Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om oprettelse af erhvervsgrunduddannelser

(EGU-bekendtgørelsen)


I medfør af § 1, stk. 3, og § 14 i lov nr. 506 af 30. juni 1993 om erhvervsgrunduddannelse m.v. fastsættes:

§ 1. Formålet med erhvervsgrunduddannelsen er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kvalifikationer, som dels giver umiddelbar adgang til at fortsætte i en erhvervskompetencegivende uddannelse, dels giver grundlag for beskæftigelse på arbejdsmarkedet.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, i hvilket omfang den tilbyder erhvervsgrunduddannelse til unge, der bor i kommunen.

Stk. 3. Uddannelserne tilrettelægges af kommunalbestyrelsen i samarbejde med uddannelsesinstitutioner med hjemsted i kommunen eller andre uddannelsesinstitutioner, som normalt anvendes af unge fra kommunen.

Stk. 4. Kommuner kan samarbejde om anvendelse af loven.

§ 2. Skoleundervisningen i den enkelte erhvervsgrunduddannelse skal bestå af et eller flere elementer fra følgende uddannelsesaktiviteter, der gennemføres i henhold til anden lovgivning ved en godkendt uddannelsesinstitution, jf. lovens § 3, stk. 3:

 • 1) Erhvervsuddannelser, jf. lov om erhvervsuddannelser.
 • 2) Landbrugsuddannelser, jf. lov om landbrugsuddannelser.
 • 3) Social- og sundhedsuddannelser, jf. lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser inden for bistands-, pleje- og omsorgsområdet m.v.
 • 4) Søfartsuddannelser, jf. lov om søfartsuddannelse.
 • 5) Arbejdsmarkedsuddannelser, jf. lov om arbejdsmarkedsuddannelser.
 • 6) Enkeltfagsundervisning på gymnasier og hf-kursus, jf. lov om gymnasiet m.v. og lov om højere forberedelseseksamen og enkeltfagsundervisning.
 • 7) Enkeltfagsundervisning til højere handelseksamen og højere teknisk eksamen, jf. lov om erhvervsgymnasiale uddannelser.
 • 8) Almen voksenuddannelse (AVU), jf. lov om almen voksenuddannelse.
 • 9) Højskolekurser, jf. lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler.
 • 10) Husholdningskurser, jf. lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler.
 • 11) Håndarbejdskurser, jf. lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler.
 • 12) Efterskoleundervisning, jf. lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler.
 • 13) Heltidsundervisning på ungdomsskoler, jf. lov om ungdomsskoler, produktionsskoler og daghøjskoler.
 • 14) Daghøjskolekurser, jf. lov om ungdomsskoler, produktionsskoler og daghøjskoler.
 • 15) Produktionsskoleundervisning, jf. lov om ungdomsskoler, produktionsskoler og daghøjskoler.
 • 16) Amtskommunal indvandrerundervisning, jf. lov om undervisning af voksne indvandrere.
 • 17) Specialundervisning for voksne, jf. lov om specialundervisning for voksne.
 • 18) Kurser m.v., jf.§ 10, stk. 2, jf. stk. 3, i lov om erhvervsgrunduddannelse m.v.

Stk. 2. De enkelte elementer af skoleundervisningen skal så vidt muligt hver for sig udgøre et afsluttet forløb. Den samlede skoleundervisning må ikke udgøre hele skoleundervisningen i en af de uddannelser, der er nævnt i stk. 1, nr. 1-4.

Stk. 3. For de enkelte uddannelseselementer gælder reglerne for den pågældende aktivitet, jf. stk. 1, med hensyn til undervisningens mål, indhold og bedømmelse, herunder regler om antal eksamensforsøg. Eleven og kommunen kan dog i ganske særlige tilfælde aftale i uddannelsesplanen, at eleven ikke skal deltage i eksamen eller anden form for afsluttende bedømmelse.

§ 3. Under skoleophold er eleven omfattet af de ordensregler og fraværsbestemmelser, der gælder for at deltage i tilsvarende undervisning på den pågældende skole.

§ 4. Uddannelsens praktik- og skoledele skal udgøre et hele for den enkelte elev, jf. lovens § 2, stk. 1, men kan gennemføres på skiftende praktiksteder og uddannelsesinstitutioner.

