Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om afholdelse af faglige prøver for læreraspiranter i frisørfaget

(Til samtlige tekniske skoler)


I medfør af § 24, stk. 3, i undervisningsministeriets cirkulære af 12. januar 1968 om ansættelse og aflønning af fastsatte og overenskomstansatte lærere og skoleledere ved tekniske skoler har direktoratet for erhvervsuddannelserne efter indstilling fra det faglige fællesudvalg for frisørfaget godkendt følgende regler for afholdelse af faglige prøver for læreraspiranter i frisørfaget:

I. Prøveterminer, adgangsbetingelser og anmeldelse.

§ 1. Statens erhvervspædagogiske læreruddannelse afholder 2 gange årlig, henholdsvis i juni og november måned, faglige prøver for læreraspiranter i frisørfaget.

§ 2. Berettiget til at indstille sig til prøverne er personer, der har gennemgået lærlingeuddannelse og bestået svendeprøve i frisørfaget.

Stk. 2. Ingen kan uden undervisningsministeriets tilladelse indstille sig til en prøve mere end 2 gange.

§ 3. Anmeldelse til den faglige prøve skal indgives til statens erhvervspædagogiske læreruddannelse senest 2 måneder før prøvens afholdelse. Anmeldelsen må være bilagt aspirantens svendebrev og identifikationspapirer, f.eks. dåbs- eller fødselsattest.

Stk. 2. Senest 1 måned før prøvens afholdelse giver statens erhvervspædagogiske læreruddannelse på pågældende læreraspiranter og eventuelt anmeldende skoler underretning om tid og sted for prøvens afholdelse.

II. Prøvens indhold og omfang.

§ 4. Den faglige prøve omfatter en praktisk prøve i frisørarbejde og en mundtlig prøve.

Stk. 2. Prøven afholdes inden for det pensum, der er fastsat i undervisningsplanen for frisørfagets lærlinge.

Stk. 3. Den praktiske prøve skal omfatte parykarbejde og mindst 6 andre discipliner.

Stk. 4. Den mundtlige prøve skal omfatte spørgsmål ligeligt fordelt inden for følgende fagområder: permanentteori, ansigtsplejeteori, håret og hårbunden, hårfavningsteori og materialelære.

§ 5. Prøvens sammensætning bestemmes for hver faglig prøve af et fagprøveudvalg bestående af 2 repræsentanter for frisørfagets faglige fællesudvalg og direktoratets fagkonsulent for frisørfaget.

Stk. 2. Fagprøveudvalget bestemmer forud for hver prøve, hvilke hjælpemidler læreraspiranten må medbringe.

 

 § 6. De discipliner, hvoraf den praktiske prøve kan sammensættes, er 

 følgende: 

                         Damearb., Herrearb., 

 Disciplinens betegnelse:            maks. tid maks. tid 

 1. Klipning og effilering el. 

   skæring af hår............................  30 min.  35 min. 

 2. Koldpermanent oprulning og dupning 

   inkl. trækketid og neutralisering.........  85 -    45 - 

 3. vandondulation af koldpermanent 

   hår uden tørretid.........................  45 -    15 - 

   herunder udfrisering af vandondulation....  35 -    10 - 

   (ovennævnte 3 discipliner kan udføres på samme model) 

