Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelsen til salgsassistent


I medfør af § 4, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf.

lovbekendtgørelse nr. 480 af 22. juni 1990, fastsættes:

Kapitel 1

Uddannelsen

§ 1. På erhvervsskoler og på andre skoler, institutioner og virksomheder, der er godkendt hertil, samt i godkendte praktikvirksomheder kan der gennemføres en uddannelse til salgsassistent.

Stk. 2. Specialefag, jf. § 13, vælges ved indgåelse af uddannelsesaftale med den godkendte praktikvirksomhed.

Stk. 3. Det faglige udvalg for uddannelsen, jf. § 37 i erhvervsuddannelsesloven, er Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser.

§ 2. For uddannelsen gælder bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (hovedbekendtgørelsen) og bekendtgørelse om eksamensordning for erhvervsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) samt de regler, som Undervisnings- og Forskningsministeriet i øvrigt fastsætter i medfør af erhvervsuddannelseslovens § 4, stk. 1.

Uddannelsens formål

§ 3. Uddannelsens formål er, at eleven gennem et sammenhængende forløb af praktisk oplæring og teoretisk undervisning opnår erhvervskompetence inden for detailhandel.

Kapitel 2

Uddannelsens varighed og struktur m.v.

§ 4. Uddannelsen varer i alt 3 år, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. For elever, der indleder uddannelsen i en praktikvirksomhed, varer uddannelsen 2 - 3 år efter elevens forudgående skolemæssige baggrund eller alder således:

 • 1) For elever, der har afsluttet folkeskolens 9. klasse uden statskontrolleret prøve, varer uddannelsen 3 år.
 • 2) For elever, der har afsluttet folkeskolens 9. klasse med statskontrolleret prøve eller har afsluttet folkeskolens 10. klasse med statskontrolleret prøve eller har bestået realeksamen, varer uddannelsen enten 2 1/2 år eller 3 år.
 • 3) For elever, der har bestået handelsmedhjælpereksamen, handelseksamen, højere handelseksamen, højere forberedelseseksamen, studentereksamen eller har gennemført efg-basisuddannelsen inden for handels- og kontorområdet, varer uddannelsen 2 år.
 • 4) For elever, der er fyldt 17 år ved uddannelsens begyndelse, varer uddannelsen enten 2 1/2 år eller 3 år.

Stk. 3. Uddannelsestidens længde efter stk. 2, nr. 2 og 4 fastsættes af praktikvirksomheden, inden uddannelsen indledes.

§ 5. Elever, der indleder uddannelsen på skole, begynder med en sammenlagt 1. og 2. skoleperiode på 40 uger.

Stk. 2. For elever, der indleder uddannelsen i en praktikvirksomhed, er skoleundervisningen i det 1. år på sammenlagt 18 uger, der gennemføres i skoleperioder på mindre end hele uger.

§ 6. Skoleundervisningen efter den sammenlagte 1. og 2. skoleperiode på 40 uger eller de 18 uger for elever, der indleder uddannelsen i en praktikvirksomhed, varer 6 uger, jf. dog stk. 2. Skoleundervisning veksler med praktikuddannelse som anført nedenfor:

 • 1) Sammenlagt 1. og 2. skoleperiode eller praktikuddannelse med 18 ugers skoleundervisning.
 • 2) Praktikuddannelse.
 • 3) 3. skoleperiode, specialefaget salg, 1 uge.
 • 4) 4. skoleperiode, 1 uge.
 • 5) Praktikuddannelse.
 • 6) 5. skoleperiode, 1 uge.
 • 7) 6. skoleperiode, 1 uge.
 • 8) Praktikuddannelse.
 • 9) 7. skoleperiode, 1 uge.
 • 10) 8. skoleperiode, 1 uge.
 • 11) Praktikuddannelse indtil udløbet af den fastsatte uddannelsestid.

Stk. 2. Elever, der i henhold til § 1, stk. 2, har valgt specialefaget varekundskab, drift og markedsforhold i forbindelse med el-artikler, jf. § 13, stk. 2, har udover de i stk. 1 angivne skoleperioder en 9. og 10. skoleperiode på hver en uge vekslende med praktikuddannelsen.

