Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Cirkulære om ekskursioner, praktik og temadage

(Til rektorerne for samtlige gymnasieskoler og studenterkursus)


I henhold til gymnasiebekendtgørelsens § 6, studenterkursusbekendtgørelsens § 14 og gymnasiefagbekendtgørelsens §§ 32 og 35, stk. 2, fastsættes følgende bestemmelser:

Ekskursioner

Ved ekskursioner forstås en- eller flerdages rejseaktiviteter for hele hold.

Ekskursioner er undervisning, der foregår uden for skolen. De kan indgå som et led i undervisningen i alle fag: de er ikke obligatoriske i noget fag, men indgår som et naturligt element i nogle fags undervisning, jf. undervisningsvejledningerne.

Praktik

Ved praktik forstås ophold på en virksomhed, en institution eller lignende for en eller flere elever, som indgår i virksomhedens eller institutionens arbejde.

Praktik er ikke obligatorisk i noget fag, men kan indgå som et naturligt element i undervisningsforløb i nogle fag og i studievejledningen. Gennem en grundig forberedelse og efterbehandling skal der opnås et samspil mellem teori og praksis. Praktikkens form og indhold skal sikre, at eleverne optræder i andre end de sædvanlige elevroller, og at de udfører meningsfulde og så vidt muligt realistiske opgaver af praktisk art.

Temadage

Ved temadage (studiedage) forstås tværfaglige aktiviteter og/eller undervisning gennemført med andre organisations- og arbejdsformer.

Temadage kan anvendes til tværfaglige aktiviteter på tværs af årgange, linjer og klasser, bør være grundigt tilrettelagt i et samarbejde mellem lærere og elever.

Temadage afholdes inden for rammerne af et fælles tema som har en sådan karakter, at der kan arbejdes fagligt og pædagogisk på et gymnasialt niveau.

Generelt

For ekskursioner, praktik og temadage gælder følgende bestemmelser:

a. Aktiviteten skal godkendes af rektor, og der skal forud for afholdelsen foreligge et fagligt program, der er udformet så udførligt, at det kan danne grundlag for rektors godkendelse. Rektor skal inden godkendelsen sikre sig, at aktiviteten kan indgå i opfyldelsen af de faglige krav og at den fuldt ud modsvarer den normale undervisning, der falder væk.

b. Det skal af holdets pensumindberetninger fremgå, hvorledes ekskursioner og praktik indgår i pensum og i eksamensopgivelserne i de(t) relevante fag.

c. Der skal normalt rejses med hele hold, og der kan kun rejses i de(t) skoleår, hvor holdet undervises i de(t) pågældende fag. Aktiviteterne samles så vidt muligt i fælles periode(r) for hele skolen.

d. Principielt deltager alle elever på holdet i ekskursioner og i praktikophold. For elever, som af helt særlige grunde ikke deltager i en aktivitet, kan der i givet fald udarbejdes et særpensum i det omfang, stof fra ekskursionen eller praktikken ikke kan opgives af de pågældende elever.

Ikrafttræden

Cirkulæret træder i kraft den 1. juni 1990. Samtidig ophæves cirkulæreskrivelse om ekskursioner, studierejser til udlandet og rejser i øvrigt af 16. september 1983, RS 01-18, cirkulære om praktik i gymnasiet, på studenterkursus og på kursus til højere forberedelseseksamen af 29. november 1985, RS 01-19, og vejledning vedrørende studiedage (studieuger) af 27. januar 1984, RS 01-26.

P.m.v.

e.b.

Steffen Jensen

undervisningsinspektør

Officielle noter

Ingen