Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om anvendelse af visse hjælpemidler m.v. ved folkeskolens afsluttende prøver

(Til alle amtsråd, kommunalbestyrelser, Skoledirektionen i København,

alle skolekommissioner, skolenævn, lærerråd, ledere af kommunale

folkeskoler, statsøvelsesskoler, friskoler, private grundskoler,

grundskolekursus samt andre skoler, kursus, institutioner m.v., som

afholder folkeskolens afsluttende prøver)


I henhold til § 13 i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 750 af 12. november 1987 om folkeskolens afsluttende prøver m.v. fastsættes herved følgende om tilladte hjælpemidler ved de enkelte prøver:

§ 1. Dansk.

Ved de skriftlige prøver til folkeskolens afgangsprøve og folkeskolens udvidede afgangsprøve må anvendes en ordbog, der er i overensstemmelse med gældende retskrivning (Retskrivningsordbogen, udgivet af Dansk Sprognævn, 1986). Retskrivningsordbog, udgivet af Dansk Sprognævn, 1955, kan dog indtil videre anvendes. Dette indebærer, at stavemåder og tegnsætning, der følger reglerne i Retskrivningsordbogen fra 1955, indtil videre godkendes.

Stk. 2. Ved de mundtlige prøver til folkeskolens afgangsprøve og folkeskolens udvidede afgangsprøve må eleven i forberedelsestiden benytte egne optegnelser, tage noter samt have ordbog med ordforklaringer til rådighed. Optegnelser og noter må medbringes ved prøven.

Stk. 3. De hjælpemidler, som må anvendes ved prøverne, bør være de samme som de hjælpemidler, der har været anvendt i den daglige undervisning. Skolen/kurset sørger for, at de tilladte hjælpemidler er til rådighed.

§ 2. Regning/matematik.

Ved folkeskolens afgangsprøve i færdighedsregning må anvendes praktiske hjælpemidler: passer, lineal, vinkelmåler, kalkerpapir m.v. samt kladdepapir til eventuelle udregninger. Lommeregner må ikke benyttes.

Stk. 2. Ved folkeskolens afgangsprøve i problemregning og ved skriftlig regning/matematik til folkeskolens udvidede afgangsprøve må anvendes den af Direktoratet for Folkeskolen og Seminarier m.v. udarbejdede tabel- og formelsamling, eventuelt suppleret med egne noter, samt praktiske hjælpemidler: lommeregner, passer, lineal, vinkelmåler, kalkerpapir m.v. Ud over lommeregner må der ikke anvendes tekniske hjælpemidler af datateknisk art. Hvis der til enkelte opgavesæt skal anvendes særlige hjælpemidler, vil dette blive meddelt skolerne/kurserne ved opgavernes udsendelse.

Stk. 3. Ved mundtlig regning/matematik til folkeskolens udvidede afgangsprøve må eleven ved forberedelsen og prøven medbringe alle hjælpemidler: lærebøger, noter, tabeller m.v., som har været benyttet i det daglige arbejde. Endvidere må anvendes praktiske hjælpemidler: lommeregner, passer, lineal, vinkelmåler, kalkerpapir m.v. samt de konkrete materialer, modeller og lignende, som vedrører den enkelte prøveopgave. Datateknisk udstyr ud over lommeregner må ligeledes inddrages som hjælpemiddel, hvor det findes egnet.

Stk. 4. De lommeregnere, som anvendes ved prøverne, skal kunne udføre operationerne: addition, subtraktion, multiplikation, division og kvadratrodsuddragning. Lommeregnerne må ikke være programmerede ved prøvens begyndelse og heller ikke være forsynet med printer.

Stk. 5. De hjælpemidler, som må anvendes ved prøverne, bør være de samme som de hjælpemidler, der har været anvendt i den daglige undervisning. Skolen/kurset sørger for, at de tilladte hjælpemidler, herunder materialer til noter og optegnelser ved de mundtlige prøver, er til rådighed.

§ 3. Engelsk.