Fritagelse for dele af uddannelsen

§ 7. Gennemførelse af den sammenlagte 1. og 2. skoleperiode i følgende uddannelser:

 • 1) Kontoruddannelsen,
 • 2) engroshandelsuddannelsen,
 • 3) informatikassistentuddannelsen og
 • 4) dekoratøruddannelsen

giver fritagelse for den sammenlagte 1. og 2. skoleperiode i uddannelsen til salgsassistent.

Stk. 2. Gennemført efg-basisuddannelse inden for handels- og kontorområdet giver fritagelse for den sammenlagte 1. og 2. skoleperiode.

Stk. 3. Gennemført indlednings- og semesterkursus fra handelsmedhjælpereksamen giver fritagelse for skoleundervisningen i det 1. år for elever, der indleder uddannelsen i en praktikvirksomhed, jf. § 5, stk. 2.

Stk. 4. Fritagelse for dele af uddannelsen kan i øvrigt ske efter §§ 8 og 9 i hovedbekendtgørelsen.

Kapitel 3.

Uddannelsens mål og indhold

§ 8. Eleven skal opnå konkret faglig viden og færdighed samt personlig kompetence til selvstændigt at arbejde med en forretnings forskellige funktioner. Derudover skal eleven opnå erkendelse af behovet for fortsat at holde egne kvalifikationer ajour. Uddannelsen tilrettelægges således, at den i sit sigte orienterer sig mod fremtidig beskæftigelse inden for såvel almene som mere specialiserede funktioner på detailhandelsområdet.

Skoleundervisningen

§ 9. Skoleundervisningen skal under hele uddannelsesforløbet sikre, at eleven opnår en helhedsorienteret viden i såvel de enkelte fagområder som i samspillet fagene imellem, således at eleven oplever en undervisningsmæssig sammenhæng og kan opnå de fornødne teoretiske og praktiske færdigheder i forbindelse med uddannelsen inden for handels- og kontorområdet. Undervisningen skal sætte eleven i stand til selvstændigt at tilegne sig viden og fornødne færdigheder til fremtidig beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Eleven skal endvidere opnå grundig viden om og forståelse af samfundet og dets udvikling samt en dybtgående viden om virksomhedernes og de ansattes vilkår og opgaver i en erhvervs- og samfundsmæssig sammenhæng. Endelig skal undervisningen give eleven forudsætninger for personlig udvikling samt kvalifikationer til videregående uddannelse og efteruddannelse.

§ 10. Undervisningen omfatter følgende grundfag:

 • 1) Dansk (B).
 • 2) Fremmedsprog (C) - engelsk.
 • 3) Fremmedsprog (C) - valgfrit.
 • 4) Regnskabslære og virksomhedsøkonomi.
 • 5) Samfundsøkonomi.
 • 6) Samfund, handel og kultur.
 • 7) Salg og service (C).
 • 8) Informationssøgning og -behandling.

Stk. 2. Undervisningen i fremmedsprog efter stk. 1, nr. 3, vælges af eleven blandt de sprog, skolen kan tilbyde.

Stk. 3. Undervisningen for elever, der indleder uddannelsen i en praktikvirksomhed, jf. § 5, stk. 2, omfatter ikke grundfagene: Dansk (B), fremmedsprog (C) - valgfrit, samfundsøkonomi og samfund, handel og kultur.

Stk. 4. Mål, indhold og vejledende undervisningstid for de enkelte grundfag følger reglerne om disse fag.

§ 11. Undervisningen i den sammenlagte 1. og 2. skoleperiode og i skoleundervisningen i det 1. år for elever, der indleder uddannelsen i en praktikvirksomhed, jf. § 5, stk. 2, omfatter ikke områdefag. Grundfag erstatter områdefag, jf. erhvervsuddannelseslovens § 24, stk. 2.

§ 12. Undervisningen i obligatoriske specialefag har følgende formål, mål og vejledende undervisningstid:

 • 1) Salg.

