Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelser på Roskilde Universitetscenter


I henhold til § 2, stk. 1, og § 11, stk. 2, i universitetsloven, jf.

lovbekendtgørelse nr. 334 af 27. maj 1993, samt § 2, stk. 7, og §

18, stk. 2, i lov nr. 508 af 30. juni 1993 om åben uddannelse

(erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., fastsættes:

Kapitel 1

Uddannelsernes formål og struktur

§ 1. Uddannelserne på Roskilde Universitetscenter har til formål at kvalificere de studerende til at varetage erhvervsfunktioner og videnskabeligt arbejde inden for de humanistiske, naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige hovedområder.

Stk. 2. Uddannelserne på Roskilde Universitetscenter er forskningsbaserede og er kendetegnet ved:

 • 1) Trinvise og fleksible studievalg med mulighed for at kombinere fag på tværs af hovedområderne.
 • 2) En struktur, der består af en bredt tilrettelagt, hovedområdeafgrænset basisuddannelse og en overbygning bestående af enten 2 fagområder (kombinationsuddannelse) eller en fagkreds (enstrenget uddannelse).
 • 3) Problemorienteret projektarbejde i grupper i sammenhæng med andre undervisningsformer.
 • 4) Kombination af faglig fordybelse og tværfaglig helhedsorientering med henblik på kritisk og metodisk arbejde med videnskabelige problemstillinger og formidling af disse.
 • 5) Orientering mod nuværende og fremtidige behov for videnskabelige, udviklingsorienterede, uddannelsesmæssige og administrative kvalifikationer.

§ 2. Uddannelserne omfatter:

 • 1) Bacheloruddannelser på 3 år.
 • 2) Kandidatuddannelser på 2 år.
 • 3) Ph.D.-uddannelser på 3 år, jf. bekendtgørelse om Ph.D-graden.

Stk. 2. En kandidatuddannelse kan forlænges med 1/2 år, hvis uddannelsen indeholder et fag, der ligger uden for det valgte hovedområde. Faget skal udgøre en afrundet uddannelsesdel, og det samlede uddannelsesforløb skal give undervisningskompetence i 2 fag i gymnasieskolen. Studietidsforlængelsen skal godkendes af Undervisningsministeriet.

§ 3. De anførte uddannelseslængder angiver det antal årsværk, der skal lægges til grund for planlægningen af uddannelserne. Et årsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år. Om uddannelsernes tilrettelæggelse henvises til bekendtgørelse om studiestrukturen for uddannelser ved universiteter m.fl.

§ 4. Universitetscenteret kan tildele følgende betegnelser:

 • 1) Bachelorgraden B.Sc.
 • 2) Bachelorgraden B.A.
 • 3) HA.
 • 4) Cand.scient. adm. (candidatus/candidata scientiarum administrationis).
 • 5) Cand.techn. soc. (candidatus/candidata

technices socialium).

 • 6) Cand.scient. (candidatus/candidata scientiarum).
 • 7) Cand.mag. (candidatus/candidata magisterii).
 • 8) Cand.scient. soc. (candidatus/candidata

scientiarum socialium).

 • 9) Cand.comm. (candidatus/candidata communicationis).

§ 5. En bacheloruddannelse med tyngdepunkt i det naturvidenskabelige hovedområde giver ret til betegnelsen B.Sc.

Stk. 2. En bacheloruddannelse med tyngdepunkt i det humanistiske hovedområde elleri det samfundsvidenskabelige hovedområde giver ret til betegnelsen B.A.

Stk. 3. Den, der har gennemført den almene erhvervsøkonomiske uddannelse, har ret til at anvende bogstaverne HA efter sit navn.

Stk. 4. Kandidatuddannelsen i forvaltning giver ret til betegnelsen cand.scient.adm. (candidatus/candidata scientiarum administrationis).

Stk. 5. Kandidatuddannelsen i teknologisk - samfundsvidenskabelig planlægning giver ret til betegnelsen cand.techn.soc. (candidatus/candidata technices socialium).

Stk. 6. En kombinationsuddannelse med tyngdepunkt i det naturvidenskabelige hovedområde giver ret til betegnelsen cand.scient. (candidatus/candidata scientiarum).

