Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om dispositionsbeføjelser og budget- og regnskabsaflæggelse ved handelsskoler, tekniske skoler samt maskinmester- og maskinistskoler

(Samtlige handelsskoler, tekniske skoler samt maskinmester- og

maskinistskoler)


I henhold til § 5 i undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 268 af 28. juni 1965 om driftstilskud til handelsskoler, tekniske skoler samt maskinmester- og maskinistskoler fastsættes herved følgende:

I. Dispositionsbeføjelser.

§ 1. Dispositionsbeføjelserne over skolens midler tilkommer de personer, der i henhold til de af direktoratet godkendte vedtægter har fået disse beføjelser tillagt.

§ 2. Skolerne indsender hvert år efter direktoratets forudgående indkaldelse i maj måned de første forslag til driftsbudgetter og i februar måned næste år de korrigerede budgetforslag for det kommende finansår, jfr. nærmere § 4.

Stk. 2. Umiddelbart før hvert års 1. april vil der i forbindelse med anvisningen af det første a conto beløb for det kommende finansår, jfr. nærmere § 13, stk. 1, tilgå de enkelte skoler meddelelse om, hvilke korrigerede budgetter direktoratet har godkendt for skolens forskellige undervisningsafdelinger for finansåret, og det påhviler herefter skolerne at disponere således,at forbruget i hele finansåret kan dækkes inden for disse budgetter korrigeret til det aktuelle løn- og prisniveau.

Stk. 3. Overskridelse af de på de enkelte tilskudsberettigende konti godkendte beløb må ikke finde sted.

Stk. 4. Uden direktoratets forudgående tilslutning er skolerne ikke beføjet til at indgå aftaler eller i det hele påtage sig forpligtelser, såfremt skolens opfyldelse af sådanne aftaler eller forpligtelser kun kan ske ved afholdelse af udgifter i et indeværende eller følgende finansår, hvortil statstilskud forventes bevilget. Under sådanne aftaler og forpligtelser indgår også forøgelse af antallet af stillinger til fastansatte pensionsberettigede lærere og af antallet af stillinger til pensionsberettiget administrativt personale.

§ 3. Over det staten tilhørende udstyr og inventar, der er stillet til rådighed for skolen (staten dækker udgifterne fuldt ud), skal der til enhver tid foreligge en af skolen udarbejdet ajourført fortegnelse.

II. Budget- og regnskabsskemaer.

§ 4. Ved skolernes udarbejdelse af forslag til budgetter, herunder korrigerede budgetter, og aflæggelse af årsregnskab som grundlag for beregningen af statens driftstilskud anvendes de medfølgende budgetskemaer og regnskabsskemaer, der for så vidt angår de tilskudsberettigende udgifter og fradrag for indtægter er udarbejdet i overensstemmelse med den for statsinstitutioner gældende standardkontoplan.

Stk. 2. Skemaerne med de første budgetter vedrørende det kommende finansår og regnskabsskemaerne for det foregående finansår skal - efter direktoratets forudgående indkaldelse - i behørigt underskrevet stand indsendes til direktoratet inden udgangen af maj måned i det løbende finansår. Regnskabsskemaerne skal være forsynet med revisionspåtegning.

Stk. 3. Skemaerne med de korrigerede budgetter for det kommende finansår skal af hensyn til beregningen af det skolerne fra 1. april tilkommende a conto tilskud indsendes til direktoratet inden udgangen af februar måned i det løbende finansår.

§ 5. Under hensyn til, at statens driftstilskud beregnes forskelligt efter, hvilken undervisning der er tale om (lærlingeundervisning, eksamensundervisning etc.), skal der, hvis en skole omfatter flere undervisningsafdelinger, udarbejdes særskilte budgetter og aflægges særskilte regnskaber for hver afdeling. Disse skal tillige indarbejdes i et budget og et regnskab omfattende hele skolen.

