Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om højere handelseksamen


I henhold til § 2 i lov nr. 196 af 26. maj 1965 om undervisningen på de godkendte handelsskoler som ændret senest ved § 3 i lov nr. 217 af 23. april 1986 fastsættes:

Kapitel 1

Almindelige forhold

     § 1. Statsunderstøttede handelsskoler kan med godkendelse af undervisningsministeriet, direktoratet for erhvervsuddannelserne, afholde kursus, der afsluttes med en statskontrolleret afgangsprøve, højere handelseksamen.

     Stk. 2. Kursus til højere handelseksamen tilrettelægges enten som en 2-årig dagundervisning eller som en 1-årig dagundervisning.

     Stk. 3. Direktoratet for erhvervsuddannelserne kan under særlige omstændigheder gøre undtagelse fra stk. 2.

     § 2. Skolernes undervisningsplaner for de kurser, der er nævnt i § 1, stk. 2, udarbejdes og indsendes til direktoratet efter nærmere retningslinier, som direktoratet fastsætter.

Kapitel 2

Optagelsesbetingelser

     § 3. Adgang til det 2-årige kursus har den, som har bestået handelsmedhjælpereksamen eller har gennemført de erhvervsfaglige grunduddannelsers 1-årige basisuddannelse, hvis vedkommende har fået relevant undervisning og opnået tilfredsstillende resultater i de discipliner, der indgår i kursus til højere handelseksamen.

     Stk. 2. Adgang til det 1-årige kursus for elever med specielle forkundskaber har den, som med tilfredsstillende resultater har bestået studentereksamen, højere forberedelseseksamen eller andre eksaminer, som af undervisningsministeriet måtte blive anerkendt som adgangsgivende.

     § 4. I særlige tilfælde kan der gives adgang til kurserne for elever, der ikke opfylder de foreskrevne optagelsesbetingelser, men som skønnes på anden måde at have tilegnet sig de nødvendige forkundskaber. Det er skolen, der giver en sådan tilladelse. Tilladelsen kan gøres betinget af aflæggelse af særprøver.

     Stk. 2. Ingen kan optages senere end en måned efter kursernes start, medmindre der anføres rimelig grund til anmodningen om senere optagelse. Det må tillige efter skolens skøn anses for sandsynligt, at den pågældende vil kunne følge undervisningen og gennemføre kurset på tilfredsstillende måde. Det er skolen, der giver en sådan tilladelse.

     Stk. 3. Skolens afgørelser efter stk. 1 og stk. 2 kan indbringes for direktoratet, jfr. § 27.

Kapitel 3

Undervisningen og eksamen i de enkelte fag

     § 5. Det 2-årige kursus deles i 2 skoleår, som hver omfatter 200 læse- og eksamensdage.

     Stk. 2. Det 1-årige kursus for elever med specielle forkundskaber omfatter 200 læse- og eksamensdage.

     Stk. 3. Det samlede antal ugentlige undervisningstimer på det 2-årige kursus må normalt ikke være under 27 og ikke overstige 30. På det 1-årige kursus må det samlede antal ugentlige undervisningstimer normalt ikke overstige 30.

     § 6. På det 2-årige kursus læses der efter følgende ugentlige timeplan:

---------------------------------------------------------------------

 

                1. år  2. år 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Dansk.........................  3    3 

 1. fremmedsprog (III, IV) (* 1) 4   (0)   (4)   (0)   (4) 

 2. fremmedsprog (III, IV) (* 1) 4   (0)   (0)   (4)   (4) 

 Regnskabslære/driftsøkonomi...  5 

 Databehandling................  3 

 Organisation med 

 kommunikation.................  3 

 Samtidshistorie...............  3 

 Samfundsøkonomi...............      3 

 Udenrigshandel................      3 

 Erhvervsret...................      2 

 Afsætningsøkonomi.............      3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I alt fælles.................. 25   14   (18)   (18)   (22) 

 Tilvalg, jfr. stk. 2..........  4  13-16  (9-12)  (9-12)  (5-8) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Total......................... 29  27-30 (27-30) (27-30) (27-30) 

---------------------------------------------------------------------

     Stk. 2. Undervisningen omfatter tilvalgsfag, hvis formål er at give både studie- og erhvervskompetence. I det første år vælges enten matematik eller et 3. fremmedsprog. I det andet år skal der vælges et erhvervsøkonomisk tilvalgsfag og derudover et eller flere tilvalgsfag, således at det samlede ugentlige timetal bliver mellem 27 og 30 timer. Fag fra tilgrænsende uddannelser af omfang og niveau som på kursus til højere handelseksamen vil kunne komme i betragtning som tilvalgsfag efter retningslinier, som direktoratet fastsætter. Alle typer af tilvalgsfag skal godkendes af direktoratet.