Stk. 7. En kombinationsuddannelse med tyngdepunkt i det humanistiske hovedområde giver ret til betegnelsen cand.mag. (candidatus/candidata magisterii).

Stk. 8. En kombinationsuddannelse med tyngdepunkt i det samfundsvidenskabelige hovedområde giver ret til betegnelsen cand.scient.soc. (candidatus/candidata scientiarum socialium).

Stk. 9. En kombinationsuddannelse, som indeholder 3 kommunikationsmoduler, og hvori den studerende vælger at skrive speciale i faget Kommunikation, giver ret til betegnelsen cand.comm. (candidatus/candidata communicationis).

§ 6. Universitetscenteret kan udbyde afrundede uddannelsesdele af indtil 3 semestres varighed, der kan indgå i andre uddannelser ved de videregående uddannelsesinstitutioner.

§ 7. Undervisningsministeriet godkender efter indstilling fra Roskilde Universitetscenter, hvilke fag universitetscenteret kan udbyde efter denne bekendtgørelse.

Kapitel 2

Uddannelsernes indhold

§ 8. Uddannelserne indledes med en basisuddannelse af maksimalt 2 års varighed og efterfølges af en overbygning, der består af 1 eller 2 fag inden for samme hovedområde eller inden for 2 forskellige hovedområder.

§ 9. Universitetscenteret har 3 basisuddannelser, den humanistiske, den naturvidenskabelige og den samfundsvidenskabelige basisuddannelse.

Stk. 2. Basisuddannelsen består af projekter og kurser, der skal tilrettelægges således, at de indgår i en indbyrdes sammenhæng.

Stk. 3. Mindst halvdelen af basisuddannelsen skal bestå af kurser. Kurserne skal især belyse centrale teorier og begreber inden for basisuddannelsens fagområder og være naturlige, faglige forudsætninger for overbygningsuddannelserne inden for hovedområdet.

§ 10. Et af de to mulige overbygningsfag i bacheloruddannelsen skal ligge inden for den gennemførte basisuddannelses område.

Stk. 2. Den studerende skal ved påbegyndelsen af dette overbygningsfag opfylde minimumskrav, som kvalitativt mindst svarer til de normalforudsætninger, som universitetscenteret hidtil har fastsat.

§ 11. Bacheloruddannelsen skal give de studerende indsigt i faget/fagområdet og med baggrund i det herigennem opnåede kendskab til teori og metode kvalificere til at beskrive, formulere, analysere og bearbejde problemstillinger med henblik på enten at udføre erhvervsfunktioner eller at give grundlag for videre studier.

§ 12. Bacheloruddannelsen skal være et afrundet uddannelsesforløb. Universitetscenteret tilrettelægger uddannelsesforløbet med et fagudbud med tilvalgsmuligheder, som giver den studerende valgmulighed mellem at afslutte uddannelsen efter det 3. år eller at søge optagelse på en kandidatuddannelse. Optagelsen på en kandidatuddannelse vil bl.a. være betinget af sammensætningen af fagelementerne i bacheloruddannelsen, jf. § 13.

§ 13. Det fastsættes i studieordningen for kandidatuddannelsen,

 • 1) hvilke bacheloruddannelser der giver adgang til at blive optaget på kandidatuddannelsen, og
 • 2) hvilke adgangskrav med hensyn til fag og niveau den studerende skal have opfyldt på den enkelte bacheloruddannelse.

§ 14. Kandidatuddannelsen skal kvalificere de studerende til selvstændigt at varetage erhvervsfunktioner med baggrund i de erhvervede kundskaber samt give indsigt i teoretiske og eksperimentelle metoder. Kandidatuddannelsen skal endvidere kvalificere de studerende til at deltage i og udføre videnskabeligt arbejde.

§ 15. Kandidatuddannelsen omfatter en større selvstændig afhandling, et speciale inden for fagområdet/erne.

Stk. 2. Specialet skal dokumentere den studerendes færdigheder i at anvende videnskabelige teorier og metoder under arbejdet med et afgrænset fagligt emne.

