Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om veterinæruddannelsen


I henhold til § 2, stk. 1, og § 11, stk. 2, i universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 334 af 27. maj 1993, fastsættes:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens område

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter veterinæruddannelsen.

Kapitel 2

Uddannelsens formål og struktur

§ 2. Formålet med den veterinærvidenskabelige kandidatuddannelse er på et natur- og sundhedsvidenskabeligt grundlag at kvalificere de studerende til at bestride funktioner inden for veterinærvidenskaben, herunder deltagelse i videnskabeligt udviklingsarbejde, og varetage erhvervsfunktioner med baggrund i veterinærvidenskabelige kundskaber og metoder.

Stk. 2. Veterinæruddannelsen skal give de studerende faglig kompetence til at diagnosticere sygdomme, behandle syge dyr, forebygge sygdomme samt til at varetage levnedsmiddelkontrol, levnedsmiddel- og miljøhygiejniske funktioner og andre funktioner, hvor veterinærvidenskabelig kompetence er relevant.

§ 3. Uddannelsen er normeret til at vare 51/2 år. Studietiden angiver det antal årsværk, der skal lægges til grund for planlægningen af uddannelsen. Et årsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i et år.

Stk. 2. Uddannelsen skal tilrettelægges således, at den studerende kan fuldføre uddannelsen på 65 måneder.

§ 4. Den veterinærvidenskabelige kandidateksamen giver ret til titlen candidatus/candidata medicinae veterinariae (cand.med.vet.).

§ 5. Uddannelsesinstitutionen kan tilbyde afrundede uddannelsesforløb af indtil 2 års varighed, der kan indgå i eller supplere andre uddannelser ved de videregående uddannelsesinstitutioner.

Kapitel 3

Uddannelsens indhold

§ 6. Veterinæruddannelsen er opbygget af et antal studieenheder.

§ 7. Uddannelsen er struktureret i blokke, der indeholder en eller flere studieenheder. Det fastsættes i studieordningen, jf. § 19, hvilke studieenheder der er obligatoriske. Herudover kan den enkelte studerende vælge et antal valgkurser eller kurser med elementer, som ligger uden for studiets hovedområder, dog under hensyn til helheden i veterinæruddannelsen. Der fastsættes i studieordningen nærmere regler herom.

§ 8. Kandidatuddannelsen afsluttes med et speciale. Specialet er et eksperimentelt, analytisk og/eller teoretisk studium af en problemstilling, der er relevant for uddannelsen.

Stk. 2. Specialet kan være enten en skriftlig besvarelse af en stillet opgave eller en rapport over udført teoretisk eller eksperimentelt arbejde.

Stk. 3. Specialet skal afgrænses således, at det samlede specialearbejde kan gennemføres inden for en tidsramme svarende til højst 0,4 årsværk.

Stk. 4. Specialeemnet skal godkendes af uddannelsesinstitutionen, der samtidig med godkendelsen fastsætter en afleveringsfrist for specialet. Uddannelsesinstitutionen skal påse, at afleveringsfristen overholdes.

Kapitel 4

Bedømmelse

§ 9. De studerendes kvalifikationer dokumenteres ved prøver, herunder bedømmelse af speciale.

Stk. 2. Studieenheder, hvis indhold og arbejdsformer begrunder det, kan helt eller delvis dokumenteres ved deltagelse i undervisningen.

§ 10. Prøverne er enten interne eller eksterne.

 • 1) Interne prøver bedømmes af eksaminator(erne) eller eksaminator(erne) og en eller flere censorer, der er beskikket af rektor, blandt lærerne på uddannelsesinstitutionen.
 • 2) Eksterne prøver bedømmes af eksaminator(erne) og en eller flere censorer, der er beskikket af ministeriet.

§ 11. Bedømmelsen af studerendes undervisningsdeltagelse efter § 9, stk. 2, foretages af læreren (lærerne) ved den pågældende undervisning.

§ 12. Mindst 1/3 af uddannelsen skal dokumenteres ved eksterne prøver. Disse skal dække uddannelsens væsentlige områder, herunder specialet.

§ 13. Prøveformerne skal tilgodese uddannelsens formål og sikre, at der foretages en individuel bedømmelse af de studerende. Prøverne kan tilrettelægges som individuelle prøver eller gruppeprøver. Det fastsættes i studieordningen, jf. § 19, hvor mange studerende der kan deltage i en gruppeprøve.