Formål

Eleven supplerer og videreudvikler den viden, der bliver erhvervet i den praktiske uddannelse, om faktorer, der har betydning for forretningens salgsfunktioner, således at eleven selvstændigt kan varetage disse funktioner.

Mål

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • a) opnår viden om forbrugerudvikling, købsadfærd og afsætningsmuligheder i forhold til forskellige kundegrupper,
 • b) opnår viden om de konkurrenceformer og forhold, som er styrende for salgsarbejdet, herunder også om udenlandsk salgs- og markedspolitik,
 • c) opnår viden om samspillet mellem pris, kvalitet og serviceydelser som salgsfremmende parametre, samt om hvordan detailhandelen i sin kundepolitik vægter disse forskelligt under hensyntagen til den samlede omkostningspolitik,
 • d) opnår viden om, hvorledes strukturændringer kan have betydning for forretningens salgsarbejde, så eleven selvstændigt kan vurdere pris, kvalitet og aktualitet samt løbende tilpasning af disse,
 • e) opnår forståelse af salgs- og servicearbejdets betydning i forhold til forskellige kundegrupper og kundeadfærdsmønstre,
 • f) bliver i stand til at vurdere salgs- og servicearbejdets betydning i forhold til forretningens samlede omkostningsstyring,
 • g) gennem eksempler optrænes i personligt salgsarbejde, herunder salgsteknik og hensigtsmæssig kundebetjening og -psykologi,
 • h) opnår viden om de vigtigste principper og metoder for salgsplanlægning, herunder vareplacering, eksponering og markedsføring,
 • i) opnår viden om de sammenhænge, der er mellem betalingsformer og planlægning af salg og
 • j) opnår viden om de værktøjer og metoder, der anvendes til at opfylde forretningens økonomiske mål og målkontrol, herunder kendskab til forretningens overordnede økonomiske drift- og styringssystem.

Vejledende uddannelsestid

1 uge.

 • 2) Disponering.

Formål

Eleven supplerer og videreudvikler den viden, der erhverves i den praktiske uddannelse om indkøb og valg af leverandør og kundekreds, således at eleven er i stand til aktivt at indgå i arbejdet i denne funktion i forretningen.

Mål

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • a) opnår viden om disponeringsfunktionens kvalitative og økonomiske mål,
 • b) opnår viden om sortimentsdannelsens betydning i forhold til valg af leverandør ud fra forskellige forretningstyper,
 • c) opnår forståelse af betydningen af effektiv udnyttelse af de forskellige former for indkøbsmæssigt samarbejde, som en forretning kan indgå i,
 • d) kan vurdere de faktorer, der bestemmer leverandørtype,
 • e) opnår forståelse af sammenhængen mellem indkøb, lager og salg,
 • f) gennem eksempler får et sådant kendskab til praktisk tilrettelæggelse af indkøb, disponering og lagerstyring, at eleven aktivt kan indgå i arbejdet i disse arbejdsfunktioner,
 • g) får kendskab til at definere en kundekreds på basis af en behovsanalyse,
 • h) kan vurdere, hvilket indkøb og valg af leverandør der bedst opfylder en bestemt kundekreds behov,
 • i) kan opstille indkøbsbudgetter ved køb af forskellige varetyper og
 • j) opnår kendskab til de værktøjer og metoder, der anvendes til at opfylde forretningens disponeringsmål og indkøbskontrol.

Vejledende uddannelsestid

1 uge.

 • 3) Markedsføring.

Formål

Eleven supplerer og videreudvikler den viden om faktorer, som har indflydelse på forretningers interne og eksterne markedsføringspolitik, som bliver erhvervet i den praktiske uddannelse, således at eleven selvstændigt er i stand til at vurdere fordele og ulemper ved forskellige markedsføringsstrategier og kan udføre markedsføringsopgaver.

