Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ungdomsskolebestyrelser (* 1)


I henhold til § 7, stk. 5, i lov nr. 411 af 13. juni 1990 om ungdomsskoler, produktionsskoler og daghøjskoler fastsættes:

§ 1. Ungdomsskolebestyrelsens medlemstal fastsættes af kommunalbestyrelsen. Medlemstallet skal være ulige og mindst 7 og højst 11 medlemmer.

Stk. 2. I ungdomsskolebestyrelsen skal der være repræsentanter for

  • 1) kommunalbestyrelsen,
  • 2) organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter,
  • 3) medarbejderne ved ungdomsskolen,
  • 4) eleverne i ungdomsskolen.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen fastsætter antallet af repræsentanter for de enkelte grupper og kan træffe bestemmelse om optagelse af andre medlemmer i bestyrelsen. Repræsentanterne for kommunalbestyrelsen vælges af denne inden eller uden for dens medlemskreds. Repræsentanterne for organisationerne vælges af kommunalbestyrelsen efter forslag fra de stedlige organisationer. Repræsentanterne for medarbejderne og eleverne vælges af og blandt disse. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden ved valget af medlemmer. Bestemmelser herom optages i vedtægten for ungdomsskolebestyrelsen, jf. § 6.

Stk. 4. For hvert medlem af ungdomsskolebestyrelsen udpeges en stedfortræder.

§ 2. Ungdomsskoleinspektøren er sekretær for ungdomsskolebestyrelsen og deltager i dennes møder uden stemmeret. I kommuner med en fælles ungdomsskolebestyrelse for flere ungdomsskoler udpeger kommunalbestyrelsen en af ungdomsskoleinspektørerne til at varetage hvervet som sekretær for bestyrelsen.

§ 3. Valg til ungdomsskolebestyrelsen finder sted snarest muligt efter hvert kommunalvalg. Valg af elevrepræsentanter foretages dog en gang om året. Ungdomsskolebestyrelsen fungerer indtil udgangen af den måned, hvori nyt valg til denne har fundet sted.

§ 4. Ungdomsskolebestyrelsen vælger selv sin formand og fastsætter sin forretningsorden.

Stk. 2. Ungdomsskolebestyrelsen afholder møde så ofte formanden eller 3 af medlemmerne finder det fornødent.

Stk. 3. Formanden bestemmer tid og sted for møderne og indkalder medlemmmerne.

Stk. 4. Formanden leder forhandlingerne og afstemninger og drager omsorg for, at beslutninger indføres i en beslutningsprotokol.

Stk. 5. Formanden drager omsorg for udførelsen af de trufne beslutninger.

§ 5. Ungdomsskolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 2. Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslaggivende.

§ 6. Kommunalbestyrelsen udarbejder en vedtægt for ungdomsskolebestyrelsen. I kommuner med flere ungdomsskolebestyrelser kan udarbejdes en fælles vedtægt for bestyrelserne. I vedtægten optages bestemmelser om:

  • 1) bestyrelsens medlemstal og nærmere sammensætning,
  • 2) hvorvidt der er tillagt elevrepræsentanterne stemmeret,
  • 3) de opgaver der er tillagt bestyrelsen, jf. § 8 i lov om ungdomsskoler, produktionsskoler og daghøjskoler,
  • 4) andre forhold, som kommunalbestyrelsen måtte finde anledning til at optage, herunder evt. nærmere regler om fremgangsmåden ved valg af medlemmer til bestyrelsen samt retningslinier for indkaldelse af stedfortrædere.

§ 7. Hvis et medlem udtræder af ungdomsskolebestyrelsen, indtræder stedfortræderen for resten af valgperioden. Er der ved et medlems udtræden af bestyrelsen ingen stedfortræder, foretages suppleringsvalg for resten af perioden.

§ 8. Når et medlem er forhindret i at deltage i bestyrelsens møder kan formanden indkalde stedfortræderen. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om indkaldelse af stedfortrædere.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1991.

Stk. 2. Valg til ungdomsskolebestyrelsen foretages første gang snarest muligt efter den 1. januar 1991.

Stk. 3. De ungdomsskolenævn, som er valgt i henhold til skolestyrelsesloven, fungerer indtil udgangen af den måned, hvori valg til ungdomsskolebestyrelser har fundet sted. Nævnene fungerer efter 1. januar 1991 med den kompetence, som er tillagt ungdomsskolebestyrelserne ved lov nr. 411 af 13. juni 1990 om ungdomsskoler, produktionsskoler og daghøjskoler.

Kulturministeriet, den 20. november 1990

Ole Vig Jensen

/ Svend O. Bruun

Redaktionel note
  • Bekendtgørelse om ungdomsskolebestyrelser er derfor overflyttet til Undervisningsministeriet.
  • (* 1) Ved kongelig resolution af 25. januar 1993 er det besluttet, at sager vedrørende folkehøjskoler, efterskoler m.v., ungdomsskoler, folkeoplysning og voksenuddannelse overføres fra Kulturministeriet til Undervisningsministeriet.