Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Tvistighedsnævnet


I henhold til § 64, stk. 4, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 668 af 29. juli 1992 fastsættes:

Kapitel 1

Tvistighedsnævnets opgaver

§ 1. Tvistighedsnævnet behandler tvistigheder mellem elever og virksomheder, jf. § 65 i erhvervsuddannelsesloven og træffer afgørelse i sådanne sager.

Kapitel 2

Tvistighedsnævnets sammensætning

§ 2. Tvistighedsnævnet består af en formand og 4 faste medlemmer.

§ 3. Nævnet tiltrædes for hver sag af 2 medlemmer udpeget af de forhandlingsberettigede organisationer inden for det pågældende erhvervsområde, jf. § 10.

§ 4. For nævnets virksomhed gælder forvaltningslovens regler.

§ 5. Spørgsmålet om, hvorvidt et medlem ikke skal deltage i behandlingen af en sag på grund af inhabilitet, skal så vidt muligt afgøres, inden nævnets behandling af selve sagen begynder.

Stk. 2. Nævnets medlemmer har tavshedspligt efter straffelovens regler om tavshedspligt for personer, der virker i offentlig tjeneste eller hverv.

§ 6. Undervisnings- og Forskningsministeriet stiller sekretariatsbistand til rådighed for nævnet.

Kapitel 3

Fremgangsmåde i sager om tvistigheder

§ 7. Tvistigheder kan ikke indbringes for Tvistighedsnævnet, forinden forlig har været forsøgt for det faglige udvalg, jf. erhvervsuddannelseslovens § 63.

§ 8. Den, der ønsker en sag behandlet af Tvistighedsnævnet, skal skriftligt indbringe sagen for nævnet.

Stk. 2. Klagen skal indeholde oplysninger om sagens parter og nærmere angive, hvad sagen drejer sig om, hvorledes klageren ønsker sagen afgjort, og hvilke argumenter der støtter klagerens opfattelse.

Stk. 3. Klagen skal være ledsaget af en kopi af uddannelsesaftalen samt kopier af dokumenter, som er af betydning for sagen.

Stk. 4. Det skal tillige oplyses, om der i forbindelse med en evt. mundtlig behandling af sagen for nævnet ønskes afgivet forklaring af parterne eller andre personer. For andre end sagens parter oplyses tillige navn og evt. adresse.

Stk. 5. Såfremt det fremgår af sagen, at forligsforhandlinger har været forsøgt af andre end det faglige udvalg, sender nævnets sekretariat straks sagen til det faglige udvalg med henblik på, at dette kan foretage forligsbestræbelser efter erhvervsuddannelseslovens § 63. Såfremt det faglige udvalg erklærer, at det anser forligsbestræbelserne for udtømte, kan sagen fremmes for nævnet, jf. § 7.

Stk. 6. Er der uenighed mellem parterne, om der er indgået en uddannelsesaftale efter erhvervsuddannelsesloven, kan nævnets formand, uanset bestemmelsen i stk. 3, i ganske særlige tilfælde beslutte, at nævnet behandler sagen.

§ 9. Nævnet sender straks et eksemplar af klagen og bilag til den, der er klaget over (indklagede), og giver samtidig den pågældende lejlighed til at fremkomme med et skriftligt svar inden for en fastsat frist. Fristen må normalt ikke være kortere end 14 dage. Fremsendelsen til indklagede skal ske ved rekommanderet brev eller på anden betryggende måde.

Stk. 2. Svaret skal nærmere angive indklagedes stilling til klagen, hvorledes indklagede ønsker sagen afgjort, og de argumenter, der støtter indklagedes opfattelse. Kopier af dokumenter, der anses for at have betydning for sagen, skal medsendes. Det skal endvidere angives, om der ved en mundtlig forhandling ønskes afgivet forklaring af parterne eller andre personer. For andre end sagens parter oplyses tillige navn og evt. adresse.

Stk. 3. Nævnet skal meddele indklagede, at sagen - såfremt svar ikke afgives - vil blive afgjort på grundlag af klagen med bilag suppleret med de yderligere oplysninger, som nævnet finder fornødne for sagens afgørelse, jf. § 15, stk. 1.

Stk. 4. Når indklagedes svar er modtaget, sender nævnet et eksemplar heraf til klageren.

Kapitel 4

Tvistighedsnævnets virke

§ 10. Nævnet anmoder de forhandlingsberettigede organisationer inden for det pågældende erhvervsområde om at udpege hver et medlem, jf. § 3. Udpegningen skal ske inden for en fastsat frist, normalt 14 dage.

§ 11. Indkaldelse til mundtlig forhandling i nævnet sker snarest muligt. Tidspunktet fastsættes så vidt muligt efter forhandling med parterne.

