Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om adgangsregulering ved videregående uddannelser

(Optagelsesbekendtgørelsen)


I henhold til §§ 1 og 2 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om

adgangsregulering ved videregående uddannelser fastsættes:

Kapitel 1

Område

§ 1. Bekendtgørelsen vedrører optagelse til uddannelser på følgende videregående uddannelsesinstitutioner:

 • 1) Københavns, Aarhus og Odense universiteter
 • 2) Roskilde og Aalborg universitetscentre
 • 3) Danmarks Tekniske Højskole og Danmarks Ingeniørakademi
 • 4) Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole
 • 5) Handelshøjskolerne og handelshøjskoleafdelingerne
 • 6) Danmarks Farmaceutiske Højskole
 • 7) Københavns og Århus tandlægehøjskoler
 • 8) Teknika
 • 9) Sociale Højskoler
 • 10) Danmarks Jordemoderskole
 • 11) Ergoterapeut- og fysioterapeutskoler
 • 12) Seminarier, der uddanner lærere til folkeskolen
 • 13) Børnehave- og fritidspædagogseminarier
 • 14) Socialpædagogiske seminarier
 • 15) Seminarier, der uddanner ernærings- og husholdningsøkonomer

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder dog ikke anvendelse, hvor optagelse er reguleret ved andre regler.

Stk. 3. Betingelser for adgang til de uddannelser, hvis optagelse er omfattet af denne bekendtgørelse (adgangsgrundlaget), fastsættes i særskilt bekendtgørelse.

Kapitel 2

Optagelsestal og optagelsesområder

§ 2. Undervisnings- og Forskningsministeriet fastsætter hvert år antallet af optagelsespladser og optagelsesområder ved institutionerne, hvor regulering af tilgangen til uddannelsen er nødvendig. Fastsættelsen sker efter høring af institutionerne og de respektive uddannelsesråd.

Stk. 2. Ministeriet kan bestemme, at reguleringen af uddannelseskapaciteten først finder sted ved prøver efter optagelsen.

Stk. 3. Et optagelsesområde kan omfatte een eller flere bacheloruddannelser, eller een eller flere kandidatuddannelser, eller een eller flere uddannelser, der ikke er tilrettelagt som bachelor- eller kandidatuddannelse.

Stk. 4. Indskrivning ved overbygningsuddannelser efter afsluttet bacheloruddannelse er ikke omfattet af denne bekendtgørelse.

§ 3. Ministeriet kan fastsætte et ekstra antal optagelsespladser. Disse pladser fordeles af institutionerne som tilsagn om optagelse senest i det følgende år til ansøgere, der ikke bliver optaget i det år, hvori de har søgt. Tilsagn om senere optagelse bortfalder, hvis det ikke benyttes ved den optagelse, det er givet for.

Kapitel 3

Optagelse under adgangsbegrænsning

§ 4. Optagelsespladserne opdeles normalt i to kvoter. Ministeriet fastsætter kvoternes størrelse efter indstilling fra institutionerne.

Stk. 2. Overskydende optagelsespladser i en kvote kan overføres fra een kvote til en anden.

§ 5. Optagelsespladserne i kvote I tildeles efter faldende optagelseskvotient ansøgere med dansk gymnasial adgangsgivende eksamen. Hvis det ikke er muligt at optage alle med samme optagelseskvotient, udvælger institutionerne efter objektive kriterier, hvem der skal optages. Dette gælder dog ikke tilfælde, hvor der er garanteret optagelse eller givet tilsagn om senere optagelse med en bestemt kvotient.

Stk. 2. Uanset reglen i stk. 1. kan der fastsættes særlige regler om, at optagelse ved en uddannelse eller et optagelsesområde gennem kvote I er betinget af en bestemt optagelseskvotient som minimum.

Stk. 3. Optagelseskvotienten er gennemsnittet af alle karaktererne ved den adgangsgivende eksamen. Hvis der kræves bestemte niveauer i bestemte fag, skal karakteren fra det krævede niveau indregnes i optagelseskvotienten. For at eksamensgennemsnittet skal kunne anvendes som optagelseskvotient, må der normalt ikke være overført mere end 3 fag fra anden uddannelse uden karakterer på eksamensbeviset. Gennemsnittet beregnes med l decimal.

Stk. 4. Hvis ansøgeren har bestået flere gymnasiale adgangsgivende eksaminer, kan kun den først beståede eksamen benyttes som grundlag for optagelse. Ansøgere, der senest den 31. december 1990 har bestået flere adgangsgivende eksaminer, kan dog vælge, hvilken af disse eksaminer de ønsker at søge optagelse på grundlag af. Ansøgere, der senest den 31. december 1990 var under uddannelse til en ny adgangsgivende eksamen, kan, når den nye eksamen er bestået, også vælge at søge optagelse på grundlag af denne eksamen.

Stk. 5. Institutionerne kan i særlige tilfælde, herunder sygdom, handicap m.v., fravige reglerne i denne paragraf.