Stk. 2. Ved skoler med flere undervisningsafdelinger anvendes følgende skemaer ved udarbejdelse af budget og aflæggelse af regnskab:

 • 1) Lærlingeundervisning (Grønne skemaer)
 • 2) Anden undervisning end lærlingeundervisning, der afsluttes med en statskontrolleret prøve eller eksamen (Røde skemaer)
 • 3) Anden end den under 1) og 2) nævnte undervisning (Gule skemaer)
 • 4) Den samlede skole (Hvide skemaer). (anvendes også, hvor en skole kun omfatter en af de under 1), 2) og 3) nævnte undervisninger).

§ 6. Driftsudgifter og driftsindtægter, der direkte kan henføres til de enkelte i § 5 omhandlede undervisningsafdelinger, opføres på de respektive afdelingers budgetter og regnskaber. Skolepenge for lærlingeundervisning bør således kun anvendes til denne undervisning.

Stk. 2. Fordelingen af fælles driftsudgifter og fælles driftsindtægter på de enkelte afdelinger samt fordelingen af en handelslærlingeskoles driftsudgifter på henholdsvis den del af lærlingeskolen, hvor den nye uddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 90 af 21 marts 1964 er gennemført, og den øvrige del af lærlingeskolen foretages i overensstemmelse med de af direktoratet udarbejdede fordelingsnormer.

III. Konteringsvejledning til budget og regnskab for de tilskudsberettigende udgifter og fradrag for indtægter.

§ 7. De tilskudsberettigende driftsudgifter og de indtægter, der skal fradrages i disse udgifter, henføres til de enkelte konti på budgetterne og regnskaberne henholdsvis for hver af en skoles undervisningsafdelinger og for den samlede skole efter følgende retningslinier:

02. Lønninger.

Under denne konto opføres lønninger, herunder overtimebetaling, feriegodtgørelse, vederlag m.v. til lærere og administrativt personale beregnet i overensstemmelse med de herom af undervisningsministeriet fastsatte regler, lønninger til rengøringspersonale, skolens bidrag til pensionskasser og ATP samt ulykkes- og ansvarsforsikring for personalet. Udgifter til aflønning af marketenderipersonale er ikke tilskudsberettigende.

Fastansat lærerpersonale.

Her opføres på de enkelte undervisningsafdelingers budget- og regnskabsskemaer den pågældende afdelings samlede bruttolønudgifter til fastansat lærerpersonale i overensstemmelse med de specifikationer, der fremgår af tillægsskema A.1. Dette skema vil senere efter nærmere drøftelser med skolerne enten blive omarbejdet, således at det af skemaet fremgår, hvordan lærernes overtimebetaling og rådighedstillæg nærmere er beregnet, eller generelt blive erstattet af en blanket fra skolernes lønblanketsystem.

Såfremt en lærers løn ændres i løbet af regnskabsåret, f.eks. ved at der opnås et alderstillæg, må der foretages to opgørelser, dels for perioden fra regnskabsårets begyndelse til datoen for alderstillæggets ikrafttræden, dels fra sidstnævnte tidspunkt til regnskabsårets slutning. De to opgørelser føres på hver sin linie.

Den feriegodtgørelse, der udbetales ved fratræden, opføres nederst på tillægsskemaet.

Ved udfyldelse af rubrikken »Pensionskasse« anmodes skolerne om at anvende følgende kode:

P. - Pensionskassen for tekniske undervisningsvirksomheder og handelsskoler m.v.

I. - Dansk Ingeniørforenings pensionskasse.

IS. - Ingeniør-Sammenslutningens pensionskasse.

T. - Teknisk Landsforbunds pensionsforening.

M. - Dansk Magisterforenings pensionskasse.

J. - Danmarks Juristforbunds pensionskasse.

Ø. - Danske Økonomers forenings pensionskasse.

For personale, der er medlem af en ikke godkendt Pensionskasse, anføres »IG.«.

Overenskomstansat lærerpersonale.

Her opføres på de enkelte undervisningsafdelingers budget- og regnskabsskemaer den pågældende afdelings samlede lønudgift i overensstemmelse med de specifikationer, der fremgår af tillægsskema A.II.

Kvotalønnet personale.

Her opføres på de enkelte undervisningsafdelingers budget- og regnskabsskemaer den pågældende afdelings samlede lønudgift i overensstemmelse med de specifikationer, der fremgår af tillægsskema B.

Timelønnet lærerpersonale.

