Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Ph.D.-graden


I henhold til § 2, stk. 3, nr. 2 og 3, i lov om styrelse af højere

uddannelsesinstitutioner, jf. lovbekendtgørelse nr. 358 af 26. maj

1989 (styrelsesloven) fastsættes:

§ 1. De højere uddannelsesinstitutioner, der er omfattet af styrelsesloven, kan tildele Ph.D.-graden (licentiatgraden) inden for fagområder, hvor den enkelte institution driver forskning.

Stk. 2. De enkelte institutioner fastsætter nærmere regler inden for bekendtgørelsens rammer og skal sørge for, at reglerne, herunder generelle studieprogrammer for de enkelte Ph.D.-studier, gøres tilgængelige for interesserede.

§ 2. Ph.D.-graden tildeles som anerkendelse af, at den, der får graden tildelt, tilfredsstillende har gennemført en forskeruddannelse og ved en afhandling, som forsvares ved en offentlig forsvarshandling, har dokumenteret at være i stand til at gennemføre et videnskabeligt projekt ved selvstændig anvendelse af fagets videnskabelige metoder og derved har ydet et bidrag til fremme af forskningen på et niveau, der svarer til international standard for Ph.D.-grader inden for fagområdet.

Stk. 2. En Ph.D.-afhandling kan ikke indleveres til bedømmelse af flere i fællesskab.

Stk. 3. Institutionen kan bestemme, at en afhandling, der bygger på allerede publicerede artikler, kan indleveres som Ph.D.-afhandling. Er en del af de publicerede artikler udarbejdet i samarbejde med andre, skal der følge erklæringer med fra hver af forfatterne om den Ph.D.-studerendes andel i arbejdet.

§ 3. Institutionen træffer selv afgørelse om, hvem der kan indskrives som Ph.D.-studerende.

Stk. 2. Institutionen skal sikre, at der er de nødvendige ressourcer til rådighed for, at den enkelte Ph.D.-studerende kan gennemføre forløbet, jf. § 4, på en kvalificeret måde.

Stk. 3. For hver Ph.D.-studerende skal der udpeges en vejleder fra institutionen, der har hovedansvaret for det samlede studieforløb, og der kan herudover udpeges en eller flere andre vejledere fra institutionen eller uden for denne. Vejledere skal være professorer eller heltidsansatte lektorer eller andre med tilsvarende kvalifikationer inden for vedkommende område.

§ 4. Ph.D.-studiet skal i omfang svare til en studietid på 3 år og skal niveaumæssigt baseres på et gennemført forudgående kandidatstudium.

Stk. 2. Den Ph.D.-studerende skal i løbet i af uddannelsesperioden gennemgå det studieprogram, der er fastsat for vedkommende. Den studerende skal med tilfredsstillende resultat gennemgå kurser i et omfang svarende til ca. 1/2 år. Det skal sikres, at den studerende indgår i aktive forskermiljøer ikke alene ved den institution, der har indskrevet den studerende, men også uden for denne enten ved ophold på andre, primært udenlandske, forskningsinstitutioner eller på anden måde. Endvidere skal den studerende opnå erfaring med undervisningsvirksomhed eller anden form for videnformidling, f.eks. formidling af forskningsresultater ved den institution eller virksomhed, hvor forskningsprojektet gennemføres. Inden for de 3 år skal der være afsat den nødvendige tid til gennemførelsen af den studerendes eget selvstændige forskningsarbejde og til udarbejdelse af afhandlingen. Afgørelsen af, om graden kan tildeles, skal træffes snarest muligt, efter at afhandlingen er indleveret til bedømmelse.

§ 5. Institutionen kan bestemme, at studerende, der ikke har afsluttet et kandidatstudium, kan indskrives som Ph.D.-studerende, men det skal sikres, at det samlede uddannelsesforløb er af samme omfang og på samme niveau som beskrevet i §§ 2 og 4, ligesom det er en forudsætning, at de studerende, der sideløbende er indskrevet som kandidatstuderende, har mulighed for at erhverve en kandidatgrad.

Stk. 2. Institutionen kan godkende, at en Ph.D.-afhandling tages under bedømmelse, selv om forfatteren ikke eller kun i kortere tid har været indskrevet som Ph.D.-studerende, hvis forfatteren på anden måde har erhvervet kvalifikationer, der kan sidestilles med det, der er forudsat i §§ 2 og 4.

§ 6. Hvert halve år skal det vurderes, om den Ph.D.-studerendes forskeruddannelse forløber tilfredsstillende. Er dette ikke tilfældet, skal der - men kun en gang - gives den studerende et tilbud om inden for 3 måneder at rette op på forholdet. Ønsker den studerende ikke at tage mod dette, skal indskrivningen bringes til ophør ved månedens udgang. Har den studerende taget imod tilbuddet, skal der ved udløbet af de 3 måneder foretages en bedømmelse inden for en måned. Er bedømmelsen negativ, bringes indskrivningen til ophør. Den Ph.D.-studerende kan dog forlange, at sagen forelægges det organ på institutionen, der træffer beslutning om tildeling af Ph.D.-graden, til endelig afgørelse. Ved vurderingen af, om forløbet er tilfredsstillende, skal der tages hensyn til dokumenteret sygdom og til barselsperioder.

