Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om markedsøkonomuddannelsen


I henhold til § 1, stk. 2 og § 28 i lov om erhvervsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 672 af 29. juli 1992 fastsættes:

Kapitel 1

Almindelige regler

§ 1. Erhvervsskoler kan med godkendelse af Undervisnings- og Forskningsministeriet gennemføre markedsøkonomuddannelsen, der afsluttes med en afgangseksamen, markedsøkonomeksamen. Skolerne kan udbyde en eller flere af uddannelsens retninger, jf. § 7.

Stk. 2. Ministeriet fastsætter antallet af uddannelsespladser.

§ 2. Uddannelsens formål er at kvalificere til at deltage i tilrettelæggelse og udførelse af internationale forretninger og kommercielle arbejdsopgaver i handels-, produktions- og servicevirksomheder.

Stk. 2. Uddannelsen skal desuden give grundlag for fortsat videregående uddannelse.

Kapitel 2

Adgangsbetingelser

§ 3. Adgang til uddannelsen har personer med studentereksamen, højere forberedelseseksamen, højere handelseksamen eller højere teknisk eksamen.

Stk. 2. Adgang har endvidere personer med anden uddannelsesmæssig baggrund, som efter skolens skøn gør det muligt for den pågældende at gennemføre uddannelsen med fuldt udbytte på normal tid.

§ 4. Skolen yder interesserede oplysning og vejledning om uddannelsens mål og om de krav, uddannelsen stiller til den studerende.

Tilmelding og optagelse

§ 5. Tilmelding til markedsøkonomuddannelsen finder normalt sted under den koordinerede tilmelding til videregående uddannelser.

§ 6. Skolen optager de bedst egnede blandt de ansøgere, der opfylder adgangsbetingelserne.

Stk. 2. Som bidrag til egnethedsvurderingen kan skolen indkalde ansøgere til en samtale og en vejledende optagelsesprøve.

Stk. 3. Skolen kan optage ansøgere, efter at uddannelsen er begyndt, hvis det efter skolens skøn må anses for sandsynligt, at vedkommende vil kunne følge og gennemføre uddannelsen på tilfredsstillende måde.

Kapitel 3

Uddannelsens opbygning

§ 7. Markedsøkonomuddannelsen er en videregående heltidsuddannelse, der varer 22 måneder.

Stk. 2. Uddannelsen gennemføres inden for en af følgende uddannelsesretninger:

 • 1) International markedsføring.
 • 2) Logistik.
 • 3) Finanskontrol.

Stk. 3. I hver uddannelsesretning indgår et fagområde, jf. § 8, med samme benævnelse som uddannelsesretningen.

§ 8. Uddannelsen omfatter følgende fagområder, der over det samlede forløb vægtes som følger:

 

 1) International markedsføring eller logistik 

  eller finanskontrol ................................. 20 pct. 

 2) Fremmedsprog og -kultur ............................. 22 1/2 pct. 

 3) Erhvervsøkonomi ..................................... 12 1/2 pct. 

 4) Produktionsorganisation ............................. 10 pct. 

 5) International økonomi ............................... 15 pct. 

 6) Erhvervsret ......................................... 7 1/2 pct. 

 7) Statistik ........................................... 7 1/2 pct. 

 8) Administrative systemer ............................. 5 pct. 

§ 9. Uddannelsens første undervisningsår er opdelt i to semestre. Det andet undervisningsår er opdelt i tre trimestre.

Undervisningen

§ 10. Skolen fastsætter studieplaner, hvis krav mindst svarer til kravene i ministeriets vejledende studieplaner.

Stk. 2. Undervisningen skal have baggrund i erhvervspraksis og anvendt teori. Uddannelsens internationale sigte skal afspejle sig i undervisningens tilrettelæggelse og metode. Der skal indgå undervisningsformer, som kan udvikle den studerendes selvstændighed.

