Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
  Kapitel 1 Uddannelsens formål og tilrettelæggelse
  Kapitel 2 Revisoruddannelsen på handelsskolerne
  Kapitel 3 Revisoruddannelsen på de højere uddannelsesinstitutioner
  Kapitel 4 Kvalifikationseksamen
  Kapitel 5 Fælles bestemmelser om klageadgang, ikrafttræden m.v.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelse til revisor (* 1


I medfør af § 2, stk. 3, § 3 og § 10 i lov nr. 347 af 24. maj 1989 om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse - deltidsuddannelser og enkeltfagskurser) og § 1, stk. 2, og § 28 i lov nr. 210 af 5. april 1989 om erhvervsskoler fastsættes:

Kapitel 1

Uddannelsens formål og tilrettelæggelse

§ 1. Formålet med uddannelsen til revisor er at give den studerende den nødvendige teoretiske viden om de forhold, der er relevante for udøvelsen af den lovpligtige revision af de i art. 1, stk. 1, i direktiv 84/253/EØF omhandlede dokumenter samt opøve den studerendes evne til at anvende denne viden i praksis i revisionsarbejdet.

§ 2. Uddannelsen kan udbydes af erhvervsskolerne (handelsskolerne) efter reglerne i kapitel 2 og af institutioner under lov om styrelse af højere uddannelsesinstitutioner og Handelshøjskole Syd efter reglerne i kapitel 3.

Stk. 2. Uddannelsen afsluttes med en kvalifikationseksamen efter reglerne i kapitel 4.

Kapitel 2

Revisoruddannelsen på handelsskolerne

§ 3. Uddannelsen er en videregående deltidsuddannelse med et samlet omfang, der svarer til 3 års heltidsuddannelse.

Adgangsbetingelser, tilmelding og optagelse

§ 4. Adgang til uddannelsen har personer med studentereksamen, højere forberedelseseksamen, højere handelseksamen eller højere teknisk eksamen, forudsat de har forkundskaber i matematik, regnskabslære/virksomhedsøkonomi og engelsk på niveau B.

Stk. 2. Adgang har endvidere personer med anden uddannelsesmæssig baggrund, som efter skolens skøn modsvarer kravene i stk. 1.

Stk. 3. Skolen kan bestemme, at optagelse til visse fag er betinget af, at prøven i et eller flere andre fag er bestået, eller at undervisning i et eller flere andre fag følges sideløbende.

Stk. 4. Såfremt skolen deler undervisningen i flere forløb inden for et fag, kan skolen bestemme, at optagelse på et efterfølgende undervisningsforløb er betinget af, at en intern prøve er bestået.

Stk. 5. Skolen kan fravige de i medfør af stk. 3 og 4 fastsatte regler, hvis den skønner, at den optagelsessøgende har tilstrækkelige forudsætninger for at følge undervisningen.

§ 5. Skolen yder interesserede oplysning og vejledning om uddannelsens tilrettelæggelse og mål og om de krav, uddannelsen stiller til den studerende.

§ 6. Tilmelding og optagelse finder sted for hvert fag og undervisningsforløb.

Uddannelsens struktur § 7. Revisoruddannelsen omfatter følgende faggrupper, der hver omfatter et antal fag. Faggrupperne vægtes som følger i forhold til uddannelsens samlede omfang:

 

 1. Regnskabsvæsen           25 pct. 

 2. Revision              25 pct. 

 3. Skatteret             22,5 pct. 

 4. Erhvervsret            7,5 pct. 

 5. Erhvervsøkonomiske redskaber    10 pct. 

 6. Engelsk               5 pct. 

 7. Hovedopgave             5 pct. 

§ 8. I hver faggruppe indgår de i stk. 2 - stk. 8 nævnte fag med et omfang, der er angivet som andelen af et arbejdsår.

Stk. 2. Faggruppen Regnskabsvæsen omfatter fagene:

 

 Eksternt regnskab           30 pct. 

 Internt regnskab            30 pct. 

 Særlige regnskabsopgørelser      15 pct. 

 Stk. 3. Faggruppen Revision omfatter fagene: 

 Revisionsteori             45 pct. 

 Revisionspraksis            15 pct. 

 Anvendt statistik           15 pct. 

 Stk. 4. Faggruppen Skatteret omfatter fagene: 

 Skatteret, almindelig del       45 pct. 

 Skatteret, speciel del        22,5 pct. 

 Stk. 5. Faggruppen Erhvervsret omfatter faget: 

 Erhvervsret             22,5 pct. 

