Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om hverv som ledende lærer og hverv som uddannelses- og erhvervsvejleder ved erhvervsskolerne samt om skriftlige opgaver for elever og studerende på erhvervsskolerne


§ 1

I bekendtgørelse nr. 27 af 16. januar 1992 om hverv som ledende lærer og hverv som uddannelses- og erhvervsvejleder ved erhvervsskolerne samt om skriftlige opgaver for elever og studerende på erhvervsskolerne foretages følgende ændringer:

1. § 9, stk. 1, nr. 3, ophæves.

Nr. 4 bliver herefter nr. 3.

2. § 14, stk. 3, 1. pkt., affattes således:

»I erhvervsuddannelsen til laborant stilles i område- og specialefag opgaver, som anført nedenfor:».

3. § 14, stk. 3, nr. 1, ophæves.

Nr. 2-4 bliver herefter nr. 1-3.

4. § 17, stk. 1, nr. 3, affattes således:

 • »3) Fremmedsprog: engelsk, fransk, spansk og tysk
   
  
   a) Niveau C (320 lektioner)      21 
  
   b) Niveau C (160 lektioner)       9,5 
  
   c) Niveau B               9,5 
  
   d) Niveau A              10«. 
  
  

5. § 19 og overskriften hertil ophæves.

6. I § 20, nr. 19, udgår: »trin 1 28«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 19. december 1992 og har virkning fra den 1. august 1992.

Undervisnings- og Forskningsministeriet, den 10. december 1992

Bertel Haarder

/ Sonja Lundqvist

Officielle noter

Ingen