     Stk. 3. Nærmere regler om elevernes valgmuligheder efter stk. 2 fastsættes af direktoratet.

     Stk. 4. Undervisningen kan i en nærmere afgrænset periode tilrettelægges som et bestemt projekt. Projektet skal bearbejde en tværgående erhvervsmæssig problemstilling og resultere i udarbejdelsen af en rapport. I projektet skal pensum for en række obligatoriske fag bringes i anvendelse. Direktoratet fastsætter nærmere regler herom.

     § 7. På det 1-årig kursus læses der efter følgende ugentlige timeplan:

 

                                 Timer 

 Regnskabslære/driftsøkonomi .....................................  5 

 Databehandling...................................................  3 

 Organisation med kommunikation...................................  3 

 Samfundsøkonomi .................................................  3 

 Udenrigshandel...................................................  3 

 Erhvervsret .....................................................  2 

 Afsætningsøkonomi ...............................................  3 

 Maskinskrivning med etb .........................................  3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I alt ........................................................... 25 

 Fremmedsprog IV eller et 

 erhvervsøkonomisk tilvalgsfag 

 (jfr. stk. 2) ...................................................  4 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Total ..........................................................  29 

     Stk. 2. Eleverne skal opnå kompetence i mindst 2 fremmedsprog på højt niveau (niveau IV). Elever, hvis forkundskaber omfatter 2 fremmedsprog på højt niveau, skal læse et erhversøkonomisk tilvalgsfag. Elever med forkundskaber fra matematisk studentereksamen skal læse enten engelsk eller tysk.

     § 8. I de fag, der er nævnt i § 6 og § 7, skal undervisningen gives og eksamen afholdes i overensstemmelse med det, der i det følgende er anført for hvert enkelt fag. Direktoratet fastsætter de nærmere regler herom.

Dansk

Formålet med undervisningen er

at eleverne udvikler deres færdighed i at bruge sproget sikkert og varieret

at eleverne gennem arbejde med kvalitetslitteratur, sagprosa m.v. udvikler deres tekstforståelse og evne til selvstændig sprogbehandling

at eleverne opnår indblik i den kulturelle sammenhæng, de er en del af, samt i dens historiske forudsætninger

at eleverne udvikler deres kreativitet, personlighed og forståelse af tilværelsen.

Eksamen omfatter en skriftlig og en mundtlig prøve efter 2. år.

Engelsk (niveau III, IV og V)

Formålet med undervisningen er

at eleverne udbygger deres færdighed i at forstå og i at udtrykke sig på engelsk om emner, der vedrører individ, erhvervsliv, kultur og samfund,

at eleverne udvikler deres bevidsthed om de menneskelige, sproglige og kulturelle faktorer, der har betydning for samspillet mellem personer, virksomheder, institutioner og myndigheder i nationale og internationale sammenhænge,

at eleverne udbygger deres kendskab til erhvervsmæssige, samfundsmæssige og kulturelle forhold i udvalgte engelsksprogede områder

at eleverne herunder får mulighed for på engelsk at beskæftige sig med stofområder, der indgår i andre af uddannelsens obligatoriske fag.

Eksamen omfatter en skriftlig og en mundtlig prøve.

Tysk (niveau III, IV og V)

Formålet med undervisningen er

at eleverne udbygger deres færdighed i at forstå og i at udtrykke sig på tysk om emner, der vedrører individ, erhvervsliv, kultur og samfund,

at eleverne udvikler deres bevidsthed om de menneskelige, sproglige og kulturelle faktorer, der har betydning for samspillet mellem personer, virksomheder, institutioner og myndigheder i nationale og internationale sammenhænge,

at eleverne udbygger deres kendskab til erhvervsmæssige, samfundsmæssige og kulturelle forhold i udvalgte tysksprogede områder, fortrinsvis BRD og DDR,

at eleverne herunder får mulighed for på tysk at beskæftige sig med stofområder, der indgår i andre af uddannelsens obligatoriske fag.

