Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om naturligt mineralvand, kildevand og emballeret drikkevand1)

 

I medfør af § 13, § 22, § 24, stk. 1 og 2, § 61, stk. 1 og 2, og § 78, stk. 3, i lov nr. 471 af 1. juli 1998 om fødevarer m.m. (fødevareloven) fastsættes:

Anvendelsesområde

 § 1. Bekendtgørelsen omfatter fremstilling, behandling, kvalitetskrav, mærkning m.v. af naturligt mineralvand, kildevand og emballeret drikkevand.

Stk. 2. Bekendtgørelsen vedrører ikke vand, som er et lægemiddel i henhold til Rådets direktiv 65/65/EØF af 26. januar 1965 om tilnærmelse af lovgivning om medicinske/farmaceutiske specialiteter, eller naturligt mineralvand, der anvendes ved kilden til helbredende formål i kurbade og vandkuranstalter.

Naturligt mineralvand

 § 2. Ved naturligt mineralvand forstås bakteriologisk sundt vand, der hidrører fra et underjordisk grundvandsspejl eller vandlag, og som kommer fra en kilde, der udnyttes ved ét eller flere naturlige eller kunstige udspring.

Stk. 2. Naturligt mineralvand karakteriseres ved:

1) sin naturlige beskaffenhed, der er kendetegnet ved vandets indhold af mineraler, mikronæringsstoffer eller andre bestanddele samt i givet fald ved at have visse virkninger, og

2) sin naturlige renhed,

idet alle karakteristika er bevaret som følge af den underjordiske oprindelse af dette vand, som har været beskyttet mod enhver risiko for forurening.

§  3. Vand, der indvindes fra undergrunden i en medlemsstat af EU, må kun markedsføres som naturligt mineralvand, hvis det opfylder betingelserne i bilag 1, afsnit 1, og hvis udnyttelsen af kilden og aftapning af vandet derfra sker i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag 2. Kilden skal tillige være godkendt af den pågældende medlemsstats ansvarlige myndighed.

Stk. 2. Kilder, hvorfra vand

1) indvindes fra undergrunden i Danmark med henblik på salg inden for EU eller

2) indvindes fra undergrunden i et land uden for EU og indføres til Danmark med henblik på salg inden for EU, jf. dog § 4,

må kun markedsføres som naturligt mineralvand, hvis det er godkendt af fødevareregionerne.

Stk. 3. Fødevareregionen offentliggør meddelelse af godkendelse eller tilbagekaldelse heraf i Statstidende og giver meddelelse herom til Fødevaredirektoratet.

§  4. Naturligt mineralvand indvundet fra undergrunden i et land uden for EU, jf. § 3, stk. 2, nr. 2, kan kun godkendes, hvis den kompetente myndighed i indvindingslandet har attesteret, at vandet er i overensstemmelse med § 2, og at der løbende føres kontrol med overholdelsen af bestemmelserne i bilag 2.

Stk. 2. Attestationen fra indvindingslandets myndighed, jf. stk. 1, kan højest gælde for fem år ad gangen. Hvis attestationen ikke fornyes inden udløb af gyldighedsperioden, skal en ny godkendelse indhentes.

§  5. Naturligt mineralvand, som det forekommer ved kildeudspringet, må kun underkastes følgende behandling og tilsætning:

1) Udskillelse af ubestandige stoffer som jern- og svovlforbindelser ved filtrering eller dekantering. Udskillelse kan eventuelt ske efter forudgående iltning, såfremt denne behandling ikke medfører nogen ændring i vandets sammensætning, for så vidt angår de væsentlige bestanddele, der er bestemmende for vandets egenskaber.

2) Fuldstændig eller delvis fjernelse af fri kulsyre ved udelukkende fysiske processer.

3) Optagelse eller genoptagelse af kulsyre på de betingelser, der er fastsat i bilag 1, afsnit 3.

Stk. 2. Enhver desinficerende behandling uanset midlet er forbudt. Dette gælder også tilsætning af bakteriostatiske stoffer og enhver anden behandling, der kan ændre det naturlige mineralvands indhold af mikroorganismer, jf. dog stk. 1.

§  6. Ved udspringet skal naturligt mineralvands samlede indhold af udviklingsdygtige mikroorganismer, jf. bilag 1, afsnit 2, nr. 1.3.3., svare til vandets normale indhold af mikroorganismer, jf. bilag 1, afsnit 1, nr. 2, og vidne om effektiv beskyttelse af kilden mod enhver forurening.