Her opføres på de enkelte undervisningsafdelingers budget- og regnskabsskemaer den pågældende afdelings samlede lønudgift i overensstemmelse med de specifikationer der fremgår af tillægsskema C.

Administrativt og andet personale.

Her opføres på budget- og regnskabsskemaet for den samlede skole den samlede lønudgift i overensstemmelse med de specifikationer, der fremgår af tillægsskema D. Udgifterne fordeles endvidere på de enkelte undervisningsafdelingers budget- og regnskabsskemaer i overensstemmelse med fordelingsnormen.

Medens lønninger til det af skolen antagne rengøringspersonale posteres under denne konto, skal betaling af abonnement hos et rengøringsselskab posteres under konto 24.

Fremmede tjenesteydelser.

Det bemærkes, at direktoratet vil være indforstået med, at skolerne i stedet for de her nævnte skemaer anvender eventuelle af skolerne selv udarbejdede blanketter, såfremt disse giver direktoratet de fornødne oplysninger.

Skolens pensionsbidrag.

Her opføres på de enkelte undervisningsafdelingers budget- og regnskabsskemaer de af skolen i henhold til specifikationer på tillægsskemaerne A.I., A.II. og D. afholdte udgifter til pensionsbidrag til faglige organisationers pensionskasser. Bidrag til ikke godkendte pensionskasser er ikke tilskudsberettigende.

Skolens bidrag til ATP.

Her opføres på de enkelte undervisningsafdelingers budget- og regnskabsskemaer de af skolen i henhold til specifikationerne på tillægsskemaerne afholdte udgifter til ATP.

Personalets ulykkes- og ansvarsforsikring.

06. Vederlag.

Under denne konto opføres på eksamensafdelingens budget- og regnskabskema vederlag efter de af undervisningsministeriet godkendte satser til censorer og opsyn ved eksaminer ved eksamensberettigede undervisningsafdelinger i de tilfælde, hvor skolen foretager udbetalingen, samt på de enkelte undervisningsafdelingers budget- og regnskabsskemaer den pågældende afdelings udgifter til foredragsholdere i form af direkte henførlige udgifter eller af andel i fællesudgifter i henhold til fordelingsnormen.

11. Tjenesterejser.

Under denne konto opføres på de enkelte undervisningsafdelingers budget- og regnskabsskemaer den pågældende afdelings udgifter til befordring og dagpenge under tjenesterejser, som direkte er betinget af formål vedrørende skolen, i form af direkte henførlige udgifter eller af andel i fællesudgifter i henhold til fordelingsnormen.

Udgifterne skal opføres på tillægsskema E. med nøje angivelse af rejseformål, rejsetider m.v.

13. Særlige ydelser.

Under denne konto opføres flyttegodtgørelser beregnet efter de gældende regler samt telefongodtgørelser.

14. Uddannelse af personale.

Under denne konto opføres på de enkelte undervisningsafdelingers budget- og regnskabsskemaer den pågældende afdelings udgifter til uddannelse af personale, herunder time- og dagpenge samt rejseudgifter, i form af direkte henførlige udgifter eller af andel i fællesudgifter i henhold til fordelingsnormen.

21. Kontorholdsudgifter.

Under denne konto opføres - fordelt på de enkelte undervisningsafdelingers budget- og regnskabsskemaer i overensstemmelse med fordelingsnormen - udgifter af følgende art:

Skrivesager, papir, trykning af blanketter og kontortryksager, porto, telefon, telegraf, aviser, tidsskrifter, bøger, vedligeholdelse af kontormaskiner, flytning og installation af telefoner, vask af linnedvarer for kontorer, annoncering, diverse kontorudgifter. Udgifterne bedes specificeret efter ovenstående på tillægsskema F.

Til anskaffelse af kontormaskiner skal søges særskilt bevilling af midler under statens anlægsbudget, jfr. bemærkningerne til konto 53.

22. Årsskrifter.

24. Fremmede tjenesteydelser.

Under denne konto opføres - fordelt på de enkelte undervisningsafdelingers budget- og regnskabsskemaer i overensstemmelse med fordelingsnormen - udgifter til revisionshonorar, abonnement på rengøring og opsyn.

