § 21, stk. 2 og 3.

Stk. 3. Institutionen kan dispensere fra stk. 2, hvor usædvanlige forhold begrunder det.

§ 31. Institutionen forelægger hurtigst muligt klagen for den eller de oprindelige bedømmere.

§ 32. Bedømmeren(rne) kan

 • 1) foretage en ny bedømmelse,
 • 2) tilbyde reeksamination eller
 • 3) afvise klagen.

Stk. 2. Klagen kan kun afvises, hvis bedømmerne er enige om det.

Stk. 3. I tilfælde af uenighed med hensyn til, om klagen skal afvises, eller om der skal foretages en ny bedømmelse, foretages ny bedømmelse. I tilfælde af uenighed med hensyn til, om klagen skal afvises, eller om der skal gives tilbud om reeksamination, tilbydes reeksamination.

Stk. 4. Er der uenighed med hensyn til, om der skal foretages en ny bedømmelse eller tilbydes reeksamination, er censors eller - hvis flere censorer medvirker - flertallets mening afgørende.

§ 33. Foretages en ny bedømmelse på grund af mangler i et eller flere af de forhold, der er nævnt i § 29, skal der gennemføres en ny bedømmelse for alle eksaminander, hvis eksamen lider af den samme mangel. Der kan udpeges nye bedømmere til ombedømmelsen.

Stk. 2. Gives der tilbud om reeksamination på grund af mangler i et eller flere af de forhold, der er nævnt i § 29, skal tilbudet gives til alle eksaminander, hvis eksamen lider af samme mangel. Der kan udpeges nye bedømmere til reeksaminationen.

Stk. 3. Reeksamination skal finde sted snarest muligt.

§ 34. Senest 2 uger efter at bedømmeren(ne) har modtaget klagen, skal klagen være færdigbehandlet, og afgørelsen meddelt til institutionen, der hurtigst muligt giver klageren meddelelse om resultatet.

Stk. 2. Foreligger der omstændigheder, der umuliggør klagens behandling inden for fristen i stk. 1, skal institutionen hurtigst muligt underrette klageren herom med angivelse af, hvornår klagen forventes færdigbehandlet.

§ 35. Klagen kan ikke resultere i en lavere karakter end den oprindeligt givne.

Anke

§ 36. Bedømmernes afgørelse, jf. § 32, herunder en eventuel ny bedømmelse, kan af klageren indbringes for et ankenævn.

§ 37. Klageren indgiver anken til institutionen. Anken skal være skriftlig og begrundet.

Stk. 2. Anken skal indgives senest 2 uger efter, at klageren er gjort bekendt med bedømmerens(nes) afgørelse.

Stk. 3. Institutionen kan dispensere fra stk. 2, hvor usædvanlige forhold begrunder det.

§ 38. Ankenævnet nedsættes, når der er behov for det, og i øvrigt hurtigst muligt efter indgivelse af en anke. Der kan nedsættes permanente ankenævn.

Stk. 2. Nævnet består af to ministerielt beskikkede censorer, en eksaminationsberettiget lærer og en studerende inden for fagområdet.

Stk. 3. Censorformanden udpeger de to censorer samt suppleanter for disse.

Stk. 4. Institutionen udpeger den eksaminationsberettigede lærer og den studerende samt suppleanter for disse.

Stk. 5. Censorformanden udpeger en af censorerne som formand for nævnet. Censorformanden kan udpege sig selv som formand.

§ 39. For at ankenævnet er beslutningsdygtigt, skal alle nævnets medlemmer deltage i afgørelsen.

Stk. 2. Kan der ikke opnås enighed i ankenævnet, træffes afgørelse ved afstemning. Ved stemmelighed er formandens stemme udslaggivende.

§ 40. Ankenævnet kan

 • 1) forhøje karakteren,
 • 2) beslutte en ny bedømmelse ved nye bedømmere,
 • 3) give tilbud om reeksamination ved nye bedømmere eller
 • 4) afvise anken.

Stk. 2. Hvis ankenævnet beslutter at drøfte en forhøjelse af karakteren, udtræder den studerende af ankenævnet under den videre behandling heraf.

Stk. 3. Censorformanden udpeger nye bedømmere. Mindst en skal være ministerielt beskikket censor.

