Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om landbrugsuddannelsen


I medfør af § 4, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 480 af 22. juni 1990, fastsættes:

Kapitel 1

Uddannelsen

§ 1. På erhvervsskoler og andre skoler, institutioner og virksomheder, der er godkendt hertil, samt i godkendte praktikvirksomheder kan der gennemføres en landbrugsuddannelse.

Stk. 2. Uddannelsen afsluttes inden for et af følgende specialer:

 • 1) Jordbrugsassistent.
 • 2) Dyreassistent.
 • 3) Jordbrugsmaskinfører.
 • 4) Fiskeassistent.

Stk. 3. Speciale vælges ved indgåelse af uddannelsesaftale med en virksomhed, der er godkendt som praktikvirksomhed inden for det pågældende speciale.

 • a) Elever, som vælger specialet jordbrugsassistent, skal som minimum have 2 års praktik i en landbrugsvirksomhed med enten animalsk eller planteproduktion. Heraf kan højst 1 år lægges i en maskinstation.
 • b) Elever, som vælger specialet dyreassistent, skal som minimum have 1 års praktik i en zoologisk have, dyrepark, dyreforsøgsvirksomhed, et dyrehospital, laboratorium, hestestutteri eller lignende.
 • c) Elever, som vælger specialet jordbrugsmaskinfører, skal som minimum have 2 års praktik i en virksomhed med markbrug og alsidig maskinpark eller i en maskinstation.
 • d) Elever, som vælger specialet fiskeassistent, skal som minimum have 1 års praktik fordelt på mindst 2 forskellige virksomheder med akvakulturer.

Stk. 4. Det faglige udvalg for uddannelsen, jf. § 37 i erhvervsuddannelsesloven, er Det faglige Fællesudvalg for Landbrug.

§ 2. For uddannelsen gælder bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (hovedbekendtgørelsen), bekendtgørelse om 1. skoleperiode og bekendtgørelse om eksamensordning for erhvervsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) samt de regler, som Undervisnings- og Forskningsministeriet i øvrigt fastsætter i medfør af erhvervsuddannelseslovens § 4, stk. 1.

Uddannelsens formål

§ 3. Uddannelsens formål er, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår kompetence inden for det valgte speciale som jordbrugsassistent, dyreassistent, jordbrugsmaskinfører eller fiskeassistent.

Kapitel 2

Uddannelsens varighed og struktur m.v.

§ 4. Uddannelsen varer 3 år og 8 måneder.

Stk. 2. Elever, der indleder uddannelsen på skole, begynder med 1. skoleperiode på 20 uger, efterfulgt af 2. skoleperiode på ligeledes 20 uger. For elever, der er fyldt 18 år, kan praktikuddannelse træde i stedet for 1. skoleperiode, jf. erhvervsuddannelseslovens § 10, stk. 3.

Stk. 3. For elever, der indleder uddannelsen i praktikvirksomheden, træder praktikuddannelse i stedet for 1. skoleperiode.

§ 5. Skoleundervisningen inkl. 1. skoleperiode varer 70 uger. Skoleundervisning veksler med praktikuddannelse som vist i figuren og som anført nedenfor:

----------------------------------------------------

 

  20/p   20   P   10   P   20   P 

----------------------------------------------------

 • 1) 1. skoleperiode, 20 uger eller 1. praktikperiode.
 • 2) 2. skoleperiode, 20 uger.
 • 3) 2. praktikperiode, ca. 52 uger.
 • 4) 3. skoleperiode, 10 uger.
 • 5) 3. praktikperiode, ca. 52 uger.
 • 6) 4. skoleperiode, 20 uger.
 • 7) 4 praktikperiode indtil udløbet af den fastsatte uddannelsestid.

Fritagelse for dele af uddannelsen

§ 6. Gennemførelse af 2. skoleperiode i skovbrugsuddannelsen giver fritagelse for 2. skoleperiode i landbrugsuddannelsen.

Stk. 2. Elever, som kan dokumentere teoretisk eller praktisk erfaring inden for jordbrugsområdet, kan efter ansøgning fritages for dele af landbrugsuddannelsen i overensstemmelse med § 7 i hovedbekendtgørelsen.

Stk. 3. Fritagelse for dele af uddannelsen kan i øvrigt ske efter §§ 8 og 9 i hovedbekendtgørelsen.

Kapitel 3

Uddannelsens mål og indhold

§ 7. Den uddannede inden for landbrugsuddannelsen kan selvstændigt varetage et arbejdsområde inden for landbrugsområdet efter givne instruktioner og udføre alle de arbejdsprocesser, der normalt forekommer inden for den branche, som specialet retter sig imod. Uddannelsen bidrager endvidere til den uddannedes personlige udvikling og forståelse af samfundet og dets udvikling samt til at give den uddannede grundlag for efter- og videreuddannelse.

Stk. 2. Den uddannede i specialet jordbrugsassistent kan selvstændigt varetage pasning af en produktionsgren i en landbrugsvirksomhed med animalsk- eller planteproduktion, herunder styring af produktion i mark og stald i kortere perioder. Jordbrugsassistenten har kendskab til bygningers indretning og til landbrugsvirksomheders regnskab og økonomi.

Stk. 3. Den uddannede i specialet dyreassistent kan varetage pasning og pleje af dyr i virksomheder med forsøgs- og laboratoriedyr, i dyreparker, zoologiske haver eller hestestutterier efter valg af specialefag. Dyreassistenten har indsigt i og kendskab til dyrs reproduktion herunder fodring og udarbejdelse af foderplaner samt kendskab til de vigtigste krav til bygningers miljømæssige indretning herunder klimastyring, staldteknik og bygningsvedligeholdelse og til virksomheders regnskab.

Stk. 4. Den uddannede i specialet jordbrugsmaskinfører kan på forsvarlig vis betjene og vedligeholde maskiner og redskaber, som normalt forekommer i en større landbrugsvirksomhed eller på en maskinstation. Jordbrugsmaskinføreren har kendskab til planteproduktion, herunder jordbehandling, gødskning, plantebeskyttelse og høst, samt de miljømæssige påvirkninger af natur og dyr og kendskab til regnskab, økonomi og kundebetjening.

