Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om bedømmelseskollegiernes og ankenævnenes virksomhed ved visse af kunsthåndværkeruddannelserne


I henhold til bekendtgørelserne nr. 265, 266, 267, 268 og 270 af 11. august 1961 om uddannelse af reklametegnere, af pottemagere og keramikere, af tekstiltegnere, vævere og stoftrykkere, af formgivere i modefaget og af møbelkonstruktører, som ændrede ved bekendtgørelse nr. 304 af 23. juni 1970 om ændring af prøveformerne m.v. ved visse af kunsthåndværkeruddannelserne, § 9, stk. 4, fastsættes herved følgende om bedømmelseskollegiernes og ankenævnenes virksomhed:

Bedømmelseskollegierne.

§ 1. De lærere, som i henhold til bekendtgørelsernes § 9, stk. 1, jf.

§ 10, stk. 3, på grundlag af elevens kursusarbejder skal afgøre, om denne kan opflyttes til næste klasse, udgør et bedømmelseskollegium. Alle de lærere, som i det sidste år regelmæssigt har undervist eleven i de fag, hvor der er afleveret kursusarbejder, er medlemmer af kollegiet.

Stk. 2. Bedømmelseskollegiet er beslutningsdygtigt, når mindst 3/4 af de stemmeberettigede lærere er til stede.

Stk. 3. Kollegiets afgørelse træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af

stemmelighed opflyttes eleven.

§ 2. Det kollegium, som i henhold til bekendtgørelsernes § 9, stk. 2, skal foretage en bedømmelse af elevernes kursusarbejde ved afslutningen af sidste klasse, består af 3 lærere, der udpeges af skolen blandt de lærere, der i det sidste år regelmæssigt har undervist på skolen indenfor den pågældende undervisningslinie, samt af 3 censorer, der udpeges af direktoratet for erhvervsuddannelserne.

Stk. 2. Censorerne beskikkes af direktoratet for erhvervsuddannelserne, for en periode af 3 år.

Stk. 3. Bedømmelseskollegiets afgørelser træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er flertallet blandt de af censorerne afgivne stemmer afgørende.

§ 3. Eleverne skal senest 8 dage forinden bedømmelsen ved skriftlig meddelelse, opslag eller lignende gøres bekendt med, hvornår bedømmelseskollegiets afgørelse træffes.

§ 4. De elever, der ønsker mundtligt at forelægge kursusarbejde, jf. bekendtgørelsernes § 10, stk. 2, skal, senest 3 dage inden bedømmelsen foretages, skriftligt rette henvendelse til skolens leder herom.

§ 5. Såfremt der er truffet afgørelse om, at en elev ikke kan opflyttes til næste klasse jf. § 1, skal der snarest gives eleven skriftlig meddelelse herom sammen med oplysning om, at eleven inden 8 dage kan indbringe afgørelsen for ankenævnet, jf. §§ 6 ff, og om ankenævnets adresse.

Ankenævnene.

§ 6. Bedømmelseskollegiernes afgørelser om, at en elev ikke kan opflyttes i næste klasse, jf. § 1, kan af eleven indbringes for et ankenævn.

Stk. 2. Der nedsættes et ankenævn for hver uddannelse.

§ 7. Ankenævnene består af 3 uvildige og sagkyndige personer, som beskikkes af direktoratet for erhvervsuddannelserne for en periode af 3 år. Nævnene udpeger selv en formand.

Stk. 2. Direktoratet for erhvervsuddannelserne udpeger en sekretær for hvert nævn, ligesom det kan beskikke suppleanter til nævnene.

§ 8. Såfremt en elev ønsker ar indbringe en afgørelse for et ankenævn, skal eleven senest 8 dage efter at være gjort bekendt med afgørelsen sende en skriftlig klage til det pågældende ankenævn. Bedømmelseskollegiets afgørelse eller en kopi heraf skal vedlægges klagen.

Stk. 2. Nævnene kan beslutte at behandle klager, som er indkommet efter den ovenfor nævnte frist.

Stk. 3. Den skriftlige klage sendes til ankenævnet henholdsvis vedrørende reklamelinien, vedrørende keramiklinien, vedrørende tekstillinien, vedrørende modelinien og vedrørende møbellinien, adresse:

Undervisningsministeriet,

Direktoratet for erhvervsuddannelserne,

Nyropsgade 47, 3., 1602 København V.

Stk. 4. Indbringelse af sager for ankenævnene sker uden udgift for eleven.

§ 9. Straks efter modtagelsen af en klage anmoder nævnets bedømmelseskollegiet om en udtalelse og om at få elevens kursusarbejde forelagt. Formanden for nævnet træffer afgørelse om, hvorvidt nævnet bør anmode eleven og repræsentanter for bedømmelseskollegiet om at give møde for nævnet. Formanden indkalder til møde, der skal afholdes senest 14 dage efter klagens modtagelse.

Stk. 2. Formanden leder nævnets møder. 2 af nævnets medlemmer kan beslutte, at eleven og repræsentanter for bedømmelseskollegiet skal anmodes om at give møde for nævnet.

Stk. 3. Nævnets afgørelse træffes ved stemmeflerhed. Nævnet er beslutningsdygtigt, når mindst 2 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed opflyttes eleven.

Stk. 4. Over nævnets drøftelser føres en protokol.

§ 10. Nævnenes afgørelser, der skal være begrundede, meddeles eleven, forældremyndighedens indehavere og skolen skriftligt.

§ 12. Disse regler skal opslås på skolen på et for eleven let tilgængeligt sted.

§ 12. Cirkulæret anvendes første gang ved afslutningen af undervisningsåret 1969-70, idet dog fristerne i § 3 og § 8, stk. 1 først finder anvendelse ved afslutningen af undervisningsåret 1970-71. For undervisningsåret 1969-70 skal eleven senest 1. september 1970 have meddelt skolen, om de ønsker at indbringe afgørelsen for ankenævnene, og ankenævnene skal have truffet afgørelse senest den 15. september 1970.

Undervisningsministeriet,

Direktoratet for erhvervsuddannelserne, den 6. august 1970

P.D.V.

Ida Dybdal.

Officielle noter

Ingen