Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om dispositionsbeføjelser og budget- og regnskabsaflæggelse ved skolehjem for lærlinge

(Samtlige tekniske skoler med skolehjem og skolehjem)


I henhold til § 6 i undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 270 af 28. juni 1965 om driftstilskud til godkendte skolehjem for lærlinge fastsættes herved følgende:

I. Dispositionsbeføjelser.

§ 1. Dispositionsbeføjelserne over skolehjemmets midler tilkommer de personer, der i henhold til de af undervisningsministeriet godkendte vedtægter har fået disse beføjelser tillagt.

§ 2. Skolerne eller skolehjemmene indsender hvert år efter direktoratets forudgående indkaldelse i maj måned de første forslag til driftsbudget og i februar måned det næste år de korrigerede budgetforslag for det kommende finansår, jfr. nærmere § 4.

Stk. 2. Umiddelbart før hvert års 1. april vil der i forbindelse med anvisningen af det første a conto beløb for det kommende finansår, jfr. nærmere § 9, tilgå de enkelte skoler eller skolehjem meddelelse om, hvilket korrigeret budget direktoratet har godkendt for skolehjemmet for finansåret, og det påhviler herefter skolerne eller skolehjemmene at disponere således, at forbruget i hele finansåret kan dækkes inden for dette budget korrigeret til det aktuelle løn- og prisniveau.

Stk. 3. Overskridelse af de på de enkelte konti godkendte beløb må ikke finde sted.

Stk. 4. Uden direktoratets forudgående tilslutning er skolehjemmene ikke beføjet til at indgå aftaler eller i det hele påtage sig forpligtelser, såfremt skolehjemmets opfyldelse af sådanne aftaler eller forpligtelser kun kan ske ved afholdelse af udgifter i et indeværende eller følgende finansår, hvortil statstilskud forventes bevilget. Under sådanne aftaler og forpligtelser indgår også forøgelse af antallet af fastansat pensionsberettiget personale.

§ 3. Over det staten tilhørende udstyr og inventar, der er stillet til rådighed for skolehjemmet, skal der til enhver tid foreligge en af skolehjemmet udarbejdet ajourført fortegnelse.

II. Budget- og regnskabsskemaer.

§ 4. Ved skolernes eller skolehjemmenes udarbejdelse af forslag til budget, herunder korrigeret budget, og aflæggelse af årsregnskab som grundlag for beregningen af statens driftstilskud til skolehjem anvendes det medfølgende budgetskema og regnskabsskema, der som de hidtil anvendte skemaer er udarbejdet i overensstemmelse med den for statsinstitutioner gældende standardkontoplan.

Stk. 2. Skemaet med det første budget vedrørende det kommende finansår og regnskabsskemaet for det foregående finansår skal - efter direktoratets forudgående indkaldelse - i behørigt underskrevet stand indsendes til direktoratet inden udgangen af maj måned i det løbende finansår. Regnskabsskemaet skal være forsynet med revisionspåtegning.

Stk. 3. Skemaet med det korrigerede budget for det kommende finansår skal af hensyn til beregningen af det skolehjemmet fra 1. april tilkommende a conto tilskud indsendes til direktoratet inden udgangen af februar måned i det løbende finansår.

III. Konteringsvejledning til budget og regnskab.

§ 5. Driftsudgifterne og driftsindtægterne henføres til de enkelte konti på budgettet og regnskabet efter følgende retningslinier:

02. Lønninger.

Under denne konto opføres lønninger, herunder feriegodtgørelse, vederlag og andre ydelser til det til skolehjemmet knyttede personale (økonoma, pedel, rengørings- og køkkenpersonale, gartnermedhjælp) samt udgifter til opsyn, fritidslærere og administration beregnet i overensstemmelse med de herom af undervisningsministeriet fastsatte regler, skolehjemmets bidrag til pensionskasser og ATP samt ulykkes- og ansvarsforsikring for personalet.

Udgifterne skal nøje specificeres på tillægsskema A.

11. Tjenesterejser.

Under denne konto opføres udgifter i forbindelse med rejser, der foretages af skolehjemmets personale, og som direkte er betinget af formål vedrørende skolehjemmet.

Udgifterne skal opføres på tillægsskema B. med nøje angivelse af rejseformål, rejsetider m. v.

21. Kontorholdsudgifter.

Under denne konto opføres udgifter af følgende art:

Skrivesager, papir, trykning af blanketter og kontortryksager, porto, telefon, telegraf, aviser, tidsskrifter, bøger, vedligeholdelse af kontormaskiner, flytning og installation af telefoner, vask af linnedvarer for kontorer, annoncering, diverse kontorudgifter.

Udgifterne bedes specificeret efter ovenstående på tillægsskema C.

