Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bestemmelser om hjælpemidler m.v. i forbindelse med prøverne inden for International marketing ved merkonomkursus


Omstående bestemmelser er gældende indtil videre.

P.d.v.

e.b.

Hans Metzon

underv.insp.

Eksamensbestemmelser for faget EKSPORTENGELSK I på merkonomkursus i International Marketing

-------------------------------------------------------------------

Skriftlig prøve:

1. På grundlag af en autentisk erhvervsrelateret tekst på ca. 1000 ord besvares og kommenteres 3 - 5 spørgsmål til teksten på engelsk.

2. På grundlag af en række på dansk givne oplysninger (ca. 150 ord) udfærdiges en rapport, et memorandum eller lignende.

Opgaverne har temamæssig sammenhæng.

Prøvens varighed: 4 timer

Hjælpemidler: Alle skriftlige hjælpemidler

Eksamensbestemmelser for faget OMRÅDESTUDIER på merkonomkursus i International Marketing.

---------------------------------------------------------------------

Skriftlig prøve:

Til opgavens besvarelse udleveres kildemateriale (ca. 5000 ord + bilag) vedrørende et eller flere geografiske områder, hvor engelsk benyttes som forretningssprog.

1. 8 - 10 spørgsmål vedrørende centrale begreber inden for fagets hovedelementer besvares kort.

2. Et bredt, centralt kommenteringsspørgsmål besvares på basis af kildematerialet.

3. Et afgrænset spørgsmål vedrørende et eller flere af områdestudiets hovedelementer besvares. Besvarelsen kan tage udgangspunkt i eller inddrage eksempler fra kildematerialet.

Opgaverne besvares på engelsk.

Prøvens varighed: 4 timer

Hjælpemidler: Alle skriftlige hjælpemidler

Eksamensbestemmelser for faget EKSPORTENGELSK II på merkonomkursus i International Marketing

--------------------------------------------------------------------

Skriftlig prøve:

1. Resume på engelsk (ca. 800 ord) af en engelsk tekst (ca. 8.000 ord) med markedsføringsmæssigt indhold.

2. Rapport på engelsk på basis af en række oplysninger på dansk.

Opgaverne har temamæssig sammenhæng.

Prøvens varighed: 4 timer

Hjælpemidler: Alle skriftlige hjælpemidler

Eksamensbestemmelser for faget MARKEDSANALYSE på merkonomkursus i International marketing

---------------------------------------------------------------------

Skriftlig prøve:

Følgende hovedstruktur gælder for prøvens opbygning:

1. Begrebsdel, hvor gennem korte spørgsmål deltagernes forståelse af marketingsbegreber prøves.

2. Model-/teoridel, hvor deltagernes evne til at kunne anvende teorien på en afgrænset problemstilling prøves.

3. Analyse-/vurderingsdel, hvor deltagernes evne til at problemformulere og vurdere komplekse marketingsammenhænge prøves.

Prøvens varighed: 4 timer

Hjælpemidler: Ingen

Eksamensbestemmelser for faget EKSPORTENGELSK III på merkonomkursus i International Marketing

---------------------------------------------------------------------

Skriftlig prøve:

På basis af en case på engelsk (1500-2000 ord + bilag) med eksportmarkedsføringsmæssigt indhold udarbejdes løsningsforslag på engelsk

Prøvens varighed: 4 timer

Hjælpemidler: Alle skriftlige hjælpemidler

Eksamensbestemmelser for faget MARKEDSPLANLÆGNING/SALGSTEKNIK på merkonomkursus i International Marketing

--------------------------------------------------------------------

Skriftlig prøve:

Prøven opbygges som en case på baggrund af en marketingproblemstilling. Besvarelsen skal indeholde:

1. Problemformulering, hvor deltagerne tolker og afgrænser caseteksten og medfølgende bilagsmateriale

2. Analyse hvor data fra caseteksten og bilagsmaterialet sammenstilles og bearbejdes

3. Vurdering hvor deltageren bedømmer data, foretager sammenligninger og drager konklusioner på basis af analysen

4. Beslutning hvor deltageren giver anbefaling til løsning af det formulerede problem, herunder specificerer et eventuelt yderligere informationsbehov.

Prøvens varighed: 4 timer

Hjælpemidler : Alle skriftlige hjælpemidler

Officielle noter

Ingen