Stk. 3. Specialeemnet skal afgrænses således, at det samlede specialearbejde kan gennemføres inden for en tidsramme svarende til 1/2 årsværk. De nærmere bestemmelser herom fastsættes i studieordningen. Specialeemnet skal godkendes af universitetscenteret.

Kapitel 3

Bedømmelse

§ 16. Eksamen tilrettelægges og afholdes efter bekendtgørelse om eksamen ved visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet.

Stk. 2. Ved bedømmelser gives karakter efter 13-skalaen efter de fælles bestemmelser om karaktergivningen ved de højere uddannelsesinstitutioner, eller der gives bedømmelsen Bestået/Ikke bestået. Bedømmelsen Bestået/Ikke bestået kan højst anvendes ved prøver, der dækker 1/3 af uddannelsen.

§ 17. Universitetscenteret udsteder bevis for gennemført uddannelse. Beviset skal udover at indeholde oplysninger om indehaverens navn og den udstedende myndighed som minimum angive:

 • 1) Den betegnelse, uddannelsen giver ret til.
 • 2) De faglige discipliner, der er aflagt prøve i.
 • 3) De opnåede bedømmelser.
 • 4) De på anden vis dokumenterede uddannelseselementer, herunder kurser og projekter.
 • 5) Den andel af uddannelsen, som de enkelte faglige discipliner, i hvilke der er aflagt prøve, udgør af den samlede uddannelse.
 • 6) Meritoverførte prøver samt uddannelsens betegnelse oversat til engelsk.
 • 7) Speciel erhvervskompetence.

Stk. 2. Studerende, der forlader en uddannelse uden at have bestået den tilhørende eksamen, har ret til at få attestation for beståede prøver.

Stk. 3. Samlet bevis for en uddannelse, der er gennemført ved flere institutioner, udstedes af den institution, hvor den sidste del af uddannelsen afsluttes.

Kapitel 4

Andre bestemmelser

§ 18. Med henblik på en sammenhængende uddannelsesstruktur fastsætter universitetscenteret inden for bekendtgørelsens rammer generelle regler om uddannelserne på Roskilde Universitetscenter.

Stk. 2. I de generelle regler skal der være bestemmelser om:

 • 1) Uddannelsernes opbygning og udformning.
 • 2) De enkelte fags/uddannelsesdeles formål og varighed.
 • 3) Studiernes tilrettelæggelse.
 • 4) Bacheloruddannelser.
 • 5) 1-fags kandidatuddannelser.
 • 6) Kombinationsuddannelser (2-fags kandidatuddannelser).
 • 7) Kursustilbud til studerende, der ønsker supplering af faglige forudsætninger for overbygningsfag.
 • 8) Hvorledes de faglige forudsætninger for de enkelte overbygningsfag skal beskrives.
 • 9) Speciale og specialebedømmelse.
 • 10) Frivillig praktik.
 • 11) Bedømmelse af de enkelte uddannelser/uddannelsesdele.

§ 19. Universitetscenteret fastsætter inden for bekendtgørelsens og de generelle reglers rammer nærmere regler om fagene i studieordninger.

Stk. 2. I studieordningen fastsættes regler om:

 • 1) Mål/indhold og tidsmæssigt omfang af de enkelte uddannelseselementer i bachelor- og kandidatuddannelserne.
 • 2) Minimumsbetingelser for at påbegynde et overbygningsfag i bacheloruddannelserne.
 • 3) Adgangskrav for kandidatuddannelserne, herunder hvilke bacheloruddannelser der giver adgang til uddannelserne.
 • 4) Undervisningsformerne (projektarbejde,

kurser, seminarer, praktik- og feltarbejdsordninger).

 • 5) Rækkefølge af kurser, øvelser, projekter, seminarer m.v. og eventuelle bundne forudsætninger i studieforløbet.
 • 6) Eventuelle bestemmelser om praktik.
 • 7) Eksamensfordringer og placeringer af prøverne i uddannelsesforløbet, herunder eventuelle omprøve-muligheder udenfor de ordinære eksamensterminer.
 • 8) Regler om prøveformer, herunder eventuelt at den studerende kan vælge mellem flere prøveformer.
 • 9) Fastsættelse af, ved hvilke prøver der gives karakter, og ved hvilke der gives bedømmelsen Bestået/Ikke bestået.
 • 10) Antallet af prøver og betingelser for indstilling til de enkelte prøver.
 • 11) Fastsættelse af, hvilke prøver der bedømmes under medvirken af ministerielt beskikkede censorer.
 • 12) Regler om speciale.