Til anskaffelse af kontormaskiner skal søges særskilt bevilling af midler under statens anlægsbudget, jfr. bemærkningerne til konto 53.

24. Fremmede tjenesteydelser.

Under denne konto opføres f. eks. udgifter til revisionshonorar, abonnement på rengøring og opsyn.

31. Ordinær vedligeholdelse af egne bygninger.

Under denne konto opføres faktisk afholdte udgifter til vedligeholdelse af bygninger, dog højst 2 pct. af bygningernes brandforsikringssum ved regnskabsårets afslutning.

Med undervisningsministeriets godkendelse kan der i særlige tilfælde afholdes udgifter til ekstraordinær vedligeholdelse.

33. Driftsudgifter for egne bygninger.

Under denne konto opføres udgifter til opvarmning, belysning, kraft, rengøringsmidler o. lign.

34. Skatter, afgifter og forsikringer. Under denne konto opføres udgifter til skatter, afgifter og forsikringer, der vedrører bygningerne: ejendomsskatter, vej- og kloakbidrag, vandafgift, grundejerforsikring, bygningsbrandforsikring, svamp- og husbukkeforsikring, glasforsikring m. v.

Såfremt skolehjemmet indgår i en skoles samlede bygningskompleks, fordeles bygningsudgifterne mellem skolehjemmet og skolen på grundlag af de samlede udgifter i forhold til anvendelsen af etagearealer, medmindre de enkelte udgifter kan henføres direkte til skolehjemmet eller skolen.

35. Lejede lokaler.

Under denne konto opføres husleje og leje af arealer samt opvarmning, belysning og kraft for lokaler lejede i henhold til lejemål, der er godkendt af undervisningsministeriet. I de tilfælde, hvor indkvartering af lærlinge finder sted uden for skolehjemmet, opføres betaling for de pågældendes logi under denne konto.

Opmærksomheden henledes på, at indkvartering uden for skolehjemmet eller kollegiet forudsætter direktoratets godkendelse af aftalt pensionspris.

36. Ordinær vedligeholdelse af lejede lokaler.

39. Renter og afdrag af prioritetsgæld.

Under denne konto opføres udgifter til renter og afdrag af prioritetsgæld samt bidrag til reserve- og administrationsfond vedrørende lån, der er godkendt af undervisningsministeriet.

For så vidt angår lån før ikrafttræden af undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 269 af 28. juni 1965 om byggelån m. v. til handelsskoler, tekniske skoler samt maskinmester- og maskinistskoler ydes tilskud i det hidtidige omfang. Bliver der i forbindelse med lån efter denne bekendtgørelse tale om lån til delvis dækning af den sjettedel af opførelsesværdien, som skolehjemmet selv skal tilvejebringe i forbindelse med opførelse eller køb m. v. af bygninger, er udgifter til dækning af renter og afdrag af sådanne lån ikke tilskudsberettigende.

41. Kostforplejning.

Under denne konto opføres udgifter til levnedsmidler, husholdningsartikler samt kostpris ved indkvartering af lærlinge uden for skolehjemmet. Lønningsudgifter føres under konto 02. Lønninger.

44. Vask og personrenlighed.

Under denne konto opføres udgifter til vask og leje af linned, sæbe, toiletpapir m. v.

47. Underholdning og undervisning. Under denne konto afholdes udgifter til foredrag m. v.

53. Ordinære mindre anskaffelser af udstyr og inventar.

Udgifter til anskaffelse af udstyr og inventar betragtes som anlægsudgifter og må normalt ikke afholdes over driftsbudgettet. Disse udgifter må af skolerne eller skolehjemmene særskilt søges dækket over statens anlægsbudget i henhold til reglerne i undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 269 af 28. juni 1965 om byggelån m. v. til handelsskoler, tekniske skoler samt maskinmester- og maskinistskoler, jfr. de herom fastsatte regler, hvoraf fremgår, at skolehjemmene også for så vidt angår udstyr og inventar skal udarbejde samlede årlige budgetter.

Som tilskudsberettigende driftsudgifter kan dog efter omstændighederne ud over de rene vedligeholdelsesudgifter (konto 55) medregnes udgifter til anskaffelse af enkelte udstyrs- og inventargenstande, når udgifterne til disse hver for sig er af ganske ringe omfang, og de samlede årlige udgifter hertil ligeledes holdes inden for et mindre beløb.

55. Vedligeholdelse af udstyr og inventar.

59. Forsikring af løsøre.

91. Fradrag for tjenestebolig.

Under denne konto opføres indtægter fra fradrag i lønninger for personale, som har godkendt tjenestebolig i skolehjemmet. Fradraget sker i overensstemmelse med reglerne i finansministeriets cirkulære af 29. juni 1960.

