Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om gymnasiet, studenterkursus og enkeltfagsstudentereksamen

(Gymnasiebekendtgørelsen)


§ 1

I bekendtgørelse nr. 319 af 19. maj 1993 om gymnasiet, studenterkursus og enkeltfagsstudenterseksamen (Gymnasiebekendtgørelsen) foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 5, ændres »film- og tv-kundskab« til: »film og tv«.

2. § 3, stk. 1, affattes således:

»Eleverne, herunder elever på særlige vilkår, jf. § 14, har pligt til at følge undervisningen, herunder til at aflevere de skriftlige arbejder, der forlanges, og deltage i årsprøver efter 1. og 2. gymnasieklasse samt terminsprøver i 2. og 3. gymnasieklasse. Elever, der af anden årsag end sygdom udebliver fra årsprøver, kan ikke rykkes op i næste klasse. Rektor kan beslutte, at der foranstaltes sygeårsprøver for elever, der udebliver på grund af sygdom.«.

3. I § 3, stk. 4, udgår: », jf. dog stk. 7«.

4. I § 3, stk. 6, indsættes som 2. pkt.:

»Elevernes fravær opgøres for hvert undervisningsår for sig, og henvisning til at aflægge prøver på særlige vilkår gælder kun for vedkommende klassetrin, jf. i øvrigt § 14.«.

5. I § 3 ophæves stk. 7, og i stk. 8, der bliver stk. 7, affattes 2. pkt. således:

»Sådanne elever kan aflægge prøve som selvstuderende, jf. § 30, som led i en enkeltfagsstudentereksamen.«.

6. I § 4, stk. 1, indsættes efter »(ugentlige lektioner)»: », idet det faste ugeskema efter rektors afgørelse i kortere eller længere perioder kan omlægges med henblik på at samle undervisningen i de enkelte fag i større enheder«, og under Sproglig linje, 2. g ændres »Valgfag 5« til: »Valgfag 4-5«.

7. I § 5, stk. 2, indsættes som 2. og 3. pkt.:

»Eleverne i en gymnasieklasse må ikke fordeles på forskellige hold i de obligatoriske fag biologi, dansk, engelsk (bortset fra klasser, der består af elever fra begge linjer, jf. § 11, stk. 1) geografi, historie, musik, oldtidskundskab eller religion. Det samme gælder de obligatoriske fag latin og naturfag på den sproglige linje og fysik, kemi og matematik på den matematiske linje, samt på begge linjer det obligatoriske fag billedkunst, bortset fra de tilfælde, hvor de obligatoriske lektioner, jf. § 4, stk. 4, er inddraget i valgfaget på mellemniveau.«.

8. I § 5, indsættes efter stk. 6 som nyt stykke:

» Stk. 7. I alle fag skal inddrages aspekter, der kan bidrage til at øge elevernes miljøbevidsthed.«.

Stk. 7-9 bliver herefter stk. 8-10.

9. Efter § 5 indsættes:

» § 5 a. Undervisningsministeriet kan efter ansøgning fra rektor godkende afvigelser fra bekendtgørelsens § 4, stk. 1-3, som led i pædagogisk udviklingsarbejde eller som led i en fastlagt plan, således at undervisningen tilrettelægges med et planlagt årligt antal lektioner, der fremgår af bilag 40.«.

10. § 11, stk. 1, sidste pkt., affattes således:

»Hvis skolen for at danne hele klasser har været nødt til at oprette klasser, der omfatter elever fra såvel den sproglige som den matematiske linje, tillægges 14 lektioner for hver 1. gymnasieklasse og 12 lektioner for hver 2. gymnasieklasse af denne type.«.

11. I § 11, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Hvis undervisningen varetages af to lærere, skal rektor beslutte, hvilken lærer der er ansvarlig for den enkelte elevs undervisning og eksamen.«.

12. I § 11, stk. 4, indsættes som 2. pkt.:

»Hvis undervisningen varetages af to lærere, skal rektor beslutte, hvilken lærer der er ansvarlig for den enkelte elevs undervisning og eksamen.«.