Stk. 2. Efter aftapning må indholdet af mikroorganismer ikke overstige 100 pr. ml ved 20-22° C efter 72 timer på agar-agar eller en agar-gelatineblanding og 20 pr. ml ved 37° C efter 24 timer på agar-agar. Dette indhold skal måles inden for 12 timer efter aftapningen, idet vandet i dette tidsrum skal holdes på 4° C +/- 1° C.

§  7. Ved udspringet og ved salg skal naturligt mineralvand være fri for:

1) parasitter og patogene mikroorganismer,

2) Escherichia coli eller andre colibakterier samt Enterococcus faecalis,

3) sporebærende sulfitreducerende anaerobe bakterier og

4) Pseudomonas aeruginosa.

Stk. 2. Analyser af de i stk. 1 nævnte mikrobiologiske forhold skal foretages i overensstemmelse med kriterierne i bilag 1, afsnit 2, nr. 1.3.

§  8. Ved salg må det samlede indhold af udviklingsdygtige mikroorganismer i naturligt mineralvand kun hidrøre fra den normale udvikling af vandets bakterieindhold ved udspringet, jf. dog §§ 6 og 7 samt de i bilag 2 fastsatte betingelser for indvinding. Endvidere skal det naturlige mineralvand være fejlfrit i organoleptisk henseende.

§ 9. Såfremt det under indvindingen konstateres, at det naturlige mineralvand er forurenet og ikke længere svarer til de bakteriologiske karakteristika, der er fastsat i §§ 6-8, skal den virksomhed, der har indvindingstilladelsen, straks indstille al aktivitet i forbindelse med indvindingen, især aftapningen, indtil årsagen til forureningen er fjernet, og vandet igen er i overensstemmelse med §§ 6-8.

Stk. 2. Virksomheden skal underrette fødevareregionen om forhold, der er omfattet af stk. 1.

§  10. De beholdere, der anvendes til opbevaring af naturligt mineralvand, skal være forsynet med en sådan lukkeanordning, at enhver mulighed for forurening og forfalskning undgås.

§  11. Varebetegnelsen for naturligt mineralvand skal være »naturligt mineralvand«. Såfremt det drejer sig om kulsyreholdigt naturligt mineralvand, jf. bilag 1, afsnit 3, er varebetegnelsen alt efter omstændighederne:

1) »naturligt mineralvand med naturligt kulsyreindhold«,

2) »naturligt mineralvand tilsat kulsyre fra kilden« eller

3) »naturligt mineralvand tilsat kulsyre«.

Stk. 2. For naturligt mineralvand, hvor kulsyre er fjernet, jf. § 5, stk.1, nr. 2, skal varebetegnelsen alt efter omstændighederne suppleres med teksten:

1) »kulsyre fuldstændig fjernet« eller

2) »kulsyre delvist fjernet«.

Stk. 3. Mærkning af naturligt mineralvand skal endvidere indeholde følgende angivelser:

1) angivelse af den analytiske sammensætning, herunder opregning af de karakteristiske bestanddele og

2) stedet hvor kilden udnyttes, og kildens navn.

§  12. Et stednavn, landsby- eller lokalnavn kan indgå i handelsnavnet for naturligt mineralvand, når det henviser til naturligt mineralvand, hvis kilden udnyttes på det sted, der angives ved dette handelsnavn, og på betingelse af at anvendelsen af dette navn ikke er vildledende med hensyn til stedet for kildens udnyttelse.

Stk. 2. Såfremt de etiketter eller påskrifter, der anbringes på beholdere, i hvilke det naturlige mineralvand udbydes til salg, indeholder et handelsnavn, der adskiller sig fra navnet på kilden eller på stedet for kildens udnyttelse, skal navnet på stedet eller kilden eller en tilsvarende hævdvunden betegnelse være anført med bogstavtyper, der er mindst halvanden gang så høje og brede som højden og bredden af den største bogstavtype, der er anvendt til angivelse af handelsnavnet.

Stk. 3. I en hvilken som helst form for reklame for naturligt mineralvand skal der være det samme forhold som i stk. 2 mellem den betydning, der tillægges handelsbetegnelsen, og den betydning, der tillægges kildens navn eller navnet på det sted, hvor den udnyttes.