Stk. 3. Undervisningen tilrettelægges ud fra følgende forudsætninger:

 • 1) Matematik. Niveau B.
 • 2) Engelsk. Niveau B.
 • 3) 2. fremmedsprog (tysk, fransk eller spansk). Niveau C.

Stk. 4. Studerende, der ikke har de nødvendige forudsætninger, modtager en udbyggende undervisning i matematik eller et fremmedsprog.

§ 11. Skolen kan fritage for dele af undervisningen, hvis den studerende har tilsvarende forkundskaber inden for fagområdet.

§ 12. Skolen kan bevilge den studerende orlov i normalt op til 1 år. Orlov kan normalt bevilges 1 gang i uddannelsen.

Stk. 2. Skolen kan dispensere fra stk. 1.

§ 13. Lærerne ved markedsøkonomuddannelsen skal have en videregående uddannelse på kandidatniveau samt relevant erhvervserfaring. Inden for afgrænsede undervisningsdiscipliner kan anvendes specialister med særlige kvalifikationer.

Stk. 2. Lærerne skal bestå prøver i pædagogik og praktisk undervisningsfærdighed i henhold til bekendtgørelse nr. 240 af 27. april 1987 om handelsfaglærereksamen.

Kapitel 4

Eksamen, bedømmelse m.v.

§ 14. I eksamen indgår følgende prøver:

2. semester

 

 International markedsføring eller logistik 

 eller finanskontrol ............................... skriftlig prøve. 

 Engelsk .......................................... skriftlig prøve. 

 2. fremmedsprog 

 (tysk, fransk eller spansk) ....................... skriftlig prøve. 

 Statistik ......................................... skriftlig prøve. 

 Administrative systemer ...........................  mundtlig prøve. 

 1. trimester 

 Produktionsorganisation ..........................  mundtlig prøve. 

 2. trimester 

 International markedsføring eller logistik 

 eller finanskontrol ............................... skriftlig prøve. 

 Engelsk ...........................................  mundtlig prøve. 

 2. fremmedsprog 

 (tysk, fransk eller spansk) .......................  mundtlig prøve. 

 Erhvervsøkonomi ................................... skriftlig prøve. 

 International økonomi ............................. skriftlig prøve. 

 Erhvervsret ....................................... skriftlig prøve. 

 Tværfaglig, erhvervspraktisk opgave inden for den 

 pågældende uddannelsesretning .....................  mundtlig prøve. 

 3. trimester 

 Hovedopgave ...................................... skriftlig rapport 

                          og mundtlig prøve. 

Stk. 2. Endvidere afholdes i 1. semester følgende prøver, jf. § 10, stk. 4:

 

 Opkvalificerende kursus i matematik ............... skriftlig prøve. 

 Opkvalificerende kursus i fremmedsprog ............ skriftlig prøve. 

§ 15. I 1. og 2. semester afleveres en obligatorisk temaopgave. Skolen stiller de obligatoriske opgaver og fastsætter fristen for aflevering.

Stk. 2. De obligatoriske opgaver bedømmes internt med karakteren »bestået« eller »ikke bestået«. Hvis en obligatorisk opgave bedømmes »ikke bestået«, kan fornyet aflevering finde sted i samme semester. Skolen fastsætter fristen for genaflevering.

§ 16. Adgang til eksamen ved udgangen af 2. semester er betinget af, at begge de obligatoriske temaopgaver er bedømt til »bestået«.

Stk. 2. For at opnå adgang til uddannelsens 1. trimester skal gennemsnittet af de prøvekarakterer, der er opnået i 1. og 2. semester, inklusive eventuelt opkvalificerende kursus, være mindst 6,0 efter 13-skalaen, jf. § 28, stk. 2. Desuden kræves det, at ingen af de medtællende karakterer er under 5.