Eksamen omfatter en skriftlig og en mundtlig prøve.

Fransk (niveau II, III, IV og V)

Formålet med undervisningen er

at eleverne udbygger deres færdighed i at forstå og i at udtrykke sig på fransk om emner, der vedrører individ, erhvervsliv, kultur og samfund,

at eleverne udvikler deres bevidsthed om de menneskelige, sproglige og kulturelle faktorer, der har betydning for samspillet mellem personer, virksomheder, institutioner og myndigheder i nationale og internationale sammenhænge,

at eleverne udbygger deres kendskab til erhvervsmæssige, samfundsmæssige og kulturelle forhold i udvalgte fransksprogede områder

at eleverne herunder får mulighed for på fransk at beskæftige sig med stofområder, der indgår i andre af uddannelsens obligatoriske fag.

Eksamen omfatter en skriftlig og en mundtlig prøve.

Spansk (niveau II, III, IV og V)

Formålet med undervisningen er

at eleverne udbygger deres færdighed i at forstå og i at udtrykke sig på spansk om emner, der vedrører individ, erhvervsliv, kultur og samfund,

at eleverne udvikler deres bevidsthed om de menneskelige, sproglige og kulturelle faktorer, der har betydning for samspillet mellem personer, virksomheder, institutioner og myndigheder i nationale og internationale sammenhænge,

at eleverne udbygger deres kendskab til erhvervsmæssige, samfundsmæssige og kulturelle forhold i udvalgte spansksprogede områder,

at eleverne herunder får mulighed for på spansk at beskæftige sig med stofområder, der indgår i andre af uddannelsens obligatoriske fag.

Eksamen omfatter en skriftlig og en mundtlig prøve.

Matematik (niveau II A, II B og III)

Formålet med undervisningen er

at give eleverne kendskab til og færdigheder i matematisk tankegang og metode samt indsigt i retningsfaglig anvendelse af matematik på økonomiske, statistiske og datalogiske problemstillinger,

at styrke elevernes evner til systematisk og logisk tænkning samt - gennem matematisk modelbygning - til at abstrahere og derigennem styrke deres fantasi og kreativitet,

at give eleverne mulighed for at fortsætte en videregående teoretisk uddannelse.

Eksamen omfatter en skriftlig prøve.

Regnskabslære/driftsøkonomi

Formålet med undervisningen er

at vedligeholde og videreudvikle elevernes færdighed i bilagskontering og bilagsregistrering med henblik på at kunne forstå årsregnskabets tilblivelse,

at eleverne skal kunne behandle de økonomiske data i virksomhedens løbende drift på systematisk måde,

at eleverne skal kunne udarbejde, opstille og vurdere periodiske og økonomiske rapporter, herunder årsregnskaber, der opfylder de interne og eksterne interessegruppers informationsbehov,

at give eleverne en praktisk orienteret indføring i grundlaget for en virksomheds økonomiske styringssystem i et omfang, der bibringer eleverne en analytisk evne til at påvise, hvilke beslutninger der bør træffes,

at give eleverne mulighed for at fortsætte en videregående teoretisk uddannelse.

Eksamen omfatter en skriftlig prøve.

Databehandling

Formålet med undervisningen er

at skabe et datamatisk grundlag for arbejdet med edb-systemer i forskellige erhvervsfunktioner,

at sætte eleverne i stand til at forstå og at arbejde med datamatiske systemer,

at sætte eleverne i stand til at medvirke som brugerrepræsentant ved konstruktion og implementering af systemer, herunder valg af datamatisk udstyr,

at sætte eleverne i stand til ud fra et givet databehandlingsbehov at deltage i vurdering og valg af et applikationssystem

at give eleverne indblik i informationsteknologiens udvikling.

Eksamen omfatter en mundtlig prøve.