13. I § 14, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »klassetrin«: », jf. § 13«.

14. I § 23, stk. 3, indsættes efter »fortsættersprog«: », fysik«.

15. I § 23, stk. 4, indsættes efter »fransk,»: »fysik,».

16. I § 34, stk. 1, nr. 2, udgår: »og mundtlig«.

17. I § 36, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »bekendtgørelse«: », herunder afgørelser om bortvisning af eller andre disciplinære forholdsregler over for elever,», og som 2. pkt. indsættes:

»Det samme gælder rektors afgørelser i relation til en kostafdeling.«.

18. I Bilag 1, BILLEDKUNST, nr. 7.2, ændres »25 min.« til: »30 minutter« og »21/2 eksaminander« til: »2 eksaminander«.

19. I Bilag 2, BIOLOGI, nr. 2.5, indsættes som 3. og 4. pkt.:

»Hovedparten af efterbehandlingen af det eksperimentelle arbejde skal foregå i undervisningstiden. 3 af journalerne afleveres som individuelle rapporter, som rettes og kommenteres af læreren.«

20. I Bilag 2, BIOLOGI, nr. 4.1. ændres »20 minutter« til: »25 minutter« og »3 eksaminander« til: »2,5 eksaminander«.

21. I Bilag 2, BIOLOGI, affattes nr. 18.2, således:

» 18.2. Pensum ved den skriftlige prøve er:

 • 1) Genetik og evolutionslære: Menneskets genetik, genetikkens anvendelse i forskning og produktion, genetikkens molekylelære og cellulære grundlag, nedarvningsmønstre, mutationer samt genteknologi.
 • 2) Fysiologi: Stof- og energiomsætning samt biologisk regulering i tilknytning til hormoer, nervesystem og immunsystem.
 • 3) Økologi: Brutto- og nettoprodution, stofkredsløb (kun C, N og P) og energiomsætninger, økotoksikologi samt økosystemers udvikling og bæreevne.
 • 4) Biokemi og biofysik: Kulhydrater, proteiner, nukleinsyrer, enzymologi, molekylelære transportprocesser, proteinsyntese, det intermediære stofskifte (kun kulhydrater) og biokemiske analysemetoder.
 • 5) Mikrobiologi: Mikroorganismer som sygdomsfremkaldere, mikroorganismers funktion i de økologiske systemer (jf. skriftligt pensum under punktet økologi), mikrobiologiske arbejdsmetoder samt mikroorganismers anvendelse i forskning og produktion.

De anførte faglige elementer skal ses i relation til den øvrige beskrivelse af undervisningens indhold, og der forudsættes et helt basalt kendskab til de dele af det intensivt læste stof, som ikke indgår i det skriftlige eksamenspensum.«.

22. I Bilag 5, DESIGN, nr. 4.1, ændres »25 min.« til: »30 minutter«, og »21/2 eksaminander« til: »2 eksaminander«.

23. I Bilag 8, ENGELSK, nr. 11.1, affattes 1. pkt. således:

»Der læses ca. 400 normalsider ubearbejdede tekster, hovedsagelig skønlitteratur, herunder tekster fra før 1900 og tekster fra det seneste tiår; roman, novelle og poesi skal indgå.«.

24. I Bilag 8, ENGELSK, nr. 14.2, 2. pkt., ændres »fire« til: »fem«.

25. I Bilag 8, ENGELSK, nr. 30.1, 1. pkt., ændres »fire timer« til: »5 timer«.

26. I bilagsbetegnelsen til bilag 10 ændres »FILM- OG TV-KUNDSKAB« til: »FILM OG TV«.

27. I Bilag 10, FILM- OG TV-KUNDSKAB, der er blevet til FILM OG TV, nr. 4.1, b), ændres »25 minutter« til: »30 minutter«, og »11/2 eksaminand« til: »1,3 eksaminand«.

28. I Bilag 11, FILOSOFI, nr. 5.2, indsættes efter »primærtekster«: »svarende til 2/3 af læsepensum«.

29. I Bilag 12a, FRANSK begyndersprog, nr. 4.1, ændres »40 minutter« til: »50 minutter« og »tre eksaminander« til: »2,5 eksaminander«.