Stk. 4. Naturligt mineralvand fra én og samme kilde må ikke markedsføres under flere forskellige handelsnavne.

§  13. Angivelserne i bilag 3 er tilladt, såfremt:

1) de overholder de i bilaget fastsatte kriterier, og

2) de er udarbejdet på grundlag af fysiske og kemiske analyser eller om nødvendigt farmakologiske, fysiologiske og kliniske undersøgelser, der er gennemført efter anerkendte videnskabelige metoder i overensstemmelse med bilag 1, afsnit 1, nr. 1.

§ 14. Læskedrikke fremstillet af naturligt mineralvand må ikke markedsføres under varebetegnelsen naturligt mineralvand. Dog må betegnelsen naturligt mineralvand gerne anføres i ingredienslisten.

Kildevand

§  15. Udtrykket »kildevand« er forbeholdt vand, der opfylder

1) fremstillingsbetingelserne i § 5,

2) de mikrobiologiske krav i §§ 6-9,

3) bestemmelserne om mærkning i § 11, stk. 3, nr. 2, § 12 og § 14,

4) indvindings- og markedsføringsbetingelserne i bilag 2, samt

5) kravene i Rådets direktiv 98/83/EF af 3. november 1998 om kvaliteten af drikkevand, bilag 1, del B og C samt bilag 3.

Emballeret drikkevand

§ 16. Drikkevand, som ikke er naturligt mineralvand, kildevand eller vand af dansk vand-typen, og som enten ubehandlet eller efter behandling er beregnet til drikkebrug, og som sælges i flasker eller anden emballage, skal overholde kravene i denne bekendtgørelses bilag 4, for så vidt angår mikrobiologiske grænseværdier. Desuden skal det opfylde kvalitetskravene angivet for drikkevand ved forbrugers taphane fastsat i bekendtgørelse nr. 871 af 21. september 2001 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, bilag 1, for så vidt angår kravene til drikkevandets hovedbestanddele, uorganiske sporstoffer og organiske mikroforureninger.

Stk. 2. Grænseværdierne fastsat i denne bekendtgørelses bilag 4 samt kravene ved forbrugers taphane fastsat i Miljøstyrelsens bekendtgørelses bilag 1 som nævnt i stk. 1 skal overholdes på det sted, hvor vandet aftappes på flaske eller i anden emballage.

§ 17. For så vidt angår aftappet drikkevand, der ikke opfylder bestemmelserne om naturligt mineralvand i § 2, må der ikke på emballage, etiket eller i nogen form for reklame være angivelser, benævnelser, fabrikations- eller varemærker, billeder eller andre tegn, figurative eller ej, der kan give anledning til forveksling med naturligt mineralvand. Især må angivelsen »mineralvand « ikke benyttes.

Straf- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 18. Med bøde straffes den, der overtræder § 3, § 4, stk. 2, § 5, stk. 1 og 2 eller §§ 6-17.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er

1) forvoldt skade på sundheden eller fremkaldt fare herfor eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juni 2002. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 67 af 30. januar 1998 om naturligt mineralvand og kildevand.

Fødevaredirektoratet, den 3. juni 2002

Per H. Kristiansen

/Charlotte Fruensgaard


Bilag 1

Afsnit 11)

KARAKTERISTIKA OG SAMMENSÆTNING AF NATURLIGT MINERALVAND

1. Naturligt mineralvands karakteristika skal være blevet bedømt:

a) 1) geologisk og hydrologisk,

2) fysisk, kemisk og fysisk-kemisk,

3) mikrobiologisk samt

4) om nødvendigt farmakologisk, fysiologisk og klinisk,

b) efter de i afsnit 2 anførte kriterier, og

c) efter metoder, der er anerkendt af Fødevaredirektoratet.

2. Det naturlige mineralvands sammensætning, temperatur og øvrige væsentlige karakteristika skal være konstante inden for rammerne af naturlige udsving og må ikke ændres som følge af eventuelle variationer i vandføringen.

I § 6, stk.1, forstås ved normalt indhold af mikroorganismer i naturligt mineralvand den stort set konstante bakterieflora, der er konstateret ved udspringet, inden der er foretaget noget indgreb, og hvis kvalitative og kvantitative sammensætning, som tages i betragtning ved godkendelsen af dette vand, kontrolleres ved regelmæssige analyser.

