Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om adgangen til læreruddannelsen for ansøgere med udenlandske eksaminer og for ansøgere, der ikke opfylder de almindelige optagelsesbetingelser

(Til rektorerne for lærerseminarierne)


I henhold til § 1, stk. 1, nr. 5, og stk. 2, og § 2 i bekendtgørelse nr. 35 af 21. januar 1987 om optagelse på seminarier, der uddanner lærere til folkeskolen, fastsætter direktoratet hermed følgende:

A. Ansøgere med udenlandske eksaminer.

1. Følgende udenlandske eksaminer ligestilles med en dansk studentereksamen:

- En studentereksamen/Vitnemål fra videregående skole/Avgangsbetyg fra Gymnasiet fra et af de nordiske lande.

- Abitur/Reifezeugnis fra Forbundsrepublikken.

- Baccalaureat (deuxieme partie) fra Frankrig.

- General Certificate of Education (GCE) fra Storbritannien i mindst 5 forskellige fag (0 levels med karaktererne A, B eller C samt 2 - 3 A levels).

- Diploma di Maturita fra Italien.

- VWO fra gymnasium/athenæum fra Holland.

- Certificat d'etudes moyennes superieures og Certificat d'enseignement secondaire superieur + Diplome d'aptitude a l'enseignement superieur fra Belgien.

- The International Baccalaureate.

- Europæisk studentereksamen fra Europaskolerne.

- Studentereksamen fra Shape-skolen.

- High School Diploma fra USA eller tilsvarende eksaminer fra andre lande med uddannelsessystem efter amerikansk mønster f.eks. Japan.

- Andre eksaminer, der giver adgang til universitetsstudier i - High School Diploma fra USA eller tilsvarende eksaminer fra andre lande med uddannelsessystem efter amerikansk mønster f.eks. Japan.

- Andre eksaminer, der giver adgang til universitetsstudier i det pågældende land, herunder fra Australien, Canada, DDR, Grækenland, Irland, Portugal, Schweiz, Spanien, Tyrkiet og Østrig.

2. Ansøgere fra andre lande end de ovenfor nævnte (herunder Iran og Irak) skal normalt kunne dokumentere studier ved et universitet i hjemlandet for at kunne få dispensation. Ansøgninger kan eventuelt forelægges Fællesnævnet til vurdering af udenlandske ansøgere og udenlandske eksaminer.

3. Optagelse af udenlandske ansøgere forudsætter, at de over for det seminarium, hvor der søges optagelse, dokumenterer, at de taler og forstår dansk i en sådan grad, at de kan deltage i praktikundervisningen og kan følge den øvrige undervisning.

B. Ansøgere uden adgangsgivende eksamen.

4. Afgørelsen af, om der kan meddeles dispensation, skal bygge på en samlet vurdering af ansøgerens kvalifikationer, herunder hidtidige uddannelses- og beskæftigelsesforløb.

5. Ansøgere med dispensation til optagelse på universiteterne vil normalt umiddelbart kunne få dispensation.

6. Børnehave- og fritidspædagoger vil kunne få dispensation mod aflæggelse af prøve til HF i engelsk og matematik, jf. pkt. 8.c.

7. Socialpædagoger, gymnastiklærere fra de private gymnastikinstitutter, f.eks. Liss Burmesters, lærere fra SEL og håndarbejdslærere vil kunne få dispensation mod aflæggelse af prøve til HF i dansk, engelsk og matematik, jf. pkt. 8.c.

8. Der kan i øvrigt normalt kun gives dispensation (evt. betinget) til ansøgere, der er eller vil være fyldt 25 år ved studiestarten, og som opfylder følgende krav (»10+3+3« - reglen):

a. Folkeskolens Udvidede Afgangsprøve, Statskontrolleret prøve efter 10. klasse, Realeksamen eller lignende.

b. En afsluttet erhvervsforberedende uddannelse, normalt af 3 års varighed.

c. Prøve til højere forberedelseseksamen i mindst 3 fag, normalt dansk, fællesfag engelsk, fællesfag matematik, med mindst karakteren 6 i hvert af fagene, - eller tilsvarende faglige kvalifikationer.

Kravet om prøve i 3 HF-fag kan dog helt eller delvis fraviges for ansøgere med brede reelle kvalifikationer, herunder udøvet selvstændigt lederansvar/ledervirksomhed og lignende.

Undervisnings- og forskningsministeriet, den 3. april 1990.

P.m.v.

e.b.

Gerhard Jaspersen

Officielle noter

Ingen