Under kontoen opføres endvidere på de enkelte afdelingers budget- og regnskabsskemaer de refusionsudgifter, undervisningsafdelingen afholder i forbindelse med undervisning af afdelingens elever på fremmede skoler, således f.eks. en handelslærlingeskoles udgifter til lærlingenes deltagelse i kursus på Mommark handelskostskole m.v.

31. Ordinær vedligeholdelse af egne bygninger.

Under denne konto opføres - fordelt på de enkelte undervisningsafdelingers budget- og regnskabsskemaer i overensstemmelse med fordelingsnormen -- faktisk afholdte udgifter til vedligeholdelse af bygninger, dog højst 2 pct. af bygningernes brandforsikringssum ved regnskabsårets afslutning. Med undervisningsministeriets godkendelse kan der i særlige tilfælde afholdes udgifter til ekstraordinær vedligeholdelse.

33. Driftsudgifter for egne bygninger.

Under denne konto opføres - fordelt på de enkelte undervisningsafdelingers budget- og regnskabsskemaer i overensstemmelse med fordelingsnormen - udgifter til opvarmning, belysning, kraft, rengøringsmidler o.lign.

34. Skatter, afgifter og forsikringer.

Under denne konto opføres - fordelt på de enkelte undervisningsafdelingers budget- og regnskabsskemaer i overensstemmelse med fordelingsnormen - udgifter til skatter, afgifter og forsikringer, der vedrører bygningerne:

ejendomsskatter,

vej- og kloakbidrag,

vandafgift,

grundejerforsikring,

bygningsbrandforsikring,

svamp- og husbukkeforsikring,

glasforsikring m.v.

35. Lejede lokaler.

Under denne konto opføres - fordelt på de enkelte undervisningsafdelingers budget- og regnskabsskemaer i overensstemmelse med fordelingsnormen-- husleje og leje af arealer samt opvarmning, belysning og kraft for lokaler lejede i henhold til lejemål, der er godkendt af undervisningsministeriet.

Under kontoen opføres endvidere - for tiden indtil 31. marts 1967 - værdien af lokaler, der vederlagsfrit er stillet til rådighed, efter en af direktoratet godkendt vurdering tilligemed eventuelle faktiske udgifter, som benyttelsen medfører.

36. Ordinær vedligeholdelse af lejede lokaler.

39. Renter og afdrag af prioritetsgæld.

Under denne konto opføres - fordelt på de enkelte undervisningsafdelingers budget- og regnskabsskemaer i overensstemmelse med fordelingsnormen - udgifter til renter af prioritetsgæld samt bidrag til reserve- og administrationsfond, vedrørende lån, der er godkendt af undervisningsministeriet, samt afdrag på prioritetsgæld for vedrørende lån godkendt af undervisningsministeriet ved skoler, der er organiserede som selvejende institutioner, eller hvis formue er sikrede det pågældende undervisningsformål.

For så vidt angår lån, før ikrafttræden af undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 269 af 28. juni 1965 om byggelån m.v. til handelsskoler, tekniske skoler samt maskinmester- og maskinistskoler ydes tilskud i det hidtidige omfang. Bliver der i forbindelse med lån efter denne bekendtgørelse tale om lån til delvis dækning af den sjettedel af opførelsesværdien, som skolen selv skal tilvejebringe i forbindelse med opførelse eller køb m.v. af bygninger, er udgiften til dækning af renter og afdrag af sådanne lån ikke tilskudsberettigende.

52. Forbrugs- og arbejdsmaterialer.

Under denne konto opføres på de enkelte undervisningsafdelingers budget- og regnskabsskemaer den pågældende afdelings udgifter til anskaffelse af forbrugsmaterialer såsom kridt, kemikalier m.v. til brug ved klasse- og laboratorieundervisning samt udgifter til anskaffelse af arbejdsmaterialer, der anvendes i klasser med praktisk værkstedsundervisning.