Stk. 3. For at opnå adgang til uddannelsens 3. trimester skal gennemsnittet af de prøvekarakterer, der er opnået i 1. og 2. semester samt i 1. og 2. trimester, eksklusive opkvalificerende kursus, være mindst 6,0. Desuden kræves det, at ingen af de medtællende karakterer er under 5.

§ 17. Adgangen til at fortsætte i uddannelsen er betinget af, at den studerende har deltaget i undervisningen i et omfang, som skolen finder tilstrækkeligt, og i øvrigt opfylder de betingelser, der er fastsat i § 16.

Stk. 2. Skolen kan tilbyde studerende, som ikke opnår resultater, der opfylder de fastsatte krav, jf. § 16, stk. 1, 2 og 3, at tage en del af uddannelsen om, hvis skolen har ledige pladser. Godkendte obligatoriske temaopgaver overføres.

Stk. 3. Den studerende kan højst 2 gange deltage i samme prøve. Skolen kan dog tillade deltagelse en tredie gang, hvis det findes begrundet i usædvanlige forhold. Prøver, hvori der er opnået karakteren 6 eller derover, kan ikke tages om.

Stk. 4. Ved omprøver er det senest opnåede prøveresultat gældende.

§ 18. Skolen kan fritage for prøve, hvis den studerende kan dokumentere tilsvarende viden og færdighed inden for fagområdet.

§ 19. For afholdelsen af prøverne gælder bekendtgørelse om eksamensordningen ved handelsskolernes eksaminer.

Stk. 2. Ministeriet stiller opgaverne til skriftlige prøver, jf. § 31. Skolen stiller opgaverne til mundtlige prøver. Emnet for den enkelte hovedopgave fastsættes af skolen i samarbejde med den studerende.

Stk. 3. For studerende med handicap eller vanskeligheder, der kan sidestilles hermed, tilrettelægger skolen prøver under former og vilkår, der imødekommer den studerendes forudsætninger. Der påføres ikke eksamensbeviset oplysninger herom.

§ 20. Ministeriet fastsætter tidspunktet for afholdelse af de skriftlige prøver. Deltagelse i skriftlig prøve en tredie gang efter § 17, stk. 3, skal finde sted ved den førstkommende ordinære eksamen. Skolen fastsætter tidspunkt for mundtlige prøver og frist for aflevering af hovedopgave.

Stk. 2. Når en studerende godtgør at være forhindret i at møde til eller i at fuldføre en prøve på grund af sygdom eller af anden tvingende grund, tillader skolen den pågældende at aflægge prøven på et senere tidspunkt, sygeeksamen. Tidspunktet for sygeeksamen fastsættes som anført i stk. 1. Under tilsvarende betingelser kan skolen fastsætte ny frist for aflevering af hovedopgave.

§ 21. Prøverne i 1. semester afvikles således:

 • 1) Matematik (opkvalificeringskursus)

Skriftlig 4-timers prøve, der afholdes ved udgangen af 1. semester, på grundlag af centrale problemstillinger ifølge studieplanen.

 • 2) Engelsk (opkvalificeringskursus)

Skriftlig 4-timers prøve, der afholdes ved udgangen af 1. semester, på grundlag af en opgave i tekstforståelse, en opgave i fri formulering i tilknytning til en engelsk tekst samt en opgave i oversættelse fra dansk til engelsk af et forretningsbrev. Opgaverne har temamæssig sammenhæng.

 • 3) 2. fremmedsprog (opkvalificeringskursus)

Skriftlig 4-timers prøve, der afholdes ved udgangen af 1. semester, på grundlag af en opgave i tekstforståelse, en opgave i retroversion, en opgave i fri formulering i tilknytning til den tyske, franske eller spanske tekst samt en opgave i enkelt, kommercielt sprog. Teksten falder inden for områderne samfund og erhvervsliv.

