Lovgivning forskriften vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om merkonomuddannelsen og teknonomuddannelsen


I henhold til § 2, stk. 3, § 3, stk. 1 og 4 og § 4, stk. 3, i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse - deltidsuddannelser og enkeltfagskurser), jf. lovbekendtgørelse nr. 682 af 29. juli 1992, og § 28 i lov om erhvervsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 672 af 29. juli 1992 fastsættes:

Almindelige regler

§ 1. Erhvervsskoler, der er godkendt hertil, kan gennemføre merkonomuddannelsen og teknonomuddannelsen.

Stk. 2. For uddannelserne gælder i øvrigt reglerne i bekendtgørelse om åben uddannelse.

§ 2. Skolen skal inden for hver uddannelse udbyde en eller flere uddannelseslinjer, jf. § 8, stk. 2, eller have sikret sig et samarbejde herom med en eller flere erhvervsskoler inden for rimelig geografisk afstand.

§ 3. Formålet med merkonomuddannelsen er at give deltagerne kvalificeret grundlag for at varetage funktioner i deres erhverv inden for kommercielle og administrative fagområder.

Stk. 2. Formålet med teknonomuddannelsen er at give deltagerne kvalificeret grundlag for at varetage funktioner i deres erhverv inden for tekniske og administrative fagområder.

Adgangsbetingelser, tilmelding og optagelse

§ 4. Adgang til merkonomuddannelsen har personer, der

 • 1) har gennemført en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse eller
 • 2) har anden relevant baggrund, herunder mindst 2 års erhvervsbeskæftigelse, og af skolen skønnes at kunne gennemføre undervisningen.

§ 5. Adgang til teknonomuddannelsen har personer, der har haft 3 års relevant erhvervsbeskæftigelse. Erhvervsuddannelse medregnes heri.

§ 6. Skolen yder interesserede oplysning og vejledning om uddannelsernes tilrettelæggelse og mål og om de krav, uddannelserne stiller til deltagerne.

§ 7. Deltageren kan vælge at gennemføre en samlet uddannelse eller at gennemføre et eller flere fag. Tilmelding og optagelse finder sted for hvert fag.

Stk. 2. Skolen kan bestemme, at optagelse i visse enkeltfag er betinget af, at deltageren har gennemført det indledende kursus i virksomhedsøkonomi, og at deltageren i øvrigt har faglige forudsætninger for at kunne gennemføre det pågældende fag.

Uddannelsernes struktur

§ 8. Hvert fag har et omfang svarende til en normeret arbejdstid for den studerende på 12,5 pct. af et arbejdsår.

Stk. 2. En samlet uddannelse består af en uddannelseslinje med normalt 6 fag, der skal udgøre en afrundet faglig helhed, jf. bilag 1. I merkonomuddannelsen består en uddannelseslinje normalt af tre fællesfag og tre specialefag, jf. bilag 1. I teknomomuddannelsen består en uddannelseslinje af to fællesfag og enten fire specialefag, (teknonomuddannelse med linjebetegnelse), eller to specialefag i gruppen »specialefag I« og to specialefag i gruppen »specialefag II«, (teknonomuddannelse uden linjebetegnelse), jf. bilag 1.

Stk. 3. Der er knyttet studiekredsarbejde, jf. §§ 10-12, til fagene, som anført i bilag 1.

Stk. 4. Skolen kan tilbyde suppleringsfag, jf. bilag I, der ikke indgår i en uddannelseslinje. Suppleringsfag kan have andet omfang end angivet i stk. 1.

Undervisningen

§ 9. Skolen fastsætter fagplaner for undervisningen, hvis krav mindst svarer til kravene i ministeriets vejledende fagplaner.

Stk. 2. Skolens fagplaner skal angive fagenes formål, mål og indhold.

§ 10. I studiekredsarbejdet udføres et selvstændigt arbejde af den enkelte deltager. På baggrund af studiekredsarbejdet udfærdiges en rapport.

Stk. 2. Formålet med studiekredsarbejdet er at sikre dybere indlæring af væsentlige dele af fagets stofområde samt at træne deltagerne i

 • 1) systematisk problemformulering og -behandling,
 • 2) indsamling og analyse af kildemateriale og
 • 3) systematisk skriftlig og mundtlig fremstilling.

§ 11. Studiekredsarbejdet udføres i grupper eller individuelt efter skolens bestemmelse. Studiekredsemner tildeles af læreren i samråd med deltagerne. Det skal fremgå, hvilken del af en grupperapport den enkelte er ansvarlig for.

Stk. 2. Skolen afgør, hvornår i undervisningsåret studiekredsarbejdet skal finde sted, og hvornår rapporten skal afleveres.

Stk. 3. Inden læreren træffer den endelige afgørelse af, om rapporten kan godkendes, skal den forelægges for de øvrige deltagere i undervisningen.

