Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om optagelse på studenterkursus

(Til rektorerne for samtlige studenterkursus)


A. Optagelse i I. kursusklasse.

I bekendtgørelsen nr. 52 af 17. januar 1989 (studenterkursusbekendtgørelsen) § 5 er der fastsat betingelser for optagelse på kursus.

I henhold til studenterkursusbekendtgørelsens § 5, stk. 6 fastsættes hermed, at følgende prøver eller kombinationer af prøver kan træde i stedet for de i stk. 2-3 nævnte prøver:

a. Gennemgang af 1. gymnasieklasse, hvis gennemsnittet af elevens årskarakterer er mindst 6,0.

b. Bestået højere forberedelseseksamen i enkelte fag kan erstatte folkeskolens afgangsprøve eller folkeskolens udvidede afgangsprøve i vedkommende fag.

c. Folkeskolens afgangsprøve i dansk og folkeskolens udvidede afgangsprøve i dansk kan erstattes af aflagt prøve i dansk inden for efg-uddannelserne, handels- og kontorområdet.

d. Folkeskolens udvidede afgangsprøve i engelsk kan erstattes af aflagt prøve i engelsk på niveau III med et tilfredsstillende resultat indenfor efg-basisuddannelserne, handels- og kontorområdet.

e. Folkeskolens afgangsprøve i engelsk, tysk eller tilsvarende prøve i fransk kan erstattes af aflagt prøve i samme fag på niveau III eller på niveau II med tilfredsstillende resultat indenfor efg-basisuddannelserne, handels- og kontorområdet.

f. Elever, som har gennemgået 2. gymnasieklasse og som har mindst 8 i årskarakter i fransk som begyndersprog, kan optages på et hold med forsætterfransk.

Ansøgere, som optages i I. kursusklasse efter ovenstående punkt a, kan ikke få overført karakterer, de har erhvervet i gymnasiet, til eksamensbeviset fra studenterkursus.

For kursister, der opnår rektors tilladelse til at gå I. kursusklasse om, bortfalder tidligere erhvervede karakterer. B. Optagelse i II. kursusklasse

I henhold til bekendtgørelsens § 53 fastsættes følgende:

Ansøgere, som enten

  • 1) har gennemført I. kursusklasse på et andet kursus og aflagt prøverne efter I. kursusklasse eller
  • 2) her gennemført 1. og 2. gymnasieklasse og

a. har aflagt prøve i studentereksamensfag efter 1. og 2. g samt

b. for hvem lærerforsamlingen på gymnasiet ikke har næret betænkelighed med hensyn til oprykning i 3. g

kan, hvis særlige forhold taler herfor, optages i II. kursusklasse.

Hvis optagelsen sker direkte i tilslutning til I. kursusklasse eller 2.gymnasieklasse, skal optagelsen endvidere ske i overensstemmelse med rektor for det kursus/den skole, som ansøgeren tidligere har været optaget på.

Optagelsen sker på den betingelse, at ansøgeren vælger samme sprogfag og valgfag, som vedkommende har fulgt på det tidligere kursus i I. kursusklasse eller gymnasium i 1.-2. gymnasieklasse.

De således optagne kursister kan få overført de års- og eksamenskarakterer, der er erhvervet efter I. kursusklasse henholdsvis 2. gymnasieklasse, til eksamensbeviset fra kursus, medmindre de er erhvervet mere end tre år og tilsvarende karakterer efter 1. gymnasieklasse mere end fire år før afslutningen af II. kursusklasse.

Det er en betingelse for overførsel af tidligere erhvervede karakterer, at alle tidligere erhvervede afsluttende karakterer på kursus eller i gymnasiet overføres.

Det er endelig en forudsætning for optagelse efter punkt 1) og 2), at der foreligger en dokumentation af tidligere erhvervede karakterer og eventuelle forsømmelser. C. Generelle bestemmelser

Rektor kan optage ansøgere, som ikke har haft mulighed for at opfylde optagelseskravene, f.eks. på grund af ophold i udlandet eller udenlandsk baggrund, hvis kan skønner, at vedkommende har den tilstrækkelige faglige og sproglige baggrund for at gennemføre uddannelsen på den normerede tid. Det er en forudsætning for optagelse efter denne bestemmelse, at kursisten efter bestået eksamen har et niveau i tysk eller fransk som svarer til mindst folkeskolens afgangsprøve i faget.

Optagelse, bortset fra direkte overflytning fra et andet studenterkursus, på andre tidspunkter end ved kursusårets start kan normalt ikke finde sted.

Opmærksomheden henledes på, at det i alle tilfælde er en betingelse for optagelse, at rektor skønner, at ansøgeren kan gennemføre uddannelsen på den normerede tid.

Kursus indberetter hvert år pr. 25. august antallet at optagne kursister med angivelse af optagelsesgrundlaget. Indberetningen sker på et skema, der udarbejdes af direktoratet.

Cirkulærskrivelse af den 7. september 1984, RS 03-05, ophæves, men er fortsat gældende for så vidt angår punkt B. og C. for skoleråret 1989/90.

P.m.v.

e.b.

Steffen Jensen

undervisningsinspektør

Officielle noter

Ingen