Stk. 4. Vedtager ankenævnet forhøjelse af karakteren eller en ny bedømmelse på grund af mangler i et eller flere af de forhold, der er nævnt i § 29, har afgørelsen virkning for alle eksaminander, hvis eksamen lider af samme mangel. Tilsvarende gælder, hvor ankenævnet tilbyder reeksamination på grund af væsentlige mangler i et eller flere af de forhold, der er nævnt i § 29.

§ 41. Ankenævnets afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. dog § 46, stk. 1.

§ 42. Ankenævnets afgørelse meddeles institutionen ved vintereksamen senest 2 måneder og ved sommereksamen senest 3 måneder, efter at anken er indgivet.

Stk. 2. Kan anken ikke behandles inden for denne frist, skal institutionen hurtigst muligt underrette klageren herom med angivelse af begrundelsen herfor og oplysning om, hvornår anken forventes færdigbehandlet.

§ 43. Institutionen giver hurtigst muligt klageren meddelelse om afgørelsen.

Stk. 2. Ny bedømmelse og reeksamination skal finde sted snarest muligt.

§ 44. Anken kan ikke resultere i en lavere karakter end den, bedømmerne har givet i medfør af § 32, jf. § 35.

Andre bestemmelster

§ 45. Den studerende kan fortsætte uddannelsen under klage- eller ankesagens behandling, medmindre andet er fastsat i bekendtgørelse eller studieordning.

§ 46. Klage over afgørelser, som er truffet i medfør af § 32 eller § 40, kan indbringes for institutionen, hvis klagen vedrører retlige spørgsmål.

Stk. 2. Klagen indgives til institutionen senest 2 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Stk. 3. Institutionens afgørelse kan indbringes for Undervisningsministeriet, jf. § 48.

Kapitel 6

Dispensation

§ 47. Ministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i usædvanlige forhold bortset fra de tilfælde, hvor dispensationskompetencen er tillagt institutionen, jf. § 4, stk. 2, § 7, stk. 3, § 11, stk. 2, § 15, § 16, stk. 1, § 30, stk. 3, og § 37, stk. 3.

Kapitel 7

Klager over institutionens afgørelser

§ 48. Klager over institutionens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse indgives til institutionen. Institutionens afgørelse kan, når klagen vedrører retlige spørgsmål, indbringes for Undervisningsministeriet.

Stk. 2. Fristen for indgivelse af klager er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende.

Kapitel 8

Ikrafttræden m.v.

§ 49. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 1995.

Stk. 2. Følgende regler ophæves:

 • 1) Bekendtgørelse nr. 1217 af 30. december 1993 om en 1. årsprøve.
 • 2) Bekendtgørelse nr. 81 af 1. februar 1995 om behandling af eksamensklager ved visse videregående uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet.
 • 3) § 4, stk. 1 og 2, og § 5 i bekendtgørelse nr. 307 af 13. juni 1992 om bifagseksamen i faget legemsøvelser på Odense Universitet.
 • 4) § 17, stk. 1, 2. pkt., i bekendtgørelse nr. 661 af 18. december 1975 om landinspektøruddannelsen ved Aalborg Universitetscenter.
 • 5) §§ 11 og 12, § 13, stk. 1 og stk. 3, §§ 14 og 15, i bekendtgørelse nr. 470 af 4. oktober 1983 om translatøreksamen på handelshøjskolerne i København og Aarhus.
 • 6) §§ 6-8 i bekendtgørelse nr. 112 af 26. marts 1985 om tillægsuddannelse ved Danmarks Journalisthøjskole.
 • 7) §§ 8 og 9, § 14, stk. 1 og stk. 3-5, i bekendtgørelse nr. 514 af 28. juli 1986 om den lægevidenskabelige kandidatuddannelse.
 • 8) §§ 7-10, § 11, stk. 1, 3. og 4. pkt., § 13, stk. 1, stk. 2 og stk. 4, § 15, stk. 1, stk. 3 og stk. 4 og § 16, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 515 af 29. juli 1986 om den odontologiske kandidatuddannelse ved Københavns Tandlægehøjskole og Århus Tandlægehøjskole.
 • 9) § 6, § 7, stk. 1 og stk. 3, § 9, stk. 2, stk. 3, og stk. 5 og § 11 i bekendtgørelse nr. 773 af 12. november 1986 om uddannelse af apoteksassistenter.
 • 10) § 12, stk. 3, § 13, § 14, stk. 2, § 16, stk. 1 og stk. 2, og § 17 i bekendtgørelse nr. 190 af 31. marts 1987 om revisorkandidatuddannelsen.
 • 11) § 12, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 191 af 31. marts 1987 om socialrådgiveruddannelsen ved de sociale højskoler.
 • 12) § 12, stk. 3, og § 17, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 193 af 31. marts 1987 om socialrådgiveruddannelsen ved Aalborg Universitetscenter.
 • 13) § 10, stk. 2, 1. og 2. pkt., og stk. 3, § 11, stk. 1 og stk. 2, § 12 og § 16, stk. 2, 2. pkt., i bekendtgørelse nr. 425 af 17. juni 1987 om jordemoderuddannelsen.
 • 14) § 6, stk. 1, § 7, stk. 1, § 9, § 10, § 11, stk. 1 og § 13, stk. 2, 2. pkt., i bekendtgørelse nr. 44 af 27. januar 1988 om uddannelse af ergoterapeuter.
 • 15) § 6, stk. 1, § 7, stk. 1, § 9, § 10, § 11, stk. 1 og § 13, stk. 2, 2. pkt., i bekendtgørelse nr. 45 af 27. januar 1988 om uddannelse af fysioterapeuter.
 • 16) §§ 8-11, § 12, stk. 1, 3. og 4. pkt., § 14, stk. 3, stk. 5 og stk. 6, § 15, stk. 1 og stk. 4 og § 16, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 490 af 11. august 1988 om den farmaceutiske kandidatuddannelse.
 • 17) §§ 13-20, § 22, stk. 1 og stk. 2, § 23, og § 27 i bekendtgørelse nr. 495 af 15. august 1988 om fællesbestemmelser om uddannelserne ved Aalborg Universitetscenter (fællesbekendtgørelsen).
 • 18) §§ 9-11, § 13, § 14, § 16, stk. 3, og § 18, stk. 1 og stk. 2, i bekendtgørelse nr. 568 af 23. august 1989 om den teologiske kandidatuddannelse.
 • 19) § 7, stk. 1 og stk. 2, § 8, stk. 4 og stk. 5, § 12, stk. 2, 2. pkt., i bekendtgørelse nr. 143 af 2. marts 1990 om sygeplejerskeuddannelsen.
 • 20) § 11, stk. 2, §§ 13, 15 og 19 i bekendtgørelse nr. 350 af 23. maj 1990 om uddannelse til ernærings- og husholdningsøkonom.
 • 21) §§ 12-14, § 15, stk. 2, § 17, § 18 og § 20, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 542 af 10. juli 1991 om uddannelse i statskundskab og samfundsfag ved Københavns og Aarhus Universiteter.
 • 22) § 29, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 625 af 28. august 1991 om den administrative kandidatuddannelse og kandidatuddannelsen i samfundsfag ved Aalborg Universitetscenter.
 • 23) §§ 9-11, § 12, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, §§ 15, stk. 1 og stk. 2, § 17, stk. 2, og § 20, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 626 af 28. august 1991 om den erhvervsøkonomiske kandidatuddannelse.
 • 24) § 31, § 32, § 33, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, §§ 34, §§ 35, stk. 2, og § 28, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 925 af 18. december 1991 om uddannelse til revisor.