Afsnit 22)

FORSKRIFTER OG KRITERIER FOR UNDERSØGELSER I HENHOLD TIL AFSNIT 1

1.1. Forskrifter for de geologiske og hydrologiske undersøgelser

Der kræves følgende oplysninger:

1.1.1. indvindingsstedets nøjagtige beliggenhed bestemt ved dets højde over havet og topografisk ved et kort med en målestok på højst 1:1000,

1.1.2. en detaljeret geologisk rapport om jordbundens oprindelse og art,

1.1.3. det hydrologiske lags stratigrafi (en beskrivelse af de hydrologiske lags kronologiske opbygning),

1.1.4. en beskrivelse af indvindingen samt

1.1.5. bestemmelse af det område eller andre forhold, der beskytter kilden mod forurening.

1.2. Forskrifter for de fysiske, kemiske og fysisk-kemiske undersøgelser

Disse undersøgelser omfatter bestemmelse af:

1.2.1. kildens vandføring,

1.2.2. vandtemperaturen ved udspringet og den omgivende temperatur,

1.2.3. forholdet mellem jordbundens art og mineralindholdets art og type,

1.2.4. tørstof bestemt ved tørring ved 180ºC og 260ºC,

1.2.5. elektrisk ledningsevne eller modstand med angivelse af temperaturen ved målingen,

1.2.6. pH,

1.2.7. anioner og kationer,

1.2.8. ikke-ioniserende grundstoffer,

1.2.9. mikronæringsstoffer,

1.2.10. naturlige radioaktive stoffer (actinoider) ved udspringet,

      1. i givet fald det relative isotopforhold mellem vandets bestanddele, oxygen (16O 18O) og hydrogen (protium, deuterium, tritium) samt
      2. toksiciteten af visse af vandets bestanddele under hensyntagen til de for hver af disse bestanddele fastsatte grænser.

1.3. Kriterier for de mikrobiologiske undersøgelser ved udspringet

Disse undersøgelser skal omfatte:

1.3.1. påvisning af, at der ikke er parasitter eller patogene mikroorganismer til stede,

1.3.2. kvantitativ bestemmelse af udviklingsdygtige mikroorganismer som tegn på fækal kontamination:

a) ingen Escherichia coli og andre colibakterier i 250 ml ved 37º C og 44,5º C,

b) ingen Enterococcus faecalis i 250 ml,

c) ingen sporebærende sulfitreducerende anaerobe bakterier i 50 ml og

d) ingen Pseudomonas aeruginosa i 250 ml og

1.3.3. bestemmelse af det samlede antal udviklingsdygtige mikroorganismer pr. ml vand:

a) ved 20-22º C efter 72 timer på agar-agar eller en agar-gelatineblanding og

b) ved 37º C efter 24 timer på agar-agar.

1.4. Forskrifter for de farmakologiske, fysiologiske og kliniske undersøgelser

1.4.1. Undersøgelser, der skal foretages efter videnskabeligt anerkendte metoder, skal være tilpasset det naturlige mineralvands særlige karakteristika og dets virkninger på den menneskelige organisme, såsom diurese, mave- og tarmfunktion og kompensation for mangel på mineraler.

1.4.2. En konstatering af, at et stort antal kliniske observationer har givet konstante og overensstemmende resultater, kan i givet fald erstatte de under 1.4.1. omhandlede undersøgelser. I egnede tilfælde kan de kliniske undersøgelser erstatte de under 1.4.1. omhandlede undersøgelser på betingelse af, at regelmæssigheden af og overensstemmelsen mellem et stort antal observationer gør det muligt at nå samme resultater.

Afsnit 33)

 

YDERLIGERE KVALIFIKATIONER MED HENSYN TIL NATURLIGT KULSYRE-HOLDIGT MINERALVAND

Naturligt kulsyreholdigt mineralvand frigør ved udspringet eller efter aftapning spontant og klart synligt kulsyre under normale temperatur- og trykforhold. Det kan opdeles i tre kategorier, som forbeholdes følgende betegnelser:

a) »Naturligt mineralvand med naturligt kulsyreindhold« betegner vand med et kulsyreindhold, der stammer fra kilden, og som efter en eventuel dekantering og aftapning er det samme som ved udspringet. I givet fald tages hensyn til genoptagelse af en mængde kulsyre fra samme vandspejl eller vandlag svarende til den mængde kulsyre, der er frigjort under disse processer og med forbehold af sædvanlige tekniske tolerancer.

b) »Naturligt mineralvand tilsat kulsyre fra kilden« betegner vand med et kulsyreindhold, der stammer fra samme vandspejl eller vandlag, og som efter en eventuel sedimentering og aftapning er større end det ved udspringet konstaterede indhold.

c) »Naturligt mineralvand tilsat kulsyre« betegner vand, der er tilsat kulsyre af anden oprindelse end det vandspejl eller det vandlag, hvorfra vandet hidrører.