Stk. 2. Praktikdelen foregår enten på en arbejdsplads ved midlertidig ansættelse af den unge i virksomheden eller på værkstedsskole med undervisning under arbejdspladslignende forhold.

Stk. 3. For så vidt angår godskrivning af skoleundervisning og praktikuddannelse ved fortsat uddannelse henvises til lovens § 5, stk. 1.

§ 5. En praktikaftale, jf. lovens § 6, skal indgås på den formular, der er optrykt som bilag til bekendtgørelsen, og den skal være godkendt af kommunen inden praktikopholdets begyndelse.

Stk. 2. Kommunen gør de enkelte praktikvirksomheder bekendt med elevens samlede uddannelsesplan, således at indholdet af det enkelte praktikforløb kan tilrettelægges i relation hertil.

Stk. 3. Forud for kommunens godkendelse af en praktikaftale indhenter kommunen en udtalelse fra den relevante erhvervsskole, jf. lovens § 7, stk. 3.

§ 6. Til elever, der har behov herfor, gives der specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand i mindst det omfang, der følger af de regler, som gælder for de uddannelsesaktiviteter, som uddannelseselementerne er hentet fra. Kommunen og eleven kan ikke i uddannelsesplanen fravige dette til skade for eleven.

§ 7. Efter gennemførelse af hele uddannelsen modtager eleven et uddannelsesbevis på grundlag af de i stk. 2 - 4 nævnte beviser. Uddannelsesbeviset udstedes af den skole, hvor det sidste skoleophold finder sted, og skal indeholde:

 • 1) Elevens navn samt CPR-nummer eller fødselsdato.
 • 2) Betegnelsen »erhvervsgrunduddannelse« og oplysning om den gennemførte uddannelses mål, indhold og varighed på grundlag af uddannelsesplanen.
 • 3) Henvisning til de i stk. 2 - 4 nævnte beviser, der skal være vedlagt.
 • 4) Angivelse af udstederen.

Stk. 2. Efter tilfredsstillende gennemførelse af det enkelte praktikophold udsteder praktikvirksomheden henholdsvis værkstedsskolen et bevis for gennemførelsen, der skal indeholde oplysning om praktikopholdets mål samt de arbejdsområder og funktioner, eleven har været beskæftiget med.

Stk. 3. Efter tilfredsstillende gennemførelse af det enkelte skoleophold udsteder skolen bevis for gennemførelsen, der skal indeholde oplysning om skoleundervisningens mål og indhold samt oplysning om elevens standpunkt i overensstemmelse med reglerne for den pågældende uddannelsesaktivitet, jf. § 2, stk. 3. Opfylder eleven betingelserne for at modtage sædvanligt eksamensbevis m.v. for det pågældende skolelement, anvender skolen dette.

Stk. 4. Hvis der ikke kan udstedes uddannelsesbevis i henhold til stk. 1, har eleven krav på dokumentation, der skal indeholde oplysning om den delvis gennemførte uddannelse. Dokumentationen udfærdiges af den skole, hvor eleven sidst har modtaget undervisning. Dokumentationen består af beviser for eventuelle gennemførte praktikophold og skoleophold samt en erklæring fra praktikvirksomheden, henholdsvis skolen, om den gennemførte del af det praktik- eller skoleophold, hvorunder uddannelsen er blevet afbrudt.

§ 8. Øvrige rammer for uddannelsen er fastsat i loven, hvortil der henvises.

§ 9. Undervisningsministeriet kan indhente oplysninger fra kommuner og skoler om alle forhold vedrørende uddannelserne, herunder oplysninger om

 • 1) elevernes antal, alder, køn og uddannelsesforudsætninger,
 • 2) uddannelsernes længde og fordelingen på skoleundervisning og praktik,
 • 3) antallet af tilfælde, hvor eleven ikke deltager i eksamen eller lignende, jf. § 2, stk. 3, sidste punktum,
 • 4) antallet af gennemførte, afbrudte og ændrede uddannelsesplaner,
 • 5) de anvendte skoleelementer, jf. § 2, stk. 1, og
 • 6) årsagen til, at en erhvervsgrunduddannelse blev afbrudt.

§ 10. Undervisningsministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsens regler, når det findes begrundet i usædvanlige forhold.

§ 11. Klage over en skoles afgørelse kan indbringes for den myndighed, som er klageinstans efter reglerne for den pågældende uddannelsesaktivitet. Behandlingen af klagen følger reglerne for den pågældende uddannelsesaktivitet.