Mål

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • a) opnår viden om markedsforhold og -område, som har generel betydning for forretningers såvel interne som eksterne markedsføring og markedstilpasning,
 • b) kan definere og udvælge kunde- og sortimentsgrundlag på baggrund af en markedsanalyse,
 • c) opnår viden om struktur og fremtidige konkurrencevilkår inden for detailhandel, som grundlag for at foretage en helhedsvurdering af forretningskonceptets handlingsparametre og at kunne kommunikere disse ud til kunderne,
 • d) kan vurdere forretningskonceptets handlingsparametre, kunder, varesortiment og omkostningstyring som baggrund for en given markedsføring,
 • e) opnår forståelse af reklamens betydning og kan vurdere effekten ved valg af forskellige metoder,
 • f) opnår kendskab til de værktøjer, som forretninger anvender i konkrete markedsførings- og reklamefremstød og
 • g) gennem praktiske eksempler lærer at kunne planlægge og arbejde med forskellige varepræsentationer (eksponering).

Vejledende uddannelsestid

1 uge.

Stk. 2. Undervisningen i de i stk. 1 nævnte specialefag gennemføres i tilknytning til elevens praktikuddannelse i fødevare-, tekstil eller specialdetailhandel.

§ 13. Til undervisningen i valgfri specialefag vælger eleven ved praktikaftalens indgåelse indtil 3 specialefag (for elever i forretning med el-artikler indtil 5 specialefag) blandt følgende, der har nedenstående formål, mål og vejledende undervisningstid:

 • 1) Økonomistyring i forretningen.

Formål

Eleven skal opnå en dyberegående viden om de faktorer, som har indflydelse på en forretnings økonomiske styring.

Mål

Undervisningen skal sikre, at eleven opnår viden om en forretnings regnskabsmæssige opgaver, herunder salgsprissystemer, således at eleven kan arbejde med sådanne opgaver. Herudover skal eleven opnå en sådan viden om en forretnings økonomiske nøgletal, at det er muligt for eleven selvstændigt at medvirke ved forretningens økonomistyring for udvalgte områder. Endelig skal eleven opnå viden om økonomistyringens betydning som en del af forretningens totale koncept.

Vejledende uddannelsestid

1 uge.

 • 2) Indkøb.

Formål

Eleven skal opnå viden om indkøbsfunktionens strategiske betydning i en forretning.

Mål

Undervisningen skal sikre, at eleven opnår viden om de markedsforhold og mekanismer, der påvirker detailhandelen generelt, og opnår viden om principperne for indkøbsplanlægning og for indkøbsfunktionens betydning som en del af forretningens totale koncept.

Vejledende uddannelsestid

1 uge.

 • 3) Intern markedsføring.

Formål

Eleven skal opnå en dyberegående viden og forståelse af den interne markedsførings betydning for en forretnings totale koncept.

Mål

Undervisningen skal sikre, at eleven gennem praktiske øvelser opnår viden om og færdighed i at kunne præsentere et miljø i en forretning, således at varepræsentationen virker fremmende for enhver salgssituation. Eleven skal endvidere opnå forståelse af eksponeringsprincipper for forretningen.

Vejledende uddannelsestid

1 uge.

 • 4) Konceptforståelse.

Formål

Eleven skal opnå en helhedsforståelse af en forretnings forskellige mål og politikker.

Mål

Undervisningen skal sikre, at eleven opnår viden om et forretningskoncepts opbygning, herunder opnår viden om forskellige koncepttyper og baggrunden for valg af forretningskoncept med baggrund i markeds- og forbrugerhensyn. Herudover skal eleven opnå forståelse af sammenhængen mellem forretningens totale koncept og det daglige arbejde i forretningen.

Vejledende uddannelsestid

1 uge.

 • 5) Personligt salg.

Formål

Eleven skal opnå dyberegående viden om salgs- og servicearbejdets betydning i forhold til forskellige kundegrupper og kundeadfærdsmønstre.

Mål

Undervisningen skal sikre, at eleven opnår viden om de psykologiske forhold, der påvirker kundernes købsadfærd. Herudover skal eleven opnå viden om forbrugsudviklingsmønstre, købsadfærd og afsætningsmuligheder i forhold til forskellige kundegrupper. Endelig skal eleven opnå viden om sammenhængen mellem forretningens salgspolitik og det totale koncept.