Stk. 2. Specialet kan udarbejdes af flere studerende i fællesskab. Det fastsættes i studieordningen, hvor mange studerende der kan deltage i en fælles udarbejdelse af specialet.

Stk. 3. Eksaminationen ved mundtlige gruppeprøver foregår som en samtale mellem de studerende, læreren (lærerne) og censor (censorerne), hvor alle deltager. Der skal indgå eksamination af hver enkelt studerende, sådan at det sikres, at en individuel bedømmelse finder sted.

Stk. 4. I en skriftlig gruppeopgave og i et speciale udarbejdet af flere studerende i fællesskab skal den enkelte deltagers bidrag kunne konstateres, sådan at det sikres, at en individuel bedømmelse finder sted.

Stk. 5. Bedømmelsen sker på grundlag af:

 • 1) mundtlige, skriftlige og/eller praktiske prøver,
 • 2) en eller flere opgavebesvarelser eller rapporter afleveret til bedømmelse i forbindelse med undervisningen,
 • 3) deltagelse i kurser, seminarer, øvelser eller lignende, eller
 • 4) kombinationer af nr. 1-3.

§ 14. Ved bedømmelsen benyttes 13-skalaen efter de fælles bestemmelser om karaktergivningen ved de højere uddannelsesinstitutioner, eller der gives bedømmelsen Bestået/Ikke bestået.

Stk. 2. Bedømmelsen Bestået/Ikke bestået kan højst anvendes ved prøver, der dækker 1/3 af uddannelsen.

Stk. 3. Specialet bedømmes efter 13-skalaen.

§ 15. Hver studieenhed bestås for sig, ved at den studerende opnår karakteren 6 eller derover eller opnår bedømmelsen Bestået. En studerende kan ikke indstille sig til fornyet prøve i en allerede bestået studieenhed.

Stk. 2. Det kan bestemmes i studieordningen, at kombinationer af studieenheder bestås samlet.

§ 16. Senest ved udgangen af 2. semester efter studiestart skal den studerende indstille sig til og bestå en prøve for at kunne fortsætte studierne, jf. bekendtgørelse om en 1. årsprøve.

§ 17. En studerende kan højst tre gange indstille sig til samme prøve eller anden form for bedømmelse. Uddannelsesinstitutionen kan tillade indstilling en fjerde gang, hvis det findes begrundet i usædvanlige forhold. Antallet af forsøg ved prøven efter § 16 følger reglerne i bekendtgørelse om en 1. årsprøve.

Stk. 2. Tredje og fjerde gang en studerende indstiller sig til en intern prøve, der alene bedømmes af eksaminator, kan den studerende forlange, at der medvirker en ministerielt beskikket censor.

Stk. 3. En studerende, der anden gang skal have sin undervisningsdeltagelse bedømt, jf. § 9, stk. 2, kan forlange at aflægge en prøve i stedet. Tredje og fjerde gang kan den studerende forlange, at der medvirker en ministerielt beskikket censor.

§ 18. Uddannelsesinstitutionen udsteder bevis for gennemført uddannelse med angivelse af den betegnelse, jf. § 4, som uddannelsen giver ret til, samt resultatet af de opnåede bedømmelser. Beviset skal indeholde en beskrivelse af uddannelsen med redegørelse for dens faglige sammensætning.

Stk. 2. Studerende, der forlader uddannelsen uden at have bestået kandidateksamen, har ret til at få attestation for beståede prøver.

Kapitel 5

Studieordningen

§ 19. Uddannelsesinstitutionen fastsætter inden for bekendtgørelsens rammer nærmere regler om uddannelsen i en studieordning. Studieordningen skal godkendes af Undervisningsministeriet efter indhentet udtalelse fra Veterinærdirektoratet.