 • 25) §§ 6-9 og § 10, stk. 2 og stk. 3, i bekendtgørelse nr. 62 af 24. januar 1992 om forsøgsuddannelsen den sociale kandidatuddannelse.
 • 26) § 18, § 19, stk. 1, §§ 20-22, og § 25, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 695 af 7. august 1992 om den integrerede uddannelse i erhvervsøkonomi og erhvervssprog på Handelshøjskolen i København.
 • 27) § 10, stk. 1 og stk. 2, §§ 11-13, § 16, § 18, § 21, og § 22, stk. 2, 2. pkt., i bekendtgørelse nr. 709 af 14. august 1992 om den økonomisk-sproglige uddannelse ved Odense Universitet.
 • 28) § 10, § 11, § 12, stk. 1, § 14 og §§§ 16-18 og §§ 21, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 712 af 17. august 1992 om det erhvervsøkonomiske diplomstudium.
 • 29) § 8, stk. 2 og stk. 3, §§ 9-11, § 13, stk. 1-3, og § 14, i bekendtgørelse nr. 725 af 20. august 1992 om journalistuddannelserne.
 • 30) §§ 13-18, § 19, stk. 1, §§ 20-21 og § 24, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 726 af 20. august 1992 om levnedsmiddeluddannelserne på Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Danmarks Tekniske Højskole og Danmarks Ingeniørakademi.
 • 31) §§ 21-25, § 26, stk. 1, §§ 27-30 og § 32, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 677 af 20. august 1993 om de erhvervssproglige uddannelser.
 • 32) §§ 20-24, § 25, stk. 1 og stk. 3, § 26, §§ 27-29 og § 32, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 694 af 30. august 1993 om naturvidenskabelige uddannelser på universiteter m.fl.,
 • 33) §§ 16-19, § 20, stk. 2, § 22, stk. 1, §§ 23, §§§ 25-27 og § 29, stk. 2, 2. og 3. pkt., i bekendtgørelse nr. 1193 af 23. december 1993 om uddannelser i sociologi.
 • 34) §§ 12-16, §§ 18-22 og § 25, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 571 af 23. juni 1994 om uddannelser på Roskilde Universitetscenter.
 • 35) §§ 8-11, §§ 13-16 og § 18, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 668 af 13. juli 1994 om uddannelse af tandplejere og kliniske tandteknikere.
 • 36) §§ 12-15, § 16, stk. 1, § 17, stk. 1 og 2, §§ 20-22, § 24, stk. 5 og § 26, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 695 af 21. juli 1994 om uddannelser i psykologi på universiteterne.
 • 37) §§ 11-14, §§ 18-20, § 22, stk. 5 og § 24, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 696 af 21. juli 1994 om uddannelser i økonomi på universiteterne.
 • 38) §§ 15-17, § 18, stk. 1, § 19, § 22, § 23, stk. 1 og stk. 2, § 24, § 26, stk. 5 og § 28, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 697 af 21. juli 1994 om uddannelser i antropologi.
 • 39) §§ 12-14, § 17, stk. 1, § 18, § 20, § 21, stk. 1 og stk. 2, § 22, § 24, stk. 5 og § 26, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 698 af 21. juli 1994 om uddannelsen i jura på universiteterne.
 • 40) §§ 22-27, §§ 29-30, § 31, stk. 5 og stk. 6 og § 33, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 796 af 29. august 1994 om ingeniøruddannelser.
 • 41) §§ 9-18, i bekendtgørelse nr. 863 af 10. oktober 1994 om veterinæruddannelsen.
 • 42) §§ 21-25, § 26, stk. 1, § 27, stk. 1, §§ 28-30, og § 33, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 169 af 15. marts 1995 om humanistiske uddannelser på universiteterne.
 • 43) § 11, stk. 2, §§ 13, 16 og 20 i bekendtgørelse nr. 592 af 10. juli 1995 om uddannelse til håndarbejdslærer.

Stk. 3. I bekendtgørelse nr. 261 af 15. april 1992 om uddannelse af lærere til folkeskolen affattes § 20, stk. 2, nr. 6, litra c således: »c) gennemførelse af eksamen og prøver, herunder syge- og omprøver«.

Stk. 4. I bekendtgørelse nr. 457 af 15. juni 1992 om uddannelse af pædagoger udgår i § 25, stk. 2, nr. 10, litra c »og om eventuelle uregelmæssigheder ved prøver og sanktioner i denne forbindelse«.

Stk. 5. Studerende, der efter bekendtgørelse nr. 1217 af 30. december 1993 om en 1. årsprøve har indstillet sig til 1. årsprøven sommeren 1995 uden at bestå denne, skal senest have bestået prøven ved udgangen af 2. studieår.

Undervisningsministeriet, den 21. august 1995

Ole Vig Jensen

/ Karen Plessing

Officielle noter

Ingen