 Stk. 6. Faggruppen Erhvervsøkonomiske redskaber omfatter fagene: 

 Nationaløkonomi og 

 International økonomi         15 pct. 

 Økonomisk virksomhedsanalyse      15 pct. 

 Stk. 7. Faggruppen engelsk omfatter faget: 

 Engelsk                15 pct. 

 Stk. 8. Hovedopgaven indgår med    15 pct. 

Den studerendes arbejde med hovedopgaven og vejledning af den studerende i denne forbindelse foregår sideløbende med undervisningen i økonomisk virksomhedsanalyse og i forlængelse heraf.

Stk. 9. I hver af faggrupperne Regnskabsvæsen, Revision og Skatteret indgår et seminar.

Undervisningen

§ 9. Skolen fastsætter en studieplan for undervisningen, hvis krav mindst svarer til kravene i Undervisningsministeriets vejledende studieplan.

§ 10. Undervisningen skal have baggrund i erhvervspraksis og anvendt teori. Undervisningen har som forudsætning, at den studerende sideløbende med undervisningen gennemfører en praktisk uddannelse efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens regler herom.

§ 11. Skolen kan fritage for dele af undervisningen, hvis den studerende har tilsvarende forkundskaber inden for faget.

Lærerkvalifikationer

§ 12. Lærerne ved revisoruddannelsen skal have en videregående uddannelse på kandidatniveau samt erfaring fra erhvervspraksis inden for sit fag. Inden for afgrænsede undervisningsdiscipliner kan anvendes specialister med særlige kvalifikationer.

Stk. 2. Lærerne skal bestå prøver i pædagogik og praktisk undervisningsfærdighed i henhold til bekendtgørelsen om handelsfaglærereksamen, jf. dog reglerne om timelønnet undervisning.

Eksamen

§ 13. Der afholdes prøve i hvert fag, herunder i hovedopgaven.

Stk. 2. Det er en betingelse for adgang til den sidste prøve i faggrupperne Regnskabsvæsen, Revision og Skatteret, at den studerende har fået godkendt seminarrapporten for faggruppen.

§ 14. Skolen kan fritage for prøve, hvis den studerende kan dokumentere tilsvarende viden og færdighed inden for faget.

§ 15. For eksamen gælder i øvrigt bekendtgørelsen om eksamensordningen på handelsskolerne. Selvstuderende har adgang til prøver m.v. efter reglerne i bekendtgørelsen om åben uddannelse.

§ 16. Ministeriet fastsætter dato og klokkeslet for afholdelse af de skriftlige prøver. Skolen fastsætter dato for mundtlige prøver og frist for aflevering af hovedopgaven.

Stk. 2. Når en studerende godtgør at være forhindret i at møde til eller i at fuldføre en prøve på grund af sygdom eller af anden tvingende grund, tillader skolen den pågældende at aflægge prøven på et senere tidspunkt, sygeeksamen. Tidspunktet for sygeeksamen fastsættes som anført i stk. 1. Under tilsvarende betingelser kan skolen fastsætte ny frist for aflevering af hovedopgave.

§ 17. Censorer beskikkes af ministeriet eller udpeges af skolen efter meddelelse herom fra ministeriet. De af skolen udpegede censorer skal godkendes af ministeriet.

Stk. 2. Ingen kan virke som censor efter det fyldte 70. år.

Stk. 3. Censorerne skal

 • 1) påse, at prøverne opfylder kravene i reglerne om de pågældende fag,
 • 2) medvirke til og påse, at prøverne gennemføres i overensstemmelse med de gældende regler, og
 • 3) medvirke til og påse, at de studerende får en ensartet og retfærdig behandling og deres præstationer en pålidelig bedømmelse.

Stk. 4. Finder censor, at kravene efter stk. 3 ikke er opfyldt, afgiver censor indberetning herom til skolen. Skolen videresender indberetningen til ministeriet med sine eventuelle bemærkninger. Desuden afgiver censor på opfordring fra skolen eller fra ministeriet indberetning om eksamensafvikling og eksamensresultater.

§ 18. Bedømmelsen foretages af vedkommende lærer og en censor.

Stk. 2. Ved bedømmelsen af de studerendes præstationer anvendes 13-skalaen, jf. bekendtgørelsen om karaktergivning ved de højere uddannelsesinstitutioner. For at bestå en prøve kræves mindst karakteren 6.

