Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om optagelse af radio- og fjernsynsudsendelser inden for undervisningsvirksomhed


Reglerne om adgangen til inden for undervisningsvirksomhed at optage og anvende programmer, som udsendes i radio eller fjernsyn, er ændret med den ændring af ophavsretsloven (§ 17 m. fl.) og fotografiloven (§ 7a), som er trådt i kraft 1. juli 1977.

Hovedpunkterne i de nye bestemmelser er følgende:

  • A) Det er tilladt inden for undervisningsvirksomhed at optage programmer, som udsendes i radio og fjernsyn.
  • B) For optagelse af andre udsendelser en undervisningsudsendelser har ophavsmændene dog krav på vederlag.
  • C) Retten til vederlag efter punkt B knytter sig til selve optagelsen og ikke til den senere brug af optagelsen.

Der henvises i øvrigt til nedenstående nærmere gennemgang af de nye regler:

1.Det er herefter tilladt inden for undervisningsvirksomhed at optage programmer, som udsendes i radio og fjernsyn.

Det er dog ikke tilladt at foretage optagelser af spillefilm, som udsendes i fjernsyn, medmindre der ved udsendelsen kun er benyttet mindre dele af filmværket.

2.Foretages der optagelse af andre udsendelser end undervisningsudsendelser, har de ophavsmænd m. fl., der medvirker i programmerne, krav på et vederlag for den enkelte optagelse og for senere overspilninger heraf. Der skal ikke betales vederlag for brugen af optagelserne.

Ved undervisningsudsendelser forstås udsendelser, der fremtræder som produceret af Danmarks Radios undervisningsafdeling eller tilsvarende afdelinger inden for udenlandske radiofonier. Udsendelserne fra Danmarks Radios undervisningsafdeling er i dagspressens radio- og fjernsynsprogrammer normalt mærket »produceret« eller »udsendt for undervisningsministeriet«.

Vederlagskravet for optagelse af ikke-undervisningsudsendelser kan ifølge § 17, stk. 3., kun gøres gældende gennem en fælles forhandling- og opkrævningsinstitution, som skal godkendes af ministeren for kulturelle anliggender. Undervisningsministeriet vil udsende meddelelse, når rettighedshaverne har oprettet den nævnte fællesorganisation, og denne er godkendt af ministeriet for kulturelle anliggender.

Da ophavsmændene fra lovens ikrafttræden den 1. juli 1977 har krav på vederlag for optagelse af andre udsendelser end undervisningsudsendelser (både radio- og fjernsynsudsendelser), skal der fremtidig på den enkelte undervisningsinstitution, amtscentral m.v. foretages en registrering af optagelser af en ikke undervisningsudsendelse. For hver ikke- undervisningsudsendelse noteres programmets titel, tidspunktet for optagelsens foretagelse og antallet af senere overspilninger af optagelsen.

Der kan snarest forventes fastsat bestemmelser om, hvor længe optagelser, der foretages i henhold til § 17, må opbevares, jfr. nærmere herom i pkt. 4.

Hvad særligt angår undervisningsprogrammer, udsendes fra landscentralen for undervisningsmidler lister over programmerne med angivelse af, hvornår fristen for overspilning og anvendelse udløber, således at man lokalt lader optagelserne udgå i overensstemmelse hermed. Det er i denne forbindelse forudsat, at centraler, der distribuerer sådanne optagelser, udsender kataloger, hvoraf det fremgår, hvilke programmer der tilbydes.

3. Adgangen til optagelse og anvendelse af radio- og fjernsynsudsendelser gælder kun inden for undervisningsvirksomhed.

Ifølge bemærkningerne til lovforslaget omfatter begrebet undervisningsvirksomhed - ud over undervisning inden for den egentlige offentlige uddannelsessektor - enhver kundskabsformidling, som sker i organiseret form. Eksempelvis kan nævnes højskoler, undervisning efter lov om fritidsundervisning m.v., pædagogisk virksomhed inden for børne- og ungdomsinstitutioner, videreuddannelse, som foranstaltes på arbejdspladser eller af faglige sammenslutninger, korrespondanceundervisning o. lign. Under undervisningsvirksomhed fører også centraler for undervisningsmidler, som indgår som led i den pædagogiske virksomhed.

Uden for begrebet undervisningsvirksomhed falder enkeltarrangementer af underholdende eller alment orienterende karakter.

4. Ifølge § 17, stk. 1, i ophavsretsloven og fotografilovens § 7 a, stk. 1, kan ministeren for kulturelle anliggender fastsætte regler om opbevaringen og benyttelsen af de foretagne optagelser. Sådanne regler forventes udsendt senere. Reglerne vil bl.a. bestemme, hvor længe de enkelte optagelser kan opbevares, inden de skal slettes. Kulturministeriets regler vil herudover formentlig også indeholde bestemmelser, der søger at sikre, at udlån til andre undervisningsinstitutioner ikke leder til misbrug, bestemmelser til sikring af, at optagelserne foretages på forsvarligt teknisk niveau, og en indskærpning af det gældende forbud mod forvanskende klipning og redigering i de foretagne optagelser.

Det bemærkes, at der er tale om midlertidige ændringer af ophavsretsloven og fotografiloven. Lovændringerne skal optages til revision i folketinget senest i folketingsåret 1981-82.

Som bilag er optrykt lov nr. 239 af 8. juni 1977 om ændring af fotografiloven og nr. 240 af 8. juni 1977 om ændring af ophavsretsloven.

Undervisningsministeriet, den 7. marts 1978

P.M.V

Bj. Brynskov

/Kaj Larsen

Officielle noter

Ingen