§ 6. Ansøgere med udenlandske eksaminer, der i henhold til konvention, traktat eller lignende giver adgang til videregående uddannelse, optages gennem kvote II.

Stk. 2. Ministeriet kan i forbindelse med de årlige optagelsestal bestemme, at optagelse af udenlandske statsborgere kan begrænses til en bestemt procentsats af det samlede optagelsestal. Denne begrænsning gælder ikke for statsborgere fra et af de øvrige medlemslande af De europæiske Fællesskaber eller ansøgere, som er omfattet af §§ 7 og 8 i udlændingeloven (flygtninge).

Stk. 3. Bedømmelse og vejledende omregning af udenlandske eksaminer foretages af et fællesnævn. Nævnet kan i øvrigt tage alle spørgsmål om udenlandske ansøgere og eksaminer op. Nævnet består af repræsentanter for de institutioner, der er nævnt i § 1. Andre institutioner kan også tilslutte sig nævnet.

§ 7. Optagelsespladserne i kvote II tildeles de ansøgere, der opfylder adgangsbetingelserne eller har fået dispensation fra dem, og som institutionerne efter en individuel vurdering finder egnet til optagelse.

Stk. 2. Institutionerne offentliggør, hvilke relevante kvalifikationskriterier der vil blive lagt vægt på ved optagelsen. Væsentlige ændringer i kvalifikationskriterierne kan kun foretages med 2 års varsel. Institutionerne samordner i videst muligt omfang fælles retningslinier for udvælgelsen ved ensartede uddannelser. Institutionerne kan anvende studieegnethedsprøver, interviews m.v. Institutionerne må som udvælgelseskriterium ikke anvende alder eller lodtrækning, ligesom en optagelseskvotient normalt ikke kan være eneafgørende.

§ 8. Ansøgere, der i forvejen har afsluttet en videregående uddannelse, kan kun optages, hvis der er ledige pladser. Det samme gælder for ansøgere, der to gange tidligere har været optaget på en videregående uddannelse uden at have erhvervet afsluttende eksamen.

Stk. 2. Institutionen kan i særlige tilfælde dispensere herfra.

Kapitel 4

Fremgangsmåden ved ansøgning og optagelse

§ 9. Der kan foretages en koordinering af tilmeldings- og optagelsesproceduren ved de videregående uddannelsesinstitutioner og andre uddannelsesinstitutioner. Ministeriet kan tillade, at der optages studerende både sommer og vinter, og at de optagne fordeles på flere studiestarttidspunkter.

Ansøgningsfrister og svarfrister

§ 10. Inden den 15. marts kl. 12.00 skal de ansøgere, der ønsker at søge om optagelse gennem kvote II, jf. § 7, indsende ansøgning med redegørelse og dokumentation m.v. til de(n) institution(er) eller optagelsesområde(r), hvor optagelse ønskes. Om dokumentation og prioriteringsskema henvises til § 11, stk. 2, og § 12.

§ 11. Inden den 1. juli kl. 12.00 skal de ansøgere, der kun søger om optagelse gennem kvote I, indgive ansøgning til de(n) institution(er), hvor optagelse ønskes. Ansøgere, der søger optagelse ved flere uddannelsesinstitutioner under den koordinerede tilmelding, skal indsende et ansøgningsskema med dokumentation for adgangsgrundlaget til hver af de pågældende uddannelsesinstitutioner.

Stk. 2. Al dokumentation indsendes i bekræftet kopi. Hvis optagelse søges flere steder, skal dokumentationen sendes til alle institutionerne. Original dokumentation kan kræves forevist.

§ 12. Sammen med ansøgningsskema indsendes et særskilt prioriteringsskema til den højest prioriterede uddannelsesinstitution. Prioriteringsskemaet skal indholde samme oplysninger om prioritering af de ønskede optagelsesområder som ansøgningsskemaet.

§ 13. Institutionerne kan i særlige tilfælde dispensere fra §§ 10-12.

§ 14. Inden udgangen af juni måned giver institutionen meddelelse til de ansøgere, som institutionerne med sikkerhed kan optage gennem kvote II, om at de er optaget.

Stk. 2. Ansøgninger fra ansøgere med en gymnasial adgangsgivende eksamen, som ikke er optaget på deres 1. prioritet i kvote II, vil blive behandlet som ansøgninger til pladserne i kvote I.

Stk. 3. Senest den 28. juli giver institutionerne meddelelse om optagelse til de ansøgere i kvote II, der endnu ikke har fået meddelelse herom, og til ansøgerne i kvote I.

Stk. 4. Ansøgere, der ikke kan optages ved nogen af de søgte optagelsesområder, får meddelelse fra Sekretariatet for den koordinerede tilmelding (Tilmeldingssekretariatet).

