Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansuddannelsen


§ 1

I bekendtgørelse nr. 356 af 1. juni 1993 om finansuddannelsen foretages følgende ændringer:

1. § 3 affattes således:

» § 3. For uddannelsen gælder bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (hovedbekendtgørelsen), bekendtgørelse om eksamensordning for erhvervsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) og bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse (karakterskalabekendtgørelsen) samt de regler, som Undervisningsministeriet i øvrigt fastsætter i medfør af erhvervsuddannelseslovens § 4, stk. 1.«

2. I § 4, stk. 2, indsættes som nr. 4) :

 • »4) For elever, der er fyldt 25 år, varer uddannelsen 2 år.«.

3. I § 4, stk. 3, indsættes som nr. 3) :

 • »3) For elever, der er fyldt 25 år, varer uddannelsen 2 år.«.

4. I § 5, indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. For elever, der er fyldt 25 år, og som indleder uddannelsen efter bestemmelserne i stk. 2, tilrettelægger skolen i samråd med det faglige udvalg skoleundervisningen efter elevens forudsætninger og behov. Den samlede fastsatte undervisning, på i alt 31 uger i specialerne pengeinstitut og realkredit og på i alt 26 uger i specialet forsikring, kan afkortes.«.

5. I § 8 indsættes efter stk. 6 som nyt stykke:

»Stk. 7. Elever med beståede enkeltfag m.v. er fritaget for dele af uddannelsen, i det omfang det fremgår af bilag 2.«.

Stk. 7 bliver herefter stk. 8.

6. I § 9 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Uddannelsen tilrettelægges tillige sådan, at der gives indsigt i og forståelse af fagets miljømæssige forhold, herunder håndteringen af miljømæssige problemstillinger i forbindelse med fagets materialeanvendelse.«.

7. I § 13, stk. 1, ændres »bilaget« til »bilag 1«.

8. I § 23, stk. 1, indsættes efter sidste pkt.:

»For elever, der gennemfører uddannelsen efter § 5, stk. 3, udstedes ikke skolevejledning.«.

9. § 24, stk. 1, 3. pkt., affattes således:

»Endelig afholder skolen mundtlig prøve i projektet, jf. stk. 4.«.

10. § 24, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Projektet er af en uges varighed i slutningen af 2. skoleperiode. I forbindelse med projektet udarbejdes en rapport, film m.v., som danner grundlag for den mundtlige prøve. Skolen bestemmer omfanget af eventuel forberedelsestid og eventuelle hjælpemidler ved den mundtlige prøve. Hvis projektet er udarbejdet gruppevis, kan skolen afgøre, at eksaminationen foregår gruppevis. Den mundtlige prøve skal først og fremmest bedømme elevens færdigheder i at arbejde tværfagligt og helhedsorienteret.«.

11. § 29, stk. 2, affattes således:

» Stk. 2. Elever kan kun tage de prøver efter § 24 og § 25 om, der ikke er bestået, jf § 10, stk. 1, i karakterskalabekendtgørelsen.«.

12. § 30, stk. 1, affattes således:

»Ved bedømmelse anvendes 13-skalaen, jf. karakterskalabekendtgørelsen.«.

13. Efter § 32 indsættes i kapitel 4:

» § 32 a. Personer, der er fyldt 25 år, der ikke har gennemført uddannelsen i overensstemmelse med reglerne i § 5, kan få udstedt uddannelsesbevis, jf. § 32, stk. 1, 3 og 4, når vedkommende har

 • 1) beviser for gennemførelse af skoleundervisningen opnået efter reglerne om åben uddannelse, jf. tillige § 8 om fritagelse for dele af uddannelsen, samt i specialerne »pengeinstitut« og »realkredit« bestået eksamen i 4. skoleperiode og i specialet »forsikring« bestået eksamen i 9. og 10. skoleperiode og
 • 2) mindst 2 års dokumenteret fuldtidsbeskæftigelse eller deltidsbeskæftigelse svarende hertil i overensstemmelse med uddannelsesbekendtgørelsens regler for praktiktiden i det valgte speciale, eller tilsvarende dansk eller udenlandsk erhvervserfaring.

