Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelses- og erhvervsvejledning i gymnasieskolen og på studenterkursus


I henhold til § 4 i lov om gymnasieskoler og studenterkursus, jf. lovbekendtgørelse nr. 715 af 18. november 1987 fastsættes følgende:

§ 1. Gymnasieskolerne/studenterkurserne tilbyder eleverne kollektiv og individuel uddannelses- og erhvervsvejledning.

§ 2. Formålet med uddannelses- og erhvervsvejledningen er:

 • 1) at eleverne får støtte til at gennemføre uddannelsen med det størst mulige udbytte og på den normerede tid,
 • 2) at eleverne bliver i stand til at forstå og arbejde med deres egne forudsætninger og muligheder og således bliver i stand til at træffe kvalificerede valg af fag. Dette skal ske under hensyntagen til såvel den enkeltes anlæg og interesser som til valgenes konsekvenser for senere uddannelse og erhverv, og
 • 3) at eleverne gennem kendskab til uddannelsessystemets opbygning og væsentlige arbejdsmarkedsforhold samt til valgmulighederne inden for uddannelse og erhverv bliver i stand til at træffe de fornødne valg efter gennemførelsen af uddannelsen og følge beslutningerne op.

§ 3. Uddannelses- og erhvervsvejledningen gives som kollektiv og individuel vejledning.

Stk. 2. Den kollektive vejledning gennemføres i overensstemmelse med en års-/halvårsplan og har et samlet omfang af ca. 20 timer i løbet af uddannelsen. Timerne anvendes efter bestemmelserne i § 4.

Stk. 3. Den individuelle vejledning gives i vejlederens faste træffetid eller efter aftale. Den individuelle vejledning kommer i stand på initiativ af eleven eller studievejlederen, evt. på foranledning af elevens lærere, rektor eller andre.

§ 4. Den kollektive vejledning omfatter følgende:

 • 1) vejledning vedrørende overgangen til gymnasiet/kursus, herunder studiemetode og arbejdsvaner,
 • 2) orientering om valg af valgfag,
 • 3) orientering om uddannelsessystemets opbygning, nye uddannelsesmuligheder, adgangskrav og suppleringsmuligheder,
 • 4) orientering om de sider af arbejdsmarkedet, der har betydning for elevernes valg af uddannelse og erhverv, herunder beskæftigelsesforhold, ligestillingsbestræbelser, jobsøgning, løn og fremtidsmuligheder,
 • 5) orientering om økonomiske og sociale forhold i forbindelse med uddannelse, og
 • 6) vejledning i opstilling af en individuel handlingsplan vedrørende uddannelse og erhverv.

§ 5. Den individuelle vejledning omfatter:

 • 1) vejledning vedrørende studiemæssige, økonomiske, sociale og personlige forhold i relation til uddannelsessituationen,
 • 2) vejledning af elever, der afbryder uddannelsen, og
 • 3) medvirken ved henvisning af elever med særligt undervisnings- eller støttebehov.

Stk. 2. Den individuelle vejledning kan herudover omfatte introduktionssamtaler i 1. gymnasie-/kursusklasse og samtaler om valg af uddannelse og erhverv i 3. gymnasie-/2. kursusklasse.

§ 6. Uddannelses- og erhvervsvejledningen omfatter, ud over den kollektive vejledning, jf. § 4, og den individuelle vejledning, jf. § 5, endvidere følgende opgaver:

 • 1) oparbejdelse og ajourføring af materialesamling samt udlån af materialer,
 • 2) medvirken ved arrangementer af uddannelses- og erhvervsvejledende karakter, og
 • 3) udadvendt virksomhed, herunder kontakt til arbejdsmarkedet, samarbejde med vejledere fra andre institutioner og deltagelse i det regionale vejledersamarbejde.

§ 7. Ved hver gymnasieskole/hvert studenterkursus udpeger rektor efter internt opslag en eller flere studievejledere, der varetager hvervet i en del af deres tjenestetid. Studievejlederne udpeges blandt fastansatte lærere for 3 år ad gangen.

Stk. 2. Studievejlederne skal godkendes af Direktoratet for Gymnasieskolerne og Højere Forberedelseseksamen.

Stk. 3. Direktoratet fastsætter nærmere regler om uddannelse af studievejledere.

§ 8. Rektor har ansvaret for:

 • 1) at der holdes regelmæssige møder mellem skolens/kursets ledelse og studievejlederne,
 • 2) at der i samarbejde med studievejlederne udarbejdes en års-/halvårsplan for uddannelses- og erhvervsvejledningen,
 • 3) at timerne til den kollektive vejledning placeres og fordeles hensigtsmæssigt,
 • 4) at elever, der afbryder uddannelsen, henvises til en samtale med studievejlederne, og
 • 5) at skolens samlede uddannelses- og erhvervsvejledningsopgaver fordeles under hensyntagen til såvel den enkelte vejleders samlede arbejdsbyrde i forbindelse med uddannelses- og erhvervsvejledningen som den enkelte vejleders timetillæg i.h.t. gældende tjenestetidsaftale.

§ 9. Direktoratet for Gymnasieskolerne og Højere Forberedelseseksamen fastsætter nærmere retningslinjer for vejledningens indhold og tilrettelæggelse.

§ 10. Direktoratet for Gymnasieskolerne og Højere Forberedelseseksamen kan godkende sådanne fravigelser fra bekendtgørelsens bestemmelser, som er led i pædagogisk udviklingsarbejde, eller som i øvrigt indgår i en fastlagt plan.

Stk. 2. Direktoratet kan dispensere fra bekendtgørelsens bestemmelser i særlige tilfælde.

§ 11. Direktoratets afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 12. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. januar 1989.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 74 af 2. marts 1978 om uddannelses- og erhvervsorientering samt individuel vejledning i gymnasieskolen og på studenterkursus ophæves.

Undervisningsministeriet, den 12. december 1988

BERTEL HAARDER

/Bitten Vecht

Officielle noter

Ingen