30. I Bilag 12b, FRANSK fortsættersprog, nr. 9.2, 1. pkt., indsættes efter »roman«: »(ca. 125 sider)».

31. I Bilag 14, GEOGRAFI, nr. 4.1, ændres »20 min.« til: »25 minutter« og »3 elever« til: »2,5 eksaminander«.

32. I Bilag 17, IDRÆT, affattes nr. 4 således:

»Fritagelse

4.1. Rektor kan helt eller delvis fritage en elev for at deltage i den fysiske aktivitet i idrætsundervisningen, hvis hindringen er umiddelbart synlig, eller hvis hindringen er sygdom, ulykkestilfælde eller graviditet dokumenteret ved en lægeattest, afgivet på en blanket godkendt af Den Almindelige Danske Lægeforenings Attestudvalg. Lægeattesten skal angive fritagelsens varighed og omfang.

4.2 Rektor tager stilling til, om en elevs samlede fritagelse inden for et undervisningsår har nået en varighed og/eller et omfang, der medfører, at der ikke kan gives årskarakter. Eleven eller (hvis eleven er under 18 år og ugift) forældremyndighedens indehaver skal sammen med fritagelsen orienteres skriftligt, når der ikke kan gives årskarakter. Orienteringen skal indeholde oplysning om påtegning på karakterbladet/eksamensbeviset, jf. Studenter- og hf-eksamensbekendtgørelsen.

4.3. Udgiften til lægeattesten afholdes af eleven.«.

33. I Bilag 17, IDRÆT, nr. 9.1, ændres »11/2 elev« til: »1,3 eksaminand«.

34. I Bilag 18, ITALIENSK, nr. 4.1, ændres »40 minutter« til: »50 minutter« og »tre eksaminander« til: »2,5 eksaminander«.

35. I Bilag 19, JAPANSK, nr. 4.1, ændres »40 minutter« til: »50 minutter« og »tre elever« til: »2,5 eksaminander«.

36. I Bilag 20, KEMI, affattes nr. 2.5, således:

» 2.5 Eleverne fører journaler over det eksperimentelle arbejde. Hovedparten af efterbehandlingen skal foregå i undervisningstiden. 4 af journalerne afleveres som individuelle rapporter, som rettes og kommenteres af læreren. Eleveksperimenter har et omfang på 20 lektioner.«.

37. I Bilag 20, KEMI, nr. 4.1, ændres »20 minutter« til: »25 minutter« og »tre eksaminander« til: »2,5 eksaminander«.

38. I Bilag 21, LATIN, nr. 3.1, ændres »20 minutter« til: »25 minutter« og »3 eksaminander« til: »2,5 eksaminander«.

39. I Bilag 23, MUSIK, nr. 5.1, ændres »20 minutter« til: »25 minutter« og »3 eksaminander« til: »2,5 eksaminander«.

40. I Bilag 25, OLDTIDSKUNDSKAB, nr. 4.1, ændres »20 minutter« til: »25 minutter« og »3 eksaminander« til: »2,5 eksaminander«.

41. I Bilag 27, RELIGION, nr. 4.1, ændres »20 minutter« til: »25 minutter« og »3 eksaminander« til: »2,5 eksaminander«.

42. I Bilag 28, RUSSISK, nr. 4.1, ændres »40 minutter« til: »50 minutter« og »tre eksaminander« til: »2,5 eksaminander«.

43. I Bilag 30, SPANSK, nr. 4.1, ændres »40 minutter« til: »50 minutter« og »tre eksaminander« til: »2,5 eksaminander«.

44. I Bilag 32 a, TYSK begyndersprog, nr. 4.1, ændres »20 minutter« til: »25 minutter« og »3 eksaminander« til: »2,5 eksaminander«.

45. I Bilag 34, DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE, affattes nr. 3, 1. pkt., således:

»Opgavetitlen formuleres af elevens faglærer, der er vejleder på opgaven.«.

46. I Bilag 37, JUSTERINGER AF BILAG 1-36 VEDRØRENDE STUDENTERKURSUS OG ENKELTFAGSUNDERVISNING, indsættes i nr. 3, som 2. pkt.:

»Antallet af længerevarende eksperimenter fastsættes til 1, antal rapporter til 9 og antal opgavesæt til 16.«.