Stk. 2. Skolen udsteder efter anmodning et skolebevis, når betingelserne i stk. 1, nr. 1, er opfyldt. Skolebeviset for disse elever skal indeholde oplysning om:

 • 1) Betegnelse for uddannelsen og speciale.
 • 2) Angivelse af de fag, eleven har gennemført, herunder resultat af aflagte prøver.

Stk. 3. Det faglige udvalg træffer afgørelse om godkendelse af, at kravet i stk. 1, nr. 2, er opfyldt, herunder at svendeprøve er bestået, jf. § 27.

Stk. 4. Det faglige udvalg kan udstede uddannelsesbevis til en person under 25 år, der ikke har gennemført uddannelsen i overensstemmelse med reglerne i § 5, men som opfylder betingelserne i stk. 1, nr. 1, jf. stk. 2, bortset fra alderskravet, og som efter udvalgets skøn iøvrigt har de fornødne uddannelses- og beskæftigelsesmæssige forudsætninger.'.

14. Det i bekendtgørelsen indeholdte »bilag« ændres til: »bilag 1«.

15. I bekendtgørelsen indsættes et »bilag 2« som vist i bilag til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1996.

Stk. 2. Skolen fastsætter efter samråd med det lokale uddannelsesudvalg fornødne overgangsordninger for elever, der på ikrafttrædelsestidspunktet er i gang med uddannelsen.

Undervisningsministeriet, den 15. december 1995

Ole Vig Jensen

/ Marianne Vørts

Bilag 2

15. december 1995

Bekendtgørelse om finansuddannelsen

Merit for grundfag

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Grundfag    HE-kurser   FEU   Merkonom   HF 

        (note 1)    kurser  enkeltfag   enkeltfag 

                (note 2) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Dansk (B)                      Dansk 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Elektronisk  Etb 1          Informatik  Datalogi 1 

 informations- Etb 2 og               (tilvalg) 

 søgning og   Etb 3 

 behandling 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Engelsk    Engelsk til       Business    Engelsk 

        kontor 1        English 1 

                    og 2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Tysk                         Tysk 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fransk                        Fransk 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Spansk                        Spansk 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Regnskabslære Regnskab        Virksom-    Erhvervs- 

 og virk-    I, II og III      hedsøko-    økonomi 

 somhedsøkonomi             nomi og    (tilvalg) 

                    internt regn- 

                    skabsvæsen 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Salg og    Admini-         Markeds- 

 service    stration af       føring I 

        salg 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Samfund,                National- 

 handel og               økonomi 

 kultur 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Samfunds-               National- 

 økonomi                økonomi 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Grundfag     HHX/    Student  Informatik- Markeds  HA 

         HTX     enkeltfag assistent  økonom 

         enkeltfag       og kontor- 

                    assistent 

                    (note 3) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Dansk (B)    Dansk    Dansk          +    + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Elektronisk   Informa-   Datalogi 1        +    + 

 informa-     tionsbe-   (tilvalg) 

 tionssøgning   handling 

 og -behandling  med organi- 

         sation 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Engelsk     Engelsk   Engelsk        Engelsk   + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Tysk       Tysk     Tysk         note 4   + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fransk      Fransk    Fransk        note 4   + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Spansk      Spansk    Spansk        note 4   + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Regnskabslære  Regnskabs-  Erhvervs-        +    + 

 og virksomheds- lære og   økonomi 

 økonomi     virksomheds- (valgfag) 

         økonomi 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Salg og service Markedsføring             +    + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Samfund, handel Samfunds-               +    + 

 og kultur    økonomi 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Samfundsøkonomi Samfunds-               +    + 

         økonomi 

 --------------------------------------------------------------------- 

Noter:

+ Gennemført uddannelse giver merit.

