Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om særlige regler for det rekreative fiskeri samt særlig fredning af ørred for Bornholm og Christiansø (Ertholmene)

 

I medfør af § 30, § 32, stk. 1 og 3, § 71 og § 130, stk. 2, i fiskeriloven, jf. lov nr. 281 af 12. maj 1999, og efter bemyndigelse fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen fastsætter særlige regler for fiskeri på dansk fiskeriterritorium omkring Bornholm og Christiansø (Ertholmene) samt i de ferske vande på Bornholm.

Stk. 2. Endvidere skal de øvrige regler, der er fastsat efter fiskeriloven, overholdes.

Visse former for lystfiskeri

§ 2. Trollingfiskeri med downrigger er ikke tilladt fra lavvandslinien og indtil 1 sømil omkring Bornholm og Christiansø (Ertholmene).

Stk. 2. Ved fiskeri med downrigger forstås i denne bekendtgørelse anvendelse af et selvstændigt hjælperedskab, som fungerer uafhængigt af fiskestang og hjul, hvorved endeagnet (blink, spinner, wobler, flue eller lignende) tvinges ned i en forudbestemt dybde.

Særlig fredning af ørred (salmo trutta)

§ 3. I havet omkring Bornholm og Christiansø (Ertholmene) er ørred (salmo trutta) i yngledragt fredet i perioden 16. september - 28.(29.) februar, de anførte dage inklusive.

Stk. 2. I bornholmske vandløb er ørred (salmo trutta) fredet i perioden 16. september - 28. (29.) februar, de anførte dage inklusive.

Stk. 3. Ørred (salmo trutta), der er omfattet af fredningen i stk. 1 og 2, skal straks efter fangsten genudsættes i frit vand, så vidt muligt i levende tilstand. Udsætningen skal ske på en sådan måde, at fisken ikke genfanges.

Fritidsfiskeres garnredskaber i saltvand

§ 4. Inden for en afstand af 100 m fra lavvandslinien er det ikke tilladt at anvende nedgarn.

§ 5. I perioden 1. marts - 15. september, de anførte dage inklusive, må en fritidsfisker anvende op til 6 af de for fritidsfiskere tilladte garn, heraf højst 3 flydende garn, jf. dog § 7, stk. 2.

Stk. 2. I den i stk. 1 nævnte periode må højst 3 garn sættes inden for 30 m kurven.

§ 6. I perioden 16. september - 28. (29.) februar, de anførte dage inklusive, må en fritidsfisker anvende følgende af de for fritidsfiskere tilladte garn:

1) op til 6 bundsatte garn,

2) op til 5 bundsatte garn samt 1 laksegarn eller 1 bornholmergarn, jf. dog § 7, stk. 2, eller

3) op til 4 bundsatte garn samt 1 laksegarn og 1 bornholmergarn, jf. dog § 7, stk. 2.

Stk. 2. Af de i stk. 1, nr. 1, 2 og 3 nævnte garn, må højst 3 garn sættes inden for 30 m kurven.

§ 7. Ved bornholmergarn forstås i denne bekendtgørelse et flydende garn, som ikke må have en længde af over 45 m og en dybde af over 12 m. Maskestørrelsen må højst være 52 mm (helmaske).

Stk. 2. Bornholmergarn må kun anvendes i perioden 1. juni - 30. november, de anførte dage inklusive. En fritidsfisker må kun anvende 1 bornholmergarn ad gangen. Bornholmergarnet skal sættes uden for 30 m kurven.

Stk. 3. Bornholmergarnet skal inden opstilling skriftligt anmeldes til Fiskeridirektoratet, Fiskeriinspektorat Øst ved afdelingen på Bornholm. Kvittering for betalt fritidsfiskertegn skal medsendes i kopi. Bornholmergarnet skal på det gule redskabsmærke forsynes med bogstavet »B« samt et løbenummer, som ved anmeldelse udleveres af Fiskeriinspektorat Øst ved afdelingen på Bornholm.

§ 8. Ved laksegarn forstås i denne bekendtgørelse et flydende garn, som ikke må have en længde af over 45 m og en dybde af over 3 m. Maskestørrelsen må ikke være mindre end 157 mm (helmaske).

§ 9. På garn, som sættes uden for 30 m kurven, skal det gule redskabsmærke være forsynet med bogstavet »B«.

Stk. 2. Ved 30 m kurven forstås i denne bekendtgørelse den kurve, som er vist i bilag 1 og som afgrænser det skraverede område.

Kontrol, straf og ikrafttræden mv.

§ 10. Maskemål (helmaske) måles ved, at et fladt måleredskab af en tykkelse på 2 mm og en bredde, svarende til et givet maskemål, let kan gå igennem den i nettets længderetning diagonalt strakte maske, når nettet er vådt.

§ 11. Overtrædelse eller forsøg på overtrædelse af § 2, stk. 1, §§ 3, 4, 5, 6, § 7, stk. 2 og 3 og § 9, stk. 1 straffes med bøde.

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2002.

Fiskeridirektoratet, den 17. december 2001

Jørgen Fredsted

/Lene Jensen Scheel-Bech


Bilag 1

30 m kurven, jf. § 9, stk. 2.1)

30 m kurven, jf § 9, stk. 2. Grafik 81 Kb


1) Copyright Kort & Matrikelstyrelsen (A. 169-01)