1) Jfr. § 3, stk. 1, § 4, stk. 1, § 13, nr. 2 og § 17.

2) Jfr. § 6, stk. 1 og § 7, stk. 2.

3) Jfr. § 5, stk. 1 og § 11, stk. 1.


Bilag 2

Betingelser for indvinding og markedsføring af naturligt mineralvand1)

Indvindingsanlæggene bør være konstrueret således, at enhver mulighed for forurening undgås, og at de egenskaber, som vandet besidder ved udspringet, og som svarer til dets betegnelse bevares. Med henblik herpå skal

a) kilden eller selve udspringet beskyttes mod fare for forurening,

b) opsamlingsanordninger, rørledninger og beholdere være fremstillet af materialer, som er egnede til vand, og på en sådan måde, at enhver fysisk-kemisk og bakteriologisk ændring af dette vand forhindres,

c) betingelserne for indvinding og især rensnings- og aftapningsanlæggene opfylde en række hygiejnekrav, og beholderne skal især være behandlet eller fremstillet således, at de ikke ændrer det naturlige mineralvands bakteriologiske og kemiske egenskaber,

d) transport af naturligt mineralvand i andre beholdere end dem, der er tilladt til levering til den endelige forbruger, forbydes.

Litra d) gælder dog ikke for naturligt mineralvand og kildevand, der indvindes og markedsføres her i landet.


1) Jfr. § 3, stk. 1, § 4, stk. 1, § 8 og § 15, nr. 4.


Bilag 3

Angivelser og kriterier fastsat i § 121) /

Angivelser

Kriterier

Let mineralholdigt

Indholdet af mineralsalte beregnet som tørringsrest er ikke over 500 mg/l

Meget let mineralholdigt

Indholdet af mineralsalte beregnet som tørringsrest er ikke over 50 mg/l

Stærkt mineralholdigt

Indholdet af mineralsalte beregnet som tørringsrest er over 1.500 mg/l

Hydrogencarbonatholdigt

Indholdet af hydrogencarbonat er over 600 mg/l

Sulfatholdigt

Indholdet af sulfat er over 200 mg/l

Chloridholdigt

Indholdet af chlorid er over 200 mg/l

Calciumholdigt

Indholdet af calcium er over 150 mg/l

Magnesiumholdigt

Indholdet af magnesium er over 50 mg/l

Fluorholdigt

Indholdet af fluor er over 1 mg/l

Jernholdigt.

Indholdet af divalent jern er over 1

mg/l

Kulsyreholdigt

Indholdet af fri kulsyre er over 250 mg/l

Natriumholdigt

Indholdet af natrium er over 200 mg/l

Egnet til natriumfattig kost

Indholdet af natrium er under 20 mg/l


1) Jfr. § 13.


Bilag 41)

Mikrobiologiske grænseværdier for emballeret drikkevand

Parameter

Parameterværdi

Escherichia coli (E. coli)

0/250 ml

Enterokokker

0/250 ml

Pseudomonas aeruginosa

0/250 ml

Kimtal ved 22°C

100/ml

Kimtal ved 37°C

20/ml

Patogene mikroorganismer

Ikke påvist

Coliforme bakterier

0/250 ml

Clostridium perfringens (herunder sporer)2)

0/100 ml


1) Jfr. § 16.

2) Denne parameter skal kun måles, hvis vandet hidrører fra eller påvirkes af overfladevand.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 1980/777/EØF af 15. juli 1980 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om udvinding og markedsføring af naturligt mineralvand (EF-Tidende 1980 L 229 s.1), ændret ved Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 1996/70/EF af 28. oktober 1996 (EF-Tidende 1996 L 299 s. 26) samt dele af Rådets direktiv 1998/83/EF af 3. november 1998 om kvaliteten af drikkevand (EF-Tidende 1998 L 330 s. 32).