Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om tilladte hjælpemidler ved prøveafholdelse inden for almen voksenuddannelse (* 1)

(Til alle amtskommuner, Københavns og Frederiksberg Kommuner samt

alle voksenuddannelsescentre)


I henhold til § 38 i bekendtgørelse nr. 641 af 5. oktober 1989 om undervisning og prøver inden for almen voksenuddannelse fastsættes følgende:

§ 1. Tilladte hjælpemidler ved prøveafholdelse inden for almen voksenuddannelse fremgår af dette cirkulæres bilag.

Kulturministeriet,

Direktoratet for Folkeoplysning, Frie Grundskoler m.v., den 14. marts 1990

P.D.V.

ERLING KLINKBY

Bilag

Oversigt over tilladte hjælpemidler ved prøveafholdelse inden for almen voksenuddannelse

 

 --------------------------------------------------------------------- 

      Prøve           Intern prøve 

          --------------------------------------------------- 

 Fag           Skriftlig          Mundtlig 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Dansk       Ordbog/-bøger og evt. en   Prøvegrundlaget + evt. 

          grammatisk oversigt, der   disposition til 

          har været anvendt i     fremlæggelsen. 

          undervisningen. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Matematik     Det i undervisningen     Prøvegrundlaget + det 

          anvendte og udfærdigede   i undervisningen an- 

          materiale (herunder tabel/  vendte og udfærdigede 

          formelsamling og lomme-   materiale (herunder 

          regner, som gerne må være  tabel/formelsamling og 

          programmerbar).       lommeregner, som gerne 

                        må være programmerbar) 

                        Notater, taget i for- 

                        forberedelsestiden. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Engelsk                    Prøvegrundlaget. 

 Tysk 

 Fransk 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Samfundsfag 

 Filosofi 

 Psykologi 

 Historie 

 Mediekundskab 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Naturfag                    Prøvegrundlaget + det 

                        i undervisningen an- 

                        vendte og udfærdigede 

                        materiale. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Informatik                   Prøvegrundlaget + det 

                        i undervisningen an- 

                        vendte edb-udstyr, 

                        samt andet i under- 

                        visningen anvendt og 

                        udfærdiget materiale. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Latin 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Maskinskrivning med etb 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Dansk som fremmedsprog 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag 

 --------------------------------------------------------------------- 

               Voksenprøven 

 --------------------------------------------------------------------- 

   Skriftlig     Mundtlig 

 --------------------------------------------------------------------- 

           Forberedelse       Eksamination 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Ordbog/-bøger,  Prøvegrundlaget + notater  Prøvegrundlaget + evt. 

 der har været   og tekster fra undervis-   disposition (er). 

 anvendt i     ningsforløbene, samt op- 

 undervisningen.  slagsværker, der har været 

          anvendt i undervisningen. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Det i undervis-  Prøvegrundlaget + det i   Prøvegrundlaget + det 

 ningen anvendte  undervisningen anvendte og  i undervisningen an- 

 og udfærdigede  udfærdigede materiale (her- vendte og udfærdigede 

 materiale (her-  under tabel/formelsamling  materiale (herunder 

 under tabel/   og lommeregner, som gerne  tabel/formelsamling og 

 formelsamling og må være programmerbar).   lommeregner, som gerne 

 lommeregner, som                må være programmerbar) 

 gerne må være                 Notater, taget i for- 

 programmerbar).                beredelsestiden. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Ordbøger:     Prøvegrundlaget + ordbøger: Prøvegrundlaget + 

 Dansk-frem.sprog Dansk-frem.sprog       notater, taget i 

 Frem.sprog-dansk Frem.sprog-dansk       forberedelsestiden. 

 Frem.sprog-frem. Frem.sprog-frem.sprog 

 sprog 

 Kort grammatisk 

 oversigt 

 --------------------------------------------------------------------- 

                        Prøvegrundlaget + 

                        notater og det i 

                        undervisningen 

                        anvendte og udfær- 

                        digede materiale 

 --------------------------------------------------------------------- 

          Prøvegrundlaget + det i   Prøvegrundlaget + det 

          undervisningen anvendte og  i undervisningen an- 

          udfærdigede materiale.    vendte og udfærdigede 

                        materiale, samt 

                        notater, taget i 

                        forberedelsestiden. 

 --------------------------------------------------------------------- 

          Prøvegrundlaget + det i   Prøvegrundlaget + 

          undervisningen anvendte   notater og det i 

          edb-udstyr, samt andet i   undervisningen an- 

          undervisningen anvendt og  vendte edb-udstyr, 

          udfærdiget materiale.    samt andet i 

                        undervisningen 

                        anvendt og udfærdiget 

                        materiale. 

 --------------------------------------------------------------------- 

          Prøveform 1: Prøvegrund-   Prøveform 1: Prøve- 

          laget + latin-dansk ordbog  grundlaget + notater 

          (herunder grammatisk over-  taget i forberedelses- 

          sigt) og det i undervis-   tiden. 

          ningen anvendte materiale.  Prøveform 2: Prøve- 

                        grundlaget. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Det i undervisningen 

 anvendte og 

 udfærdigede materiale. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Ordbog/-bøger og                Prøvegrundlaget + evt. 

 evt. en grammatisk               disposition til 

 oversigt, der har               fremlæggelsen. 

 været anvendt i 

 undervisningen. 

 --------------------------------------------------------------------- 

Redaktionel note
 • Undervisningsministeriet.
 • almen voksenuddannelse er derfor overflyttet til
 • Cirkulære om tilladte hjælpemidler ved prøveafholdelse inden for
 • til Undervisningsministeriet.
 • folkeoplysning og voksenuddannelse overføres fra Kulturministeriet
 • sager vedrørende folkehøjskoler, efterskoler m.v., ungdomsskoler,
 • (* 1) Ved kongelig resolution af 25. januar 1993 er det besluttet, at