Organisation med kommunikation

Formålet med undervisningen er

at eleverne opnår kendskab til virksomheders organisatoriske opbygning, funktioner og grundlæggende processer, herunder ændringer og deres konsekvenser,

at eleverne kan analysere og vurdere virksomheders kommunikationsbehov,

at eleverne opnår baggrundsviden til forståelse af den skriftlige og mundtlige kommunikations betydning i virksomheden og mellem virksomheden og dens omgivelser,

at eleverne kan gennemføre sagsbehandling ved systematisk informationsbehandling og herunder betjene sig af relevant teknisk udstyr.

Eksamen omfatter en skriftlig prøve.

Samtidshistorie

Formålet med undervisningen er

at eleverne får mulighed for at forstå deres samtid som et resultat af en række historiske udviklingsprocesser,

at give eleverne kendskab til den økonomiske og samfundsmæssige udvikling,

at fremme elevernes forståelse af, at den aktuelle udvikling indebærer både et nationalt og et internationalt kronologisk perspektiv,

at skærpe elevernes evne til selvstændigt at bearbejde og forholde sig til økonomiske og samfundsmæssige problemer og fænomener.

Eksamen omfatter en mundtlig prøve.

Samfundsøkonomi

Formålet med undervisningen er

at opøve eleverne i at beskrive, forklare og vurdere konkrete samfundsøkonomiske emner, idet der tages udgangspunkt i aktuelle balanceproblemer. Det samfundsøkonomiske kredsløb og samspillet mellem økonomiens hovedsektorer: Husholdningerne, virksomhederne, den offentlige sektor, den finansielle sektor og udlandet gennemarbejdes. Resultaterne af dette samspil analyseres med henblik på at fremdrage væsentlige årsager til balanceproblemerne, som defineres i forhold til kredsløbets hovedsektorer. I lyset heraf behandles forskellige økonomiske politikker, der kan bidrage til løsning af balanceproblemerne, således at eleverne med støtte af viden og færdigheder også fra andre relevante fag er i stand til kritisk at vurdere og selvstændigt tage stilling til aktuelle samfundsøkonomiske debatter og problemer af såvel national som international art.

Eksamen omfatter en mundtlig prøve.

Udenrigshandel

Formålet med undervisningen er

at eleverne opnår forståelse af den danske økonomis placering i det internationale økonomiske samfund og den deraf følgende afhængighed af internationale forhold, herunder erhverver kendskab til den internationale arbejdsdeling med særlig vægt på Danmarks placering,

at eleverne får kendskab til internationale organisationer, der har betydning for det internationale handelssamarbejde,

at eleverne opnår en basisviden om vigtige geografiske lokaliteter og regioner samt kulturelle, sociale og demografiske forhold af betydning for samhandelen og derudover kendskab til metoder til at belyse disse forhold,

at eleverne erhverver et grundlæggende kendskab til de økonomiske vækstfaktorers lokalisering og udnyttelse i den konkrete eksportopgave,

at eleverne opnår forståelse af de elementer, der indgår i planlægningen af den internationale markedsføring og finansiering samt den bistand, der kan opnås fra offentlige eksportstøtteorganer,

at eleverne opnår kendskab til den internationale betalingsformidling og til internationale told- og transportforhold,

at eleverne kan indsamle og bearbejde data, herunder statistiske oplysninger, fra og om et udvalgt geografisk område i forbindelse med virksomhedens informationsbehov ved etablering af samhandel på et nyt marked.

Eksamen omfatter en mundtlig prøve.

Erhvervsret

Formålet med undervisningen er

at eleverne opnår kendskab til en række almindeligt forekommende erhvervsretlige begreber,

at eleverne opnår en sådan viden om vigtige erhvervsretlige regler, at de er fortrolige med reglernes funktion,

at eleverne via praktiske eksempler, cases og dokumenter sættes i stand til at genkende og formulere juridiske problemstillinger på virksomhedsniveau samt at finde en fremgangsmåde til løsning af problemerne.

Eksamen omfatter en mundtlig prøve.

