Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om specialpædagogisk støtte under erhvervsuddannelser m.v.


I medfør af § 29, stk. 2, § 33, stk. 2, og § 69 i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 789 af 28. september 1993, § 12, stk. 1, § 13, stk. 2, og § 23 i lov om de erhvervsgymnasiale uddannelser til højere handelseksamen og højere teknisk eksamen, jf. lovbekendtgørelse nr. 684 af 29. juli 1992, og § 2, § 13, stk. 2, og § 23, stk. 1, i lov nr. 371 af 6. juni 1991 om landbrugsuddannelser fastsættes:

Formål m.v.

§ 1. Elever under erhvervsuddannelser, erhvervsgymnasiale uddannelser og landbrugets grunduddannelse (uddannelsen til faglært landmand), der har behov for det, tilbydes specialpædagogisk støtte, som imødekommer deres særlige uddannelsesforudsætninger, hvis de har et handicap eller andre vanskeligheder, der kan sidestilles hermed.

Stk. 2. Eleverne optages efter de almindelige regler for optagelse til de enkelte uddannelser og kan ikke afvises med begrundelse i handicappet.

Stk. 3. Bekendtgørelsen finder tillige anvendelse, når de i stk. 1 nævnte uddannelser gennemføres efter lov om åben uddannelse.

§ 2. Specialpædagogisk støtte til uddannelsen skal sikre, at eleverne kan opfylde uddannelsens mål på grundlag af deres særlige uddannelsesforudsætninger.

Stk. 2. Undervisning efter erhvervsuddannelseslovens § 51, stk. 1, herunder sygeundervisning, er ikke omfattet af bekendtgørelsen.

Indhold, tilrettelæggelse og finansiering

§ 3. Specialpædagogisk støtte er et individuelt tilrettelagt tilskud til den almindelige undervisning på skole eller i praktik og ydes normalt under en eller flere af følgende former:

  • 1) Særligt tilrettelagte undervisningsforløb.
  • 2) Individuel instruktion.
  • 3) Udlevering af særligt udformede undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler til brug for uddannelsen.
  • 4) Personlig assistance.
  • 5) Særlige vilkår for og arbejdsformer under prøver og eksaminer.

Stk. 2. Specialpædagogisk støtte tilrettelægges af læreren i samarbejde med eleven på en sådan måde, at eleven kan deltage fuldt ud i den almindelige undervisning.

§ 4. Skolen afgør i samarbejde med eleven og den eventuelle praktikvirksomhed, om der skal ydes specialpædagogisk støtte og i bekræftende fald, hvordan dens art og omfang skal være.

Stk. 2. Afgørelse efter stk. 1, træffes i samråd med Undervisningsministeriet ud fra en samlet vurdering af elevens uddannelsesmæssige situation.

Stk. 3. Ministeriet kan pålægge skolen at udføre en bestemt foranstaltning.

§ 5. Skolen afholder udgifterne til specialpædagogisk støtte.

Stk. 2. Undervisningsministeriet kan efter skolens ansøgning yde særlige tilskud til hel eller delvis dækning af skolens udgifter efter stk. 1. Tilskud kan ydes i naturalier.

§ 6. Skolens ansøgning om tilskud i henhold til § 5, stk. 2, skal indeholde:

  • 1) En fælles erklæring fra eleven og læreren om støttebehovet forsynet med skolens påtegning.
  • 2) Skolens forslag til specialpædagogisk støtte med beskrivelse af, hvordan støtten til elevens uddannelse tænkes gennemført.

Stk. 2. Den del af skolens forslag, der vedrører eventuel praktikuddannelse i en virksomhed skal udarbejdes i samarbejde med praktikvirksomheden.

§ 7. Hjælpemidler anskaffes af skolen eller stilles til rådighed af Undervisningsministeriet for den enkelte elev, så længe eleven bruger hjælpemidlet til sin uddannelse på skolen eller i praktikvirksomheden. Ministeriet kan bestemme, at et hjælpemiddel, der er anskaffet med tilskud eller stillet til rådighed i henhold til § 5, stk. 2, overføres til en anden skole eller iøvrigt anvendes til et andet formål end det, hvortil det oprindelig blev anskaffet.

