Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om godkendte karakterskalaer i forbindelse med den skolemæssige bedømmelse af efg-elever

(De tekniske skoler)

Med henvisning til bekendtgørelse nr 542 af 12. november 1981, § 2, stk. 1, fastsættes herved følgende om karakterskalaer og deres anvendelse ved bedømmelse af efg-elevers udbytte af undervisningen med henblik på udstedelse af bevis for basisuddannelsen og uddannelsesbevis for 2. del.

§ 1. Det fastsættes i bedømmelsesplanen, hvilken karakterskala der skal anvendes i det enkelte tilfælde.

§ 2. Anvendelsen af karakterskalaerne skal finde sted med de godkendte betegnelser (talværdier og udtryk) uden tilføjelser og ændringer.

§ 3. Beregning af talgennemsnit eller lignende kan ikke finde sted for så vidt angår basisuddannelsen.

Stk. 2. Beregning af talgennemsnit eller anden form for sammenfatning kan finde sted i 2. dels-uddannelserne efter bedømmelsesplanens nærmere bestemmelse herom.

§ 4. a. Ved bedømmelsen anvendes en 3-trins-skala med følgende betegnelser:

- Mindre tilfredsstillende

- Tilfredsstillende

- Meget tilfredsstillende.

b. Ved bedømmelse i 2. del kan følgende skalaer også anvendes:

  • 1) Lærlinge-skalaen (10-trins-skala), jf. skrivelse af 18. marts 1985, V-680.
  • 2) 13-skalaen (10-trins-skala), jf. undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 32 af 4. februar 1963.
  • 3) En 2-trins-skala med følgende betegnelser:

- Godkendt

- Ikke godkendt.

Stk. 2. Andre udtryk end de i stk. 1 nævnte kan godkendes, når de har tilsvarende betydning som de i cirkulæret anførte udtryk.

§ 5. Afvigelser fra bestemmelser i dette cirkulære kan godkendes i henhold til bekendtgørelsens § 13.

P.d.v.

Peter Grünbaum

uddannelseskonsulent

Officielle noter

Ingen