Stk. 4. Efter forelæggelsen afgiver læreren sin begrundede bedømmelse af rapporten i formen »godkendes« eller »indstilles ikke godkendt«. Afgørelsen »ikke godkendt« træffes af skolens ledelse.

§ 12. Skolen kan fritage for studiekredsarbejde, når deltageren har udført et arbejde, som efter skolens vurdering kan sidestilles med studiekredsarbejde i det pågældende fag.

§ 13. Skolen påser, at lærerne har de fornødne faglige og pædagogiske kvalifikationer for at varetage undervisningen, herunder relevant og aktuel erhvervserfaring.

Eksamen

§ 14. Der afholdes prøve i hvert fag. Hvis faget indeholder studiekredsarbejde er deltagelse i prøven betinget af, at studiekredsrapporten er godkendt, jf. dog § 12 og § 22.

§ 15. Skolen kan fritage for prøve, hvis ansøgeren kan dokumentere tilsvarende viden og færdighed inden for faget.

§ 16. Prøverne er skriftlige eller mundtlige og afholdes normalt to gange årligt.

Stk. 2. For så vidt angår prøvernes form, afvikling og tilladte hjælpemidler, gælder reglerne i bilag 2.

Stk. 3. For eksamen gælder i øvrigt bekendtgørelsen om eksamensordningen ved handelsskolernes eksaminer.

§ 17. Undervisnings- og Forskningsministeriet fastsætter tidspunktet for afholdelse af de skriftlige prøver. Skolen fastsætter tidspunktet for mundtlige prøver.

Stk. 2. Når en deltager godtgør at være forhindret i at møde til eller i at fuldføre en prøve på grund af sygdom eller af anden tvingende grund, tillader skolen den pågældende at aflægge prøven på et senere tidspunkt, sygeeksamen. Tidspunktet for sygeeksamen fastsættes som anført i stk. 1. Under tilsvarende betingelser kan skolen fastsætte ny frist for aflevering af studiekredsrapport, jf. § 11, stk. 2.

§ 18. Bedømmelsen foretages af vedkommende lærer og en censor.

Stk. 2. Ved bedømmelsen af deltagernes præstationer anvendes 13-skalaen, jf. bekendtgørelse nr. 203 af 10. april 1987 om karaktergivning i handelskolerne.

Stk. 3. For at bestå en prøve kræves mindst karakteren 6.

Stk. 4. Deltageren kan højst 2 gange deltage i samme prøve. Skolen kan dog tillade deltagelse en tredje gang, hvis det findes begrundet i usædvanlige forhold. Prøver, hvori der er opnået karakteren 6 eller derover, kan ikke tages om.

Stk. 5. Karakteren for hver præstation fastsættes således: Censor og lærer giver hver en karakter. Hvis karaktererne er forskellige, og censor og lærer ikke bliver enige om eksamenskarakteren ved forhandling, fastsættes karakteren som gennemsnitstallet mellem de to karakterer. Svarer gennemsnitstallet ikke til et tal på karakterskalaen, afrundes til den nærmeste karakter. Ligger gennemsnitstallet midt mellem to karakterer, afrundes der opad, hvis censor har givet den højeste karakter, og nedad, hvis censor har givet den laveste karakter. Karaktererne 00 og 13 kan ikke gives ved afrunding.

Stk. 6. Censors og eksaminators notater, drøftelser m.v. til brug for bedømmelsen er hemmelige.

§ 19. Skolen udsteder beviser for beståede prøver og for den samlede uddannelse. Når der er meddelt fritagelse for prøve i et fag i henhold til § 15, opføres faget i beviset for den samlede uddannelse med betegnelsen: »Fritaget«.

§ 20. Ministeriet nedsætter et antal opgavekommissioner med en formand udpeget af ministeriet. Kommissionernes medlemmer beskikkes normalt for 3 år. Ingen kan beskikkes ud over det fyldte 70. år.

Stk. 2. Opgavekommissionerne sørger for, at der udarbejdes skriftlige opgaver til eksamen.

§ 21. Censorer beskikkes af ministeriet eller udpeges af skolen efter meddelelse herom fra ministeriet. Censorer udpeget af skolen skal godkendes af ministeriet.

Stk. 2. Ingen kan virke som censor efter det fyldte 70. år.

Stk. 3. Censorerne skal

 • 1) påse, at prøverne opfylder kravene i reglerne om de pågældende fag,
 • 2) medvirke til og påse, at prøverne gennemføres i overensstemmelse med de gældende regler, og
 • 3) medvirke til og påse, at deltagerne får en ensartet og retfærdig behandling og deres præstationer en pålidelig bedømmelse.