Prøver og eksaminer

§ 8. Elever, der har fået specialpædagogisk støtte er omfattet af de almindelige prøve- og eksamensregler, der gælder for den pågældende uddannelse, med de særlige vilkår m.v., der følger af § 9.

§ 9. Elever, der er omfattet af § 1, skal have tilbud i henhold til § 3, om særlige vilkår for og arbejdsformer under prøver og eksaminer, der modsvarer den enkeltes særlige uddannelsesforudsætninger.

Stk. 2. Skolen kan for den enkelte elev fastsætte et tillæg til den almindelige frist for afslutning af en prøve eller eksamen.

Stk. 3. De tekniske hjælpemidler til brug for uddannelsen og særligt tilpassede undervisningsmidler, som er stillet til rådighed for en elev i henhold til § 3, må anvendes af eleven ved prøver og eksaminer.

Stk. 4. Når en elev ved en prøve eller eksamen bruger omformede opgavetekster eller tekniske hjælpemidler, skal arbejdsforholdene være tilrettelagt under hensyntagen til alle elever ved den pågældende prøve.

Stk. 5. Elever, der bruger omformede opgavetekster, skal have udleveret både den omformede og den oprindelige opgavetekst til prøven eller eksamen.

§ 10. Elever, der er omfattet af § 1, kan ikke blive fritaget for prøver eller eksaminer på grundlag af den pågældendes handicap eller andre vanskeligheder, der sidestilles hermed.

Forskellige regler

§ 11. Efter gennemførelse af hvert enkelt uddannelsesforløb med specialpædagogisk støtte udarbejder eleven og læreren i fællesskab en rapport med evaluering af støttens effekt og med oplysning om de anvendte ressourcer. Rapporten afleveres til skolen, som sender kopi til Undervisningsministeriet, hvis rapporten angår en opgave, hvortil der er givet tilskud i henhold til § 5, stk. 2.

§ 12. Hvis elever i en erhvervsgymnasial uddannelse under eksamen har modtaget personlig assistance, har haft forlænget forberedelsestid eller forlænget eksaminationstid, skal eksamensbevis eller attestation for opnåede resultater forsynes med påtegning herom.

Stk. 2. Oplysninger om ydet specialpædagogisk støtte, herunder særlige prøve- eller eksamensordninger, må i øvrigt ikke anføres i elevens prøve- eller eksamensbevis og må kun anføres i anden form for dokumentation for elevens uddannelse, hvis det følger af § 13, stk. 1.

§ 13. Skolen kan kun afgive oplysninger om elevers rent private forhold, ydet specialpædagogisk støtte eller om den pågældendes vanskelighed eller handicap i de tilfælde, som er omhandlet i forvaltningslovens §§ 28 og 31.

Stk. 2. Skolen må kun indhente oplysninger om elevers rent private forhold, oplysninger om ydet specialpædagogisk støtte eller om den pågældendes vanskelighed eller handicap, fra andre skoler eller en forvaltningsmyndighed i de tilfælde, som er omhandlet i forvaltningslovens § 29, stk. 2.

§ 14. Klager over skolens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan indbringes for Undervisningsministeriet.

Stk. 2. Klagen indgives til skolen senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Hvis klagen ikke tages til følge af skolen, og klageren fastholder klagen, videresender skolen klagen til ministeriet ledsaget af skolens udtalelse.

Stk. 3. Skolen skal give ministeriet de nødvendige oplysninger til behandling af sagen.

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1994.

Stk. 2. Samtidig ophæves:

  • 1) Retningslinier af 22. juli 1987 om specialpædagogisk støtte til elever med særlige forudsætninger i erhvervsskolerne.
  • 2) Cirkulære I-440 af 7. marts 1989 vedrørende specialpædagogisk støtte til elever med særlige forudsætninger, der frekventerer erhvervsuddannelserne.

Undervisningsministeriet, den 15. december 1993

Ole Vig Jensen

/ Arne Andreasen

Officielle noter

Ingen