Stk. 5. Den uddannede i specialet fiskeassistent kan varetage daglig pasning af havbrug, dambrug eller recirkulerede produktionsanlæg. Fiskeassistenten har kendskab til fiskenes ernæringsbehov, krav til vandkvalitet og til brug og vedligeholdelse af tekniske installationer i forbindelse med fiskeproduktion, samt til regnskab og økonomi.

Skoleundervisningen

§ 8. Skoleundervisningen skal under hele uddannelsesforløbet på en helhedsorienteret måde omfatte både praktisk og teoretisk undervisning med henblik på at give eleverne fornødne generelle og specielle kvalifikationer, herunder at give eleverne forudsætninger for at varetage de funktioner uddannelsen tager sigte på. Undervisningen skal samtidig give forudsætninger for at den uddannede ved efter- og videreuddannelse kan udbygge sine kvalifikationer. Undervisningen skal endvidere bidrage til elevernes personlige udvikling og forståelse af samfundet og dets udvikling.

§ 9. Skoleundervisningen efter 1. skoleperiode varer 50 uger og omfatter grundfag, områdefag, specialefag og valgfag med følgende fordeling på skoleperioder og vejledende uddannelsestid i uger:

--------------------------------------------------------------------

 

 Skoleperiode                2.   3. og 4.   I alt 

                                 uger 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Fag: 

 Grundfag                 8,7    8,0    16,7 

 Branchekendskab og teknologiudvikling    x 

 Biologi                   x 

 Sundhed                   x 

 Kommunikationsteknologi           x 

 Førstehjælp                 x 

 Naturfag                  x 

 Økologi                        x 

 Arbejdsmarkedsforhold                 x 

 Virksomhedslære B                   x 

 Regnskab                       x 

 Erhverv og samfund                  x 

 Miljø B                        x 

 Områdefag                 8,8    7,9    16,7 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Traktorkørekort              1,5 

 Plantebeskyttelse (Sprøjtebevis)      0,6    1,2 

 Dyr                    1,9    1,8 

 Planter                  2,3    1,6 

 Teknik                   2,5    1,0 

 Økonomi                       2,3 

 Specialefag                     8,4     8,4 

 -------------------------------------------------------------------- 

 (Eleven vælger 2 af 

 nedennævnte fag, jf. § 11) 

 Akvakulturer                     4,2 

 Forsøgsdyr                      4,2 

 Heste                        4,2 

 Kvæg 1                        4,2 

 Kvæg 2                        4,2 

 Maskiner 1                      4,2 

 Maskiner 2                      4,2 

 Pelsdyr                       4,2 

 Planter                       4,2 

 Specialafgrøder                   4,2 

 Svin 1                        4,2 

 Svin 2                        4,2 

 Zoo-dyr                       4,2 

 Valgfag                  2,5    5,7     8,2 

 -------------------------------------------------------------------- 

 I alt                   20,0   30,0    50,0 

--------------------------------------------------------------------

Stk. 2. Mål og øvrige rammer for undervisningens indhold samt vejledende uddannelsestid for de enkelte grundfag og valgfag følger reglerne for disse fag.

Stk. 3. Skolen fastsætter inden for rammerne i §§ 10 og 11 i overensstemmelse med § 15 i hovedbekendtgørelsen det nærmere indhold af undervisningen.

§ 10. Undervisningen i områdefag har følgende mål og øvrige rammer for indhold:

 • 1) Traktorkørekort

Eleven skal kunne bestå den i henhold til færdselslovens § 62 krævede prøve for opnåelse af kørekort til traktor. Undervisningen omfatter følgende discipliner:

 • a) Færdselslære og teori.

b)Praktiske øvelser med traktor og vogn.

 • 2) Plantebeskyttelse (sprøjtebevis)
 • A) 2. skoleperiode: Eleven kan efter kyndig vejledning og instruktion udføre sprøjteopgaver.
 • B) 3. og 4. skoleperiode: Eleven kan selvstændigt indstille og klargøre sprøjter til sprøjteopgaver i henhold til en aktuel sprøjteplan samt opnår indsigt og rutine, så plantebeskyttelsesarbejdet udføres miljømæssigt og arbejdsmiljømæssigt forsvarligt og korrekt.

Undervisningen indeholder i alle skoleperioder både praktisk og teoretisk arbejde, som skal sikre, at eleven får en bred indsigt i plantebeskyttelse og omfatter følgende discipliner:

 • a) Alment kendskab til sprøjter: Sprøjtens opbygning og funktion herunder enkeltdele og disses indflydelse på sprøjtearbejdet.
 • b) Vedligeholdelse, fejlfinding og reparation: Vedligeholdelse af sprøjtens dele. Fejlfinding og udbedring af fejl på sprøjten.
 • c) Sprøjtemonitor: Sprøjtemonitors opbygning og funktion. Indkodning af data. Vurdering af monitorens udlæsning. Simpel fejlfinding og sprøjtning med defekt monitor.
 • d) Kalibrering og dysekontrol: Beregning af korrekt væskemængde ved hjælp af dysetabeller, monogrammer og kalibreringsudstyr. Kontrol af fremkørselshastighed og udsprøjtet væskemængde samt krav til omrøring og pumpekapacitet.
 • e) Kemikaliekendskab: Forskellige grupper af bekæmpelsesmidler og af faktorer som har betydning for valg af bekæmpelsesmidler. Skadevirkninger på kulturplanter, systemiske midler og kontaktmidler, fareklasser og symboler, behandlingsfrister, midlers anerkendelse og blandbarhed med andre midler, dosering m.m.
 • f) Dråbedannelse og dråbestørrelse: Sammenhæng mellem tryk, dyse og væskemængde. Dråbedannelse og -størrelse samt dråbernes afsætning på planterne.
 • g) Sikkerhed og arbejdsmiljø: Virksomheds- og arbejdspladsbrugsanvisninger for bekæmpelsesmidler. Korrekt brug af personlige værnemidler, forgiftningssymptomer, transport på offentlig vej. Betydningen af ADI, LD50 og 0 effektværdier.
 • h) Omgang med plantebeskyttelsesmidler: Korrekt afmåling, blanding og påfyldning af bekæmpelsesmidler. Rengøring af sprøjtemateriel og sikkerhedsforanstaltninger samt hensyn til det omgivende miljø.
 • i) Lovgivning: Gældende lovgivning for bekæmpelsesmidler.
 • 3) Dyr