Stk. 4. Finder censor, at kravene efter stk. 3 ikke er opfyldt, afgiver censor indberetning herom til skolen. Skolen videresender indberetningen til Undervisnings- og Forskningsministeriet med sine eventuelle bemærkninger. Desuden afgiver censor på opfordring fra skolen eller fra ministeriet indberetning om eksamensafvikling og eksamensresultater.

Selvstuderende

§ 22. I fag, som indeholder studiekredsarbejde, har selvstuderende adgang til eksamen, når de inden en af skolen fastsat frist afleverer et udført arbejde, som efter skolens vurdering kan sidestilles med studiekredsarbejde i det pågældende fag.

Nævnet for merkonomuddannelsen og teknonomuddannelsen

§ 23. Ministeriet nedsætter et nævn - Nævnet for merkonomuddannelsen og teknonomuddannelsen - hvis medlemmer beskikkes for 3 år ad gangen.

Stk. 2. Nævnet er rådgivende for ministeriet i spørgsmål om uddannelsernes struktur, mål og indhold.

Stk. 3. Nævnets medlemmer udpeges af og blandt medlemmerne af følgende organisationer:

1 fra Dansk Arbejdsgiverforening,

1 fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening,

1 fra Dansk Industri,

1 fra Butik og Kontor-Arbejdsgiverforeningen,

1 fra Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service,

1 fra Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd,

1 fra Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund,

1 fra Finansforbundet,

1 fra Teknisk Landsforbund,

1 fra Landsorganisationen i Danmark,

1 fra Samarbejdende Merkonomer,

1 fra Ledernes Hovedorganisation og Fælles-repræsentationen (Hovedorganisationen for Arbejdsleder- og Teknisk Funktionærforening i Danmark) i fællesskab,

1 fra Foreningen af Registrerede Revisorer,

1 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer,

1 fra Dansk Merkonomforening,

1 fra Danske Andelsselskaber,

1 fra Danske Indkøbschefers Landsforening,

1 fra Turismens Fællesråd,

1 fra Detailhandelens Fællesråd,

1 fra Dansk Dataforening,

1 fra Dansk Markedsføringsforbund,

1 fra Transportøkonomisk Forening,

1 fra Danmarks Aktive Handelsrejsende,

1 fra Håndværksrådet,

2 fra Handelsskolernes Forstander- og Inspektørforening,

2 fra Handelsskolernes Lærerforening,

1 fra Dansk Teknisk Lærerforening og

1 fra Forstandersammenslutningen for de tekniske skoler.

Stk. 4. Nævnets medlemmer skal have faglig viden inden for de områder, hvor der etableres undervisning efter denne bekendtgørelse.

Stk. 5. Nævnet vælger af sin midte formand og næstformand og fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 6. Reglerne i forretningsordenen kan udformes med varierede arbejdsformer og afstemningsregler m.v. under hensyn til spredningen i nævnets sammensætning og arbejdsopgaver.

Klageadgang m.v.

§ 24. Klager over skolens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan indbringes for Undervisnings- og Forskningsministeriet.

Stk. 2. Klagen indgives til skolen senest 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende. Hvis klagen ikke tages til følge af skolen, og klageren fastholder klagen, videresender skolen klagen til ministeriet ledsaget af skolens udtalelse. Skolen skal give ministeriet de nødvendige oplysninger til behandling af sagen.

§ 25. Ministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsens regler, når det findes begrundet i usædvanlige forhold.

§ 26. Ministeriet kan tillade fravigelse af bekendtgørelsen som led i forsøg. Tilladelse gives for en begrænset tid på grundlag af en forsøgsplan.

Ikrafttræden

§ 27. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 1992.

Stk. 2. Samtidig ophæves følgende bekendtgørelser:

 • 1) Undervisnings- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 45 af 28. januar 1987 om teknonomkursus.
 • 2) Undervisnings- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 666 af 16. oktober 1987 om merkonomkursus.

Stk. 3. Endvidere ophæves følgende skrivelser m.v.:

 • 1) Læreplan af april 1975 for faget statistik I ved merkonomkursus.
 • 2) Skrivelse af 30. oktober 1975 om omcensur ved handelsskolernes statskontrollerede prøver, (III-445) for så vidt angår merkonomuddannelsen og teknonomuddannelsen.
 • 3) Læreplan af februar 1976 for faget statistik II ved merkonomkursus.
 • 4) Læreplan af oktober 1977 for suppleringsfaget landbrugets indkøb og afsætning på kursus til handelsskolernes statskontrollerede specialkursus.
 • 5) Læreplan af februar 1978 for suppleringsfaget projektstyring ved merkonomkursus.
 • 6) Læreplan af februar 1978 for faget revisionsteknik ved handelsskolernes statskontrollerede specialkursus.
 • 7) Læreplan af februar 1978 for suppleringsfaget virksomhedens forsikringer ved merkonomkursus.
 • 8) Læreplan af februar 1979 for suppleringsfaget struktureret problemløsning, programmeringsmetoder ved merkonomkursus.
 • 9) Læreplan af februar 1979 for faget nationaløkonomi I ved handelsskolernes statskontrollerede specialkursus.
 • 10) Læreplan af oktober 1979 for faget virksomhedsøkonomi på kursus til handelsskolernes statskontrollerede specialkursus.
 • 11) Læreplan af februar 1980 for faget erhvervsjura II ved handelsskolernes statskontrollerede specialkursus.
 • 12) Læreplan af januar 1981 for faget internt regnskabsvæsen ved merkonomkursus.
 • 13) Læreplan af april 1981 for eksternt regnskabsvæsen ved merkonomkursus.
 • 14) Læreplan af 19. februar 1982 for faget arbejdsret I på merkonomkursus.
 • 15) Læreplan af marts 1982 for faget arbejdsret I på teknonomkursus.
 • 16) Læreplan af 6. januar 1983 for faget transport I på merkonomkursus.
 • 17) Læreplan af 6. januar 1983 for faget transport II på merkonomkursus.
 • 18) Læreplan af 25. april 1983 for suppleringsfaget personligt salg på merkonomkursus.
 • 19) Læreplan af 25. april 1983 for suppleringsfaget arbejdsret II på merkonomkursus.
 • 20) Læreplan af 7. december 1983 for suppleringsfaget markedsføring af serviceydelser på merkonomkursus.
 • 21) Læreplan af 16. oktober 1984 for suppleringsfaget markedsføring af transport på merkonomkursus.
 • 22) Læreplan af 5. februar 1985 for faget indledning til virksomhedsøkonomi ved merkonom- og teknonomkursus.
 • 23) Læreplan af 4. marts 1985 for suppleringsfaget produktansvar på merkonomkursus.
 • 24) Læreplan af 12. april 1985 for faget virksomhedsorganisation ved merkonom- og teknonomkursus.
 • 25) Læreplan af 4. oktober 1985 for faget organisation og strategi på merkonomkursus.
 • 26) Læreplan af 15. oktober 1985 for suppleringsfaget konkurs, akkord og andre former for kreditorforfølgning ved merkonomkursus.
 • 27) Læreplan af 16. april 1986 for suppleringsfaget erhvervsjura I ved merkonomkursus.
 • 28) Læreplan af 2. maj 1986 for faget markedsføring af serviceydelser på teknonomkursus.
 • 29) Læreplan af 2. maj 1986 for faget metodestyring I ved teknonomkursus.
 • 30) Læreplan af 2. maj 1986 for faget metodestyring II ved teknonomkursus.
 • 31) Læreplan af 2. maj 1986 for faget produktions-, lager- og enterprisestyring ved teknonomkursus.
 • 32) Læreplan af 2. maj 1986 for faget produktionsstyring I ved teknonomkursus.
 • 33) Læreplan af 2. maj 1986 for faget produktionsstyring II ved teknonomkursus.
 • 34) Læreplan af 2. maj 1986 for faget arbejdspsykologi I ved teknonomkursus.
 • 35) Læreplan af 2. maj 1986 for faget arbejdspsykologi II ved teknonomkursus.
 • 36) Læreplan af 2. juni 1986 for faget kvalitetsstyring I på teknonomkursus.
 • 37) Læreplan af 2. juni 1986 for faget kvalitetsstyring II på teknonomkursus.
 • 38) Læreplan af 28. april 1987 for suppleringsfaget ved merkonom- og teknonomkursus etablering af egen virksomhed.
 • 39) Læreplan af 29. maj 1987 for faget markedsføring I ved merkonomkursus.
 • 40) Læreplan af 29. maj 1987 for faget butiksdrift på merkonomkursus.
 • 41) Læreplan af 5. juni 1987 for faget erhvervsret ved teknonomkursus.
 • 42) Regler af 1. juli 1987 for teknonomkursus, V-782.
 • 43) Læreplan af 4. september 1987 for suppleringsfaget reklame ved merkonomkursus.
 • 44) Læreplan af 30. december 1987 for faget markedsføring II ved merkonomkursus.
 • 45) Læreplan af 30. december 1987 for faget markedsføring III ved merkonomkursus.