Afsætningsøkonomi

Formålet med undervisningen er

at eleverne får indsigt i virksomhedernes afsætningsøkonomiske forhold set i relation til virksomhedspolitik og virksomhedernes organisatoriske, tekniske og økonomiske kapacitet,

at eleverne får kendskab til de markedsforhold, der påvirker afsætningen af varer og serviceydelser, samt de parametre, virksomhederne kan anvende for at påvirke deres afsætning. Dertil på hvilken måde oplysninger om markeder indsamles og bearbejdes,

at eleverne får kendskab til behovet for og metoderne til i samarbejde med virksomhedens øvrige funktioner at foretage en tilpasning, som giver virksomheden en klar profil på markedet, herunder at eleverne får kendskab til betydningen af at skabe et image for virksomheden på markedet,

at elevernes personlige kompetence styrkes, så de på kvalificeret måde kan bidrage til virksomhedens kundepleje,

at eleverne får kendskab til anvendelse af edb som styringsværktøj i virksomhedens afsætningsfunktion.

Eksamen omfatter en skriftlig prøve.

Maskinskrivning med etb (niveau II)

Formålet med undervisningen er

at opøve eleverne i rationel betjening af skrivemaskine og etb-anlæg,

at opøve eleverne i sikker tastaturbetjening efter blindskriftsmetoden,

at sætte eleverne i stand til på skrivemaskine og etb-anlæg at skrive komplicerede forretningsbreve, blanketter, tabelopstillinger og punktopstillinger,

at give eleverne baggrundsviden og forståelse af den teknologiske udvikling inden for handels- og kontorområdet.

Eksamen omfatter en skriftlig prøve.

     § 9. Direktoratet for erhvervsuddannelserne kan som led i forsøgsarbejde efter indstilling fra erhvervsuddannelsesudvalget for handels- og kontorområdet eller efter indstilling fra en skoles bestyrelse og forelæggelse for erhvervsuddannelsesudvalget godkende afvigelser fra bestemmelserne om undervisningens indhold og omfang under forudsætning af, at undervisningens mål fastholdes, og at elevernes muligheder for videregående uddannelse eller rettigheder i andre henseender ikke forringes.

Kapitel 4

Almindelige regler om eksamen m.v.

     § 10. Højere handelseksamen afholdes een gang årligt i maj-juni måned.

     Stk. 2. Efter retningslinier, som direktoratet fastsætter, giver skolerne direktoratet oplysninger med henblik på afviklingen af eksamen.

     § 11. Elever, der har været tilmeldt eksamen i maj-juni eksamensterminen, men som på grund af sygdom eller af anden gyldig grund ikke eller kun delvis har kunnet gennemføre eksamen, får af skolen tilbud om at aflægge sygeeksamen i oktober måned.

     Stk. 2. Eksaminanden aflægger kun prøve i de fag, som den pågældende ikke har aflagt prøve i ved den ordinære eksamen.

     § 12. Direktoratet bestemmer hvert år, hvilke obligatoriske fag og tilvalgsfag der afholdes prøver i. På det 2-årige kursus omfatter eksamen for hver elev mindst 10 og højst 12 prøver. Efter 1. år aflægges prøve i regnskabslære/ driftsøkonomi og derudover i 2 fag. Efter 2. år aflægges prøve i skriftlig dansk og i det obligatoriske erhvervsøkonomiske tilvalgsfag og derudover i 3 fag. Der aflægges altid skriftlig prøve i hvert af fremmedsprogene på niveau IV. Der aflægges altid prøve i matematik efter 2 års undervisning.

     Stk. 2. På det 1-årige kursus omfatter eksamen 7 prøver. Der aflægges skriftlig prøve i regnskabslære/ driftsøkonomi og i tilvalgsfaget og derudover i 5 fag.

     Stk. 3. Direktoratet fastsætter varigheden af prøverne og, hvilke hjælpemidler der må benyttes, og giver i øvrigt regler om prøvernes afholdelse.

     § 13. Afholdelse af prøverne sker efter regler, der fastsættes af direktoratet.

     § 14. Opgaverne til de skriftlige prøver udarbejdes af handelsskolernes eksamenskommission.

     Stk. 2. Eksamenskommissionen, der foruden af formanden består af et antal skolekyndige og handelskyndige medlemmer, beskikkes af direktoratet for 3 år ad gangen. Ingen kan fungere efter at være fyldt 70 år.

     Stk. 3. Der skal beskikkes mindst 4 medlemmer for hvert af de fagområder, hvortil kommissionen udarbejder opgaver. Af kommissionens medlemmer beskikkes en fjerdedel efter indstilling af følgende i forening: Butikshandelens Fællesråd, Grosserer-Societetets Komitee, Industrirådet og Provinshandelskammeret, en ottendedel efter indstilling af Dansk Arbejdsgiverforening/ Butiks- og Kontorvirksomhedernes Arbejdsgiverforening og en ottendedel efter indstilling af Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund. De øvrige medlemmer skal være ansat som lærere ved handelsskoler.

