Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelse af voksenundervisere


I medfør af § 2, stk. 7, og § 18, stk. 2, i lov nr. 508 af 30. juni

1993 om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v.

fastsættes:

Kapitel 1

Uddannelsens formål m.v.

§ 1. Voksenunderviseruddannelse kan udbydes af institutioner, der er godkendt hertil af undervisningsministeren.

§ 2. Uddannelsen henvender sig til personer, der underviser eller påtænker at undervise voksne.

Stk. 2. Uddannelsen har til formål,

 • 1) at de studerende opnår indsigt i voksenpædagogisk praksis og teori,
 • 2) at de studerende erhverver forudsætninger for at varetage, begrunde og udvikle voksenundervisning og anden voksenpædagogisk virksomhed under skiftende vilkår og i forskellige sammenhænge,
 • 3) at de studerendes personlige udvikling fremmes gennem selvstændigt arbejde med uddannelsens indhold, gennem deltagelse i forskellige arbejds- og samarbejdsformer og gennem medansvar for undervisningen og
 • 4) at de studerende gennem uddannelsen tilegner sig forudsætninger for videre studier inden for voksenpædagogik.

§ 3. Uddannelsen forudsætter en forudgående faglig kompetence.

Stk. 2. Der forudsættes endvidere kendskab til voksenuddannelsesområdet eller erfaring inden for undervisning, vejledning eller formidling.

Stk. 3. Den enkelte institution fastsætter de nærmere regler for optagelse på uddannelsen ved institutionen.

§ 4. Uddannelsen er en deltidsuddannelse, men kan tilrettelægges på heltid efter bestemmelserne herom i reglerne om åben uddannelse. Uddannelsen har et samlet omfang svarende til et års undervisning på fuldtid (et studenterårsværk). Dette lægges til grund for planlægningen af uddannelsen.

Stk. 2. Uddannelsen består af to dele. Hver del har et omfang på et halvt årsværk. På 1. del arbejdes der med temaer og problemstillinger af almen karakter. På 2. del arbejdes der med et særligt sektorområde efter den studerendes eget valg.

Stk. 3. I uddannelsen indgår praktik med tilknyttet vejledning i et omfang af 8 uger. Heraf knyttes mindst 3 uger til det selvvalgte område, jf. stk. 2.

Kapitel 2

Uddannelsens indhold

§ 5. I uddannelsen arbejdes der med udgangspunkt i deltagernes erfaringer med væsentlige temaer, problemstillinger og handlemuligheder inden for en række studieområder.

Stk. 2. Områderne indgår med følgende andele:

 • 1) Pædagogisk og didaktisk område ........... 30 pct.
 • 2) Psykologisk område ....................... 20 pct.
 • 3) Sociologisk område ....................... 20 pct.
 • 4) Forsøgs- og udviklingsarbejder ........... 10 pct.
 • 5) Praktik .................................. 20 pct.

Stk. 3. I arbejdet på 1. del indgår et antal obligatoriske opgaver.

Stk. 4. 2. del afsluttes med en større opgave, der tager sit udgangspunkt i det selvvalgte område og den dertil knyttede praktik, jf. § 4, stk. 2 og 3. Det skal af opgaven fremgå, hvorledes der er arbejdet med uddannelsens formål og indholdsområder.

Stk. 5. I praktikken, jf. § 4, stk. 3, skal de studerende i et samarbejde med praktiksted og vejleder beskrive, analysere, vurdere og gennemføre voksenpædagogisk virksomhed.

§ 6. De studerendes medbestemmelse og medansvar fremmes gennem deltagelse i arbejdet med uddannelsens udformning og undervisningens indhold, organisation og tilrettelæggelse.

Kapitel 3

Bedømmelse

§ 7. Ved afslutningen af uddannelsens 1. del foretages af læreren(erne) og en af Undervisningsministeriet beskikket censor en bedømmelse af det gennemførte studieforløb, herunder de obligatoriske opgaver, jf. § 5, stk. 3. Der gives bedømmelsen »Bestået/Ikke bestået«.