Eleven skal opnå kendskab til dyr og grundlæggende kendskab til fodring, formering, pasning, håndtering og pleje, og grundlæggende kendskab til stalde og staldteknik. Undervisningen omfatter både praktisk og teoretisk arbejde inden for følgende discipliner:

 • a) Dyregrupper: Almindeligt forekommende dyregrupper og arts- og racebegrebet med tilhørende egenskaber.
 • b) Malkekursus: Gennemførelse af malkekursus.
 • c) Fodring: Kendskab til fodermidler og deres værdi. Aflæsning af fodertavler og fodring, opbevaring og behandling af fodermidler, foderomsætning, udarbejdelse af simple foderplaner og -analyser.
 • d) Arbejdssikkerhed: Arbejdsskader forårsaget af f.eks. gasarter og støv, omgang med medicin og desinfektionsmidler, personlige værnemidler og ergonomi.
 • e) Formering: Fødselsforløb hos almindelige dyregrupper. Brunst og reproduktionscyclus, brunsttegn og kønsbestemmelse.
 • f) Avl: Arvelighed, avlsværdital, avlssystemer og øremærkningssystemer.
 • g) Sundhed, sygdom, hygiejne: De almindeligste sygdomstegn, krav til smittebeskyttelse, forebyggelse af sygdomme, rengøring og desinfektion.
 • h) Staldteknik: Forskellige staldtyper, ventilations- og klimaanlæg, krav til klima og ventilation, betjening af tekniske installationer, formale- og blandeanlæg, fodrings- og transportanlæg, samt gødningsopbevaring og -anlæg.
 • 4) Planter

Eleven skal opnå grundlæggende kendskab til plantedyrkning, navngivning og identifikation af de mest almindelige kulturplanter, træer og buske, samt til kulturplanternes vækstforløb herunder planteernæring, kulturvedligeholdelse, jordbundslære, jordbehandling, sygdomme og skadedyr og til høst. Undervisningen indeholder både praktisk og teoretisk arbejde og omfatter følgende discipliner:

 • a) Plantekendskab: Kornarter, græsser og kløver. Bælgsæd og olieplanter, rodfrugter og majs, træer og buske samt karakterplanter.
 • b) Planteernæring: Planternes næringsstofbehov, næringsstoffernes kredsløb, gennemgang af forskellige gødningstyper og vurdering og udarbejdelse af enkle gødningsplaner.
 • c) Kulturteknik: Planternes krav til såbed, markplan og sædskifte samt udførelse af jordbehandling og såning.
 • d) Kulturvedligeholdelse: Vedligeholdelse af kulturer, håndværktøj og redskaber, mekanisk ukrudtsbekæmpelse, vedligeholdelse af værktøj og redskaber samt sikkerhed og ergonomi.
 • e) Skovning: Skovning med håndredskaber, skovningstidspunkt, mærkningsmetoder, vedligeholdelse af værktøj, demonstration af motorsav samt sikkerhed og sikkerhedsudstyr.
 • f) Jordbundslære: Jordbundens sammensætning, jordpartiklers lejring, jordens vandkapacitet, stofomsætning i jorden, jorderosion, jordprøver og jordbundsanalyser samt jordtemperaturforhold.
 • g) Høst: Høst af korn og frø, roehøst og ensilering samt bjergning og opbevaring af halm og hø.
 • h) Jordbehandling: Gennemgang af relevante jordbehandlingsredskaber og maskiner og indstilling, justering og vedligeholdelse af disse samt udførelse af jordbehandling.
 • i) Sygdomme og skadedyr: Gennemgang af skadevoldere, svampe- og virusangreb, identifikation af ukrudt samt forebyggelse mod sygdomme og skadedyr.
 • 5) Teknik

Eleven skal opnå kendskab til betjening og vedligeholdelse af traktorer og markredskaber i en alsidig landbrugs- og skovbrugsvirksomhed på en fagteknisk og sikkerhedsmæssigt korrekt måde, samt til almindeligt forekommende håndværktøj og håndtering heraf på forsvarlig vis. Undervisningen omfatter både praktisk og teoretisk arbejde inden for følgende discipliner:

 • a) Traktorlære: Traktorens opbygning og funktion herunder motorens opbygning samt eftersyn og vedligeholdelse.
 • b) Maskiner/redskaber: Gennemgang, indstilling og justering af mest almindelige maskiner og redskaber. Udførelse af relevante arbejdsopgaver med maskiner og redskaber i mark og skov.
 • c) Værkstedslære og materialer: Gennemgang af almindeligt håndværktøj. Vedligeholdelse af mest almindelige maskiner og redskaber. Gennemgang af diverse materialer. Udskiftning af simple reservedele.
 • d) Energiformer: Gennemgang af forskellige energiformer og økonomisk og miljømæssig vurdering heraf.
 • 6) Økonomi

Eleven skal opnå indsigt i, kendskab til og forståelse for virksomhedens regnskaber, herunder beregning af nøgletal og analyse af bedriftens stærke og svage sider. Eleven skal opnå kendskab til finansieringsmuligheder, budgetteringsprincipper og investeringsberegninger. Undervisningen omfatter følgende discipliner:

 • a) Bogføring: Øvelser i kontering og kassebogføring. Gennemgang af jordbrugets regnskabssystemer.
 • b) Regnskabsforståelse: Dækningsbidragskalkuler, konsekvensberegninger og beregning af nøgletal. Analyse af virksomhedens stærke og svage sider. Intern omsætning.
 • c) Investering: Grundlæggende investeringsteori på enkeltinvesteringer.
 • d) Budget: Budgetteringsprincipper for virksomheden. Finansieringsmuligheder i realkredit- og pengeinstitutter.
 • e) Personlig økonomi: Opsparingsformer, skatteforhold, forskellige forsikringsformer og personligt budget.

§ 11. Undervisningen i specialet jordbrugsassistent forudsætter, at

 • 1) eleven vælger første specialefag mellem følgende specialefag: Kvæg 1, maskiner 1, pelsdyr, planter, specialafgrøder og svin 1,
 • 2) eleven vælger andet specialefag mellem de i § 12 omhandlede specialefag. Dog forudsætter valg af kvæg 2, maskiner 2, og svin 2 gennemførelse af de tilsvarende specialefag 1.

