Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om godkendelse af frikommuneregulativ nr. 4 for Storstrøms Amtskommune om forhøjet tilskud til lære- og praktikpladser for kvindelige efg-elever


I henhold til § 5, stk. 3, i lov nr. 309 af 4. juni 1986 om frikommuner meddeles:

§ 1. Undervisningsministeriet har den 11. december 1986 godkendt frikommuneregulativ nr. 4 for Storstrøms Amtskommune om forhøjet tilskud til lære- og praktikpladser for kvindelige efg-elever.

§ 2. Det i § 1 nævnte frikommuneregulativ indebærer, at følgende bestemmelser gælder i Storstrøms Amtskommune:

  • 1) Amtskommunen kan efter ansøgning udbetale et særskilt tilskud til de private praktiksteder, der modtager kvindelige efg-elever i praktik inden for følgende områder: Bygge- og anlæg, jern og metal samt landtransport. I 1987 kan der udbetales indtil 15 tilskud og i 1988-1989 indtil 25 tilskud hvert år.
  • 2) Tilskuddet udgør 50 pct. af det tilskud, som praktikstedet kan opnå efter reglerne om tilskud til opretholdelse eller forøgelse af antallet af lære- og praktikpladser i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 629 af 20. december 1985 om tilskud fra Arbejdsgivernes Elevrefusion for opretholdelse eller forøgelse af antallet af lære- og praktikpladser m.v. i perioden 1. januar 1986 til 31. december 1987. For 1988 og 1989 fastsættes tilskuddet til tilskudsbeløbet pr. 31. december 1987, men pristalsreguleret.
  • 3) Det er en forudsætning for udbetaling af tilskud, at praktikstedet ligger i Storstrøms Amtskommune. Elevens teoretiske efg-uddannelse skal gennemføres på en uddannelsesinstitution i Storstrøms Amtskommune eller på Haslev Tekniske Skole, Køge Tekniske Skole eller for landtransportliniens vedkommende tillige Landtransportskolen i Avedøre. Det er yderligere en betingelse, at eleven på tidspunktet for ansøgningens indgivelse har bopæl i amtskommunen. Tilskud ydes tidligst tre måneder efter basisårets afslutning.
  • 4) Ansøgning om tilskud indsendes til amtskommunen, der udbetaler tilskuddet. Tilskud udbetales een gang med eet samlet beløb. For tilskuddet gælder i øvrigt bestemmelserne i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 629 af 20. december 1985 i hele forsøgsperioden.

§ 3. Det i § 1 nævnte frikommuneregulativ træder i kraft den 1. januar 1987 og bortfalder den 31. december 1989.

Stk. 2. Det i § 1 nævnte frikommuneregulativ vil være fremlagt de samme steder som amtsrådets mødedagsordener, jfr. § 9, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse.

Undervisningsministeriet den 11. december 1986

P.M.V.

E.B.

BIRGITTE AMMITZBØLL

Officielle noter

Ingen