Udgifter til anskaffelse af elevrekvisitter til lærlingeundervisning skal i henhold til lærlingelovens § 4, stk. 3, betales af lærermesteren og skal for anden undervisning betales af eleverne. Udgifterne er ikke tilskudsberettigende. Som elevrekvisitter betragtes dels de rene forbrugsvarer som tegnepapir, kollegiehæfter, blyanter, viskelæder, penne, tusch, blæk, farver, tegnestifter o.lign., som direkte går til ved brug under undervisning, dels tegneredskaber m.v., herunder tegnebestik, hovedlinealer o.lign., lærebøger, hæfter (normalhæfter o.lign.), som hver elev bruger. Elevrekvisitter må ikke afhændes med tab for skolen.

53. Ordinære anskaffelser af undervisningsmateriel m.v.

Under denne konto opføres på de enkelte undervisningsafdelingers budget- og regnskabsskemaer den pågældende afdelings udgifter til ordinære anskaffelser af undervisningsmateriel, hvortil henregnes opmålingsgenstande, modeller til frihåndstegning eller projektionstegning, undervisningstavler eller samlinger, fortegninger, lysbilleder eller filmsstrimler samt sådanne lærebøger, som alene er bestemt til lærerens brug, eller som anskaffes i enkelte eksemplarer, og som forbliver i skolens eje.

Udgifterne til anskaffelse af undervisningsudstyr og inventar samt kontormaskiner til skolernes administration betragtes som anlægsudgifter og må normalt ikke afholdes over driftsbudgettet. Disse udgifter må af skolerne særskilt søges dækket (helt eller delvis) over statens anlægsbudget i henhold til reglerne i undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 269 af 28. juni 1965 om byggelån m.v. til handelsskoler, tekniske skoler samt maskinmester- og maskinistskoler, jfr. de herom fastsatte regler, hvoraf fremgår, at skolerne også for så vidt angår udstyr og inventar skal udarbejde samlede årlige budgetter. Som tilskudsberettigende driftsudgifter kan dog efter omstændighederne ud over de rene vedligeholdelsesudgifter (konto 55) medregnes udgifter til anskaffelse af enkelte udstyrs- og inventargenstande, når udgifterne til disse hver for sig er af ganske ringe omfang, og de samlede årlige udgifter hertil ligeledes holdes indenfor et mindre beløb.

55. Vedligeholdelse af undervisningsmateriel, udstyr og inventar.

59. Andre tilskudsberettigende udgifter.

Under denne konto opføres på de enkelte undervisningsafdelingers budget- og regnskabsskemaer den pågældende afdelings udgifter til udstillinger arrangeret af skolen samt udgifter til forsikring af undervisningsmateriel, udstyr og inventar samt ulykkesforsikring for elever, der ikke allerede er omfattet af en sådan forsikring, i form af direkte henførlige udgifter eller af andel i fællesudgifter i henhold til fordelingsnormen. Der vil senere tilgå skolerne nærmere meddelelse om, i hvilket omfang der bør tegnes forsikringer.

Under kontoen opføres endvidere udgifter til ekskursioner i det omfang, disse indgår i undervisningsplanerne. Herudover kan der - hvor der er tale om ekskursioner i studieøjemed - ydes statstilskud efter godkendelse af direktoratet i hvert enkelt tilfælde.

Fradrag for tjenestebolig.

Lejeindtægter.

Under denne konto opføres - fordelt på de enkelte undervisningsafdelingers budget- og regnskabsskemaer i overensstemmelse med fordelingsnormen - indtægter ved udleje af skolens lokaler, boliger og udstyr, herunder refusion for opvarmning, rengøring, belysning, kraft m.v.

Skolens lokaler, boliger m.v. må ikke udlejes til andet formål end skolens eget, medmindre direktoratets tilladelse forud er indhentet. Stilles skolens lokaler til rådighed til et af direktoratet godkendt formål, skal skolen drage omsorg for, at samtlige udgifter, der herved påføres skolen til opvarmning, rengøring, belysning m.v., dækkes, og at der endvidere gennem et lejebeløb ydes skolen rimelig dækning for slitage. Med hensyn til refusion af eventuelle lærerlønsudgifter henvises til konto 99.

93. Salgsindtægter.

Under denne konto opføres enhver indtægt ved salg af forarbejdede materialer samt varmefradrag for tjenesteboliger.