     Stk. 4. Eksamenskommissionens formand tilrettelægger kommissionens arbejde og foranlediger de opgaver, som kommissionen har udarbejdet, trykt og sendt ud til skolerne.

     § 15. Censorer ved både mundtlige og skriftlige prøver udpeges af direktoratet eller tilkaldes af skolen. De af skolen tilkaldte censorer skal godkendes af direktoratet.

     § 16. Årskarakterer gives i alle fag både efter 1. og 2. år. I fag, der har både mundtlige og skriftlige prøver, gives der 2 årskarakterer, 1 for mundtlige og 1 for skriftlige præstationer. I øvrige fag gives der 1 årskarakter

     Stk. 2. Årskarakteren i det enkelte fag gives af faglæreren. Karakteren er en bedømmelse af elevens standpunkt i forhold til læreplanens mål og gives på baggrund af faglærerens kendskab til elevens præstationer i løbet af skoleåret.

     Stk. 3. Årskaraktererne skal være registreret eller protokolleret, før skemaet for eksamen offentliggøres. Årskaraktererne føres ind på eksamensbeviset.

     Stk. 4. Holdes der som følge af bestemmelsen i § 12 ikke prøve i faget, tæller årskarakteren også som eksamenskarakter og føres ind på eksamensbeviset som eksamenskarakter.

     § 17. Eksamenskaraktererne fremkommer på følgende måde:

For hver eksamenspræstation giver censor og eksaminator hver en karakter. Hvis karaktererne er forskellige, og eksaminator og censor ikke bliver enige om eksamenskarakteren ved forhandling, fastsættes karakteren som gennemsnitstallet mellem de 2 karakterer, når afstanden mellem karaktererne er 2 trin eller derunder. Svarer tallet ikke til et tal på karakterskalaen, afrundes til den nærmeste karakter. Ligger tallet midt mellem 2 karakterer, afrundes der opad, hvis censor har givet den højeste karakter, og nedad, hvis censor har givet den laveste karakter. Hvis forhandling om en karakter ikke har ført til enighed, skal censor indberette eksaminators og censors karakterer til direktoratet. Karaktererne 00 og 13 kan kun gives, hvis censor og eksaminator bliver enige om det.

     § 18. Af alle årskarakterer udregnes et gennemsnitstal med 1 decimal.

     Stk. 2. Af alle eksamenskarakterer, herunder overførte årskarakterer, udregnes ligeledes et gennemsnitstal med 1 decimal.

     Stk. 3. Ved udregninger efter stk. 1 og 2 gælder hver af karaktererne med undtagelse af karaktererne for fremmedsprog enkelt. Karakteren i hvert af fremmedsprogene udregnes som et gennemsnit af den mundtlige og skriftlige karakter.

     Stk. 4. Hvis gennemsnittet i stk. 1 og 2 får mere end 1 decimal, afrundes der til det nærmeste tal med 1 decimal. Ligger gennemsnittet midt imellem 2 tal med 1 decimal, afrundes der opad.

     Stk. 5. Eksamensresultatet er middeltallet mellem årskarakterernes og eksamenskarakterernes gennemsnitstal og angives med 1 decimal, eventuelt efter afrunding, som efter stk. 4.

     § 19. For at bestå højere handelseksamen kræves, at eksamenskarakterernes sum incl. overførte årskarakterer, jfr. § 16, stk. 4, er mindst 5,5 gange eksamenskarakterernes antal. Desuden, at summen af de to laveste karakterer plus gennemsnittet af de øvrige eksamenskarakterer er mindst 13, jfr. bekendtgørelse nr. 426 af 9. oktober 1970 om karaktergivning i handelsskolerne og bekendtgørelse nr. 376 af 10. august 1971 om dispensation i særlige tilfælde fra karakterkrav ved handelsmedhjælpereksamen, handelseksamen og højere handelseksamen. Med hensyn til bestemmelser om eksamensordningen henvises til bekendtgørelse nr. 371 af 16. juli 1969 om eksamensordningen ved handelsskolernes eksaminer og bekendtgørelse om dispensation.

