Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om karaktergivning i forbindelse med skoleundervisning i lærlingeuddannelser på tekniske skoler

(De tekniske skoler)

For den skolemæssige bedømmelse af elever under lærlingeuddannelse inden for håndværk og industri gælder følgender retningslinier:

1. Ved bedømmelsen anvendes en 10-skala med talværdier og betegnelser således:

10 9 >meget over middel 8 7 > over middel 6 5 > middel 4 3 > under middel 2 0 > meget under middel

2. Karaktergivningen finder sted ved afslutningen af et skoleophold. Det fremgår af den enkelte uddannelses bedømmelsesplan, hvilke karakter der skal ledsages af en vejledning om, hvad der kan gøres for at forbedre elevernes standpunkt. Vejledningen meddeles eleven og virksomheden.

3. Karakteren er en standpunktsvurdering, der udtrykker en helhedsvurdering af elevernes viden og færdigheder i det pågældende fag/fagområde i henhold til kursusplanen/undervisningsplanen.

4. Det fastsættes for det pågældende fag, i hvilket omfang (antallet af karakterer og faområdet/erne) og hvornår der skal gives karakterer.

5. karakterer vedrørende det enkelte fagområde afgives af den/de lærer(e), der har undervist i fagområdet.

6. Fastsættes det, at der skal afgives een samlet karakter for skoleundervisningen, fastsættes denne på et møde med deltagelse af den ledende faglærer og de lærere, der har undervist eleven.

7. Elever, der fremsætter et ønske herom, har krav på løbende at blive bekendtgjort med deres standpunkt.

8. Oplysninger vedrørende karakterer m.v. må ikke uden elevens tilladelse meddeles andre end virksomheden.

9. Ved afslutningen af sidste skoleophold udstedet en skoleerklæring (bevis, jf. lærlingeloven, § 13). Denne erklæring er en dokumentation for, at skoleundervisningen er gennemført i henhold til kursusplanen/undervisningsplanen. Erklæringen kan - i henhold til nærmere bestemmelse herom - påføres oplysninger om karakterer.

10. Skoleerklæringen tilstilles det faglige udvalg med henblik på udfærdigelse af svendebrev.

11. Såfremt det, af hensyn til eventuel indstilling til svendprøve, er nødvendigt, kan skolen før sidste skoleopholds afslutning udstede en attest, der bekræfter, at skoleundervisningen er tilfredsstillende gennemført indtil det pågældende tidspunkt.

12. Karakterer, der er givet ved den skolemæssige bedømmelse, kan ikke indgå i en svendeprøve.

13. Såfremt en lærlingeuddannelse er tilrettelagt således, at der samlæses med en tilsvarende efg-uddanelse, kan der fastsættes ensartede bestemmelser (bedømmelsesplan eller lignende) for den skolemæssige bedømmelse i begge uddannelser.

14. Der kan fastsættes bestemmelse om, at den skolemæssige bedømmelse kan træde i stedet for afholdelse af svendprøve, således at lærebrev udstedes alene på grundlag af skoleerklæringen og læremesters erklæring om, at læretiden er udstået efter reglerne. 15. Bestemmelse om de nærmere regler for den skolemæssige bedømmelse i den enkelte uddannelse, jf. punkterne 4, 6, 13 og 14, fastsættes af Undervisningsministeriet efter indhentet indstilling fra det pågældende faglige udvalg, erhvervsuddannelsesudvalg og Lærlingerådet.

16. Bestemmelsen træder i kraft den 1. marts 1988.

17. Samtidig ophæves skrivelse af 18. marts 1985, V-680.

P.d.v.

Roland Østerlund

uddannelseskonsulent

Officielle noter

Ingen