Stk. 3. Universitetscenteret kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af universitetscenteret.

Stk. 4. Inden en studieordning vedtages, tager universitetscenteret kontakt til aftagerrepræsentanter, herunder censorformanden.

Stk. 5. Studieordninger og væsentlige ændringer heraf træder i kraft ved studieårets begyndelse og skal være vedtaget mindst 1/2 år forinden.

Stk. 6. Studieordninger og ændringer af studieordninger sendes til censorer og ministeriet til orientering.

§ 20. Universitetscenteret udgiver og vedligeholder en studievejledning om de enkelte uddannelser. Studievejledningen skal indeholde en bredere redegørelse for uddannelsen m.v., en praktisk vejledning for de studerende, oplysning om andre forhold af betydning for de studerendes planlægning af deres studium samt oplysninger om fagkombinationer, der giver undervisningskompetence i gymnasieskolerne og HF.

§ 21. Universitetscenteret godkender i hvert enkelt tilfælde eller ved almindelige regler, at gennemførte uddannelseselementer inden for et fag/fagområde fra en dansk eller udenlandsk videregående uddannelsesinstitution træder i stedet for uddannelseselementer, der er omfattet af denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Bedømmelser af de i stk. 1 nævnte uddannelseselementer overføres som Bestået eller som karakterer efter 13-skalaen. Forudsætningen for overførsel med karakter efter 13-skalaen er, at det pågældende uddannelseselement bedømmes efter denne skala ved begge uddannelsesinstitutioner, medmindre de involverede institutioner aftaler andet.

§ 22. Undervisningsministeriet kan tillade fravigelser af bekendtgørelsen som led i forsøg. Samtidig fastsættes forsøgets varighed og rapporteringsformen.

Stk. 2. Ministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i usædvanlige forhold.

§ 23. Klager over universitetscenterets afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse indgives til universitetscenteret. Institutionens afgørelse kan, når klagen vedrører retlige spørgsmål, indbringes for Undervisningsministeriet.

Stk. 2. Fristen for indgivelse af klager er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende.

Kapitel 5

Korte erhvervsrettede deltidsuddannelser

§ 24. Universitetscenteret kan efter reglerne om åben uddannelse og efter godkendelse af Undervisningsministeriet i hvert enkelt tilfælde etablere korte erhvervsrettede deltidsuddannelser af indtil 2 års varighed.

Stk. 2. Uddannelsen afsluttes med en eksamen efter reglerne i bekendtgørelse om eksamen ved visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet, idet dog §§ 12-15 ikke finder anvendelse.

Stk. 3. Universitetscenteret fastsætter regler for uddannelsen i en studieordning, der skal angive uddannelsens navn, formål, struktur og indhold og indeholde nærmere regler om eksamen, herunder eksamensterminer. I studieordningen fastsættes endvidere regler om adgang til uddannelsen, for så vidt der ikke i bekendtgørelse er fastsat regler herom.

Stk. 4. For klager over universitetscenterets afgørelser gælder reglerne i § 23.

Stk. 5. Hvor intet andet følger af denne bekendtgørelse, gælder reglerne om åben uddannelse.

Kapitel 6

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser mv.

§ 25. Bekendtgørelse nr. 571 af 23. juni 1994 om uddannelser på Roskilde Universitetscenter forlænges med virkning fra den 1. september 1995 med 1 år indtil den 31. august 1996.

§ 26. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 1996.

Stk. 2. Universitetscenteret fastsætter nærmere regler for studerende, der er begyndt på uddannelserne før 1. september 1996, og afgør, hvornår der sidste gang afholdes prøver efter de hidtidige regler.

Undervisningsministeriet, den 24. august 1995

Ole Vig Jensen

/ Jens Bang Nielsen

Officielle noter

Ingen