47. I Bilag 37, JUSTERINGER AF BILAG 1-36 VEDRØRENDE STUDENTERKURSUS OG ENKELTFAGSUNDERVISNING, nr. 6, indsættes efter »undervisningen«: »i biologi på obligatorisk niveau og på mellemniveau, jf. bilag 2, eller«.

48. I Bilag 37, JUSTERINGER AF BILAG 1-36 VEDRØRENDE STUDENTERKURSUS OG ENKELTFAGSUNDERVISNING, affattes nr. 7, således:

» 7. Ved sammenlægning af undervisningen i matematik på obligatorisk niveau og på højt niveau, jf. bilag 22, udvælges eksamenspensum med hovedvægten lagt på pensum fra højt niveau. Eksamenspensum skal omfatte stof fra det valgfri forløb, og et eller flere af aspekterne skal være inddraget. Afhængigt af det valgte stof og undervisningsmaterialets art opgives 160-250 sider. For selvstuderende og kursister på særlige vilkår opgives hele læsepensum, dvs. 450-700 sider.«.

49. I Bilag 37, JUSTERINGER AF BILAG 1-36 VEDRØRENDE STUDENTERKURSUS OG ENKELTFAGSUNDERVISNING, indsættes efter nr. 9:»

9 a. For selvstuderende og for enkeltfagskursister, der ikke har afsluttet det valgte fag, udpeger rektor en vejleder ved større skriftlig opgave.«.

50. I bekendtgørelsen indsættes et Bilag 40, ÅRLIGT ANTAL LEKTIONER, som vist i bilag til denne bekendtgørelse.

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 1995. Samtidig ophæves cirkulære nr. 107 af 18. september 1986 om fritagelse for idrætsundervisning i gymnasiet og på hf-kursus.

Stk. 2. § 1, nr. 21, har dog først virkning fra og med sommereksamen 1997.

Undervisningsministeriet, den 14. november 1995

Ole Vig Jensen

/ Mette Bogh

Bilag

Gymnasiebekendtgørelsen

Bilag 40

ÅRLIGT ANTAL

LEKTIONER

November 1995

Planlagt årligt antal lektioner

 

 1. Sproglig linie:     1. g   2. g  3. g 

 Billedkunst           -    -   70 

 Biologi            105    -   - 

 Begyndersprog         140   145   - 

 Dansk             105   110  135 

 Engelsk            140   145   - 

 Fortsættersprog        140   145   - 

 Geografi            -   110   - 

 Historie           105   110  100 

 Idræt             70    70   70 

 Latin             105    -   - 

 Musik             105    -   - 

 Naturfag           105   145   - 

 Oldtidskundskab         -    -  102 

 Religion            -    -  102 

 Valgfag             -  140-180 475-510 

 2. Matematisk linje: 

 Begyndersprog/ 

 fortsættersprog        140   145   - 

 Billedkunst           -    -   70 

 Biologi            105    -   - 

 Dansk             105   110  135 

 Engelsk            105   145   - 

 Fysik             105   110   - 

 Geografi            -   110   - 

 Historie           105   110  100 

 Idræt             70    70   70 

 Kemi             105    -   - 

 Matematik           175   180   - 

 Musik             105    -   - 

 Oldtidskundskab         -    -  102 

 Religion            -    -  102 

 Valgfag             -  140-180 475-510 

 3. Valgfag på højt niveau: 2. g   3. g 

 Begyndersprog          -   170 

 Biologi            180   170 

 Engelsk             -   170 

 Fortsættersprog         -   170 

 Fysik              -   170 

 Græsk             180   270 

 Kemi             145   170 

 Latin             180   170 

 Matematik, matematisk linje   -   170 

 Matematik, sproglig linje   180   170 

 Musik             180   170 

 Samfundsfag          180   170 

4. Valgfag på mellemniveau, jf. § 1, stk. 5, kan tilrettelægges over et år med 140 timer.

5. Når de obligatoriske lektioner i henholdsvis idræt og billedkunst inddrages, jf. § 4, stk. 4, bliver det samlede antal lektioner 210.'.

Officielle noter

Ingen