Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om godkendelse af frikommuneregulativ nr. 3 for Storstrøms Amtskommune om godtgørelse til kvindelige elever, der vælger nyt efg-basisår


I henhold til § 5, stk. 3, i lov nr. 309 af 4. juni 1986 om frikommuner meddeles:

§ 1. Undervisningsministeriet har den 11. december 1986 godkendt frikommuneregulativ nr. 3 for Storstrøms Amtskommune om godtgørelse til kvindelige elever, der vælger nyt efg-basisår.

§ 2. Det i § 1 nævnte frikommuneregulativ indebærer, at følgende bestemmelser gælder i Storstrøms Amtskommune:

  • 1) Amtskommunen kan årligt efter ansøgning udbetale en godtgørelse til indtil 25 kvindelige elever, der har gennemgået et efg-basisår inden for handels- og kontorområdet, og som ikke inden 6 måneder efter afslutningen af dette basisår har opnået en praktikplads inden for deres fagområde.
  • 2) Godtgørelse kan kun opnås af kvinder, der har gennemgået basisår på et uddannelsessted beliggende i Storstrøms Amtskommune eller på Haslev Tekniske Skole eller på Køge Tekniske Skole, og som på tidspunktet for ansøgningens indgivelse har bopæl i amtskommunen. Godtgørelsens udbetaling betinges af elevens optagelse på et nyt basisår inden for et af følgende fag: Jern og metal, bygge og anlæg samt landtransport. Det nye basisår skal gennemføres på et uddannelsessted, som ligger i Storstrøms Amtskommune, eller på Haslev Tekniske Skole eller på Køge Tekniske Skole, eller for landtransportliniens vedkommende på Landtransportskolen i Avedøre.
  • 3) Godtgørelsens størrelse fastsættes af amtsrådet for et år ad gangen.
  • 4) Godtgørelsen udbetales månedsvis bagud og modtages, sålænge eleven følger undervisningen på det nye basisår. Ansøgning om godtgørelse må indgives, inden det nye basisår påbegyndes.

§ 3. Det i § 1 nævnte frikommuneregulativ træder i kraft den 1. januar 1987 og bortfalder den 31. december 1989.

Stk. 2. Det i § 1 nævnte frikommuneregulativ vil være fremlagt de samme steder som amtsrådets mødedagsordener, jfr. § 9, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse.

Undervisningsministeriet den 11. december 1986

P.M.V.

E.B.

BIRGITTE AMMITZBØLL

Officielle noter

Ingen