99. Refusion for udgifter ved undervisning for andre skoleformer samt for kursusvirksomhed.

Under denne konto opføres - fordelt på de enkelte undervisningsafdelingers budget- og regnskabsskemaer i overensstemmelse med fordelingsnormen - alle øvrige indtægter end de under konto 92. anførte, der hidrører fra undervisning for andre skoler og skoleformer samt for kursusvirksomhed uden for skolens normale undervisning, herunder f.eks. refusion af lærerlønsudgifter.

IV. Ikke-tilskudsberettigende udgifter.

§ 8. Herunder opføres samtlige ikke-tilskudsberettigende driftsudgifter. Der er i skemaet anført en række eksempler på sådanne udgifter.

V. Driftsindtægter.

§ 9. Medens der under kontiene 91., 92., 93. og 99. på udgiftssiden af driftsregnskabet, jfr. foran, skal opføres sådanne driftsindtægter, som skal fradrages i de tilskudsberettigende udgifter, skal der på indtægtssiden af driftsregnskabet opføres samtlige skolens øvrige driftsindtægter i form af tilskud fra stat, kommune eller fra anden side, skolepenge m.v.

VI. Status.

§ 10. Direktoratet agter fremtidig ikke at indkalde status fra skolerne udarbejdet på særlige skemaer, men anmoder om, at der til direktoratet må blive indsendt et eksemplar af den af skolen eller revisor udarbejdede status.

VII. Anlægsregnskab.

§ 11. Indtægter ved salg af udstyr og inventar, der er stillet til rådighed af staten, skal indbetales til staten.

VIII. Regnskab for befordringsgodtgørelse.

§ 12. Refusion af udgifter til lærlinges befordring i forbindelse med deltagelse i undervisning ved lærlingeskoler ydes for tiden i henhold til handelsministeriets bekendtgørelser af 24. august 1957 og 29. januar 1958.

Stk. 2. Godtgørelse til lærlinge for faktisk afholdte refusionsberettigende befordringsudgifter udbetales gennem den pågældende skole, der opfører det for finansåret samlede udlæg som udgift på regnskabsskemaet. Som indtægt opføres statens refusion af skolernes budgetterede udlæg til befordring af lærlinge, der vil blive udbetalt skolerne a conto i overensstemmelse med de gældende regler. Som indtægt opføres endvidere modtagen refusion i forbindelse med regulering ifølge indsendt regnskab vedrørende det pågældende finansår. Under en særlig post føres eventuelle reguleringer ifølge indsendte regnskaber vedrørende forrige finansår.

Stk. 3. Som tilgodehavende statstilskud til befordring af lærlinge opføres forskellen mellem de faktisk afholdte udgifter og de modtagne refusioner vedrørende finansåret.

IX. Udbetaling af statstilskud.

§ 13. Statens tilskud for hele finansåret udbetales skolerne a conto med 1/10 månedlig forud i hver af månederne april-januar på grundlag af skolernes godkendte korrigerede budgetter og reguleres på grundlag af skolernes godkendte regnskaber. Størrelsen af det månedlige a conto beløb vil kunne tages op til revision i forbindelse med gennemførelsen af ændrede eller nye uddannelser.

Stk. 2. Med hensyn til udbetalingen af kommunetilskuddet henvises til undervisningsministeriets cirkulære af 7. februar 1966.

X. Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

§ 14. De nye regnskabsskemaer skal anvendes første gang ved udarbejdelsen af regnskabet for finansåret 1966-67 og de nye budgetskemaer første gang ved udarbejdelsen af budgettet for finansåret 1967-68. Yderligere eksemplarer af skemaerne kan fås ved henvendelse til direktoratet.

Stk. 2. Bestemmelserne i afsnit IX. Udbetaling af statstilskud finder anvendelse fra 1. april 1966.

Undervisningsministeriet.

Direktoratet for erhvervsuddannelserne, den 24. februar 1966.

P.D.V.

Ida Dybdal.