Stk. 3. Karakteren for hver præstation fastsættes således: Censor og lærer giver hver en karakter. Hvis karaktererne er forskellige og censor og lærer ikke bliver enige om eksamenskarakteren ved forhandling, fastsættes karakteren som gennemsnitstallet mellem de to karakterer. Svarer gennemsnitstallet ikke til et tal på karakterskalaen, afrundes til den nærmeste karakter. Ligger gennemsnitstallet midt mellem to karakterer, afrundes der opad, hvis censor har givet den højeste karakter, og nedad, hvis censor har givet den laveste karakter. Karaktererne 00 og 13 kan ikke gives ved afrunding.

§ 19. Skolen udteder beviser for bestående prøver og bevis for denne del af den samlede eksamen, jf. § 2, stk. 2, og § 41. Ministeriet fastsætter bevisernes form og indhold.

§ 20. Ministeriet nedsætter et antal opgavekommissioner med en af ministeriet udpeget formand. Kommisionernes medlemmer beskikkes normalt for 3 år. Ingen kan beskikkes ud over det fyldte 70. år.

Stk. 2. Opgavekommissionerne sørger for, at der udarbejdes skriftlige opgaver til eksamen.

Eksamen i de enkelte fag

§ 21. Undervisningen i de enkelte fag afsluttes med prøve, der afvikles som det fremgår af følgende oversigt:

 

 Fagene  Prøve- Prøveform  Prøvens Forberedelses- Hjælpe- Særligt 

     antal        varighed tid til    midler om ind- 

                    mundtlig    til   dragelse 

                           skrift- af stof 

                           lig   fra 

                           eller  andre 

                           til   fag 

                           for-  eller 

                           bere-  faggrup- 

                           delses- per 

                           tid 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Regnskabsvæsen 

 Eksternt 

 regnskab  1   skriftlig  6 tim.         Alle 

                           skrift- 

                           lige og 

                           elektro- 

                           niske 

 Internt 

 regnskab  1  skriftlig  6 tim.          Alle 

                           skrift- 

                           lige og 

                           elektro- 

                           niske 

 Særlig 

 regnskabs- 

 opgørelse 1  skriftlig  4 tim.          Alle 

                           skrift- 

                           lige og 

                           elektro- 

                           niske 

 Revision 

 Revisions- 

 teori   1  mundtlig  30 min.   30 min.    Alle 

                           skrift- 

                           lige   Stof 

 Revisions-                          fra 

 praksis  1  skriftlig  6 tim.           Alle   revi- 

                           skrift- sions- 

                           lige og teori 

                           elektro- skal 

                           niske  indgå 

 Anvendt 

 statistik 1  skriftlig 4 tim.           Alle 

                           skrift- 

                           lige og 

                           elektro- 

                           niske 

 Skatteret 

 Almindelig 

 del   2  1 skrift- 4 tim.            Alle 

        lig                  skrift- 

                           lige 

       1 mundt- 

        lig   30 min.    30 min.    Ukommen- 

                           terede 

                           love og 

                           lovsam- 

                           linger 

 Speciel del 1 skrift- 

        lig   6 tim.            Alle    Stof 

                           skrift-  fra 

                           lige    skat- 

                                 teret 

                                 al- 

                                 min- 

                                 delig 

                                 del 

                                 kan 

                                 indgå 

 Erhvervsret 

 Erhvervsret 1 mundtlig 30 min.    30 min.    Ukommen- 

                           terede 

                           love og 

                           lovsam- 

                           linger 

 Erhvervs- 

 økonomiske 

 redskaber 

 National-  1 skriftlig 4 tim.           Alle 

 økonomi                       skrift- 

 og inter-                      lige 

 national                       og 

 økonomi                       elektro- 

                           niske 

 Økonomisk  1 mundtlig  30 min.   60 min.    Alle    Ele- 

 virksom-                       skrift-  men- 

 hedsanalyse                     lige    ter 

                           og     fra 

                           elektro-  mind- 

                           niske   st to 

                                 af 

                                 fag- 

                                 grup- 

                                 perne 

                                 Regn- 

                                 skabs 

                                 væsen 

                                 Revi- 

                                 sion, 

                                 Skat- 

                                 teret 

                                 og 

                                 Er- 

                                 hver- 

                                 vsret 

                                 skal 

                                 indgå 

 Engelsk 

 Engelsk   1 mundtlig  30 min.   60 min.    Alle 

                           skrift- 

                           lige 

 --------------------------------------------------------------------- 

§ 22. Hvert seminar består af en gruppevis bearbejdelse af et emne, som efter indstilling af vedkommende gruppe studerende er godkendt af lærerne i de af faggruppen omfattede fag. Emnet udvælges af det samlede indhold af faggruppens fag. Gruppens bearbejdelse af emnet afsluttes med en skriftlig seminarrapport. Rapporten kan være fælles for en gruppe eller udføres som enkeltmandsopgave. Såfremt rapporten udføres af flere, skal det fremgå, hvilke delemner de enkelte deltagere i grupperapporten har udført.