Stk. 2. En studieordning skal indeholde:

 • 1) Beskrivelse af mål, indhold og tidsmæssigt omfang af de enkelte studieenheder.
 • 2) Beskrivelse af, hvilke faglige forudsætninger der er lagt til grund for uddannelsen, og eventuelle krav om supplering af adgangsgivende eksaminer.
 • 3) Regler om faglige kombinationer og tilvalgsmuligheder.
 • 4) Beskrivelse af undervisningsformerne, defineret ved klasseundervisning, forelæsninger, kurser, øvelser, seminarer, projektarbejde m.v.
 • 5) Rækkefølge af kurser, øvelser, seminarer m.v. og eventuelle bundne forudsætninger i studieforløbet.
 • 6) Placering af prøverne i uddannelsesforløbet, herunder eventuelle omprøvemuligheder uden for de ordinære eksamensterminer.
 • 7) Regler om prøveformer, herunder eventuelt, at den studerende kan vælge mellem flere prøveformer.
 • 8) Fastsættelse af, ved hvilke prøver der gives karakter, og ved hvilke der gives bedømmelsen Bestået/Ikke bestået.
 • 9) Antallet af prøver og eventuelt fastsættelse af vægtning af karakterer, der gives i de enkelte prøver.
 • 10) Regler om 1. årsprøven.
 • 11) Fastsættelse af, hvilke prøver der bedømmes under medvirken af ministerielt beskikkede censorer.
 • 12) Regler om specialet.

Stk. 3. Studieordningen kan indeholde hjemmel for uddannelsesinstitutionen til at dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af uddannelsesinstitutionen.

Stk. 4. Inden en studieordning fastsættes, tager uddannelsesinstitutionen kontakt til aftagerrepræsentanter, herunder censorformanden.

Stk. 5. Studieordningen og væsentlige ændringer heri træder i kraft ved et studieårs begyndelse.

Stk. 6. Studieordninger og ændringer af studieordninger sendes til censorerne og ministeriet til orientering.

Kapitel 6

Andre bestemmelser

§ 20. Uddannelsesinstitutionen kan i hvert enkelt tilfælde eller ved almindelige regler i studieordningen godkende, at gennemførte uddannelseselementer eller dele heraf fra en dansk eller udenlandsk videregående uddannelsesinstitution eller dokumenteret viden fra faglig uddannelse og/eller beskæftigelse træder i stedet for uddannelseselementer eller dele heraf, der er omfattet af denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Afgørelser efter stk. 1 træffes på grundlag af en faglig vurdering af ækvivalensen mellem de berørte uddannelsesdele.

Stk. 3. Bedømmelse af de i stk. 1 nævnte uddannelseselementer overføres som Bestået eller som karakterer efter 13-skalaen, jf. § 14. Forudsætningen for overførsel med karakter efter 13-skalaen er, at det pågældende uddannelseselement bedømmes efter denne skala ved begge uddannelsesinstitutioner, ellers anvendes Bestået.

§ 21. Ministeriet kan tillade fravigelse af bekendtgørelsen som led i forsøg. Samtidig fastsættes forsøgets varighed og rapporteringsformen.

Stk. 2. Ministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i usædvanlige forhold.

§ 22. Klage over uddannelsesinstitutionens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse indgives til uddannelsesinstitutionen. Afgørelsen kan, når klagen vedrører retlige spørgsmål, indbringes for Undervisningsministeriet.

Stk. 2. Fristen for indgivelse af klager er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende.

Stk. 3. Eksamensklager behandles efter bekendtgørelse om behandling af eksamensklager ved de højere uddannelsesinstitutioner.

Kapitel 7

Ikraftræden m.v.

§ 23. Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. oktober 1994 og har virkning for studerende, der er optaget på uddannelsen med studiestart august/september 1994 eller senere.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 19 af 18. januar 1988 om kandidateksaminerne på Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole ophæves. (* 1)

Stk. 3. Uddannelsesinstitutionen fastsætter overgangsregler for studerende, der er optaget på uddannelsen i 1993 eller tidligere, og som ønsker at færdiggøre uddannelsen efter reglerne i denne bekendtgørelse. Institutionen afgør, hvornår der sidste gang afholdes prøver efter de hidtidige regler.

Undervisningsministeriet, den 10. oktober 1994

Ole Vig Jensen

/ Jens Bang Nielsen

Officielle noter

(* 1) Bekendtgørelsen blev med undtagelse af reglerne om veterinæruddannelsen ophævet ved bekendtgørelse nr. 728 af 20. august 1992 om inddragelse af visse uddannelser ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole under bekendtgørelse om de naturvidenskabelige uddannelser på universiteter og universitetscentre.