 • 46) Læreplan af 16. marts 1988 for faget ledelse og samarbejde ved merkonomkursus.
 • 47) Læreplan af 3. maj 1988 for faget eksportsalg på konsumentmarkeder på merkonomkursus.
 • 48) Læreplan af 3. maj 1988 for faget eksportsalg på producentmarkeder på merkonomkursus.
 • 49) Læreplan af 8. februar 1989 for faget finansiering ved merkonomkursus.
 • 50) Læreplan af 8. februar 1989 for faget finansiel planlægning og investering ved merkonomkursus.
 • 51) Læreplan af 13. marts 1989 for faget informatik på merkonomkursus.
 • 52) Læreplan af 13. marts 1989 for faget informationsteknologi på teknonomkursus.
 • 53) Læreplan af 13. marts 1989 for faget EDB-understøttet konstruktion I (CAD I) på teknonomkursus.
 • 54) Læreplan af 13. marts 1989 for faget EDB-understøttet konstruktion II (CAD II) på teknonomkursus.
 • 55) Læreplan af 13. marts 1989 for faget EDB-understøttet produktion I (CAM I) på teknonomkursus.
 • 56) Læreplan af 13. marts 1989 for faget EDB-understøttet produktion II (CAM II) på teknonomkursus.
 • 57) Læreplan af 13. marts 1989 for faget industriel EDB på teknonomkursus.
 • 58) Læreplan af 13. marts 1989 for faget systemanskaffelse på merkonomkursus.
 • 59) Læreplan af 13. marts 1989 for faget systemudvikling på merkonomkursus.
 • 60) Skrivelse af 7. august 1989 om eksamensprocedure for en række uddannelser for så vidt angår merkonomuddannelsen og teknonomuddannelsen.
 • 61) Læreplan af 6. marts 1990 for faget skatteret I på merkonomkursus.
 • 62) Læreplan af 6. marts 1990 for faget skatteret II og erhvervsjura på merkonomkursus.
 • 63) Læreplan af 12. marts 1990 for faget personaleadministration på merkonomkursus.
 • 64) Læreplan af 5. april 1990 for faget eksportjura ved merkonomkursus.
 • 65) Læreplan af 5. april 1990 for faget personaleudvikling på merkonomkursus.
 • 66) Læreplan af 5. april 1990 for faget transportjura på merkonomkursus.
 • 67) Læreplan af 14. maj 1990 for faget turistvirksomhed på merkonomkursus.
 • 68) Læreplan af 14. maj 1990 for faget produktudvikling i turistvirksomhed på merkonomkursus.
 • 69) Læreplan af 15. maj 1990 for faget business english I på merkonomkursus i international marketing.
 • 70) Læreplan af 15. maj 1990 for faget business english II på merkonomkursus i international marketing.
 • 71) Læreplan af 15. maj 1990 for faget business english III på merkonomkursus i international marketing.
 • 72) Læreplan af 15. maj 1990 for faget internationalisering på merkonomkursus.
 • 73) Læreplan af 15. maj 1990 for faget markedsanalyse på merkonomkursus i international marketing.
 • 74) Læreplan af 15. maj 1990 for faget markedsplanlægning i international marketing.
 • 75) Læreplan af 23. maj 1990 for faget fracais commercial I på merkonomkursus i international marketing.
 • 76) Læreplan af 23. maj 1990 for faget fracais commercial II på merkonomkursus i international marketing.
 • 77) Læreplan af 23. maj 1990 for faget fracais commercial III på merkonomkursus i international marketing.
 • 78) Læreplan af 23. maj 1990 for faget wirtschaftsdeutsch I på merkonomkursus i international marketing.
 • 79) Læreplan af 23. maj 1990 for faget wirtschaftsdeutsch II på merkonomkursus i international marketing.
 • 80) Læreplan af 23. maj 1990 for faget wirtschaftsdeutsch III på merkonomkursus i international marketing.
 • 81) Læreplan af 13. februar 1991 for faget virksomhedsøkonomi ved merkonomkursus og teknonomkursus.
 • 82) Læreplan af 18. februar 1991 for faget indkøb I på merkonomkursus.
 • 83) Læreplan af 3. april 1991 for faget indkøb II på merkonomkursus.
 • 84) Læreplan af 3. april 1991 for faget indkøb III på merkonomkursus.
 • 85) Læreplan af 31. oktober 1991 for faget organisation og strategi på merkonomkursus.
 • 86) Skrivelse af 12. juni 1990 for merkonomkursus, II-721.
 • 87) Skrivelse af 12. juni 1990 for teknonomkursus, V-869.
 • 88) For så vidt angår merkonomuddannelsen og teknonomuddannelsen skrivelse af 29. november 1990 om eksamensafvikling og hjælpemidler til prøverne ved merkonomkursus, teknonomkursus og ejendomsmæglerkursus m.v. gældende fra 1. august 1990 (I-445) som ændret ved rettelse af 14. januar 1991 (I-447) og skrivelse af 3. maj 1991 (I-451).