Sygeeksamen og andre eksaminer, der ikke er afsluttet ved ansøgningstidspunktet

§ 15. Ansøgere, der skal til sygeeksamen, eller ansøgere, der afslutter eksamen i eksamensterminen ved optagelsen, men som ikke ved ansøgningsfristens udløb har modtaget deres endelige eksamensbevis eller afsluttet den endelige eksamen, skal indsende ansøgnings- og prioriteringsskemaer inden for fristerne i §§ 10 og 11, om muligt med en foreløbigt beregnet eksamenskvotient. Sådanne ansøgere får ikke svar inden for fristerne i § 14, men skal snarest efter sygeeksamen m.v. indsende eksamensbeviset til den eller de søgte institutioner. Ansøgerne optages derefter på det højest prioriterede optagelsesområde, hvor ansøgere med tilsvarende optagelseskvotient har kunnet optages.

Optagelse på ledige pladser

§ l6. Optagelsespladser, der er ledige pr. 28. juli, kan søges af alle, der opfylder adgangsbetingelserne m.v., hvis institutionerne skønner, at ansøgerne kan følge undervisningsplanen inden for normale tidsrammer.

Stk. 2. Ansøgere optages i den rækkefølge, hvori ansøgningerne modtages, eller efter institutionens nærmere bestemmelse.

Stk. 3. Institutionerne er dog berettiget til at lukke for yderligere optagelse efter 15. august, hvis optagelse er uforenelig med den planlagte undervisning m.v.

Kapitel 5

Dispensation og klager

§ 17. Undervisnings- og Forskningsministeriet kan fravige bekendtgørelsens regler, hvis en uddannelse eller en institutions særlige forhold tilsiger det.

§ 18. Undervisnings- og Forskningsministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsens regler, når det findes begrundet i usædvanlige forhold. Ministeriet kan inden for nærmere angivne rammer tillade institutionerne at foretage sådanne dispensationer.

§ 19. Klager over institutionens afgørelse indsendes til institutionen. Institutionen kan fastsætte en frist for indgivelse af klager.

§ 20. Institutionens afgørelse efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for Undervisnings- og Forskningsministeriet.

Kapitel 6

Ikrafttræden m.v.

§ 21. Bekendtgørelsen træder i kraft den l. januar 1991.

§ 22. Følgende bestemmelser ophæves:

 • 1) Kapitlerne 2-5 i bekendtgørelse nr. 33 af 21. januar 1987 om optagelse på børnehave- og fritidspædagogseminarierne.
 • 2) Kapitlerne 2-6 i bekendtgørelse nr. 34 af 21. januar 1987 om optagelse på de socialpædagogiske seminarier.
 • 3) Kapitlerne 2-6 i bekendtgørelse nr. 35 af 21. januar 1987 om optagelse på seminarier, der uddanner lærere til folkeskolen.
 • 4) Kapitlerne 2-5 i bekendtgørelse nr. 317 af 26. maj 1987 om optagelse på ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne.
 • 5) Kapitlerne 2-5 i bekendtgørelse nr. 319 af 26. maj 1987 om optagelse ved tandlægeuddannelsen på Københavns og Århus tandlægehøjskoler.
 • 6) Kapitlerne 2-5 i bekendtgørelse nr. 320 af 26. maj 1987 om optagelse ved uddannelserne på handelshøjskolerne og handelshøjskoleafdelingerne.
 • 7) Kapitlerne 2-5 i bekendtgørelse nr. 321 af 26. maj 1987 om optagelse ved jordemoderuddannelsen på Danmarks Jordemoderskole.
 • 8) Kapitlerne 2-5 i bekendtgørelse nr. 322 af 26. maj 1987 om optagelse ved socialrådgiveruddannelsen på de sociale højskoler.
 • 9) Kapitlerne 2-5 i bekendtgørelse nr. 323 af 26. maj 1987 om optagelse ved farmaceutuddannelsen på Danmarks Farmaceutiske Højskole.
 • 10) Kapitlerne 2-5 i bekendtgørelse nr. 324 af 26. maj 1987 om optagelse ved uddannelserne på Roskilde og Aalborg universitetscentre.
 • 11) Kapitlerne 2-5 i bekendtgørelse nr. 325 af 26. maj 1987 om optagelse ved uddannelserne på Københavns, Aarhus og Odense universiteter.
 • 12) Kapitlerne 2-5 i bekendtgørelse nr 326 af 26. maj 1987 om optagelse ved ingeniøruddannelserne på Danmarks Tekniske Højskole, Danmarks Ingeniørakademi og teknika.
 • 13) Kapitlerne 2-5 i bekendtgørelse nr. 327 af 26. maj 1987 om optagelse ved uddannelserne på Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole.
 • 14) §§ 3-5 i bekendtgørelse nr. 446 af 24. juni 1987 om optagelse på husholdningsseminarierne.
 • 15) Bekendtgørelse nr. 773 af 12. december 1989 om afskaffelse af alment erhvervsarbejde som optagelsesgrundlag til visse videregående uddannelser.
 • 16) Bekendtgørelse nr. 538 af 16. juli 1990 om afskæring af klageadgang i forbindelse med optagelse til videregående uddannelser.

Undervisnings- og Forskningsministeriet den 21. november 1990

Bertel Haarder

/ Bodil Horn

Officielle noter

Ingen