Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelse af apoteksassistenter


I henhold til § 34, stk. 2-4 i lov nr. 279 af 6. juni 1984 om apoteksvirksomhed som ændret ved § 37 i lov nr. 217 af 23. april 1986 fastsættes:

Kapitel I: Uddannelsens formål, adgangsbetingelser og struktur.

Kapitel II: Uddannelsens indhold.

Kapitel III: Bedømmelse.

Kapitel IV: Andre bestemmelser.

Kapitel V: Ikrafttræden.

Kapitel I

Uddannelsens formål, adgangsbetingelser og struktur

§ 1. Formålet med apoteksassistentuddannelsen er at bibringe eleverne de teoretiske kundskaber og praktiske færdigheder, der er nødvendige for, at de på betryggende måde kan varetage arbejdsopgaver på apoteker og sygehusapoteker i overensstemmelse med gældende regler herom, herunder ekspedition af lægemidler og andre varer, fremstilling af lægemidler m.v. samt visse administrative opgaver.

§ 2. Adgang til uddannelsen har personer med een af følgende uddannelser:

1. studentereksamen (herunder færøsk studentereksamen)

2. højere forberedelseseksamen (herunder færøsk og grønlandsk højere forberedelseseksamen)

3. højere handelseksamen

4. folkeskolens udvidede afgangsprøve i dansk og regning/ matematik samt folkeskolens afgangsprøve i fysik/ kemi eller tilsvarende uddannelsesbaggrund.

5. godkendt defektriceuddannelse

Stk. 2. Apoteksassistentskolen kan ved særlig tilladelse give adgang til en uddannelse på andet grundlag end de eksaminer m.v., der er nævnt i stk. 1. I så fald kan der stilles krav om supplerende prøver.

§ 3. Uddannelsens længde er 3 år for elever med en af de uddannelser, der er nævnt i § 2, stk. 1, nr. 1-4 og 1 1/2 år for elever med godkendt defektriceuddannelse.

Stk. 2. Hvis en elev i løbet af uddannelsen på grund af sygdom, graviditet eller af anden årsag har forsømt i alt mere end 6 måneder, men mindre end 12 måneder, forlænges uddannelsen med 1 år. Udgør forsømmelsen mindre end 6 måneder, kan spørgsmålet om forlængelse forelægges Apoteksassistentnævnet. Ved fravær over 12 måneder skal spørgsmålet om uddannelsens samlede længde forelægges Apoteksasisstentnævnet.

Kapitel II

Uddannelsens indhold

§ 4. Uddannelsens består af følgende hovedelementer:

1. Administrative funktioner

2. Kommunikation

3. Kundebetjening

4. Lægemiddellære m.m.

5. Lægemiddelfremstilling

6. Ekspedition af lægemidler m.m.

7. Socialfarmaci.

§ 5. Uddannelsen foregår dels på et apotek dels på Danmarks Apotekerforenings kursusejendom (Apoteksassistentskolen).

Stk. 2. De nærmere regler om tilrettelæggelsen af den teoretiske og praktiske undervisning fastsættes i en uddannelsesordning, jf. § 14.

Stk. 3. Ved antagelse af en elev skal apotekeren påse, at eleven opfylder adgangsbetingelserne, jf. § 2.

Stk. 4. Eleven og apotekeren underskriver en uddannelsesaftale ved benyttelse af en normalkontrakt, der er godkendt af Undervisningsministeriet, Direktoratet for de Videregående Uddannelser, efter indstilling fra Apoteksassistentnævnet.

Kapitel III

Bedømmelse

§ 6. De kvalifikationer, der er erhvervet ved uddannelsen, dokumenteres ved mundtlige, skriftlige og praktiske prøver.

§ 7. Prøverne er interne eller eksterne. Interne prøver bedømmes af eksaminator(er) alene eller af eksaminator(er) og en censor, der er ansat ved Apoteksassistentskolen. Eksterne prøver bedømmes af eksaminator(er) og een eller flere censorer, der ikke må være ansat ved skolen.

Stk. 2. Direktoratet beskikker de eksterne censorer for 3 år ad gangen efter indstilling fra Apoteksassistentnævnet. Censorerne skal fortrinsvis være apotekere og provisorer. Ingen kan beskikkes efter det fyldte 70. år. I løbet af en 3-årig periode beskikkes nye censorer kun for tidsrummet indtil periodens udløb.

Stk. 3. Ved bedømmelsen gives karakter efter 13-skalaen efter de fælles bestemmelser om karaktergivningen ved de højere uddannelsesinstitutioner, eller der gives bedømmelsen bestået/ ikke bestået. Bedømmelsen bestået/ikke bestået kan højst anvendes ved prøver, der dækker 1/3 af uddannelsen.

§ 8. Prøverne skal normalt være tilrettelagt som individuelle prøver. Det kan dog fastsættes i uddannelsesordningen, at bestemte prøver aflægges som gruppeprøver, som kan være mundtlige eller skriftlige. Det fastsættes i uddannelsesordningen, hvor mange elever, der kan deltage i en gruppeprøve. Det skal herunder sikres, at individuel bedømmelse finder sted.

Stk. 2. Eksaminationen ved mundtlige gruppeprøver foregår som en samtale mellem elever, lærer(ne) og censor(erne). Der skal indgå eksamination af hver enkelt deltager.

