Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om anvendelsen af de studerendes opgaver og deres rettigheder i forbindelse hermed

(Til de højere uddannelsesinstitutioner)


Da der i enkelte tilfælde synes at have rådet en vis usikkerhed vedrørende benyttelsen af de studerendes opgavebesvarelser, herunder øvelses- og eksamensopgaver, prisopgaver, forskningsprojekter o.lign., skal man meddele, at sådanne arbejder må behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning, navnlig lov nr. 158 af 31. maj 1961 om ophavsret til litterære og kunstneriske værker. Følgende retningslinier skal herefter følges:

§1. En udgivelse eller anden form for offentliggørelse af skriftlige arbejder, der i hovedsagen eller dog for en væsentlig dels vedkommende er frembragt af de studerende ved deres selvstændige indsats, må ikke finde sted uden udtrykkeligt samtykke fra de studerende, og de pågældendes navne skal altid anføres i forbindelse med publikationen.

Stk. 2. I tilfælde af større, fælles forskningsprojekter o.lign. vil det ofte være vanskeligt at individualisere de enkelte studerendes bidrag. Er de studerendes bidrag beskedne, vil publiceringen kunne foretages af forskningslederen i dennes navn, men med angivelse af de medvirkendes navne. I øvrigt bør de studerendes samtykke til offentliggørelsen indhentes, før de påbegynder arbejdet.

Stk. 3. Indvindes der økonomisk udbytte ved publiceringen, skal de studerende have deres del heraf, udmålt efter den enkeltes indsats. De studerendes opmærksomhed skal henledes herpå ved samtykkets afgivelse, således at der i forbindelse hermed kan træffes en nærmere aftale herom.

§ 2. I det omfang et institut påtager sig at løse opgaver for udenforstående (kontraktforskning o.lign.) bør der ikke udskrives eksamensopgaver til de studerende, der helt eller delvis falder inden for sådanne opgaver. Det samme gælder i tilfælde, hvor de enkelte lærere påtager sig lignende opgaver.

Stk. 2. De studerende bør heller ikke på anden måde inddrages i løsningen af sådanne opgaver som et led i deres normale og obligatoriske studieaktiviteter.

Stk. 3. Der er derimod intet til hinder for, at en enkelt eller enkelte studerende kan deltage på frivillig basis i løsningen af særlige opgaver. Der bør i så fald søges tillagt de pågældende vederlag herfor af et eventuelt honorar eller over medhjælpssummen.

Stk. 4. Undtagelse fra reglerne i stk. 1-2 kan dog gøres ved større og længere varende institutprojekter af betydelig undervisningsmæssig værdi.

Stk. 5. Finder offentliggørelse sted, gælder reglerne i § 1.

§ 3. De studerende er berettigede til at disponere over deres egne arbejder, herunder også deres eksamensopgaver, når og på den måde de finder det ønskværdigt. Arbejdet kan dog være frembragt i et sådant samvirke med andre, f. eks. vedkommende lærer, at retten til offentliggørelse m.v. indehaves af disse i fællesskab. Det kan endvidere forekomme, at det materiale, der ligger til grund for arbejdet, er fortroligt, i hvilket tilfælde offentliggørelse kun kan ske med samtykke fra den, der har krav på hemmeligholdelse.

Stk. 2. I de normale tilfælde, hvor den studerende er dispositionsberettiget over arbejdet, bør vedkommende uddannelsesinstitution på begæring være den studerende behjælpelig med at fremskaffe en kopi, hvor der kun findes et enkelt eksemplar og dette - således som tilfældet ofte vil være ved eksamensopgaver - er i institutionens besiddelse. Kopier kan først udleveres, efter at bedømmelse af opgaven har fundet sted. Institutionen er berettiget til at opkræve et gebyr, der dækker udgifterne ved opgavens fotokopiering. Adgangen til at kræve kopi af eksamensopgaver o.lign. kan dog ikke gøres gældende, hvor opgaven består i kortfattede besvarelser af en række spørgsmål (»spotprøver« m.v.), eller hvor særlige hensyn på afgørende vis taler mod udleveringen.

Stk. 3. Eksamensopgaver o.lign. må ikke udlånes til eventuelle interesserede uden samtykke fra den studerende.

Stk. 4. Eksamensopgaver opbevares af institutionen i mindst 5 år, hvorefter tilintetgørelse kan finde sted på institutionens foranledning.

Undervisningsministeriet, den 16. juli 1973.

P. M. V.

Bj. Brynskov.

/Tove Møller.

Officielle noter

Ingen