1. HE betyder: Handels- og Kontorfagenes Efteruddannelsesudvalg. (Kurser gennemført i AMU-regi).

2. FEU betyder: Finanssektorens Efteruddannnelsesudvalg. (Kurser gennemført i AMU-regi).

3. Kontorassistent efter bekendtgørelse om kontoruddannelsen eller tidligere regler.

4. Merit gives, hvis faget findes tilsvarende i den meritgivende uddannelse.

Bekendtgørelse om finansuddannelsen

specialerne pengeinstitut og realkredit

Merit for specialefag

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Speciale-   HE-kurser   FEU   Merkonom   HF 

 fag      (note 1)    kurser  enkeltfag   enkeltfag 

                (note 2) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kundens            Pengein- 

 økonomi            stituttet 

                og virk- 

                somhedens 

                regnskabs- 

                mæssige 

                rappor- 

                tering 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Retsregler i         Grundlæg- Erhvervs- 

 kundeforhold         gende   jura I og 

                pengein- II 

                stitut- 

                jura 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Samfunds-                National-  Samfunds- 

 økonomien og              økonomi   fag 

 den finan- 

 sielle sektor 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Finansmate-          Finansiel- 

 matik             le bereg 

                ninger i 

                kundefor- 

                hold 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Finansielle 

 markeder 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Finansielle 

 kalkulationer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Speciale-    HHX/    Student  Informatik- Markeds  HA 

 fag       HTX     enkeltfag assistent  økonom 

         enkeltfag       og kontor- 

                    assistent 

                    (note 3) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kundens økonomi Regnskabs-        +      +    + 

         lære og 

         virksomheds- 

         økonomi 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Retsregler i  Dansk og         +      +    + 

 kundeforhold  internatio- 

         nal erhvervsret 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Samfunds-    Samfunds-  Samfunds-  +      +    + 

 økonomien og  økonomi   fag, højt 

 den finansielle       niveau 

 sektor 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Finansmate-                +      +    + 

 matik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Finansielle 

 markeder                        +    + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Finansielle 

 kalkulationer                          + 

 --------------------------------------------------------------------- 

Noter:

+ Gennemført uddannelse giver merit.

1. HE betyder: Handels- og Kontorfagenes Efteruddannelsesudvalg. (Kurser gennemført i AMU-regi).

2. FEU betyder: Finanssektorens Efteruddannnelsesudvalg. (Kurser gennemført i AMU-regi).

3. Kontorassistent efter bekendtgørelse om kontoruddannelsen eller tidligere regler.

Bekendtgørelse om finansuddannelsen

specialet forsikring

Merit for specialefag

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Specialefag       FEU kurser (note 2)   Åben uddannelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Personlige arbejds-   Kvalitet i kundebe-   Personlige arbejds- 

 metoder         tjeningen        metoder 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Alment forsikrings-   Alment forsikringskend- Alment forsikrings- 

 kendskab         skab           kendskab 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Personforsikrings-    Alment forsikringskend- Personforsikring, 

 produkter og -teknik   skab 2, person      principper og 

                          former 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Personforsikringspraksis Alment forsikrings-   Personforsikring, 

             kendskab 2, person    principper og 

                          former 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Privat skadeforsikring  Alment forsikrings-   Privat skadefor- 

             kendskab 2, privat skade sikring, princip- 

                          per og former 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Erhvervsskadeforsikring Alment forsikrings-   Erhvervsskadefor- 

             kendskab 2, erhverv   sikring, principper 

             skade          og former 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Det samlede forsikrings- Alment forsikrings-   Personforsikring, 

 behov og -dækning for  kendskab 2, person    principper og 

 privatpersoner      og Alment forsikrings-  former og Privat 

             kendskab 2, privat skade skadeforsikring, 

                          principper og 

                          former 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Det samlede forsikrings- Alment forsikrings-   Personforsikring, 

 behov og -dækning for  kendskab 2, person og  principper og 

 erhvervsvirksomheder   Alment forsikrings-   former og Erhvervs- 

             kendskab 2, erhverv   skadeforsikring, 

             skade          principper og 

                          former 

 --------------------------------------------------------------------- 

Noter:

2. FEU betyder: Finanssektorens Efteruddannnelsesudvalg. (Kurser gennemført i AMU-regi).

Officielle noter

Ingen