Stk. 3. I en skriftlig gruppeprøve skal den enkelte deltagers bidrag konstateres. Den individuelle bedømmelse af en skriftlig gruppeprøve kan foretages i en efterfølgende uddybende samtale med udgangspunkt i det skriftlige arbejde. Bedømmelsen foretages i så tilfælde på grundlag af den mundtlige eksamination.

Stk. 4. En af prøverne kan aflægges som gruppeprøve med fælles bedømmelse. Gruppen må ikke omfatte mere end 3 elever.

§ 9. Uddannelsen er gennemført når:

  • 1) der ved prøver, der bedømmes efter 13-skalaen, er opnået mindst karakteren 6, idet dog een prøve med karakteren 5 kan indgå i eksamensresultatet
  • 2) gennemsnittet af de karakterer, der indgår i eksamensresultatet er mindst 6,0
  • 3) prøver, der bedømmes bestået/ikke bestået, er bestået.

Stk. 2. En elev kan højst indstille sig til samme prøve tre gange. Skolen kan tillade indstilling en fjerde gang, når der foreligger særlige omstændigheder.

Stk. 3. Beståede prøver kan ikke tages om.

Stk. 4. Den afsluttende eksamen skal bestås i samme eksamenstermin.

Stk. 5. Tredje og fjerde gang en elev indstiller sig til en intern prøve, kan eleven forlange, at der medvirker en ministerielt beskikket censor.

Stk. 6. Uddannelsesordningen kan indeholde bestemmelser om, hvor lang tid der må gå fra første indstilling til eksamen og til prøven skal være bestået.

§ 10. Regler om sygeeksamen og reeksamination fastsættes i uddannelsesordningen.

§ 11. Skolen udsteder bevis for gennemført uddannelse med angivelse af de aflagte prøver og de karakterer og bedømmelser, der er opnået i prøverne.

Kapitel IV

Andre bestemmelser

§ 12. Direktoratet nedsætter et nævn (Apoteksassistentnævnet) som rådgivende organ for direktoratet i spørgsmål vedrørende apoteksassistentuddannelsen.

Stk. 2. Indenrigsministeriet, Sundhedsstyrelsen, Danmarks Farmaceutiske Højskole, Danmarks Apotekerforening, Apoteksassistentskolen og Danske Apoteksteknikeres Forening udpeger hver en repræsentant til nævnet. Amtsrådsforeningen i Danmark, Københavns kommune og Frederiksberg kommune i forening udpeger en repræsentant. Repræsentanterne udpeges for fire år ad gangen.

Stk. 3. Direktoratet beskikker blandt nævnets medlemmer en formand og en næstformand. Nævnet kan fastsætte en forretningsorden.

§ 13. Apoteksassistentskolen varetager nævnets sekretariatsforretninger, registrering af elever og tilrettelæggelse af eksamen.

§ 14. Apoteksassistentskolen udarbejder inden for bekendtgørelsens rammer nærmere regler om uddannelsen i en uddannelsesordning. Uddannelsesordningen skal godkendes af direktoratet efter indhentet udtalelse fra Sundhedsstyrelsen.

Stk. 2. Ud over hvad der fremgår af bestemmelserne i denne bekendtgørelse skal uddannelsesordningen indeholde:

1. mål og indhold for de enkelte fag

2. det tidsmæssige omfang af de enkelte fag

3. eventuelle særlige krav til undervisnings- eller arbejdsformer

4. betingelser for at kunne indstille sig til eksamen

5. eksamenstidspunkter

6. formen for de enkelte prøver, herunder eventuelt at den enkelte elev kan vælge mellem flere prøveformer, og at skolen kan tillade andre prøveformer

7. antallet af prøver.

Stk. 3. Direktoratet kan tillade skolen at dispensere fra bekendtgørelsen og uddannelsesordningen inden for nærmere fastsatte rammer.

Stk. 4. Uddannelsesordningen og ændringer heri træder i kraft ved et skoleårs begyndelse.

§ 15. Skolen kan i hvert enkelt tilfælde eller ved almindelige bestemmelser godkende, at gennemførte/beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelsesinstitution træder i stedet for uddannelseselementer, der er omfattet af denne bekendtgørelse.

§ 16. Direktoratet kan tillade fravigelse fra bekendtgørelsen som led i forsøg. Samtidig fastsættes forsøgets varighed og rapporteringsformen.

§ 17. Direktoratet kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i usædvanlige forhold.

§ 18. Klage over Apoteksassistentskolens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse indgives til Apoteksassistentnævnet. Hvis en klage ikke tages til følge, og klageren fastholder klagen, videresender Apoteksassistentnævnet klagen - bilagt en udtalelse - til direktoratet.

Stk. 2. Fristen for indgivelse af klager er 4 uger fra den dag nævnets afgørelse er meddelt den pågældende.

§ 19. Direktoratets afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

Kapitel V

Ikrafttræden

§ 20. Bekendtgørelsen har virkning fra 1. januar 1987.

Stk. 2. Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 330 af 11. juni 1980 og Sundhedsstyrelsens cirkulære af 25. september 1984 om uddannelse af apoteksassistenter ophæves.

Stk. 3. Apoteksassistentskolen fastsætter overgangsregler for elever, der har påbegyndt uddannelsen inden 1. januar 1987, herunder hvornår der sidste gang afholdes prøver efter Sundhedsstyrelsens cirkulære af 25. september 1984.

Undervisningsministeriet, den 12. november 1986

BERTEL HAARDER

/Hanne Traberg

Officielle noter

Ingen