Stk. 2. Overholder den studerende ikke bestemmelser, der er fastsat af institutionen eller aftalt af denne i forbindelse med gennemførelsen af studieophold, forskningsprojekter m.v., ved andre institutioner eller virksomheder, jf. § 7, kan indskrivningen bringes til ophør ved månedens udgang, hvis der er tale om en så grov forseelse, at en påtale eller advarsel ikke findes tilstrækkelig. Afgørelsen kan af den Ph.D.-studerende indbringes for Undervisnings- og Forskningsministeriet.

§ 7. Institutionen kan træffe aftale med Forskerakademiet eller med andre institutioner m.v. om etablering af forskeruddannelseskurser, som de studerende skal deltage i, og med andre institutioner, herunder sektorforskningsinstitutioner, eller private virksomheder om, at en studerendes forskningsprojekt gennemføres der. Endvidere kan der træffes aftale med Akademiet for de tekniske Videnskaber om et formaliseret samarbejde i forbindelse med erhvervsforskeruddannelsen.

§ 8. Når afhandlingen foreligger, og der tillige foreligger en udtalelse fra den vejleder, der har haft hovedansvaret for det samlede studieforløb, jf. § 3, stk. 3, om at forløbet har været tilfredsstillende, nedsætter institutionen et bedømmelsesudvalg på 3 medlemmer, der skal være professorer eller heltidsansatte lektorer eller have tilsvarende kvalifikationer. Mindst to af medlemmerne skal være udefrakommende. Den Ph.D.-studerendes vejleder(e) kan ikke være medlem af udvalget, men deltager i udvalgets arbejde uden stemmeret. Den Ph.D.-studerende skal underrettes om sammensætningen af udvalget og have lejlighed til at gøre indsigelse inden for en frist på mindst 8 hverdage.

Stk. 2. Bedømmelsesudvalget skal afgive indstilling om, hvorvidt den Ph.D.-studerende ved sin afhandling, som forsvaret ved den offentlige forsvarshandling, har dokumenteret at opfylde de krav, der er fastsat i § 2, stk. 1. Bedømmelsesudvalget kan tillade, at der foretages ændringer i eller suppleringer af afhandlingen forud for forsvaret.

§ 9. Institutionen fastsætter tidspunkt og sted for det offentlige forsvar og skal sørge for, at afhandlingen er tilgængelig for interesserede i rimelig tid før forsvaret.

Stk. 2. Den Ph.D.-studerende skal have lejlighed til at redegøre for sit arbejde og skal derefter lade sig eksaminere af bedømmelsesudvalgets medlemmer. Den, der leder forsvarshandlingen, kan give andre tilladelse til at komme med indlæg under forsvaret.

§ 10. Bedømmelsesudvalget skal umiddelbart efter forsvaret afgive indstilling om, hvorvidt Ph.D.-graden bør tildeles. Hvis udvalget ikke er enigt om at afgive en positiv indstilling, sendes udvalgets foreløbige indstilling til forfatteren, der skal have lejlighed til at kommentere indstillingen inden 2 uger. Herefter afgives den endelige indstilling.

Stk. 2. Ph.D.-graden skal tildeles, hvis der foreligger en positiv indstilling fra et enigt udvalg eller fra 2 af medlemmerne, eller hvis der foreligger en positiv indstilling fra et af medlemmerne, og et flertal på 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer af det besluttende kollegiale organ stemmer for at følge denne indstilling.

§ 11. Til den, der får tildelt Ph.D.-graden, udsteder institutionen et bevis på både dansk og engelsk. I beviset gives oplysninger om det emne, som afhandlingen specielt vedrører, og efter institutionens nærmere bestemmelse oplysninger om den gennemgåede uddannelse, herunder om kurser, ophold ved andre forskningsinstitutioner eller virksomheder m.v.

§ 12. Institutionens rektor kan, hvis der i enkelttilfælde foreligger ganske særlige forhold, godkende fravigelser fra bekendtgørelsen efter forslag fra det organ, der tildeler Ph.D.-graden.

§ 13. Klage over afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan, når klagen vedrører § 6, stk. 2, § 12 eller retlige spørgsmål, indbringes for Undervisnings- og Forskningsministeriet.

Stk. 2. Klagen indgives til institutionen senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Hvis en klage ikke tages til følge, og klageren fastholder klagen, videresender institutionen klagen til ministeriet.

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Lovtidende og har virkning fra den 1. januar 1993.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 627 af 17. oktober 1988 ophæves.

Stk. 3. Institutionerne fastsætter overgangsregler for Ph.D.-studerende m.v., der har begyndt på studierne efter hidtidige bestemmelser.

Stk. 4. Den, der i henhold til tidligere gældende bestemmelser har erhvervet en licentiatgrad, har ret til at betegne sig Ph.D.

Undervisnings- og Forskningsministeriet, den 11. december 1992

Bertel Haarder

/ Birgit Andersen

Officielle noter

Ingen