Stk. 2. Hver rapport bedømmes af vedkommende faggruppes lærere, der træffer afgørelse om, hvorvidt rapporten kan godkendes. Inden afgørelsen behandles rapporten på et seminarmøde. Behandlingen former sig som en samtale mellem den eller de studerende, der har skrevet rapporten, andre studerende samt en eller flere af faggruppens lærere. Afgørelsen meddeles senest 1 måned før prøven i det sidste af de af faggruppen omfattede fag.

§ 23. Hovedopgaven omfatter en praktisk situation eller en praksisrelateret problemstilling, hvor elementer fra mindst 3 af faggrupperne Regnskabsvæsen, Revision, Skatteret og Erhvervsret indgår. Revision er et obligatorisk element af hovedopgaven. Hovedopgaven afsluttes med en mundtlig prøve, der varer ca. 60 minutter.

Stk. 2. Ved prøven fremlægger den studerende hovedopgavens faglige indhold i hovedtræk. Fremlæggelsen danner grundlag for en diskussion mellem eksaminand, eksaminator og censor. Der gives een samlet karakter, der omfatter såvel den skriftlige besvarelse som den mundtlige del.

Kapitel 3

Revisoruddannelsen på de højere uddannelsesinstitutioner

§ 24. Uddannelsen er en videregående deltidsuddannelse med et omfang, der svarer til 1 års heltidsuddannelse. Uddannelseslængden angiver det antal årsværk, der skal lægges til grund for planlægningen af uddannelsen. Et årsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i et år.

Adgangsbetingelser

§ 25. Adgang til uddannelsen er betinget af bestået erhvervsøkonomisk diplomprøve (HD) i regnskabsvæsen eller anden uddannelse, hvor tilsvarende forudsætninger er erhvervet. Der kan i studieordningen, jf. § 27, fastsættes krav om aflæggelse af supplerende prøver.

Stk. 2. Institutioner kan i særlige tilfælde give adgang til uddannelsen for ansøgere, der ikke opfylder betingelsen i stk. 1.

Uddannelsens indhold

§ 26. Uddannelsen skal navnlig omfatte følgende fagområder, i det omfang de ikke i rimeligt omfang indgår i HD-uddannelsen i regnskabsvæsen:

- Regnskabsrevision

- Analyse og kritik af årsregnskaber

- Regnskabsvæsen i almindelighed

- Konsoliderende regnskaber

- Driftsbogholderi og internt regnskab

- Intern kontrol

- Principper for opstilling af årsregnskaber og konsoliderende regnskaber samt vurderingsmetoder med hensyn til statusposter og resultatopgørelse

- Juridiske og faglige principper for lovpligtig revision af regnskabsdokumenter og for de personer, der udfører revisionen

- Selskabsret

- Konkursret og regler om tilsvarende bobehandlinger

- Skatteret

- Civilret og erhvervsret

- Arbejdsret og lovgivning om social sikring

- Informationssystemer og datamatik

- Driftsøkonomi, nationaløkonomi og finansiering

- Matematik og statistik

- Fundamentale principper for virksomheders økonomiske styring.

Stk. 2. Institutionen fastsætter i en studieordning, jf. § 27, indholdet og omfanget (i studieenheder) af de fagområder, der indgår i uddannelsen.

Stk. 3. En studieenhed svarer til 1/32 årsværk, jf. § 24.

Uddannelsens studieordning

§ 27. Institutionen fastsætter inden for bekendtgørelsens rammer nærmere regler om uddannelsen i en studieordning, jf. Styrelseslovens § 14.