 

          INDHOLDSFORTEGNELSE 

  I. Dispositionsbeføjelser ................................... 1 

  II. Budget- og regnskabsskemaer .............................. 1 

 III. Konteringsvejledning til budget og regnskab for de til- 

    skudsberettigende udgifter og fradrag for indtægter ...... 2 

    02. Lønninger ............................................ 2 

    06. Vederlag ............................................. 3 

    11. Tjenesterejser ....................................... 3 

    13. Særlige ydelser ...................................... 3 

    14. Uddannelse af personale .............................. 4 

    21. Kontorholdsudgifter .................................. 4 

    22. Årsskrifter .......................................... 4 

    24. Fremmede tjenesteydelser ............................. 4 

    31. Ordinær vedligeholdelse af egne bygninger ............ 4 

    33. Driftsudgifter for egne bygninger .................... 4 

    34. Skatter, afgifter og forsikringer .................... 4 

    35. Lejede lokaler ....................................... 4 

    36. Ordinær vedligeholdelse af lejede lokaler ............ 4 

    39. Renter og afdrag af prioritetsgæld ................... 4 

    52. Forbrugs- og arbejdsmaterialer ....................... 5 

    53. Ordinære anskaffelser af undervisningsmateriel m.v ... 5 

    55. Vedligeholdelse af undervisningsmateriel, udstyr og 

      inventar ............................................. 5 

    59. Andre tilskudsberettigende udgifter .................. 5 

      Udstillinger, forsikring af undervisningsmateriel, 

      ulykkesforsikring for elever, ekskursioner. 

    91. Fradrag for tjenestebolig ............................ 6 

    92. Lejeindtægter ........................................ 6 

    93. Salgsindtægter ....................................... 6 

    99. Refusion for udgifter ved undervisning for andre 

      skoleformer samt for kursusvirksomhed ................ 6 

  IV. Ikke-tilskudsberettigende udgifter ....................... 6 

  V. Driftsindtægter .......................................... 6 

  VI. Status ................................................... 6 

 VII. Anlægsregnskab ........................................... 6 

 VIII. Regnskab for befordringsgodtgørelse ...................... 6 

  IX. Udbetaling af statstilskud ............................... 6 

  X. Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v. ......................... 7 

 Sagregister .................................................... 9 

 SAGREGISTER 

 Abonnement, aviser, 21. 

   -  , rengøring, 24. 

   -  , telefon, 21. 

   -  , tidsskrifter, 21. 

 Administrationsfond, bidrag til, 39. 

 Administrativt personale, lønninger, 02. 

 Afdrag på prioritetsgæld, 39. 

 Afgifter, 34. 

 Alderstillæg, 02. 

 Annoncering, 21. 

 Ansvarsforsikring, 02. 

 Arbejdsmaterialer, 52. 

 ATP, 02. 

 Aviser, 21. 

 Befordringsgodtgørelse, § 12. 

 Belysning, egne bygninger, 33. 

   -  , lejede lokaler, 35. 

   -  , egne udlejede lokaler, refusion for, 92. 

 Bidrag, administrationsfond, 39. 

  - , reservefond, 39. 

 Blanketter, anvendelse ved budget og regnskab, 02. 

  - , trykning af, 21. 

 Boliger, fradrag for, 91. 

  -  , udleje af, 92. 

  -  , varmebidrag for, 93. 

 Brandforsikring, bygninger, 34. 

    -    , inventar, 59. 

    -    , udstyr, 59. 

    -    , undervisningsmateriel, 59. 

 Brandforsikringssum, bygninger, 31. 

 Bygningsvedligeholdelse, 31. 

 Bøger, 21. 

 Censorvederlag, 06. 

 Dagpenge, 11, 14. 

 Ejendomsskatter, 34. 

 Eksamensopsyn, 06. 

 Ekskursioner, 59. 

 Elevrekvisitter, (52). 

 Fastansat personale, lønninger, 02. 

 Feriegodtgørelse, 02. 

 Filmsstrimler, 53. 

 Flytning af telefon, 21. 

 Flyttegodtgørelse, 13. 

 Forbrugsmaterialer, 52. 

 Foredrag, 06. 

 Forsikring, ansvars, 02. 

   -   , bygninger, 34. 

   -   , glas, 34. 

   -   , inventar, 59. 

   -   , svamp- og husbukke, 34. 

   -   , udstyr, 59. 

