Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om elevbyggeri inden for efg-uddannelsen i murerfaget

(Til samtlige tekniske skoler)


§ 1. I efg, 2. dels-uddannelsen inden for murerfaget gennemføres uddannelsen i 3. skoleophold hovedsagelig som praktikuddannelse under byggepladsvilkår (elevbyggeri).

Stk. 2. De nærmere regler om elevbyggeriets faglige mål og indhold samt placering og varighed i uddannelsen er indeholdt i de for faget gældende uddannelses-, kursus- og bedømmelsesplaner.

§ 2. Elevbyggeri udføres på grundlag af en kontrakt mellem skolen og Murerfagets fællesudvalg på den ene side og en virksomhed, der udfører byggevirksomhed, på den anden side.

Stk. 2. Kontrakten udfærdiges af fællesudvalget i samarbejde med skolen på grundlag af ansøgning fra virksomheden. Ansøgningen indsendes til skolen, som videresender den til udvalget med påtegning om opgavens egnethed og øvrige oplysninger, der kan være af betydning for skolens og udvalgets vurdering.

Stk. 3. Ved kontrakten kan skolen og fællesudvalget forpligte sig til at udføre et nærmere angivet byggearbejde inden for uddannelsens rammer ved anvendelse af et bestemt antal elever og instruktører.

Stk. 4. En aftale kan omfatte et eller flere elevhold, som består af mindst 4 og normalt 6 elever samt 1 instruktør, der skal være uddannet murer.

§ 3. Elevbyggeri udføres som akkordarbejde, og vederlaget beregnes efter den for virksomheden gældende overenskomst og priskurant for murersvende, herunder sædvanlig optjent godtgørelse til ferie og fridage.

§ 4. Arbejder, der ikke er prissat i gældende priskurant, eller som udføres under andre forudsætninger end de, der ligger til grund for prisfastsættelsen, opføres på en særlig formular med angivelse af medgåede timer ved arbejdets udførelse.

Stk. 2. Timetallet attesteres af mesteren eller dennes repæsentant uge for uge.

Stk. 3. Sådanne arbejder afregnes med en mellem skolen/fællesudvalget og virksomheden aftalt timeløn, og summen heraf indgår i akkordregnskabet.

§ 5. Virksomheden skal i kontrakten forpligte sig til at indbetale det i § 3, jfr. § 4 nævnte beløb til fællesudvalget med tillæg af 2 1/2 pct. og med fradrag af de i stk. 2 nævnte udbetalinger, dog ikke løn under sygdom.

Stk. 2. Virksomheden skal i kontrakten forpligte sig til at udbetale overenskomstmæssig elevløn til eleverne i elevbyggeriperioden, herunder løn for ferie- og fridage i perioden.

§ 6. Virksomheden skal efter aftalen være forpligtet over for eleven efter de almindelige regler i lovgivningen eller overenskomst om en arbejdsgivers forpligtelser over for de ansatte.

§ 7. Ved afslutning af et elevarbejde retter skolen henvendelse om at få foretaget opmåling til den fagforening, der med hensyn til akkordopmåling dækker det område, hvor arbejdet er udført.

Stk. 2. Inden for en frist på 10 hverdage foretages opmåling. Om opmålingstidspunktet træffes der aftale mellem opmåleren og den lokale mesterforening, der drager omsorg for, at mestersiden er repræsenteret ved opmålingen. Opmåleren tilsiger en repræsentant for den skole, der har forestået arbejdet, til deltagelse ved opmålingen med henblik på, at denne skal være til rådighed med nødvendige oplysninger vedrørende arbejdes omfang og udførelse.

Stk. 3. Senest 10 hverdage efter, at opmåling er foretaget, skal akkordregnskabet være udarbejdet og konfereret med mestersidens repræsentant, der i tilfælde af accept forsyner det med godkendelsespåtegning, hvorefter opmåleren fremsender regnskabet til skolen.