Stk. 2. Studieordningen skal indeholde:

 • 1) Mål for og indhold af de enkelte fag.
 • 2) Adgangsbetingelser.
 • 3) Omfanget af fagene opgjort i studieenheder.
 • 4) Eventuelt særlige krav til undervisnings- eller arbejdsformer.
 • 5) Eventuelt særlige krav til undervisnings- eller eksamensfordringer, herunder eventuelle bundne forudsætninger i studieforløbet.
 • 6) Eksamenstidspunkter.
 • 7) Antallet af prøver og fastsættelse af, ved hvilke prøver der gives karakterer, og ved hvilke prøver der gives bedømmelsen Bestået/Ikke bestået.
 • 8) Vægtning af de karakterer, der gives ved de enkelte prøver.
 • 9) Formen for de enkelte prøver, herunder eventuelt at den enkelte studerende kan vælge mellem flere prøveformer.
 • 10) Regler om, hvilke prøver der bedømmes under medvirken af censorer, der er beskikket af ministeriet.
 • 11) Regler om genindstilling.

Stk. 3. Studieordningen kan indeholde hjemmel for institutionen til at dispensere fra reglerne i studieordningen, der alene er fastsat af institutionen.

Stk. 4. Inden en studieordning fastsættes, orienteres de øvrige institutioner og fællesudvalget nedsat i henhold til § 36 med henblik på koordinering af uddannelsen.

Stk. 5. Studieordningen og væsentlige ændringer heraf træder i kraft ved et studieårs begyndelse.

Stk. 6. Studieordninger og ændringer af studieordninger sendes til de andre institutioner, censorerne og ministeriet, til orientering.

§ 28. Beståede uddannelseselementer eller dele heraf af uddannelsen ved en af institutionerne ækivivalerer tilsvarende uddannelseselementer eller dele heraf ved de andre institutioner. Med hensyn til overførsel med karakter eller som Bestået forholdes som nævnt i stk. 3.

Stk. 2. Institutionen kan i hvert enkelt tilfælde eller ved almindelige bstemmelser i studieordningen godkende, at gennemførte/beståede uddannelseselementer eller dele heraf fra en dansk eller udenlandsk uddannelsesinstitution træder i stedet for uddannelseselementer eller dele heraf, der er omfattet af denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Bedømmelser overføres som Bestået eller som karakterer efter 13-skalaen, jf. § 33, stk. 2. Forudsætningen for overførsel med karakter efter 13-skalaen er, at den pågældende studieenhed bedømmes efter denne skala ved begge uddannelsesinstitutioner, ellers anvendes Bestået.

§ 29. Institutionen kan tillade, at studerende fra andre uddannelsesinstitutioner følger dele af uddannelsen og aflægger prøver heri som led i deres egen uddannelse.

§ 30. Undervisningen skal have baggrund i erhvervspraksis og anvendt teori. Undervisningen har som forudsætning, at den studerende sideløbende med undervisningen gennemfører en praktisk uddannelse efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens regler herom.

Bedømmelse

§ 31. De kvalifikationer, der er erhvervet ved uddannelsen, dokumenteres ved prøver, herunder bedømmelse af skriftlige opgaver. Nærmere bestemmelser om prøveformen fastsættes i studieordningen, jf. § 27.

§ 32. Prøverne er enten interne eller eksterne.

 • 1) Interne prøver bedømmes af eksaminator(erne) eller eksaminator(erne) og en eller flere censorer, der er beskikket af rektor, blandt lærerne ved institutionen.
 • 2) Eksterne prøver bedømmes af eksaminator(erne) og en eller flere censorer, der er beskikket af ministeriet.

Stk. 2. Mindst 1/3 af uddannelsen skal dokumenteres ved eksterne prøver.

§ 33. Prøveformerne skal sikre, at der sker en individuel bedømmelse af den studerende. Det kan dog bestemmes i studieordningen, at en prøve kan aflægges som gruppeprøve med fællesbedømmelse, hvis en gruppe studerende ønsker det.

Stk. 2. Ved bedømmelsen gives karakter efter 13-skalaen efter de fælles bestemmelser om karaktergivning ved de højere uddannelsesinstitutioner, eller gives bedømmelsen Bestået/Ikke bestået. Bedømmelsen Bestået/Ikke bestået kan højst anvendes ved prøver, der dækker 1/3 af uddannelsen.

Stk. 3. Hver prøve bestås for sig. En prøve, der er bestået, kan ikke tages om.

§ 34. For at bestå en prøve kræves, at eksamensresultatet er mindst 6,0, og at prøver, hvori der gives Bestået/Ikke bestået, er bestået.

§ 35. Institutionen udsteder bevis for denne del af uddannelsen. I beviset angives resultatet og bedømmelserne af de enkelte prøver og skriftlige arbejder og det samlede eksamensresultat.

Stk. 2. studerende, der forlader uddannelsen uden at have gennemført denne, har ret til at få attestation for beståede prøver.