§ 22. Prøverne i 2. semester afvikles således:

 • 1) International markedsføring eller logistik eller finanskontrol

Skriftlig 4-timers prøve, der afholdes ved udgangen af 2. semester. Grundlaget er centrale problemstillinger ifølge studieplanen inden for de emner, som er i overensstemmelse med temaerne i 1. og 2. semester.

 • 2) Engelsk

Skriftlig 5-timers prøve i to dele ved udgangen af 2. semester:

 • a) Tekst på ca. 2.000 ord med generelt kommercielt og/eller kulturelt indhold behandles ved hjælp af 2-3 diskussionsspørgsmål.
 • b) Fri formulering: Der udarbejdes et brev, en rapport, et notat, en pressemeddelelse eller lignende på engelsk med udgangspunkt i en længere dansk tekst. Der gives een karakter.
 • 3) 2. fremmedsprog (tysk, fransk eller spansk)

Skriftlig 5-timers prøve ved udgangen af 2. semester. Den studerende udarbejder een eller flere kommercielle meddelelser på det pågældende sprog og udfærdiger et resume på fremmedsproget på grundlag af een eller flere artikler og/eller andet materiale. Indholdets betydning vurderes ud fra erhvervsmæssige og samfundsmæssige perspektiver.

 • 4) Statistik

Skriftlig 4-timers prøve, der afholdes ved udgangen af 2. semester, på grundlag af centrale problemstillinger ifølge studieplanen.

 • 5) Administrative systemer

Mundtlig prøve ved udgangen af 2. semester. Prøven varer ca. 20 minutter og gennemføres på grundlag af centrale problemstillinger ifølge studieplanen.

§ 23. Prøven i 1. trimester i produktionsorganisation afvikles således:

Mundtlig prøve ved udgangen af 1. trimester. Forberedelse 1 time og eksamination ca. 30 minutter. Grundlaget for prøven er organisation og logistik samt generel anvendelse af statistiske metoder og modeller.

§ 24. Prøverne i 2. trimester afvikles således:

 • 1) International markedsføring eller logistik eller finanskontrol

Skriftlig 4-timers prøve, der afholdes ved udgangen af 2. trimester, på grundlag af centrale problemstillinger ifølge studieplanen inden for de emner, som er i overensstemmelse med temaerne i 1. og 2. semester samt i 1. og 2. trimester.

 • 2) 2. fremmedsprog (tysk, fransk eller spansk)

Mundtlig prøve, der afholdes ved udgangen af 2. trimester. Forberedelse 30 minutter og eksamination ca. 30 minutter. Grundlaget for prøven er - afhængig af uddannelsesretning - markedsføring eller logistik eller finanskontrol i praksis. Materialer: Et ukendt bånd med aktuelt og relevant indhold af ca. 5 minutters varighed. Alle hjælpemidler må benyttes. Forløb: Den studerende resumerer, kommenterer og perspektiverer båndets indhold, hvorefter den studerende præsenterer det valgte område/den valgte virksomhed. Dernæst gennemfører den studerende et selvvalgt rollespil med læreren som samtalepartner og med udgangspunkt i det valgte område/den valgte virksomhed. Inden gennemførelse af rollespillet orienterer den studerende læreren om, hvilken opgave inden for den pågældende uddannelsesretning der ønskes løst. Den studerende beskriver situationen og definerer de to roller. Der gives een karakter.

 • 3) Erhvervsøkonomi

Skriftlig 5-timers prøve ved udgangen af 2. trimester, på grundlag af centrale problemstillinger ifølge studieplanen (eksklusive organisation og logistik).

 • 4) International økonomi

Skriftlig 4-timers prøve ved udgangen af 2. trimester, på grundlag af centrale problemstillinger ifølge studieplanen.

 • 5) Erhvervsret

Skriftlig 4-timers prøve ved udgangen af 2. trimester, på grundlag af centrale problemstillinger ifølge studieplanen.