Undervisnings- og Forskningsministeriets, den 24. august 1992

Bertel Haarder

/ Lise Bagge Rasmussen

August 1992

Bilag 1

Oversigt

over

merkonomuddannelsens og teknonomuddannelsens uddannelseslinjer, uddannelsernes fag fordelt på linjer, datoen for de enkelte vejledende fagplaner, de fag, der er knyttet studiekredsarbejde til, (angivet med »S« ud for faget) og suppleringsfagene.

MERKONOM

UDDANNELSESLINJER

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

MERKONOM

 

             Suppleringsfag 

                       Dato for vejledende 

                       fagplan 

 Arbejdsret II                25/04-1983 

 Erhvervsjura I                16/04-1986 

 Erhvervsjura II                 02-1980 

 Etablering af egen virksomhed        15/04-1987 

 Konkurs, akkord og andre former for 

 kreditorforfølgning             15/10-1985 

 Landbrugets indkøb og afsætning         10-1977 

 Markedsføring af serviceydelser       07/12-1983 

 Markedsføring af transport          16/10-1984 

 Personligt salg               25/04-1983 

 Produktansvar                04/03-1985 

 Projektstyring                 02-1978 

 Reklame                   04/09-1987 

 Statistik I                   04-1975 

 Statistik II                  02-1976 

 Struktureret problemløsning           02-1979 

 Virksomhedens forsikringer           02-1978 

 Virksomhedsstyring               02-1980 

Suppleringsfag indgår ikke i den samlede merkonomuddannelse.

Omfang.

Følgende suppleringsfag har et omfang svarende til en normeret arbejdstid på 6,25 pct. af et arbejdsår:

Arbejdsret II.

Konkurs, akkord og andre former for kreditorforfølgning.

Produktansvar.

Projektstyring.

Statistik I.

Statistik II.

Virksomhedens forsikringer.

Suppleringsfaget »Virksomhedsstyring« har et omfang svarende til en normeret arbejdstid på 25 pct. af et arbejdsår.

De øvrige suppleringsfag har et omfang svarende til en normeret arbejdstid på 12,5 pct. af et arbejdsår.

TEKNONOM

UDDANNELSESLINJER

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

August 1992

Bilag 2

Regler om prøvernes form, afvikling og tilladte hjælpemidler

1. Prøvernes form

I alle fag, bortset fra merkonomfagene Sprog II og III, er prøverne skriftlige. I Sprog II og III er prøverne mundtlige. Skriftlige prøver varer 4 timer. De mundtlige prøver varer 20 minutter inklusive vurdering, og der er 30 minutters forberedelsestid.

2. Afvikling af prøverne

Sprog I: Skriftlig prøve

På grundlag af en autentisk tekst på ca. 2.000 ord på det pågældende sprog med kulturelt, sociologisk og/eller kommercielt indhold besvares 3-4 kommenteringsspørgsmål fyldigt og selvstændigt på det pågældende sprog.

Sprog II: Mundtlig prøve

1. På grundlag af en række oplysninger på det pågældende sprog gennemføres en situativ dialog.

2. En ekstemporaltekst på 1.000-1.500 ord med erhvervsrelateret indhold refereres, kommenteres og diskuteres.

Eksaminationen foregår på det pågældende sprog.

Sprog III: Mundtlig prøve

1. Studiekredsrapporten præsenteres, kommenteres og diskuteres.

2. En ekstemporaltekst på 1000-2.000 ord med markedsføringsmæssigt indhold refereres, kommenteres og diskuteres.

Eksaminationen foregår på det pågældende sprog.

3. Tilladte hjælpemidler

Til samtlige skriftlige prøver må medbringes retskrivningsordbog (ordbog uden forklaringer), lommeregner, regnestok, skabeloner og symboloversigt.

Såfremt regnestok benyttes, skal det bemærkes i besvarelsen.

Herudover må der til skriftlige prøver eller forberedelse til mundtlige prøver medbringes hjælpemidler i overensstemmelse med efterfølgende oversigt.

MERKONOM

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag           Hjælpemidler, der  Særlige blanketter,der 

             medbringes af    skal forefindes i eksa- 

             eksaminanden    menslokalet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 FÆLLESFAG: 

 Ledelse og samarbejde  Ingen        Ingen 

 Virksomhedsorganisation Ingen        Ingen 

 Virksomhedsøkonomi    Rentetabeller.   Milimeterpapir 

             Formelsamling 

 SPECIALEFAG: 

 Arbejdsret I       Ukommenterede    Ingen 

             love og/eller 

             ukommenterede lov- 

             samlinger samt 

             følgende ukommen- 

             terede aftaler: 

             Hovedaftale af 31. 

             oktober 1973 mellem 

             DA og LO med æn- 

             dringer pr. 1. 

             marts 1987. 

             Norm for regler 

             for behandling af 

             faglig strid (ved- 

             taget af fælles- 

             udvalget af 17. 

             august 1908). 

             Samarbejdsaftale 

             af 9. juni 1986 

             indgået mellem DA 

             og LO. 