   -   , ulykkes, elever, 59. 

   -   , ulykkes, personale, 02. 

   -   , undervisningsmateriel, 59. 

 Fremmed undervisning, refusion for, 92, 99. 

 Glasforsikring, 34. 

 Grundejerforsikring, 34. 

 Husleje, 35. 

 Installation af telefon, 21. 

 Inventar, anskaffelse af, (53). 

   -  , forsikring af, 59. 

   -  , fortegnelse over, § 3. 

   -  , salg af, § 11. 

   -  , vedligeholdelse af, 55. 

 Kemikalier, 52. 

 Kontormaskiner, anskaffelse af, (53). 

    -    , vedligeholdelse af, 21. 

 Kraft, egne bygninger, 33. 

  - , lejede lokaler, 35. 

  - , egne udlejede lokaler, refusion for, 92. 

 Kridt, 52. 

 Kvotalønnede lærere, lønninger, 02. 

 Leje af arealer, 35. 

 Lysbilleder, 53. 

 Marketenderilønninger, (02). 

 Modeller til frihåndstegning, m.v., 53. 

 Opmålingsgenstande, 53. 

 Opsyn, bygninger, 24. 

 Opsyn, eksamen, 06. 

 Opvarmning, egne bygninger, 33. 

   -   , lejede lokaler, 35. 

   -   , egne udlejede lokaler, refusion for, 92. 

 Overenskomstansat lærerpersonale, lønninger, 02. 

 Overtimebetaling, 02. 

 Papir, 21. 

 Pensionsbidrag, 02. 

 Pensionskasser, 02. 

 Porto, 21. 

 Prioritetsgæld, afdrag på, 39. 

    -    , renter af, 39. 

 Refusion for undervisning på andre skoler, 24. 

 Rengøring af udlejede lokaler, refusion for, 92. 

 Rengøringsabonnement, 24. 

 Rengøringsmidler, 33. 

 Rengøringspersonalelønninger, egne bygninger, 02. 

        -       , lejede lokaler, 02. 

 Rengøringsselskab, 24. 

 Renter af prioritetsgæld, 39. 

 Reservefond, bidrag til, 39. 

 Revisionspåtegning, § 4. 

 Revisorhonorar, 24. 

 Salg, forarbejdede materialer, 93. 

  - , inventar, § 11. 

  - , udstyr, § 11. 

 Skatter, 34. 

 Skrivesager, 21. 

 Slitage af udlejede lokaler, refusion for, 92. 

 Telegraf, 21. 

 Telefon, abonnement, 21. 

  -  , flytning af, 21. 

  -  , godtgørelse for, 13. 

  -  , installation af, 21. 

 Tidsskrifter, 21. 

 Timelønnede lærere, lønninger, 02. 

 Tjenesteboliger, fradrag for, 91. 

    -    , varmebidrag for, 93. 

 Trykning af blanketter, 21. 

 Tryksager, kontor, 21. 

 Udleje, boliger, 92. 

  -  , lokaler, 92. 

  -  , udstyr, 92. 

 Udstillinger, 59. 

 Udstyr, anskaffelse af, (53). 

  -  , forsikring af, 59. 

  -  , fortegnelse over, § 3. 

  -  , salg af, § 11. 

  -  , vedligeholdelse af, 55. 

 Ulykkesforsikring, elever, 59. 

     -    , personale, 02. 

 Undervisning på andre skoler, 24. 

 Undervisningsmateriel, anskaffelse af, 53. 

     -      , forsikring af, 59. 

     -      , vedligeholdelse af, 55. 

 Undervisningstavler, 53. 

 Vandafgift, 34. 

 Varmebidrag for tjenestebolig, 93. 

 Vask af kontorlinned, 21. 

 Vederlag, 02. 

 Vedligeholdelse, egne bygninger, 31. 

    -    , lejede lokaler, 36. 

    -    , egne udlejede lokaler, refusion for, 92. 

    -    , inventar, 55. 

    -    , kontormaskiner, 21. 

    -    , udstyr, 55. 

    -    , undervisningsmateriel, 55 

 Vej- og kloakbidrag, 34. 

Officielle noter

Ingen