Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om vejledende retningslinjer for undervisningen samt om klasser og hold på studenterkursus

(Til rektorerne for samtlige studenterkursus)


I medfør af § 4, stk. 2 i lov om gymnasieskoler og studenterkursus, jfr. lovbekendtgørelse nr. 715 af 18. november 1987 og i henhold til bekendtgørelse nr. 52 af 17. januar 1989 § 53, stk. 2 fastsætter ministeriet følgende nærmere retningslinjer for undervisningen på studenterkursus:

Cirkulære om vejledende retningslinjer for undervisningen i gymnasiet af den 3. juni 1988, RS 01-01, finder tilsvarende anvendelse på studenterkursus.

Cirkulære om klasser og hold i gymnasiet af 15. januar 1988, punkt I, II, V, VI og VII finder tilsvarende anvendelse på studenterkursus, idet reglerne for holdsammenlægninger gælder alle etablerede parallelhold.

Dette cirkulære finder anvendelse for de klasser, der påbegynder undervisningen i august 1989.

Cirkulæreskrivelse af 18. marts 1982 om klasser og hold i gymnasieskolen m.v., RS 01-13, ophæves, men finder fortsat anvendelse for de klasser, der har påbegyndt undervisningen før august 1989 (* 1).

P.m.v.

e.b.

Steffen Jensen

undervisningsinspektør

Redaktionel note
  • (* 1) Cirkulæreskrivelse af 18. marts 1982 om klasser og hold i gymnasieskolen, ved studenterkursus og på kursus til højere forberedelseseksamen findes i den historiske base ZCIX