92. Lejeindtægter.

Under denne konto opføres indtægter ved udleje af skolehjemmets lokaler, boliger og udstyr til formål, der ligger uden for skolehjemmets egentlige formål, herunder refusion for opvarmning, rengøring, belysning m. v.

Skolehjemmets lokaler, boliger m. v. må ikke udlejes til andet formål end skolehjemmets eget, medmindre direktoratets tilladelse forud er indhentet. Stilles skolehjemmets lokaler til rådighed til et af direktoratet godkendt formål, skal skolehjemmet drage omsorg for, at samtlige udgifter, der herved påføres skolehjemmet til opvarmning, rengøring, belysning, kraft m. v., dækkes, og at der endvidere gennem et lejebeløb ydes skolehjemmet rimelig dækning for slitage.

93. Salgsindtægter.

Under denne konto opføres lærlingenes bidrag til kost og logi, betaling for kost og logi for andre end lærlinge, der skal optages på skolehjemmet, samt fradrag for personalets kost og logi.

97. Kvadratmetertilskud fra staten.

IV. Status.

§ 6. Direktoratet agter fremtidig ikke at indkalde status fra skolerne (skolehjemmene) udarbejdet på særlige skemaer, men anmoder om, at der til direktoratet må blive indsendt et eksemplar af den af skolen (skolehjemmet) eller revisor udarbejdede status.

V. Anlægsregnskab.

§ 7. Indtægter ved salg af udstyr og inventar, der er stillet til rådighed af staten, skal indbetales til staten.

VI. Regnskab for befordringsgodtgørelse.

§ 8. I det omfang, udgifter til lærlinges befordring bliver aktuel for skolehjemmene, vil nærmere regler herom blive tilsendt disse.

VII. Udbetaling af statstilskud.

§ 8. Statens tilskud for hele finansåret udbetales skolehjemmene a conto med 1/10 månedlig forud i hver af månederne april-januar på grundlag af skolehjemmenes godkendte korrigerede budgetter og reguleres på grundlag af skolehjemmenes godkendte regnskaber. Størrelsen af det månedlige a conto beløb vil kunne tages op til revision i forbindelse med gennemførelse af ændrede eller nye uddannelser.

VIII. Ikrafttrædelsesbestemmelser m. v.

§ 10. Det nye regnskabsskema skal anvendes første gang ved udarbejdelsen af regnskabet for finansåret 1965-66 og det nye budgetskema første gang ved udarbejdelsen af budgettet for finansåret 1967-68.

Yderligere eksemplarer af skemaerne kan fås ved henvendelse til direktoratet.

Stk. 2. Bestemmelserne i afsnit VII. Udbetaling af statstilskud, finder anvendelse fra 1. april 1966.

Undervisningsministeriet,

Direktoratet for erhvervsuddannelserne, den 25. februar 1966.

P. D. V.

Ida Dybdal.

 

 INDHOLDSFORTEGNELSE 

  I. Dispositionsbeføjelser..................................... 1 

  II. Budget- og regnskabsskemaer................................ 1 

 III. Konteringsvejledning til budget og regnskab................ 2 

   02. Lønninger............................................... 2 

   11. Tjenesterejser.......................................... 2 

   21. Kontorholdsudgifter..................................... 2 

   24. Fremmede tjenesteydelser................................ 2 

   31. Ordinær vedligeholdelse af egne bygninger............... 2 

   33. Driftsudgifter for egne bygninger....................... 2 

   34. Skatter, afgifter og forsikringer....................... 2 

   35. Lejede lokaler.......................................... 2 

   36. Ordinær vedligeholdelse af lejede lokaler............... 2 

   39. Renter og afdrag af prioritetsgæld...................... 2 

   41. Kostforplejning......................................... 3 

   44. Vask og personrenlighed................................. 3 

   47. Underholdning og undervisning........................... 3 

   53. Ordinære mindre anskaffelser af udstyr og inventar...... 3 

   55. Vedligeholdelse af udstyr og inventar................... 3 

   59. Forsikring af løsøre.................................... 3 

   91. Fradrag for tjenestebolig............................... 3 

   92. Lejeindtægter........................................... 3 

   93. Salgsindtægter.......................................... 3 

   97. Kvadratmetertilskud fra staten.......................... 3 

  IV. Status..................................................... 3 

  V. Anlægsregnskab............................................. 3 

  VI. Regnskab for befordringsgodtgørelse........................ 3 

 VII. Udbetaling af statstilskud................................. 4 

 VIII. Ikrafttrædelsesbestemmelser m. v........................... 4 

    Sagregister ...............,............................... 6 

 SAGSREGISTER 

 Abonnement, aviser, 21. 