 • 6) Engelsk og
 • 7) Tværfaglig, erhvervspraktisk opgave

Mundtlig prøve i to led, der afholdes ved udgangen af 2. trimester. Grundlaget er en tværfaglig opgave (case) omhandlende en central problemstilling inden for den pågældende uddannelsesretning. Opgaven, der skal give mulighed for at inddrage øvrige merkantile fag, er udformet på engelsk og eventuelt udbygget på dansk. Forberedelse 1 time (intet pensum). Alle hjælpemidler må benyttes i forberedelsestiden. Prøven i engelsk varer ca. 15 minutter. Eksaminationen foregår på engelsk med udgangspunkt i opgaven, og den studerende skal redegøre for opgavens problemstilling og give overordnede løsningsforslag. Der gives een karakter. Prøven i tværfaglig erhvervspraktisk opgave varer ca. 20 minutter. Eksaminationen foregår på dansk, og den studerende giver et detaljeret forslag til løsning af opgaven. De øvrige merkantile fag inddrages i videst muligt omfang. Eksaminationen varetages af læreren i vedkommende fagområde og af lærerne i de øvrige merkantile fag i det omfang, opgaven inddrager problemer fra disse fag. Der gives een karakter.

§ 25. Prøven i hovedopgaven afvikles ved udgangen af 3. trimester og består af en skriftlig og en mundtlig del.

 • 1) Skriftlig del: Besvarelsen bedømmes af de faglærere i de merkantile fag, hvis fagområde indgår i opgaven. Der gives een karakter for denne del af besvarelsen. Karakteren indgår med en vægt på 80 pct. i den samlede karakter for hovedopgaven. For hovedopgavens resume på fremmedsprog, der i væsentlig grad omfatter problemstillingen og de foreslåede løsninger, gives der en karakter for indhold og sprog. Bedømmelsen foretages af læreren i det pågældende fremmedsprog. Denne karakter indgår i den samlede karakter for hovedopgaven med 20 pct.
 • 2) Mundtlig del: Den skriftlige hovedopgave danner efterfølgende grundlag for en mundtlig eksamination, hvor den studerende skal kunne uddybe og begrunde problemstillinger og løsningsforslag, der er benyttet i besvarelsen af den skriftlige opgave. Eksaminationen foretages af lærere i de merkantile fag, hvorfra fagområder indgår i opgavebesvarelsen. Eksaminationstiden er ca. 20 minutter.

§ 26. Ved de skriftlige prøver er alle skriftlige og elektroniske hjælpemidler tilladt.

§ 27. Censorer beskikkes af ministeriet eller udpeges af skolen efter meddelelse herom fra ministeriet. Censorer udpeget af skolen skal godkendes af ministeriet.

Stk. 2. Ingen kan virke som censor efter det fyldte 70. år.

Stk. 3. Censorerne, der medvirker ved alle de prøver, der er nævnt i §§ 21-25, skal

 • 1) påse, at prøverne opfylder kravene i reglerne for de pågældende fag,
 • 2) medvirke til og påse, at prøverne gennemføres i overensstemmelse med de gældende regler, og
 • 3) medvirke til og påse, at eksaminanderne får en ensartet og retfærdig behandling og deres præstationer en pålidelig bedømmelse.

Stk. 4. Finder en censor, at kravene efter stk. 3 ikke er opfyldt, afgiver censor indberetning herom til skolen. Skolen videresender indberetningen til Undervisnings- og Forskningsministeriet med eventuelle bemærkninger. Desuden afgiver censor på opfordring fra skolen eller fra ministeriet indberetning om eksamensafvikling og eksamensresultater.

§ 28. Bedømmelsen foretages af vedkommende lærer, henholdsvis lærere, og en censor.

Stk. 2. Ved bedømmelsen af de studerendes præstationer anvendes 13-skalaen efter bekendtgørelse nr. 203 af 10. april 1987 om karaktergivning i handelsskolerne.