Vejledende uddannelsestid

1 uge.

 • 6) Varekundskab, drift og markedsforhold.

Formål

Eleven supplerer og videreudvikler viden og færdigheder om varekundskab, drifts- og markedsforhold, som bliver erhvervet i den praktiske del af uddannelsen, således at eleven på sikker og selvstændig måde kan medvirke til løsning af forretningens opgaver inden for dette område. Herudover får eleven suppleret og udbygget sin viden om generelle og specielle forhold, der påvirker forretningens indkøb og afsætning og dermed virksomhedens resultat, således at eleven får forståelse af forretningens dispositioner. Endelig opnår eleven viden om væsentlige markedsforhold, som påvirker såvel detailhandelen som den enkelte forretnings vareafsætningsmuligheder.

Mål

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • a) kan indsamle oplysninger om varens oprindelse, egenskaber, kendetegn, kvalitet og anvendelsesmuligheder,
 • b) kan foretage korrekt varebehandling, håndtering og lagring,
 • c) opnår viden om lagerstyring som grundlag for at medvirke ved hensigtsmæssig drift af lager,
 • d) opnår viden om varedeklaration og lovgivning i relation hertil, således at kunden kan vejledes på kvalificeret måde,
 • e) kan vurdere sortimentssammensætning og derigennem medvirke til fastlæggelse af virksomhedens vareindkøb,
 • f) kan medvirke ved varekøb, herunder have kendskab til retsregler i forbindelse med indkøb,
 • g) kan foretage prisberegninger af varerne, herunder vurdere forholdet mellem pris og kvalitet,
 • h) kan analysere økonomiske data og foretage beregninger, herunder omsætningsberegninger,
 • i) opnår viden om generelle og specielle konkurrenceparametre inden for detailhandel af betydning for virksomhedens drift,
 • j) opnår viden om efterspørgselsforhold, markedsanalyser, rationel distribution og prispolitik af betydning for virksomhedens drift,
 • k) opnår en sammenhængende forståelse af varekundskab, drift og markedsforhold som en del af det samlede koncept og
 • l) supplerer sin viden og færdigheder i anvendelse af moderne teknologi inden for detailhandelsdrift.

Vejledende uddannelsestid

1, 2 eller 3 uger.

Stk. 2. Undervisningen i specialefaget varekundskab, drift og markedsforhold efter stk. 1 gennemføres i forretninger med bog og papir, papir- og kontorforsyning, radio og tv, foto, isenkram, glas og porcelæn, isenkram, værktøj og beslag, byggemarked, el-artikler, farve og tapet, sport og camping, hårde hvidevarer, kolonial, viktualie, vin og tobak, guld og sølv, legetøj og hobby, materialist, blomster, parfume, tekstil, møbler og boligudstyr eller sko og læder, således at målene nås under hensyntagen til den pågældende forretnings forhold og varesortiment.

§ 14. Undervisningen i valgfag følger reglerne i § 14 i hovedbekendtgørelsen.

Stk. 2. Den vejledende undervisningstid for valgfag i den sammenlagte 1. og 2. skoleperiode er 5,8 uger og i skoleperioden efter § 5, stk. 2, er den 1,9 uger.

Undervisningsplan

§ 15. Skolen fastsætter i overensstemmelse med § 15 i hovedbekendtgørelsen det nærmere indhold af undervisningen.

Praktikuddannelsen

§ 16. Virksomheden skal gennemføre praktikuddannelsen således, at eleven med gennemført skoleundervisning kan nå uddannelsens mål, jf. § 3.

§ 17. Formålet med den praktiske del af uddannelsen til salgsassistent er, at eleven opnår en bred viden om forretningens drift, salg, markedsføring, disponering og økonomi samt dertil varekundskab og markedskendskab.

§ 18. Praktikuddannelsen tilrettelægges i 4 perioder, således at skoleundervisning og praktikuddannelse understøtter og supplerer hinanden. Periodernes rækkefølge skal, så vidt muligt, tilpasses såvel forretningens arbejdsgang som skoleundervisningen. Virksomheden udarbejder en plan for elevens praktiske uddannelse, som sikrer en så fagligt forsvarlig uddannelse som mulig inden for de 4 beskrevne perioder.