 Business English I-II- 

 III           Se under Sprog I, 

             II og III 

 Butiksdrift       Ingen        Ingen 

 Eksportjura       Alle skriftlige   Ingen 

             hjælpemidler 

 Eksportsalg på kon-   Ingen        Ingen 

 sumentmarkeder 

 Eksportsalg på pro-   Ingen        Ingen 

 ducentmarkeder 

 Eksternt regnskabskabs- Alle skriftlige   Råbalandeark (afslut- 

 væsen          hjælpemidler    ningsark) 

 Finansiel planlægning  Alle skriftlige   Milimeterpapir 

 og investering      hjælpemidler 

             incl. evt. bruger- 

             vejledning og pro- 

             grammer til lomme- 

             regner 

 Finansiering       Alle skriftlige   Ingen 

             hjælpemidler incl. 

             evt. brugervej- 

             ledning og program- 

             mer til lommeregner 

 Francais Commercial   Se under Sprog I, II 

 I-II-III         og III 

 Indkøb I         Incoterms (seneste Ingen 

             udgave) og ukom- 

             menterede udgaver 

             af aftaleloven 

             og købeloven 

 Indkøb II        Som Indkøb I    Millimeterpapir 

 Informatik        Alle skriftlige   Såfremt de har været 

             hjælpemidler    anvendt i under- 

                       visningen: Blanket- 

                       indhold, dataliste, 

                       datasammenhænge, dia- 

                       grammering, edb-udskrift 

                        eller print-layout, 

                       skærmbillede eller 

                       skærm-layout 

 Internationalisering   Alle skriftlige   Linieret/kvadreret A4- 

             hjælpemidler    papir 

 Internt regnskabsvæsen  Alle skriftlige   Ingen 

             hjælpemidler 

 Markedsanalyse      Ingen        Linieret/kvadreret A4- 

                       papir 

 Markedsføring I-II-III Ingen        Ingen 

 Markedsplanlægning   Alle skriftlige   Linieret/kvadreret A4- 

             hjælpemidler     papir 

 Nationaløkonomi     Alle skriftlige   Ingen 

             hjælpemidler 

 Organisation og     Alle skriftlige   Ingen 

 strategi        hjælpemidler 

 Personaleadministration Alle skriftlige   Ingen 

             hjælpemidler 

 Personaleudvikling   Alle skriftlige   Ingen 

             hjælpemidler 

 Produktudvikling i   Ingen        Ingen 

 turistvirksomhed 

 Revisionsteknik     Alle skriftlige   Ingen 

 hjælpemidler 

 Skatteret I       Alle skriftlige   Råbalanceark (afslut- 

             hjælpemidler     ningsark) 

 Skatteret II og     Alle skriftlige   Råbalanceark (afslut- 

 erhvervsjura      hjælpemidler     ningsark) 

 Sprog I         Alle skriftlige   Ingen 

             hjælpemidler 

 Sprog II        Alle skriftlige   Ingen 

             hjælpemidler 

 Sprog III        Alle skriftlige   Ingen 

             hjælpemidler 

 Systemanskaffelse    Alle skriftlige   Som til Informatik 

             hjælpemidler 

 Systemudvikling     Alle skriftlige   Som til Informatik 

             hjælpemidler 

 Transport I       Dansk/Engelsk    Linieret/kvadreret A4- 

             ordbog        papir 

             Engelsk/Dansk 

             ordbog 

 Transport II      Ingen        Linieret/kvadreret A4- 

                       papir 

 Transportjura      Alle skriftlige   Ingen 

             hjælpemidler 

 Turistvirksomhed    Ingen        Ingen 

 Wirtschaftsdeutsch   Se sprog I-II-III 

 I-II-III 

 Suppleringsfag: 

 Arbejdsret II      Alle skriftlige   Ingen 

             hjælpemidler 

 Erhvervsjura I-II    Ukommenterede love  Ingen 

             og/eller 

             ukommenterede lov- 

             samlinger 

 Etablering af egen   Alle skriftlige    Ingen 

 virksomhed       hjælpemidler 

 Konkurs, akkord og   Alle skriftlige    Ingen 

 andre former for kre-  hjælpemidler 

 ditorforfølgning 

 Landbrugets indkøb og  Alle skriftlige    Ingen 

 afsætning 

 Markedsføring af ser-  Ingen         Ingen 

 viceydelser 

 Markedsføring af    Alle skriftlige    Ingen 

 transport        hjælpemidler 

 Personligt salg     Alle skriftlige    Ingen 

             hjælpemidler 

 Produktansvar      Alle skriftlige    Ingen 

             hjælpemidler 

 Projektstyring     Alle skriftlige    Ingen 

             hjælpemidler 

 Reklame         Alle skriftlige    Ingen 

             hjælpemidler 

 Statistik I       Alle skriftlige    Milimeterpapir, sand- 

             hjælpemidler     synlighedspapir, A4, 

                        ordinat efter Gauss' 

                        abscisse 250 mm. 