Stk. 3. Karakteren for hver præstation fastsættes således: Censor og lærer giver hver en karakter. Hvis karaktererne er forskellige, og censor og lærer ikke bliver enige om eksamenskarakteren ved forhandling, fastsættes karakteren som gennemsnitstallet mellem de to karakterer. Svarer gennemsnitstallet ikke til et tal på karakterskalaen, afrundes til den nærmeste karakter. Ligger gennemsnitstallet midt mellem to karakterer, afrundes der opad, hvis censor har givet den højeste karakter, og nedad, hvis censor har givet den laveste karakter. Karaktererne 00 og 13 kan ikke gives ved afrunding.

§ 29. Markedsøkonomeksamen er bestået, når det vægtede gennemsnit af eksamenskaraktererne uden afrunding er mindst 6, og ingen medtællende karakterer er under 5.

Stk. 2. Karakteren for den skriftlige del af hovedopgaven indgår med vægten 2, og øvrige karakterer indgår med vægten 1. Prøvekarakterer fra opkvalificerende kursus medtælles ikke.

§ 30. Skolen udsteder eksamensbevis. Beviset skal indeholde:

 • 1) Uddannelsens betegnelse med den gennemførte uddannelsesretning og hjemmel.
 • 2) Resultatet af de opnåede prøvekarakterer og oplysning om eventuel prøvefritagelse efter § 18.
 • 3) Den studerendes navn og cpr.nr. eller fødselsdato.
 • 4) Dato for uddannelsens afslutning eller prøvens bedømmelse.
 • 5) Oplysning om den anvendte karakterskala.
 • 6) Skolens navn, udstedelsesdato og underskrift.

Stk. 2. Beviset må ikke indeholde andre vurderende udsagn end de i stk. 1 nævnte.

§ 31. Ministeriet nedsætter et antal opgavekommissioner, hver med en formand udpeget af ministeriet. Blandt medlemmerne i hver kommission skal et antal være lærere ved uddannelsen. Opgavekommissionernes medlemmer beskikkes normalt for 3 år. Ingen kan beskikkes ud over det fyldte 70. år.

Stk. 2. Opgavekommissionerne sørger for, at der udarbejdes skriftlige opgaver til eksamen.

Kapitel 5

Andre regler

§ 32. Ministeriet kan tillade fravigelse af bekendtgørelsen som led i forsøg. Samtidig fastsættes forsøgets varighed og rapporteringsformen.

§ 33. Ministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsens regler, når det findes begrundet i usædvanlige forhold.

Klager

§ 34. Klager over skolens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan indbringes for Undervisnings- og Forskningsministeriet. I forbindelse med bedømmelsen, jf. § 28, stk. 3, kan alene proceduremæssige fejl påklages.

Stk. 2. Klagen indgives til skolen senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Hvis klagen ikke tages til følge af skolen, og klageren fastholder klagen, videresender skolen klagen til ministeriet ledsaget af skolens udtalelse. Skolen skal give ministeriet de nødvendige oplysninger til behandling af sagen.

Kapitel 6

Ikrafttrædelses- og overgangsregler

§ 35. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 1992.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 641 af 6. september 1991 om markedsøkonomuddannelsen ophæves.

Stk. 3. Studerende, der har påbegyndt uddannelsen før 1. september 1992, fortsætter uddannelsen efter de hidtidige regler. Eksamenskommissionen efter § 31 i bekendtgørelse nr. 641 af 6. september 1991 ophører dog med denne bekendtgørelses ikrafttræden.

Stk. 4. Endvidere er studerende, der har påbegyndt uddannelsen før den 1. september 1992, omfattet af denne bekendtgørelses § 17, stk. 3 og 4.

Undervisnings- og Forskningsministeriet, den 20. august 1992

Bertel Haarder

/ Lise Bagge Rasmussen

Redaktionel note
 • (* 1) Bekendtgørelsen er delvist ophævet ved Z BEK nr 137 af 27/02/1995