 4. Hårfavning inkl. vask og tørring 

   uden ondulation...........................  90 -    80 - 

 5. Jernondulation, marcel eller francois.....  60 -    40 - 

 6. Vandondulation af permanentet hår - 

   dagfrisure mindst 2 bølger, fingerbølgning 

   eller opsnegling uden tørretid............  45 -    15 - 

   herunder udfrisering af vandondulation....  35 -    10 - 

 7. Klipning og effilering - damehår, 

   glat frisure - herrehår, engelsk stil.....  30 -    35 - 

 8. Skæring, formskæring (herrehår - 

   skulpteret frisure).......................  30 -    40 - 

 9. Bürstenhaarschnitt........................       50 - 

 10. Klipning - fri frisure....................       60 - 

 11. Fønbølgning...............................  45 -    20 - 

 12. Formtørring...............................       20 - 

 13. Vandondulation, fri frisure (selskabs- 

   eller aftenfrisure) uden tørretid.........  60 - 

   herunder udfrisering af fri frisure.......  15 - 

 14. Jernondulation og opsætning af langt hår..  60 - 

 15. Brudefrisure uden tørretid................  45 - 

   herunder udfrisering af brudefrisure og 

   påsætning af brudeslør....................  40 - 

 16. Hårvask med hårbundsmassage.............  20 -    15 - 

 17. Skønhedspleje, ansigtsmassage og make-up 

   (ved herremodel kun ansigtsmassage).....  45 -    30 - 

 18. Afretning af øjenbryn...................  10 - 

 19. Farvning af øjenbryn og -vipper........  25 - 

 20. Klipning af over- eller fuldskæg.......        10 - 

 21. Farvning af over- eller fuldskæg.......        25 - 

 22. Oprulning til permanentkrølning, 

   mindst 8 krøller.......................  20 -    15 - 

 23. Manicure, begge hænder 

   (damemodel: lak på alle negle - 

   herremodel: polering af alle negle)....  50 -    50 - 

 24. Barbering..............................        15 - 

Stk. 2. Hver enkelt disciplin skal gennemføres inden for den angivne tidsramme.

§ 7. Fagprøveudvalget har ansvaret for, at der stilles modelmateriale til rådighed på prøvestedet. De enkelte modeller skal inden prøvens påbegyndelse godkendes af eksaminator og censorerne.

III. Prøvens afholdelse og bedømmelse.

§ 8. Den mundtlige prøve ledes af en af fagprøveudvalget udpeget eksaminator, der endvidere deltager i bedømmelsen af den praktiske prøve.

Stk. 2. Bedømmelsen af læreraspiranternes præsentationer foretages af eksaminator og 2 censorer. Karakteren for hver præsentation fastsættes efter forhandling mellem eksaminator og censorerne.

§ 9. Direktoratet for erhvervsuddannelserne udpeges efter indstilling fra det faglige fællesudvalg for frisørfaget for et tidsrum af 4 år ad gangen et censorkollegium, hvoraf fagprøveudvalget forud for hver fagprøves afholdelse udpeger det nødvendige antal censorpar. Hvert censorpar skal bestå af 1 repræsentant for fagets mestre og 1 for fagets svende, udpeget således at henholdsvis dame- og herrearbejde kan bedømmes af censorer med særlig indsigt i det pågældende fagområde. Censorerne skal have gennemgået fagets lærlingeuddannelse og bestået svendeprøven.

§ 10. Ved bedømmelsen af læreraspiranternes præsentationer anvendes samme karakterskala og regler som ved svendeprøverne (karaktererne 0-10 i hele tal med 10 som højeste karakter).

§ 11. For at bestå prøven skal læreraspiranten opnå mindst karakteren 7 ved den mundtlige prøve og mindst karakteren 7 i gennemsnit for de af den praktiske prøve omfattede discipliner, som vedrører den branche, hvori den pågældende søger ansættelse. Gennemsnitskarakteren for de discipliner af den praktiske prøve, der ikke vedrører den branche, hvori den pågældende søger ansættelse, skal endvidere være mindst 5.

§ 12. Bevis for bestået fagprøve, affattet i en af direktoratet for erhvervsuddannelserne efter indstilling fra fagprøveudvalget fastsat form, udstedes af eksaminator og censorerne.

Stk. 2. For læreraspiranter, der ikke består prøven, udarbejder eksaminator en udtalelse vedrørende sin og censorernes vurdering. Denne udtalelse kan udleveres til de pågældende læreraspiranter.

IV. Område.

§ 13. Dette cirkulæres bestemmelser omfatter kun læreraspiranter, der ansættes efter cirkulærets ikrafttræden.

V. Ikrafttræden.

§ 14. Cirkulæret træder i kraft den 1. marts 1969.

Undervisningsministeriet,

Direktoratet for erhvervsuddannelserne, den 14. februar 1969.

P.D.V.

Ida Dybdal.

Officielle noter

Ingen