Stk. 2. Undervisningen i specialet dyreassistent forudsætter, at

 • 1) eleven vælger første specialefag mellem følgende specialefag: Forsøgsdyr, heste og zoodyr,
 • 2) eleven vælger andet specialefag mellem de i § 12 omhandlede specialefag, dog kan eleven ikke vælge kvæg 2, maskiner 2 og svin 2.

Stk. 3. Undervisningen i specialet jordbrugsmaskinfører forudsætter, at eleven vælger specialefagene maskiner 1 og maskiner 2.

Stk. 4. Undervisningen i specialet fiskeassistent forudsætter, at

 • 1) eleven vælger akvakulturer som første specialefag,
 • 2) eleven vælger andet specialefag mellem de i § 12 omhandlede specialefag, dog kan eleven ikke vælge specialefagene kvæg 2, maskiner 2 og svin 2.

§ 12. Undervisningen i specialefag har følgende mål og øvrige rammer for indholdet:

 • 1) Akvakulturer

Eleven skal opnå indsigt i og kendskab til de forskellige akvakulturer og til dambrugs- og havbrugsdrift samt til drift af recirkulerede anlæg, således at eleven kan varetage daglig pasning af hav- og dambrug. Eleven skal opnå indsigt i fiskesygdomme, ernæringslære og vandkvalitet samt vedligeholdelse af marinemotorer og nødstrømsanlæg. Undervisningen omfatter praktisk og teoretisk arbejde inden for følgende discipliner:

 • a) Økologi, fersk- og saltvand: Økologiske systemer i fersk- og saltvandsområder. Betydningen af økologisk balance.
 • b) Dambrugsdrift: Dambrugsindretning og -drift. Reproduktion og fodring. Daglig pasning og vedligeholdelse samt praktiske færdigheder for at varetage denne.
 • c) Havbrugsdrift: Havbrugsindretning og -drift. Fodring. Daglig pasning og vedligeholdelse samt praktiske færdigheder for at varetage denne.
 • d) Recirkuleret fiskeopdræt: Recirkuleringsanlægs opbygning og virkemåde. Justering af og fejlfinding ved anlæg. Overvågningssystemer. Mekanisk og biologisk rensning. Pasning og vedligeholdelse.
 • e) Fiskesygdomme: Virussygdomme, bakteriesygdomme og parasitter. Diagnosticering af fiskesygdomme. Forebyggelse.
 • f) Ernæringslære: Fiskefysiologi og ernæringskrav. Gennemgang af foder og foderteknikker. Fodringens betydning for det omgivende miljø.
 • g) Vandkvalitet: Vands fysiske og kemiske tilstand og betydning for fisk. Gennemgang af simple vandkvalitetsanalyser. Måleudstyr og analysesæt samt vedligeholdelse heraf.
 • h) Reparation af net: Gennemgang af bødeteknikker. Vedligeholdelse af net.
 • i) Glasfiberarbejde: Gennemgang af glasfibres egenskaber og bestanddele. Sikkerhedskrav ved arbejde med glasfibre. Øvelser i simple glasfiberreparationer.
 • j) Drift og vedligeholdelse af marinemotorer og nødstrømsanlæg: Marinemotorers konstruktion og drift. Fejlfinding ved og vedligeholdelse af disse. Gennemgang af forskellige typer nødstrømsanlæg som dieselmotor- og traktordrevne anlæg. Start og vedligeholdelse af disse.
 • 2) Forsøgsdyr

Eleven skal opnå indsigt i den biologiske viden, der har betydning for forsøgsdyrs adfærd, fodring, sygdomme, reproduktion, pasning, håndtering, aflivning, anvendelse m.v. samt opnå indsigt i og færdigheder af praktisk og teknisk art i forhold, som har væsentlig betydning for forsøgsdyrs pasning og pleje. Eleven skal opnå kendskab til de sikkerhedsforhold, der vedrører såvel mennesker som dyr, og skal kunne anvende sin viden og sine færdigheder til pasning og styring af en besætning samt til deltagelse i fornyelsesprocesser. Undervisningen omfatter praktisk og teoretisk arbejde inden for følgende discipliner:

 • a) Avl og reproduktionsforhold: Avlssystemer hos forsøgsdyr. Forskellige kategorier af forsøgsdyr.
 • b) Sundhed, sygdom og hygiejne: Forsøgsdyrs almindelige sygdomme. Omgang med syge dyr.
 • c) Bygninger og tekniske installationer: Indretning af bygninger til forsøgsdyr. Barrieresystemer hos forsøgsdyr. Tekniske installationer.
 • d) Sikkerhed og arbejdsrutiner: Sikkerhedsforskrifter og foranstaltninger i forsøgsdyrlaboratorier. Produktionsstyring og -kontrol. Indsigt og færdigheder i almene laboratorieteknikker. Kendskab til grundlæggende operationsprincipper. Færdigheder i forsøgsdyrs daglige pasning.
 • e) Etik og adfærd: Forsøgsdyrs normale og unormale adfærd. Forsøgsdyrlovgivningen. Etikken ved anvendelse af forsøgsdyr.
 • 3) Heste

Eleven skal opnå indsigt i den biologisk viden, der har betydning for hestes adfærd, fodring, sygdomme, reproduktion, avl, pasning, håndtering, anvendelse m.v. og opnå indsigt i og færdigheder af praktisk og teknisk art vedrørende hestens pasning og pleje. Eleven skal opnå kendskab til de sikkerhedsforhold, der vedrører såvel mennesker som dyr, og skal kunne anvende sin viden og sine færdigheder til pasning og styring af en hestebesætning samt til deltagelse i fornyelsesprocesser. Undervisningen omfatter praktisk og teoretisk arbejde inden for følgende discipliner:

 • a) Avl og reproduktion: Hesteracer og -typer. Hestens anvendelse. Reproduktionsforhold.
 • b) Sundhed, sygdom og hygiejne: Kendskab til hestens almindelige sygdomme. Omgang med syge heste. Kendskab til sygdomsforebyggelse. Førstehjælp i nødsituationer.
 • c) Fodring: Hestens fodring. Fodringsøkonomi.
 • d) Bygninger og tekniske installationer: Indretning af hestestalde herunder tekniske installationer.
 • e) Sikkerhed og arbejdsrutiner: Sikkerhedsforanstaltninger ved omgang med heste. Produktionsstyring og -kontrol. Klargøring til dyrskuer og kåringer. Færdigheder i daglig pasning. Opdragelse af ungdyr.
 • f) Etik og dyreadfærd: Hestens normale og unormale adfærd. Dyreværnsloven.
 • 4) Kvæg 1