   -   , rengøring, 24. 

   -   , telefon, 21. 

   -   , tidsskrifter, 21. 

 Administrationsfond, bidrag til, 39. 

 Administrativt personale, lønninger, 02. 

 Afdrag på prioritetsgæld, 39. 

 Afgifter, 34. 

 Annoncering, 21. 

 Ansvarsforsikring, 02. 

 ATP. 02. 

 Aviser, 21. 

 Befordringsgodtgørelse, § 8. 

 Belysning, egne bygninger, 33. 

   -  , lejede lokaler, 35. 

   -  , egne udlejede lokaler, refusion for, 92. 

 Bidrag, administrationsfond, 39. 

   - , reservefond, 39. 

 Blanketter, trykning af, 21. 

 Boliger, fradrag for, 91. 

   - , udleje af, 92. 

   - , varmebidrag for, 93. 

 Brandforsikring, bygninger, 34. 

     -   , inventar, 59. 

     -   , udstyr, 59. 

 Brandforsikringssum, bygninger, 31. 

 Bygningsvedligeholdelse, 31. 

 Ejendomsskatter, 34. 

 Feriegodtgørelse, 02. 

 Flytning af telefon, 21. 

 Foredrag, 47. 

 Forsikring, ansvars, 02. 

    -  , bygninger, 34. 

    -  , glas, 34. 

    -  , løsøre, 59. 

    -  , svamp- og husbukke, 34. 

    -  , ulykkes, 02. 

 Glasforsikring, 34. 

 Grundejerforsikring, 34. 

 Husholdningsartikler, 41. 

 Husleje, 35. 

 Installation af telefon, 21. 

 Inventar, anskaffelse af, (53). 

   - , forsikring af, 59. 

   - , fortegnelse over, § 3. 

   - , salg af, § 7. 

   - , vedligeholdelse af, 55. 

 Kontormaskiner, anskaffelse af, (53). 

    -   , vedligeholdelse af, 21. 

 Kraft, egne bygninger, 33. 

  - , lejede lokaler, 35. 

  - , egne udlejede lokaler, refusion for, 92. 

 Levnedsmidler, 41. 

 Leje af linned, 44. 

 Linned, leje af, 44. 

   - , vask af for kontor, 21. 

   - , vask af i øvrigt, 44. 

 Opsyn, bygninger, 24. 

  - , elever, 02. 

 Opvarmning, egne bygninger, 33. 

   -  , lejede lokaler, 35. 

   -  , egne udlejede lokaler, refusion for, 92. 

 Papir, 21. 

 Pensionsbidrag, 02. 

 Pensionskasser, 02. 

 Porto, 21. 

 Prioritetsgæld, afdrag på, 39. 

    -   , renter af, 39. 

 Rengøring af udlejede lokaler, refusion for, 92. 

 Rengøringsabonnement, 24. 

 Rengøringsmidler, 33. 

 Rengøringspersonalelønninger, egne bygninger, 02. 

        -      , lejede lokaler, 02. 

 Rengøringsselskab, 24. 

 Renter af prioritetsgæld, 39. 

 Reservefond, bidrag til, 39. 

 Revisionspåtegning, § 4. 

 Revisorhonorar, 24. 

 Salg, inventar, § 7. 

  - , udstyr, § 7. 

 Skatter, 34. 

 Skrivesager, 21. 

 Slitage af udlejede lokaler, refusion for, 92. 

 Telegraf, 21. 

 Telefon, abonnement, 21. 

   - , flytning af, 21. 

   - , installation af, 21. 

 Tidsskrifter, 21. 

 Tjenesteboliger, fradrag for, 91. 

     -   , varmebidrag for, 93. 

 Trykning af blanketter, 21. 

 Tryksager, kontor, 21. 

 Udleje, boliger, 92. 

  - , lokaler, 92. 

  - , udstyr, 92. 

 Udstyr, anskaffelse af, (53). 

  - , forsikring af, 59. 

  - , fortegnelse over, § 3. 

  - , salg af, § 7. 

 Udstyr, vedligeholdelse af, 55. 

 Ulykkesforsikring, personale, 02. 

 Vandafgift, 34. 

 Varmebidrag for tjenestebolig, 93. 

 Vask, kontorlinned, 21. 

 - , linned i øvrigt, 44. 

 Vederlag, 02. 

 Vedligeholdelse, egne bygninger, 31. 

    -    , lejede lokaler, 36. 

    -    , egne udlejede lokaler, refusion for, 92. 

    -    , inventar, 55. 

    -    , kontormaskiner, 21. 

    -    , udstyr, 55. 

Vej- og kloakbidrag, 34.

Officielle noter

Ingen