Stk. 2. I 1. periode skal eleven introduceres til og afprøve forretningens forskellige arbejdsområder og deltage i lettere kundebetjening, således at eleven og praktikstedet får baggrund for at bedømme, om uddannelsesforholdet med udbytte kan fortsætte efter prøvetidens afslutning, jf. § 60 i erhvervsuddannelsesloven. Der gives introduktion i forretningens organisatoriske opbygning, ansættelsesforhold, herunder arbejdstid, fridage, pauser, gensidige rettigheder og pligter og det meddeles, hvem i forretningen der har ansvaret for praktikuddannelsen. Perioden omfatter forretningens målsætning og varesortiment, varemodtagelse, udpakning, kontrol, prismærkning og registrering, salgsfremmende vareplacering i vinduer, salgs og udstillingslokaler samt skiltning, indkøbs- og salgspolitik og lagerstyring.

Stk. 3. I 2. periode skal eleven opnå en sådan viden om de opgaver, der knytter sig til salg, kundebetjening, kasse- og kasseterminalarbejde og telefonekspedition, at eleven efter perioden, suppleret med skoleundervisningen, kan arbejde selvstændigt med disse funktioner i forretningen. Perioden omfatter vurdering af sortiment og sammensætning af varer, varens brugsegenskab og holdbarhed, salgs- og betalingsbetingelser, kasse- og kasseterminalbetjening, udfærdigelse af kvitteringer, fakturaer, debet- og kreditnotaer, samt gavekort. Endvidere omfatter perioden kundebetjening og salgsformer, telefonekspedition, service, normalgaranti og lovgivning i relation hertil, behandling af reklamationer, forholdsregler mod butikstyveri samt varedeklarationer og lovgivning i relation hertil.

Stk. 4. I 3. periode skal eleven opnå en sådan viden om indkøb, disponering, forretningens økonomi og markedsføring, at eleven efter perioden, suppleret med skoleundervisningen, kan indgå i arbejdet med disse funktioner i forretningen. Perioden omfatter indkøb og valg af leverandør, indkøbsplanlægning og ordreafgivelse, kalkulation, indkøbsforeninger, kæder og grossister, forretningens markedsføringsprofil og vurdering af forretningens varesortiment samt dens interne og eksterne reklameindsats, kasseopgørelse og afstemning. Dertil forretningens bogføringssystem, registrering af kunder samt inddrivelse af udestående fordringer, regnskabets nøgletal, omsætningshastighed m.v., status og svind og afregning med leverandører.

Stk. 5. I 4. periode arbejder eleven selvstændigt med alle relevante funktioner.

§ 19. Ved afslutningen af en praktikperiode, undtagen den sidste, meddeler virksomheden i en erklæring til skolen og eleven, om praktikvirksomheden skønner, at eleven har særligt behov med hensyn til skoleundervisning.

Stk. 2. Virksomheden udsteder en praktikerklæring i overensstemmelse med § 24 i hovedbekendtgørelsen, når praktiktiden i en virksomhed er afsluttet.

Stk. 3. Det faglige udvalg udfærdiger i overensstemmelse med § 18, stk. 4, i hovedbekendtgørelsen blanketter til brug for de erklæringer, som er nævnt i stk. 1, samt blanketter til brug for de erklæringer, som er nævnt i stk. 2, jf. § 24, stk. 4, i hovedbekendtgørelsen. Skolen udleverer blanketterne til praktikvirksomhederne.

Kapitel 4

Bedømmelse og uddannelsesbeviser m.v.

Uddannelsesbevis

§ 20. Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen med det valgte speciale, jf. § 1, stk. 2.

Stk. 2. Uddannelsesbeviset udstedes, når skolebevis er udstedt, jf. § 22, og afsluttende praktikerklæring er udstedt, jf. § 19, stk. 2.