 Statistik II      Alle skriftlige    Milimeterpapir 

             hjælpemidler 

 Struktureret problem-  Alle skriftlige    Ingen 

 løsning         hjælpemidler 

 Virksomhedens for-   Alle skriftlige    Ingen 

 sikringer        hjælpemidler 

 Virksomhedsstyring   Alle skriftlige    Ingen 

             hjælpemidler 

Hjælpemidlerne må ikke indeholde notater, medmindre det drejer sig om fag, hvor alle skriftlige hjælpemidler er tilladt.

Det er dog tilladt at foretage understregninger og paragrafhenvisninger i ukommenterede love og/eller ukommenterede lovsamlinger.

TEKNONOM

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag           Hjælpemidler, der  Særlige blanketter,der 

             medbringes af    skal forefindes i eksa- 

             eksaminanden    menslokalet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 FÆLLESFAG: 

 Virksomhedsorganisation Ingen        Ingen 

 Virksomhedsøkonomi    Rentetabeller.   Milimeterpapir 

             Formelsamling 

 SPECIALEFAG I: 

 Arbejdspsykologi I    Alle skriftlige   Ingen 

             hjælpemidler 

 Industriel EDB      Alle skriftlige   Ingen 

             hjælpemidler 

 Informationsteknologi  Alle skriftlige   Ingen 

             hjælpemidler 

 Kvalitetsstyring I    Alle skriftlige   Alm.teknisk milimeter- 

             hjælpemidler    papir (fx. AGF 247), 

                       sandsynlighedspapir 

                       (fx. AGF 2110), ex-kort 

                       (fx. ex-kontrol-kort, 

                       Teknisk Forlag) 

 Markedsføring af    Ingen        Ingen 

 serviceydelser 

 Produktionsteknik    Alle skriftlige   Kvadreret papir. Milime- 

             hjælpemidler     terpapir 

 Produktionsstyring I  Alle skriftlige   Ingen 

             hjælpemidler 

 SPECIALEFAG II: 

 Arbejdspsykologi II   Alle skriftlige   Ingen 

             hjælpemidler 

 Arbejdsret I      Ukommenterede love  Ingen 

             og/eller 

             ukommenterede lov 

             samlinger samt 

             følgende ukommen- 

             terede aftaler: 

             Hovedaftale af 31. 

             oktober 1973 mellem 

             DA og LO med æn- 

             dringer pr. 1. 

             marts 1987. 

             Norm for regler 

             for behandling 

             af faglig strid 

             (vedtaget af 

             fællesudvalget 

             af 17. august 1908). 

             Samarbejdsaftale 

             af 9. juni 1986 

             indgået mellem DA 

             og LO. 

 EDB-understøttet    Alle skriftlige   Ingen 

 konstruktion I     hjælpemidler 

 (CAD I) 

 EDB-understøttet    Alle skriftlige   Ingen 

 konstruktion II     hjælpemidler 

 (CAD II) 

 EDB-undersøttet     Alle skriftlige   Ingen 

 produktion I (CAM I)  hjælpemidler 

 EDB-undersøttet     Alle skriftlige   Ingen 

 produktion II (CAM II) Alle skriftlige 

             hjælpemidler 

 Erhvervsret       Ukommenteret love  Ingen 

             og/eller ukom- 

             menterede lov- 

             samlinger 

 Kvalitetsstyring II   Alle skriftlige   Alm. teknisk milimeter- 

             hjælpemidler     papir (fx. AGF 247), 

                       sandsynlighedspapir 

                       (fx. AGF 2110), ex-kort 

                       (fx. ex-kontrol-kort, 

                       Teknisk Forlag) 

 Metodestyring II    Alle skriftlige   Kvadreret papir. Milime- 

             hjælpemidler     terpapir 

 Produktions-, lager-  Alle skriflige    Milimeterpapir 

 og entreprisestyring  hjælpemidler 

 Produktionsstyring II  Alle skriftlige   Ingen 

             hjælpemidler 

 Suppleringsfag: 

 Etablering af egen   Alle skriftlige   Ingen 

 virksomhed       hjælpemidler 

Hjælpemidlerne må ikke indeholde notater, medmindre det drejer sig om fag, hvor alle skriftlige hjælpemidler er tilladt.

Det er dog tilladt at foretage understregninger og paragrafhenvisninger i ukommenterede love og/eller ukommenterede lovsamlinger.

Redaktionel note
 • (* 1) Bekendtgørelsen er delvist ophævet ved Z BEK nr 137 af 27/02/1995