Eleven skal opnå indsigt i den biologiske viden, der har betydning for kvægs fodring, reproduktion, avl, sygdomme, adfærd, pasning, håndtering og anvendelse m.v., og opnå indsigt i og udbyggede færdigheder af praktisk og teknisk art i forhold, som har betydning for malkning, fodring, pasning og pleje af køer og kalve. Eleven skal opnå kendskab til sikkerhedsforhold, der vedrører såvel mennesker som dyr, og blive i stand til at anvende sin viden og sine færdigheder til pasning og styring af en besætning, samt til deltagelse i fornyelsesprocesser. Undervisningen omfatter praktisk og teoretisk arbejde inden for følgende discipliner:

 • a) Avl og reproduktion: Reproduktionsforhold og registrering i kvægbesætningen. Kvægavlens forskellige produktionsgrene.
 • b) Fodring og produktionsstyring: Foder, fodersammensætning og -blandinger. EDB-foderplanlægning og kontrol.
 • c) Sundhed, sygdom og hygiejne: Kendskab til almindeligt forekommende sygdomme, helbredelse og forebyggelse af disse. Omgang med syge dyr.
 • d) Bygninger og tekniske installationer: Indretning af kvægstalde herunder tekniske installationer.
 • e) Etik: Kvægs adfærd. Etikken ved hold af husdyr. Lovgivning på husdyrområdet.
 • f) Sikkerhed og arbejdsrutiner: Færdigheder i pasning af kalve og malkning. Kendskab og færdigheder i kvægs daglige pasning. Sikkerhed ved omgang med og pasning af kvæg.
 • 5) Kvæg 2

Eleven skal opnå indgående indsigt i den biologiske viden, der har betydning for kvægs adfærd, sygdomme, reproduktion, pasning, anvendelse m.v. og opnå indgående indsigt i og udbyggede færdigheder af praktisk og teoretisk art i forhold om kvægs pasning og pleje. Eleven skal opnå kendskab til de sikkerhedsforhold, der vedrører såvel mennesker som dyr, og blive i stand til at anvende sin viden og sine færdigheder til pasning og styring af en besætning, samt til deltagelse i udviklingsprocesser i kvægproduktionen.

Kvæg 2 indeholder de samme discipliner som kvæg 1, men indholdet af emnerne er en fortsættelse af indholdet fra kvæg 1.

 • 6) Maskiner 1

Eleven skal blive fortrolig med betjening og vedligeholdelse af almindeligt forekommende maskiner og værktøjer i en specialiceret landbrugsvirksomhed eller maskinstation på en fagteknisk og sikkerhedsmæssigt korrekt måde og opnå kendskab til maskiner og redskaber til brug for dyrkning og høst af almindeligt forekommende afgrøder og specialafgrøder samt opnå forståelse for korrekt kundebetjening. Undervisningen omfatter praktisk og teoretisk arbejde inden for følgende discipliner:

 • a) Værkstedslære: Gennemgang af mest almindelige materialer. Maskinelementer, værkstedsudstyr og vedligeholdelsesmidler. Vedligeholdelse og elementære reparationer på inventar, redskaber og maskiner.
 • b) Svejsning: Flammeskæring. Svejsning med lysbuesvejsere.
 • c) Traktor/vogne: Gennemgang og vedligeholdelse af traktor og vogne (registerede og godkendte).
 • d) Jordbehandling/jordbehandlingsredskaber: Jordbehandlingens betydning for ukrudtsbekæmpelse, jordstruktur og planternes spirings- og vækstbetingelser. Formål med sprøjtning, harvning, fræsning og tromling. Korrekt valg af redskab på baggrund af jordbunds- og plantetype. Udførelse af forskellige jordbehandlingsmetoder.
 • e) Kulturplanter: Almindelige landbrugsafgrøders dyrknings- og vækstbetingelser. Afgrødernes egnethed under forskellige vækstforhold.
 • f) Grundforberedningsmidler: Formålet med anvendelse af grundforberedningsmidler. Forskellige kalkningsmidler. Kalkspredere. Indstilling af kalkspredere. Rengøring og vedligeholdelse af kalkspredere. Udførelse af kalkspredning.
 • g) Specialafgrødemaskiner: Maskiner og redskaber til brug for såning, høst m.m. af specialafgrøder. Specialafgrøders etablering, gødning, vedligeholdelse samt dyrkningsforhold og forløb.
 • h) Gødningsspredere: Forskellige typer af gødningsspredere. Indstilling og kontrol samt rengøring og vedligeholdelse af disse. Udførelse af gødningsspredning.
 • i) Præcisionssåning: Gennemgang af typer og sorteringer af frø til udsædsmængder. Plantetal og spiringsmuligheder. Krav til frøplacering.
 • j) Radsåmaskiner: Gennemgang af forskellige typer af radsåmaskiner. Korrekt betjening og indstilling af radsåmaskiner. Gødnings-, granulat- og båndsprøjtningsudstyr.
 • k) Dræning: Formål med dræning og spuling. Lovgivning vedrørende dræning og spuling. Vedligeholdelse af dræn. Udførelse af dræningsarbejde.
 • l) Kundebetjening: Gennemgang af korrekt kundebetjening.
 • 7) Maskiner 2

Eleven skal være fortrolig med betjening og vedligeholdelse af værktøj og maskiner i en specialiceret landbrugsvirksomhed eller maskinstation samt almindeligt forekommende gravnings- og jordflytningsmaskiner, som findes i disse virksomheder. Eleven skal opnå kendskab til betjening af almindeligt kommunikationsanlæg. Undervisningen omfatter praktisk og teoretisk arbejde inden for følgende discipliner:

 • a) Svejsning: Beskyttelsesgassvejsning.

Gassvejsning. Simpel lodning.