Stk. 2. Mødet holdes i København, medmindre andet bestemmes af nævnets formand.

§ 12. I forbindelse med behandling af sagen i nævnet skal klageren og indklagede møde personligt for nævnet, medmindre de har lovligt forfald.

Stk. 2. Afhøring af parter og vidner sker ved formanden.

§ 13. Hvis klageren eller indklagede eller et af de særligt udpegede medlemmer i nævnet har lovligt forfald, kan formanden udsætte mødet i kortest mulig tid. Formanden kan tillige udsætte mødet, når det er nødvendigt for sagens afgørelse.

§ 14. Såfremt klageren ikke møder i forbindelse med sagens behandling for nævnet, bortfalder sagen, medmindre der foreligger oplysninger om, at han har lovligt forfald. Afgørelsen af, om en sag skal bortfalde, træffes af formanden.

§ 15. Såfremt indklagede ikke afgiver svarskrift, jf. § 9, afgøres sagen på det foreliggende grundlag, medmindre nævnet ønsker yderligere oplysninger fra klageren.

Stk. 2. Såfremt eventuelle nye oplysninger, jf. stk. 1, er af afgørende betydning for sagens udfald, skal sådanne oplysninger forelægges for indklagede, forinden nævnet træffer afgørelse i sagen. Reglerne i § 9, stk. 1, finder anvendelse i sådanne tilfælde.

Stk. 3. Såfremt indklagede, skønt lovligt indvarslet, udebliver fra den mundtlige behandling i nævnet efter at have afgivet svarskrift, fremmes sagen på grundlag af de foreliggende dokumenter og de forklaringer, der afgives for nævnet.

Kapitel 5

Tvistighedsnævnets afgørelser

§ 16. Såfremt sagen ikke forliges ved mødet i nævnet, træffer nævnet afgørelse i sagen ved kendelse. Ved kendelsen kan en uddannelsesaftale ophæves, ligesom der kan tilkendes den skadelidte erstatning.

Stk. 2. Afgørelsen træffes ved stemmeflerhed. Såfremt der ikke kan opnås flertal for en afgørelse, er formandens stemme udslaggivende.

Stk. 3. Nævnets afgørelser skal indeholde en afgørelse af, hvorledes der skal forholdes med omkostningerne i forbindelse med sagen.

Stk. 4. Nævnets afgørelser og de forlig, der indgås for nævnet, kan fuldbyrdes efter retsplejelovens regler om tvangsfuldbyrdelse af domme og indenretlige forlig.

Kapitel 6

Anke af tvistighedsnævnets afgørelser

§ 17. Nævnets afgørelse kan senest 8 uger efter, at nævnet har truffet afgørelse, af sagens parter indbringes for domstolene, jf. erhvervsuddannelseslovens § 65, stk. 4.

Kapitel 7

Udgifter i forbindelse med nævnets virke

§ 18. Udgifter i forbindelse med nævnets virksomhed vedrørende lokaler, kontorhold m.v. samt eventuelt rejseudgifter til nævnets medlemmer og sekretærer afholdes af statskassen.

§ 19. Rejseudgifter og diæter til elever i forbindelse med møde i nævnet om en sag kan efter formandens bestemmelse afholdes af statskassen. Udgifterne dækkes efter billigste satser i de regler, som er fastsat for statens tjenestemænd om time- og dagpenge og om befordringsgodtgørelse.

Stk. 2. Rejseudgifter og godtgørelse til de af parterne udpegede personer, som skal afgive forklaring for nævnet, kan efter formandens bestemmelse dækkes af statskassen efter samme satser, som gælder vedrørende vidner i henhold til retsplejeloven.

Kapitel 8

Overgangsordninger

§ 20. Tvistighedsnævnet overtager og færdigbehandler sager, der ikke er afsluttet den 31. december 1990, fra

  • 1) det tvistighedsnævn, der er nedsat i medfør af efg-loven, og
  • 2) de lærlingevoldgiftsretter, der er nedsat i medfør af lærlingeloven.

Kapitel 9

Ikrafttræden

§ 21. Bekendtgørelsen træder i kraft 18. november 1992, og har virkning fra 1. januar 1991.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 400 af 15. august 1978 om nævnet til behandling af tvistigheder mellem efg-elever og praktikvirksomheder (Tvistighedsnævnet) og bekendtgørelse nr. 202 af 10. april 1987 om de i henhold til lov om lærlingeforhold nedsatte voldgiftsretters virksomhed ophæves.

Undervisnings- og Forskningsministeriet, den 6. november 1992

Bertel Haarder

/ Finn Møller Larsen

Officielle noter

Ingen