Ved den skriftlige del af folkeskolens udvidede afgangsprøve må der anvendes ordbøger (dansk/engelsk, engelsk/dansk, engelsk/engelsk) samt grammatiske oversigter, eventuelt i form af egne optegnelser.

Stk. 2. Ved de mundtlige prøver til folkeskolens afgangsprøve og folkeskolens udvidede afgangsprøve må der i forberedelsestiden anvendes ordbøger og tages noter, som må medbringes ved prøven.

Stk. 3. De hjælpemidler, som må anvendes ved prøverne, bør være de samme som de hjælpemidler, der har været anvendt i den daglige undervisning. Skolen/kurset sørger for, at de tilladte hjælpemidler er til rådighed.

§ 4. Tysk.

Ved den skriftlige del af folkeskolens udvidede afgangsprøve må der anvendes ordbøger (dansk/tysk, tysk/dansk, tysk/tysk) samt grammatiske oversigter, eventuelt i form af egne optegnelser.

Stk. 2. Ved de mundtlige prøver til folkeskolens afgangsprøve og folkeskolens udvidede afgangsprøve må der i forberedelsestiden anvendes ordbøger og tages noter, som må medbringes ved prøven.

Stk. 3. De hjælpemidler, som må anvendes ved prøverne, bør være de samme som de hjælpemidler, der har været anvendt i den daglige undervisning. Skolen/kurset sørger for, at de tilladte hjælpemidler er til rådighed.

§ 5. Fysik/kemi.

Ved folkeskolens afgangsprøve og ved folkeskolens udvidede afgangsprøve må eleven ved prøveform A medbringe tabeller og egne noter.

Stk. 2. Ved prøveform B må eleven medbringe alle hjælpemidler: lærebøger, noter, tabeller, lommeregner m.v., som har været anvendt i den daglige undervisning.

Stk. 3. Ved begge prøveformer sørger skolen/kurset for, at materialer, udstyr og apparatur, som vedrører den enkelte prøveopgave, er til rådighed, herunder de nødvendige materialer til noter og optegnelser ved forberedelsen og prøven.

§ 6. Fransk.

Ved folkeskolens afgangsprøve må der ved prøveform B i forberedelsestiden anvendes ordbøger og tages noter, som må medbringes ved prøven.

Stk. 2. De hjælpemidler som må anvendes ved prøven, bør være de samme som de hjælpemidler, der har været anvendt i den daglige undervisning. Skolen/kurset sørger for, at de tilladte hjælpemidler er til rådighed.

§ 7. Latin.

Ved folkeskolens afgangsprøve må der ved prøveform B i forberedelsestiden anvendes ordbøger og tages noter, som må medbringes ved prøven.

Stk. 2. De hjælpemidler, som må anvendes ved prøven, bør være de samme som de hjælpemidler, der har været anvendt i den daglige undervisning. Skolen/kurset sørger for, at de tilladte hjælpemidler er til rådighed.

§ 8. Håndarbejde, sløjd og

hjemkundskab.

Ved prøverne må eleven benytte alle hjælpemidler, der har været anvendt i den daglige undervisning, herunder også egne noter. Skolen/kurset sørger for, at de tilladte hjælpemidler er til rådighed.

§ 9. Maskinskrivning.

Ved folkeskolens afgangsprøve må eleven benytte det udstyr og apparatur, der har været anvendt i den daglige undervisning.

§ 10. Cirkulæret træder i kraft den 1. januar 1988 og finder første gang anvendelse ved prøveterminen maj-juni 1988, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Cirkulæreskrivelse af 3. april 1978 om anvendelse af visse hjælpemidler m.v. ved folkeskolens afsluttende prøver med senere ændringer ophæves.

Stk. 3. Ved de mundtlige/praktiske prøver, som i prøveterminen maj-juni 1988 afholdes i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 88 af 8. marts 1977, jf. § 42, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 750 af 12. november 1987, gælder bestemmelserne i cirkulæreskrivelse af 3. april 1978.

Undervisningsministeriet,

Direktoratet for Folkeskolen

og Seminarier m.v., den 25. november 1987

P. d. v.

RUBI CARDEL GERTSEN

Officielle noter

Ingen