 • b) Ammoniakanlæg: Gennemgang af flydende ammoniaks egenskaber. Virkemåde, udbringningstidspunkt og dybdeplacering. Opbevaring og håndtering af ammoniak. Betjening og vedligeholdelse af ammoniakudstyr. Sikkerhedsforanstaltninger ved omgang med dette.
 • c) Rendegravere: Betjening og vedligeholdelse af rendegravere. Udførelse af almindeligt læsse- og gravearbejde. Sikkerhedsforhold vedrørende rendegravere.
 • d) Læssemaskiner: Betjening og vedligeholdelse af læssemaskiner. Udførelse af læsse- og planeringsopgaver. Sikkerhedsforhold vedrørende læssemaskiner.
 • e) Radiobetjening: Gennemgang af almindeligt kommunikationsanlæg. Korrekt betjening af radiotelefonanlæg.
 • f) Kundebetjening: Gennemgang af korrekt kundebetjening og administrative opgaver i forbindelse hermed.
 • 8) Pelsdyr

Eleven skal opnå indsigt i den biologiske viden der har betydning for pelsdyrs fodring, pasning, håndtering, sundhed, adfærd, reproduktion, avl, opstaldning, skindbehandling m.v. og færdigheder af praktisk og teoretisk art, som har væsentlig betydning for pelsdyrs pasning og pleje samt skindbehandling. Eleven skal opnå kendskab til sikkerhedsforhold, der vedrører såvel mennesker som dyr, og blive i stand til at anvende sin viden og sine færdigheder til pasning og styring af en pelsdyrfarm samt til deltagelse i fornyelsesprocesser. Undervisningen omfatter praktisk og teoretisk arbejde inden for følgende discipliner:

 • a) Avl og reproduktionsforhold: Kendskab til avlsmetoder i pelsdyravlen. Reproduktionsforhold. Mål for pelsdyrproduktionen.
 • b) Sundhed, sygdom og hygiejne: Kendskab til sygdomme. Forebyggelse mod sygdomme. Behandling af sygdomme. Barrieresystemer.
 • c) Bygninger og tekniske installationer: Indretning af pelsdyrfarme. Tekniske installationer i pelsdyrfarme.
 • d) Sikkerhed og arbejdsrutiner: Sikkerhedsforanstaltninger i pelsdyrfarme. Lovgivning omkring pelsdyrhold. Produktionsstyring og -kontrol. Aflivning. Pelsning. Skindbehandling. Færdigheder i den daglige pasning af pelsdyr.
 • e) Etik og adfærd: Kendskab til pelsdyrs adfærd. Etikken ved pelsdyrhold.
 • 9) Planter

Eleven skal opnå kendskab til planteproduktion, således at eleven efter instruktion kan varetage pasning og planlægning af planteproduktionen i en specialiseret landbrugsvirksomhed på en fagteknisk og sikkerhedsmæssigt korrekt måde og opnå indsigt i efterbehandling og opbevaring af afgrøder. Undervisningen omfatter praktisk og teoretisk arbejde inden for følgende discipliner:

 • a) Plantekendskab: Kornarter. Græsser og kløver. Bælgsæd og olieplanter. Rodfrugter og majs.
 • b) Dyrkningsteknik: Dyrkning og plantepleje gennem vækstsæsonen. Dyrkningsplaner for udvalgte afgrøder. Anvendelse af produktionsstyringssystemer.
 • c) Meteorologi: Meteorologiske registreringer og vejrprognoser og dyrkningsmuligheder på denne baggrund. Temperatur og solstråling. Luftfugtighed.
 • d) Markstyring: Markstyringsprincipper. Diciplin for dataindsamling og registrering. Dataoptimeret gødningsplanlægning. Databehandling.
 • e) Planteernæring: Udarbejdelse og vurdering af gødningsplaner.
 • f) Efterbehandling og opbevaring: Portionstørringsanlæg. Lagertørringsanlæg. Gennemløbstørreri. Konservering af korn. Blæsere. Kvalitetskrav. Afregningsprincipper.
 • 10) Specialafgrøder

Eleven skal opnå indsigt i og kendskab til dyrkningsbetingelser for de mest almindelige specialafgrøder (grønsager) herunder krav til klima, jordbund, ernæring og lagringsforhold, således at eleven selvstændigt kan styre et kulturforløb. Eleven skal desuden opnå kendskab til sorteringsregler og afsætningsforhold og til de mest almindeligt brugte specialmaskiner, herunder maskiner til kulturetablering, pasning, høst og produktionsbehandling samt lagring. Undervisningen omfatter praktisk og teoretisk arbejde inden for følgende discipliner:

 • a) Kulturteknik: Planternes krav til såbedet. Markplan og sædskifte. Planteafstand, rækkeafstand, så- eller plantedybde. Pasning af kulturen.
 • b) Plantekendskab: Kendskab til de enkelte kulturer. Kulturens slægtsforhold. Kulturens krav til klima, jordbund, sædskifte og etableringstidspunkt.
 • c) Planteernæring: Planternes behov for næringsstoffer. Næringsstofbalancen. Betydning for planternes næringsstofoptagelse. Gennemgang af analysetyper samt udtagning af prøver til analyser. Gennemgang af almindeligt brugte natur og handelsgødninger. Gødningsberegning på baggrund af kulturens behov og analyseresultater.
 • d) Plantesundhed: Gennemgang af skadevoldere i specialafgrøder herunder svamp, bakterier, og virusangreb samt gennemgang og identifikation af ukrudt. Foranstaltninger til forebyggelse af sygdomme og skadedyr. Sprøjteteknik.
 • e) Specialmaskiner: Gennemgang af maskiner til brug for specialafgrøder. Indstilling, justering og vedligeholdelse af maskiner og redskaber.
 • f) Vanding: Gennemgang af faktorer, som påvirker planternes vandbehov og vandoptagelse. Gennemgang af vandindvindingsmuligheder. Opbygning, opstilling og vedligeholdelse af vandingsanlæg.
 • g) Høst: Specialafgrødernes høstkriterium. Gennemgang af høstteknikker.
 • h) Lagring: Afgrødernes krav til lageropbevaring. Lagerbygninger.
 • i) Afsætning: Gennemgang af lovgivnings- og afsætningsmæssige krav til salg af specialafgrøder. Afsætningsmuligheder fra producent til forbruger. Klargøring af specialafgrøder til salg.
 • 11) Svin 1

Eleven skal opnå indsigt i den biologiske viden, der har betydning for svins adfærd, fodring, sygdomme, reproduktion, avl, pasning, håndtering, anvendelse m.v. og indsigt i og færdigheder af praktisk og teoretisk art, samt i forhold, som har væsentlig betydning for svins pasning og pleje. Eleven skal opnå kendskab til de sikkerhedsforhold, der vedrører såvel mennesker som dyr, og kunne anvende sin viden og sine færdigheder til pasning af en besætning samt til deltagelse i udviklingsprocesser inden for svineproduktion. Faget omfatter praktisk og teoretisk arbejde inden for følgende discipliner:

 • a) Avl og reproduktion: Gennemgang af reproduktionsforhold. Avlsmetoder. Mål i svineproduktionen.
 • b) Fodring: Foder og fodersammensætning. Foderblandinger. Fodringssystemer.
 • c) Sundhed, sygdom og hygiejne: Kendskab til sygdomme hos svin. Erkendelse af almindeligt forekommende sygdomme. Helbredelse og forebyggelse. Omgang med syge dyr.
 • d) Bygninger og tekniske installationer: Indretning af bygninger til svineproduktion herunder tekniske installationer.
 • e) Etik: Svins adfærd. Etikken ved hold af husdyr. Lovgivning på husdyrområdet.
 • f) Sikkerhed og arbejdsrutiner: Sikkerhedsforanstaltninger i svineproduktion. Færdigheder i daglig pasning af svin. Rationel arbejdsmetodik.
 • g) Produktionsstyring: Produktionskontrolsystemer. Produktionsstyringssystemer.
 • 12) Svin 2

Eleven skal opnå indgående indsigt i den biologiske viden, der har betydning for svins adfærd, sygdomme, reproduktion, pasning, anvendelse m.v. og opnå indgående indsigt i og udbygge færdigheder af praktisk og teknisk art i forhold, som har væsentlig betydning for svins pasning og pleje. Eleven skal opnå kendskab til de sikkerhedsforhold, der vedrører såvel mennesker som dyr, og blive i stand til at anvende sin viden og sine færdigheder til pasning og styring af en besætning samt til deltagelse i udviklingsprocesser i svineproduktionen. Undervisningen indeholder de samme discipliner som Svin 1, men det faglige indhold af emnerne er en fortsættelse af indholdet fra Svin 1.

 • 13) Zoo-dyr

Eleven skal opnå indsigt i den biologiske viden, der har betydning for repræsentative zoodyrs adfærd, fysiologi, anatomi, reproduktion, avl, sygdomme, pasning, håndtering, fodring m.v. og tilegne sig færdigheder af praktisk og teknisk art vedrørende hold af zoodyr. Eleven skal opnå forståelse for de zoologiske havers formål og opgave og kunne anvende sin viden og sine færdigheder til pasning og styring af dyreholdet samt til deltagelse i fornyelsesprocesser. Undervisningen omfatter praktisk og teoretisk arbejde inden for følgende discipliner:

 • a) Avl og reproduktion: Reproduktion og avlsmetoder hos repræsentative zoodyr.
 • b) Sundhed, sygdom, hygiejne: Kendskab til zoodyrs almindelige sygdomme. Omgang med syge dyr. Kendskab til sygdomsforebyggelse.
 • c) Fodring: Foderets ernæringsmæssige værdi. Dyrenes foderbehov.
 • d) Bygninger og tekniske installationer: Indretning af dyrehuse og adfærd. Tekniske installationer.
 • e) Sikkerhed og arbejdsrutiner: Sikkerhedsforhold for mennesker og dyr. Lovgivning i relation til zoologiske haver m.m. Identifikation, observation og registrering. Færdigheder i zoodyrs daglige pasning.
 • f) Adfærd og etik: Zoodyrs normale og unormale adfærd. Etiske forhold vedrørende hold af zoodyr.

Praktikuddannelsen

§ 13. Virksomheden skal gennemføre praktikuddannelsen således, at den sammen med skoleundervisningen fører til, at eleven kan nå uddannelsens mål, jf. § 7.

§ 14. Målet med praktikuddannelsen er at sætte eleven i stand til at udføre de praktiske arbejdsfunktioner, som er en forudsætning for opfyldelsen af den samlede målbeskrivelse.

§ 15. Eleven skal i praktikuddannelsen udføre normalt forekommende arbejdsopgaver inden for landbrugsområdet.

Stk. 2. Praktiktiden afvikles i virksomheder godkendt af Det faglige Fællesudvalg for Landbrug.

Stk. 3. Praktikuddannelsen og skoleundervisningen skal tilrettelægges således, at eleven sikres beskæftigelse med henblik på opnåelse af færdigheder i de arbejdsfunktioner m.v., der har været omfattet af det eller de forudgående og følgende skoleophold i overensstemmelse med skolens undervisningsplan på en sådan måde, at skoleundervisning og praktikuddannelse understøtter og supplerer hinanden på en hensigtsmæssig måde og udgør et sammenhængende forløb.

Lokale retningslinjer vedrørende praktikuddannelsen

§ 16. Efter Det faglige Fællesudvalg for Landbrugs bestemmelse kan det lokale uddannelsesudvalg fastsætte nærmere vejledende retningslinjer om praktikuddannelsens gennemførelse for skolens elever, jf. § 17, stk. 3, i hovedbekendtgørelsen.

Praktikuddannelsens afslutning

§ 17. Når praktiktiden i en virksomhed er afsluttet eller afbrydes af et skoleophold, udsteder praktikvirksomheden en praktikerklæring i overensstemmelse med § 24 i hovedbekendtgørelsen. I erklæringen anføres, om eleven har gennemført praktiktiden i overensstemmelse med praktikreglerne, samt om eleven har særligt behov med hensyn til skoleundervisning.

Stk. 2. Det faglige Fællesudvalg for Landbrug udfærdiger i overensstemmelse med § 24, stk. 4, i hovedbekendtgørelsen blanketter til brug for udarbejdelse af praktikerklæringer, jf. stk. 1. Skolen udleverer blanketterne til praktikvirksomhederne.

Kapitel 4

Bedømmelse og uddannelsesbeviser m.v.

Uddannelsesbevis

§ 18. Ved uddannelsens afslutning udsteder Det faglige Fællesudvalg for Landbrug et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for det valgte speciale som jordbrugsassistent, dyreassistent, jordbrugsmaskinfører eller fiskeassistent, jf. § 3.

Stk. 2. Uddannelsesbeviset udstedes, når skolebevis er udstedt, jf. § 19, og afsluttende praktikerklæring er udstedt, jf. § 17.