Stk. 2. Bedømmelsen »Bestået« er en betingelse for at kunne fortsætte på uddannelsens 2. del.

Stk. 3. Uddannelsens 2. del afsluttes med en mundtlig ekstern prøve med udgangspunkt i den studerendes større opgave, jf. § 5, stk. 4, der under inddragelse af uddannelsens indholdsområder i øvrigt gøres til genstand for en uddybende diskussion mellem den studerende, eksaminator og censor.

Stk. 4. Prøven kan tilrettelægges som gruppeprøve. Der gives individuel bedømmelse af de studerende.

Stk. 5. Der gives bedømmelsen »Bestået/Ikke bestået«.

§ 8. For at bestå uddannelsen skal den studerende have opnået bedømmelsen »Bestået«

 • 1) ved bedømmelsen efter 1. del, jf. § 7, stk. 1, og
 • 2) ved den mundtlige prøve efter 2. del, jf. § 7, stk. 3.

§ 9. En studerende kan højst indstille sig 3 gange til hver af bedømmelserne i henhold til § 8. Institutionen kan tillade indstilling en fjerde gang, hvis det findes begrundet i usædvanlige forhold.

Stk. 2. Anden, tredje og fjerde gang en studerende indstiller sig til bedømmelsen efter 1. del, finder bedømmelsen sted på grundlag af en mundtlig prøve i 1. delens stofområder.

§ 10. Institutionen udsteder bevis for gennemført uddannelse. På beviset anføres det selvvalgte område.

Stk. 2. Til studerende, der forlader uddannelsen uden at have gennemført den, udsteder institutionen dokumentation for beståede dele af uddannelsen.

§ 11. I øvrigt gælder bekendtgørelse om eksamen ved visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet.

Kapitel 4

Andre bestemmelser

§ 12. Institutionen fastsætter inden for bekendtgørelsens rammer de nærmere regler for uddannelsen i en studieordning.

Stk. 2. Studieordningen skal indeholde

 • 1) bestemmelser om indholdet af og undervisningen i de enkelte områder, jf. § 5, stk. 2,
 • 2) retningslinjer for praktikken og
 • 3) bestemmelser om bedømmelse og prøver.

Stk. 3. Studieordningen kan indeholde hjemmel for institutionen til at dispensere fra regler i studieordningen, der alene er fastsat af institutionen.

§ 13. Institutionen kan fritage en studerende for dele af uddannelsen, når det dokumenteres, at den studerende gennem uddannelse eller på anden måde har opnået tilsvarende kvalifikationer.

§ 14. Institutionen påser, at lærerne har de fornødne faglige og pædagogiske kvalifikationer til at varetage undervisningen.

§ 15. Institutionen yder interesserede oplysning og vejledning om uddannelsens tilrettelæggelse og mål og om de krav, som uddannelsen ved institutionen stiller til deltageren.

§ 16. Undervisningsministeriet kan tillade fravigelse af bekendtgørelsen som led i forsøg. Samtidig fastsættes forsøgets varighed og rapporteringsform.

Stk. 2. Undervisningsministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i usædvanlige forhold.

§ 17. Klager over institutionens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse indgives til institutionen af den, som afgørelsen vedrører. Institutionens afgørelse kan, når klagen vedrører retlige spørgsmål, indbringes for Undervisningsministeriet.

Stk. 2. Fristen for indgivelse af klage er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende.

§ 18. Hvis ikke andet følger af denne bekendtgørelse, gælder reglerne i bekendtgørelse om åben uddannelse.

Kapitel 5

Ikrafttræden

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 25. september 1995.

Undervisningsministeriet, den 13. september 1995

Ole Vig Jensen

/ Gerhard Jaspersen

Officielle noter

Ingen