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. oktober 1993 og har virkning fra den 1. august 1993.

Undervisningsministeriet, den 6. oktober 1993

Ole Vig Jensen

/ Sonja Lundqvist

Bekendtgørelse om oprettelse af erhvervsgrunduddannelserSeptember 1993

Bilag

Praktikaftale

for elev i erhvervsgrunduddannelse

indgået i henhold til lov om erhvervsgrunduddannelse m.v.

---------------------------------------------------------------------

 

 pkt. 1     Virksomhedens navn,    Elevens navn, adresse 

         adresse, tlf.nr. og    tlf.nr. og cpr.nr. 

         SE nr.:          eller fødselsdato 

 Parterne    --------------------    -------------------------- 

         --------------------    -------------------------- 

               ------           ------------- 

         Postnummer   By     Postnummer    By 

         Tlf.nr.:          Tlf.nr. 

         Se nr.:          CPR.nr.: 

         Arbejdsstedets beliggenhed: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 pkt. 2 

 Uddannelsen   Aftalen begynder (dato) -------Afsluttes (dato)------ 

         Praktikperiodens mål:-------  Bilag vedlægges 

 Der henvises til vedlagte uddannelsesplan. 

 Arbejdsområde og funktioner: ---------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 pkt. 3 

 Elevoplysninger Tidligere praktikaftaler om erhvervsgrunduddannelse 

            JA    FRA:    TIL: 

         Seneste praktikvirksomhed: -------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 pkt. 4 

 Godkendt    Forbeholdt kommunen (Godkendelsespåtegning), jf. § 7 

         i lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. 

          Godkendt af erhvervsskole, jf. § 7 i lov om 

         erhvervsgrunduddannelse m.v. 

         Denne praktikaftale indgår som led i 

         uddannelsesplan dateret, ----- som er aftalt 

         mellem ----------------------kommune og eleven. 

 -------------------------------------------------------------------- 

 pkt. 5 

 Overenskomst  Følgende kollektive overenskomst eller aftale er 

         gældende for ansættelsesforholdet 

         ---------------------------------------------------- 

 Arbejds-    Arbejdstid -------- timer pr. uge. 

 tid 

 Løn       Lønnen er aftalt således (sæt kryds): 

          Lønnen er fastsat i henhold til ovenanførte 

          overenskomst og udgør ved praktikuddannelsens 

          begyndelse: 

          Kr.: ----------------- pr. time/uge/måned 

           Løn under ferie  Feriegodtgørelse med 12 1/2% 

                    af lønnen jf. ferieloven/ 

                    ferieaftale 

         Lønudbetalingsdag: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 pkt. 6 

 Prøvetid    De første 3 måneder i virksomheden er prøvetid, 

         hvis praktikaftalen varer 6 måneder eller mere. 

         Ellers er prøvetiden  2 måneder   1 måned 

         I prøvetiden kan arbejdsgiveren eller eleven opsige 

         aftalen uden angivelse af grund. 

         Skoleophold medregnes ikke prøvetiden. 

 Ophævelse    Efter prøvetidens udløb kan aftalen ikke opsiges af 

         en part. Aftalen kan ophæves af en part, hvis den 

         anden part væsentligt misligholder aftalen, eller en 

         væsentlig forudsætning for aftalen er bristet. Hvis 

         parterne aftaler ændringer i eller ophør af aftalen, 

         skal dette godkendes af kommunen. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 pkt. 7 

 Eventuelle   Eventuelle særlige bemærkninger (skal godkendes af 

 bemærkninger  kommunen): 

 --------------------------------------------------------------------- 

 pkt. 8     Parternes underskrifter (aftalen er indgået i 

         henhold til lov om erhvervsgrunduddannelse m.v.): 

 Underskrifter               Hvis eleven er under 18 år 

         --------------------   ---------------------------- 

         Dato Virksomhed/    Dato Indehaver af forældre- 

            arbejdsgiver       myndighed 

         --------------------   ---------------------------- 

         Dato Elev        Dato Indehaver af forældre- 

                        myndighed 

                     Hvis kun een af forældrene 

                     har underskrevet aftalen, 

                     indestår vedkommende for 

                     at være eneindehaver af 

                     forældremyndigheden. 

---------------------------------------------------------------------

Officielle noter

Ingen