Stk. 3. I uddannelsesbeviset, der affattes i overensstemmelse med § 29 i hovedbekendtgørelsen, skal angives uddannelsens betegnelse, jf. § 1, stk. 1.

Stk. 4. Det faglige Fællesudvalg for Landbrug opbevarer fortegnelse over udstedte uddannelsesbeviser i 20 år.

Skolebevis

§ 19. Når alle skoleperioder er gennemført, udsteder skolen et skolebevis, hvis

 • 1) eleven mindst har opnået resultatet »mindre tilfredsstillende« ved skolens samlede bedømmelse af alle skoleperioder, og
 • 2) eleven mindst har opnået resultatet »mindre tilfredsstillende« ved skolens bedømmelse af sidste skoleperiode, samt
 • 3) eleven mindst har opnået resultatet »mindre tilfredsstillende« ved skolens bedømmelse i hvert af de to valgte specialefag.

Stk. 2. Skolebeviset skal indeholde oplysning om resultatet af skolens samlede bedømmelse. Skolens samlede bedømmelse er et gennemsnit af samtlige karakterer fra alle skoleperioder omsat til 5-trins skalaen, jf. § 23.

Stk. 3. Hvis betingelsen i stk. 1, nr. 1-3, ikke er opfyldt, udstedes skolebevis først, når skolen ud fra en samlet bedømmelse vurderer, at eleven, eventuelt efter supplerende undervisning, opfylder målene for skoleundervisningen.

Stk. 4. Hvis betingelserne for udstedelse af skolebevis ikke er opfyldt, jf. stk. 1, udsteder skolen en skolevejledning, jf. § 22, stk. 3.

Stk. 5. Hvis en elev ophører med skoleundervisningen, uden at skolebevis kan udstedes, udsteder skolen, hvis eleven anmoder om det, bevis for den gennemgåede undervisning.

Eksamensbeviser m.v.

§ 20. Senest ved afslutningen af sidste skoleperiode udsteder skolen eksamensbevis for de grundfag eller valgfag, som er afsluttet med eksamen. Hvis et fag ikke er afsluttet med eksamen, giver skolen ved uddannelsens afslutning eleven bevis for den gennemførte undervisning med angivelse af en karakter, som er udtryk for elevens standpunkt.

Stk. 2. Ved en skoleperiodes afslutning udsteder skolen, hvis eleven anmoder om det, eksamensbevis for grundfag og valgfag, som er afsluttet med eksamen i den pågældende skoleperiode, når eleven har gennemført eksamen. I øvrigt udsteder skolen ved en skoleperiodes afslutning, hvis eleven anmoder om det, bevis for den gennemgåede undervisning.

Skolens bedømmelse

§ 21. I forbindelse med undervisningens gennemførelse foretager skolen en løbende bedømmelse af eleven i overensstemmelse med skolebedømmelsesplanen, jf. § 20 i hovedbekendtgørelsen.

Stk. 2. Formålet med den løbende bedømmelse er at konstatere elevens standpunkt samt at vejlede ved konstateret manglende viden og færdighed. Bedømmelsen skal give udtryk for, om elevens standpunkt er i overensstemmelse med målene for de enkelte fag. Bedømmelsen baseres på teoretiske opgaveløsninger, på elevens medvirken i og udbytte af forskellige praktiske opgaver og foretages løbende i alle de fag, der er indeholdt i uddannelsen, for derved at give udtryk for en samlet vurdering af eleven.

Stk. 3. Formålet med skolens bedømmelse i sidste skoleperiode i uddannelsen er endvidere at bidrage til grundlaget for udstedelse af skolebevis, jf. § 19, stk. 1.

Skolevejledning

§ 22. Ved en skoleperiodes afslutning, jf. dog stk. 3, udsteder skolen en skolevejledning til eleven og til praktikvirksomheden, jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Skolevejledningen, der udfærdiges i overensstemmelse med § 23, stk. 2, i hovedbekendtgørelsen, skal indeholde oplysning om elevens standpunkt ved skoleperiodens afslutning.

Stk. 3. Efter sidste skoleperiode udsteder skolen kun en skolevejledning, hvis betingelserne for udstedelse af skolebevis, jf. § 19, stk. 1 eller 4, ikke er opfyldt. Skolen kan dog udstede en skolevejledning efter sidste skoleperiode med angivelse af elevens eventuelle behov for supplerende oplæring i praktikvirksomheden.

Stk. 4. Hvis eleven har gennemgået 2. skoleperiode uden forudgående praktikuddannelse, udstedes skolevejledning kun til eleven.

Karakterskala

§ 23. Ved karaktergivning i grundfag anvendes 13-skalaen, jf. beskrivelsen i eksamensbekendtgørelsen.

Stk. 2. Ved karaktergivning i områdefag og specialefag samt til angivelse af elevens udbytte af den samlede undervisning anvendes følgende karakterskala, idet alene en af de anførte betegnelser uden tal anføres:

Særdeles tilfredsstillende svarende til: 11 og 13 i 13-skalaen

Meget tilfredsstillende svarende til: 9 og 10 i 13-skalaen

Tilfredsstillende svarende til: 7 og 8 i 13-skalaen

Mindre tilfredsstillende svarende til: 6 i 13-skalaen

Ikke tilfredsstillende svarende til: 00 - 5 i 13-skalaen.

Stk. 3. Med hensyn til valgfag, henvises vedrørende bedømmelsesformer og karaktergivning til reglerne for disse fag.

Afsluttende bedømmelse

§ 24. Skolen afholder eksamen i følgende grundfag:

 • 1) Biologi
 • 2) Naturfag
 • 3) Regnskab

Stk. 2. Skolen giver i øvrigt standpunktskarakterer i de grundfag, som ikke afsluttes med eksamen.

Stk. 3. I områdefag og specialefag giver skolen ved afslutningen af den sidste skoleperiode en standpunktskarakter i forhold til slutmålene for undervisningen i disse fag på grundlag af en helhedsvurdering.

Stk. 4. For valgfag foretages bedømmelse efter reglerne om disse fag.

Kapitel 5

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 25. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1991.

Stk. 2. Elever, der har gennemført efg-basisuddannelsen på jordbrugsområdet efter den 1. januar 1988, er fritaget for 2. skoleperiode.

Undervisnings- og Forskningsministeriet den 11. december 1990

Bertel Haarder

/ Jette Petersen

Officielle noter

Ingen