Stk. 4. Skolen gennemgår regnskabet angående de anførte mængder. I tilfælde af godkendelse fremsendes regnskabet i 2 eksemplarer til Murerfagets fællesudvalg, der ved afregning med mesteren vedlægger 1 eksemplar som bilag til opgørelsen ved endelig afregning af det pågældende arbejde.

Stk. 5. Sammen med det godkendte akkordregnskab fremsender skolen til murerfagets fællesudvalg en opgørelse over hver enkelt elevs timer i akkorden.

Stk. 6. Murerfagets fællesudvalg forestår den egentlige regnskabsføring i henhold til § 8.

§ 8. Den del af vederlaget, som ikke er udbetalt til eleverne i medfør af § 5, stk. 2, anvendes af fællesudvalget på følgende måde:

  • 1) Det i § 5, stk. 1, nævnte tillæg anvendes forlods til dækning af fællesudvalgets administrationsudgifter.
  • 2) Indtil 50 pct. af resten udbetales til eleverne i forhold til det antal arbejdstimer, den enkelte elev har deltaget i elevbyggeri.
  • 3) Resten indbetales til skolen af fællesudvalget til delvis dækning af instruktørlønnen.

Stk. 2. Opgørelse efter stk. 1 foretages af fællesudvalget i samarbejde med skolen ved afslutningen af den samlede elevbyggeriperiode, jfr. § 1, stk. 1, for samtlige en skoles elevhold under et.

§ 9. De udgifter, skolen afholder efter § 10 og § 12, og de indtægter, den modtager efter § 8, stk. 1, nr. 3, indgår i det regnskab, hvoraf skolens udgifter og indtægter ved efg-uddannelsen fremgår.

Stk. 2. Skolen udarbejder som specifikation af dette regnskab en oversigt over udgifter og indtægter ved elevbyggeri.

§ 10. Udviser opgørelsen efter § 5, stk. 1, jfr. § 7, stk. 4, at virksomheden får et tilgodehavende, refunderer skolen fællesudvalget halvdelen heraf.

§ 11. I tilfælde af uenighed mellem opmåleren og skolen om mængder eller udførelsesmåde søges sådan uoverensstemmelse bilagt ved drøftelse mellem skolens repræsentant og opmåleren.

Stk. 2. Enhver uoverensstemmelse mellem skole og opmåler eller mellem opmåler og mestersidens repræsentant angående opmåling og udfærdigelse af akkordopgørelse afgøres af Murerfagets fællesudvalg.

§ 12. Skolen afholder udgifterne til elevernes befordring mellem skolen og byggeplads, til instruktørernes aflønning samt til sin medvirken ved administration af elevbyggeriet.

Stk.2. Skolen stiller skurvogne og det i medfør af kursusplanerne godkendte specialværktøj til rådighed for eleverne.

Stk.3. Eleverne medbringer brugbart håndværktøj.

§ 13. Hvis skolen og fællesudvalget må konstatere, at tilvejebringelse af et tilstrækkeligt antal kontrakter efter § 2 ikke er mulig, hjemsender skolen de pågældende elever til praktikvirksomheden i den del af skoleopholdet, der ikke er omfattet af en aftale om elevbyggeri eller af et kursus på skolen.

Stk.2. Er en elev hjemsendt efter stk. 1, kan eleven indkaldes til skolen med 14 dages varsel, når kontrakt om elevbyggeri måtte blive indgået.

Stk.3. Elevens deltagelse i elevbyggeri, der iværksættes efter stk. 2, skal være afsluttet senest et år og 5 uger efter elevens påbegyndelse af 2. skoleophold.

§ 14. Cirkulæret har virkning for aftaler om elevbyggeri, hvorefter arbejdet påbegyndes efter 15. marts 1983.

Undervisningsministeriet, direktoratet for erhvervsuddannelserne den 15. marts 1983

NIELS HUMMELUHR

/M. Johansen

Officielle noter

Ingen