§ 36. Institutionerne kan nedsætte et fællesudvalg, der er rådgivende om uddannelsen over for institutionerne og ministeriet.

Kapitel 4

Kvalifikationseksamen

§ 37. Kvalifikationseksamen har til formål at sikre, at den studerende kan anvende den teoretiske viden om lovpligtig revision i praksis og således er egnet til at foretage lovpligtig revision, jf. art. 5 og 8 i direktiv 84/253/EØF.

Stk. 2. Eksamen er skriftlig.

Stk. 3. Kvalifikationseksamen danner grundlag for optagelse i Revisorregistret, jf. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens bekendtgørelse om godkendelse af registrerede revisorers uddannelse.

§ 38. Enhver, der har gennemgået den i kapitel 2 eller 3 omhandlede uddannelse og bestået de hertil knyttede prøver samt fremlægger en erklæring fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om at have fuldført den fornødne praktiske uddannelse, kan indstille sig til kvalifikationseksamen.

Stk. 2. Undervisningsministeriet kan efter indstilling fra eksamenskommissionen, jf. § 39, godkende, at andre uddannelser end de i stk. 1 nævnte, giver adgang til at indstille sig til kvalifikationseksamen.

Stk. 3. Undervisningsministeriet kan efter indstilling fra eksamenskommissionen dispensere fra stk. 1 med hensyn til uddannelse og prøver.

§ 39. Institutionerne under styrelsesloven og Handelshøjskole Syd nedsætter en eksamenskommission, som er ansvarlig for kvalifikationseksamens faglige niveau, jf. § 37.

Stk. 2. Eksamenskommissionen består af 10 medlemmer. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udpeger 2 medlemmer og Foreningen af Registrerede Revisorer og Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, hver 1 medlem. De øvrige 6 medlemmer skal repræsentere de institutioner, der udbyder revisoruddannelsen, og udpeges efter indstilling fra institutionerne eller disses repræsentative organer. Institutioner under styrelsesloven og og Handelshøjskole Syd udpeger 4 medlemmer og handelsskolerne 2 medlemmer.

Stk. 3. Eksamenskommissionen vælger sin formand blandt medlemmerne. Beslutning træffes ved stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Kommissionen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 4. Eksamenskommissionens medlemmer beskikkes for 3 år. Genbeskikkelse kan ske. Ingen kan udpeges efter det fyldte 70. år.

§ 40. Eksamenskommissionen træffer beslutning om eksamens omfang, opgavernes antal og om tidspunktet for eksamens afholdelse. Eksamenskommissionen har ansvaret for opgavernes udarbejdelse.

Stk. 2. Eksamensopgaverne bedømmes af 2 eksterne censorer, der udpeges af eksamenskommissionen. Ved bedømmelsen anvendes karakteren Bestået/Ikke bestået.

Stk. 3. Kvalifikationseksamen afholdes på uddannelsesinstitutionerne. Flere uddannelsesinstitutioner kan aftale et fælles eksamenssted.

Stk. 4. Eksamenssteder og eksamensbesvarelser skal være anonymiseret.

§ 41. Når revisoruddannelsen er afsluttet med bestået kvalifikationseksamen, udsteder eksamenskommissionen bevis herfor til den studerende.

§ 42. Klage over kvalifikationseksamen kan indbringes for eksamenskommissionen inden 4 uger, efter at censorernes bedømmelse er meddelt den studerende. Eksamenskommissionens afgørelse af klagen kan ikke indbringes for Undervisningsministeriet.

Kapitel 5

Fælles bestemmelser om klageadgang, ikrafttræden m.v.

§ 43. Klager over institutionens afgørelse efter denne bekendtgørelse indgives til institutionen. Hvis en klage ikke tages til følge, og klageren fastholder klagen, videresender institutionen klagen vedlagt en udtalelse til Undervisningsministeriet.

Stk. 2. Fristen for klager er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren.

§ 44. Undervisningsministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsens bestemmelser, når det findes begrundet i usædvanlige forhold.

§ 45. Undervisningsministeriet kan i særlige tilfælde tillade fravigelse af bekendtgørelsen, hvis det sker som led i uddannelsesforsøg.

§ 46. Bekendtgørelsen træder i kraft dagen efter bekendtgørelse i lovtidende.

Undervisnings- og Forskningsministeriet, den 18. december 1991

Bertel Haarder

/ Anne Kamper

Officielle noter

(* 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 84/253, EF-Tidende 1984, L 126 s. 20.