     § 20. Elever, der ikke har bestået højere handelseksamen, har ret til at få udleveret enkeltfagsbeviser i de fag, hvor der er opnået karakteren 6 eller derover som eksamenskarakter, herunder overførte årskarakterer. En elev, der ikke består højere handelseksamen, kan ved inden for de nærmeste 5 år at supplere de beståede fag med enkeltfagsbeviser i de resterende fag få et samlet eksamensbevis udstedt. Beviset udstedes af den skole, hvor eleven senest blev undervist i 2. skoleår eller på det 1-årige kursus.

     § 21. Regler for udformning af eksamensbeviser udarbejdes af direktoratet. Eksamensbeviset underskrives af skolens leder.

     § 22. Elever, der ønsker at afbryde det 2-årige kursus efter 1. skoleår, har ret til dokumentation for opnåede års- og eksamenskarakterer samt ret til et bevis for gennemført undervisning. Direktoratet fastsætter nærmere regler herfor.

Kapitel 5

Særlige bestemmelser

     § 23. Til højere handelseksamen kan privatister indstille sig efter regler, der fastsættes af direktoratet.

     § 24. Skolen kan fritage eleven for at deltage i undervisningen og aflægge prøve i et eller flere af de undervisningsfag, der er nævnt i § 6 og § 7. Fritagelsen er betinget af, at eleven har bestået handelsskolernes statskontrollerede enkeltfagsprøver eller dermed ligestillet prøve i undervisningsfag, der i omfang og indhold mindst svarer til undervisningsfag på kursus til højere handelseksamen. Den ved handelsskolernes enkeltfagsprøve opnåede karakter overføres til eksamensbeviset og medregnes som overført karakter ved beregningen af gennemsnitstallene for årskarakter og eksamenskarakter, jfr. § 16. For øvrige prøver forsynes eksamensbeviset med bemærkning om fritagelsen.

     Stk. 2. Direktoratet fastsætter de nærmere regler om fritagelse på grundlag af eksamen aflagt uden for handelsskolerne.

     Stk. 3. Elever, der godtgør, at de på grund af legemlige svagheder er ude af stand til at deltage i vedkommende undervisning og/ eller prøve, kan direktoratet fritage for at deltage i undervisningen og/ eller prøve i et eller flere undervisningsfag. Det samme gælder elever, der har modtaget den grundlæggende skoleundervisning i udlandet. Eksamensbeviset skal forsynes med en bemærkning om fritagelsen.

     Stk. 4. Skolens afgørelse efter stk. 1, 1. pkt., kan indbringes for direktoratet, jfr. § 27.

     § 25. Elever, der skønnes ikke at kunne følge undervisningen og gennemføre kurset på tilfredsstillende måde, kan skolen efter indstilling fra lærerforsamlingen udelukke fra fortsat undervisning. Tilsvarende kan elever på det 2-årige kursus tilbageholdes fra oprykning til 2. skoleår. Skolen skal orientere eleven om grundlaget for afgørelsen.

     Stk. 2. Skolens afgørelse efter stk. 1 kan indbringes for direktoratet, jfr. § 27.

     § 26. Direktoratet for erhvervsuddannelserne kan i særlige tilfælde tillade afvigelser fra reglerne i denne bekendtgørelse.

Kapitel 6

Klager

     § 27. Klager over skolens afgørelser efter denne bekendtgørelse indsendes til undervisningsministeriet, direktoratet for erhvervsuddannelserne gennem skolen.

     Stk. 2. Fristen for klager er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende.

     Stk. 3. Direktoratets afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

Kapitel 7

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

     § 28. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 1986 og finder anvendelse for de elever, der er begyndt på det 2-årige kursus i august 1986 eller senere, og de elever, der begynder på det 1-årige kursus i august 1987 eller senere.

     Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 282 af 28. maj 1986 ophæves. Bekendtgørelsens bestemmelser i § 27, stk. 2 og stk. 3, gælder dog fortsat.

Undervisningsministeriet, den 5. november 1986

P.M.V.

E.B.

IDA DYBDAL

Officielle noter

(* 1) 1. og 2. fremmedsprog er obligatorisk til og med niveau IV.