Stk. 3. I uddannelsesbeviset, der affattes i overensstemmelse med § 29 i hovedbekendtgørelsen, skal angives uddannelsens betegnelse, jf. § 1, stk. 1, og speciale, jf. § 1, stk. 2.

Stk. 4. Uddannelsesbeviset udfyldes af skolen på en blanket, som er udfærdiget af Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser. Skolen udleverer beviset til eleven og opbevarer fortegnelse over udstedte uddannelsesbeviser i 20 år.

Skolebevis

§ 21. Ved bedømmelse anvendes 13-skalaen, jf. § 17 i eksamensbekendtgørelsen.

§ 22. Når samtlige skoleperioder i uddannelsen med det valgte speciale er gennemført, udsteder skolen et skolebevis til eleven. Skolen sender samtidig en kopi af skolebeviset til praktikvirksomheden og til det faglige udvalg.

Stk. 2. Skolebeviset skal indeholde:

 • 1) Betegnelse for uddannelse og speciale.
 • 2) Angivelse af de specialefag eleven har gennemført.
 • 3) Oplysning om de standpunktskarakterer, eleven har opnået i specialefagene, jf. § 25, stk. 2.
 • 4) Oplysning om de standpunktskarakterer, eleven har opnået i grundfag, jf. § 10, og valgfag, jf. § 14, ved afslutningen af 2. skoleperiode for elever efter § 5, stk. 1, eller efter skoleundervisningen i det 1. år for elever efter § 5, stk. 2.

Stk. 3. Hvis betingelserne for udstedelse af skolebevis ikke er opfyldt, jf. stk. 1, udsteder skolen en skolevejledning, jf. § 26.

Stk. 4. Hvis en elev ophører med skoleundervisningen, uden at skolebevis kan udstedes, udsteder skolen, hvis eleven anmoder om det, bevis for den gennemførte undervisning.

Stk. 5. Iøvrigt udsteder skolen ved en skoleperiodes afslutning, hvis eleven anmoder om det, bevis for den gennemførte undervisning.

Eksamensbevis m.v.

§ 23. Skolen udsteder eksamensbevis, jf. stk. 3, for de grundfag og valgfag, som er afsluttet med eksamen. For elever efter § 5, stk. 1, med eksamen efter 2. skoleperiode. For elever efter § 5, stk. 2, med eksamen efter skoleundervisningen i det 1. år.

Stk. 2. Eksamensbevis kan kun udstedes, hvis summen af de opnåede eksamenskarakterer, jf. stk. 4, er mindst 6 gange karakterernes antal.

Stk. 3. For elever, der indleder uddannelsen på skole, anføres på eksamensbeviset de opnåede prøvekarakterer i projektet, jf. § 27, stk. 4, og i de udtrukne grundfag og valgfag, jf § 27, stk. 1, og standpunktskarakterer i alle gennemførte fag efter 2. skoleperiode. For elever, der indleder uddannelsen i en praktikvirksomhed, anføres prøvekarakterer, jf. § 28, og standpunktskarakterer efter skoleundervisningen i det 1. år.

Stk. 4. Eksamensresultatet fremkommer på følgende måde: For fag, hvori der afholdes prøve, dannes en eksamenskarakter af gennemsnittet af prøvekarakter og standpunktskarakter. Svarer gennemsnittet ikke til et tal på karakterskalaen, afrundes til den nærmeste karakter. Ligger tallet midt mellem 2 karakterer, afrundes der opad, hvis prøven har givet den højeste karakter, og nedad, hvis prøven har givet den laveste karakter. For fag, hvori der ikke afholdes prøve, overføres standpunktskarakteren ved afslutningen af 2. skoleperiode eller efter skoleundervisningen i det 1. år som eksamenskarakter. For elever, der indleder uddannelsen på skole, udgør den mundtlige prøve i projektet en eksamenskarakter.

Skolens løbende bedømmelse

§ 24. I forbindelse med undervisningens gennemførelse foretager skolen en løbende bedømmelse af eleven i overensstemmelse med skolebedømmelsesplanen, jf. § 20 i hovedbekendtgørelsen.

Stk. 2. Formålet med den løbende bedømmelse er at hjælpe og vejlede eleven og at give grundlag for udstedelse af skolevejledning samt at evaluere undervisningens indhold og metode.

§ 25. Skolen giver iøvrigt karakterer i grundfagene efter reglerne om grundfag.

Stk. 2. I specialefag giver skolen standpunktskarakterer i forhold til målene for undervisningen, jf. § 12 og 13. Standpunktskarakteren skal udtrykke elevens færdigheder i forhold til fagets mål på det tidspunkt, hvor karakteren gives.

Stk. 3. Bedømmelsesformer og karaktergivning i valgfag følger reglerne for disse fag.

Skolevejledning

§ 26. Ved afslutningen af 2. skoleperiode for elever efter § 5, stk. 1, og efter skoleundervisningen i det 1. år for elever efter § 5, stk. 2, udsteder skolen en skolevejledning til eleven og til praktikvirksomheden.

Stk. 2. Ved afslutningen af hver af de følgende skoleperioder, jf. dog stk. 4, udstedes ligeledes en skolevejledning.

Stk. 3. Skolevejledningen, som udfærdiges i overensstemmelse med § 23, stk. 2, i hovedbekendtgørelsen, skal indeholde oplysning om:

 • 1) Standpunktskarakterer i forhold til slutmålene for undervisningen i grundfag, valgfag og specialefag.
 • 2) Skolens vurdering af elevens eventuelle behov for supplerende oplæring i praktikvirksomheden.
 • 3) Skolens vurdering af elevens eventuelle behov for supplerende skoleundervisning.

Stk. 4. Efter sidste skoleperiode i uddannelsen med det valgte speciale udsteder skolen kun en skolevejledning, hvis betingelsene for udstedelse af skolebevis, jf. § 22, ikke er opfyldt. Skolen kan dog udstede en skolevejledning efter sidste skoleperiode med angivelse af elevens eventuelle behov for supplerende oplæring i virksomheden.

Skolens afsluttende bedømmelse

§ 27. For elever, der indleder uddannelsen på skole, bestemmer ministeriet hver eksamenstermin ved lodtrækning for den enkelte skole, i hvilke 3 grundfag der skal aflægges prøve. Ministeriet bestemmer endvidere, på hvilke skoler der skal aflægges prøve i valgfag. Ministeriet bestemmer endelig, i hvilket af de resterende grundfag, der indgår i projektet, jf. stk. 3, der skal aflægges mundtlig prøve.

Stk. 2. Mindst 2 af prøverne i grundfagene skal være skriftlige.

Stk. 3. Projektet omfatter mindst 4 af grundfagene efter skolens nærmere bestemmelse. Målet med projektet er, at eleven skal kunne anvende viden og færdigheder fra forskellige grundfag på en helhedsorienteret måde.

Stk. 4. Projektet er af en uges varighed i slutningen af 2. skoleperiode. I forbindelse med projektet udarbejder hver af eleverne et skriftligt oplæg, som danner grundlag for den mundtlige prøve. Skolen bestemmer omfanget af eventuel forberedelsestid og eventuelle hjælpemidler ved den mundtlige prøve.

§ 28. Elever, der indleder uddannelsen i en praktikvirksomhed, aflægger prøve i de 4 grundfag. Ministeriet bestemmer efter lodtrækning, i hvilke fag der afholdes skriftlig prøve. Mindst 2 af prøverne i grundfagene skal være skriftlige.

Stk. 2. Ministeriet bestemmer endvidere, på hvilke skoler der skal afholdes prøve i valgfag.

§ 29. Elever kan kun deltage to gange i samme prøve.

Stk. 2. Elever, som ikke har bestået eksamen, jf. § 23, stk. 2, kan kun tage de prøver om, som ikke er bestået.

Kapitel 5

Ikrafttræden

§ 30. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1991.

Undervisnings- og Forskningsministeriet, den 11. december 1990

Bertel Haarder

/ Svend Poulsen-Hansen

Officielle noter

Ingen