Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om vejledende retningslinjer for undervisningen i gymnasiet

(Til rektorerne for samtlige gymnasieskoler)


I medfør af § 4, stk. 2, i lov om gymnasieskoler og studenterkursus, jfr. lovbekendtgørelse nr. 715 af 18. november 1987 og i henhold til gymnasiefagbekendtgørelsens § 35, stk. 2 fastsætter Direktoratet for Gymnasieskolerne og Højere Forberedelseseksamen følgende nærmere retningslinjer for undervisningen i fagene i gymnasiet:

§ 1. Vejledende retningslinjer af 1988 for gennemførelse af undervisningen i fagene i gymnasiefagbekendtgørelsens §§ 2-29 udsendes som bilag til dette cirkulære i et oplag af en sådan størrelse, at der kan udleveres et eksemplar til alle lærere, der har kompetence i de enkelte fag. Herudover udsendes senere et samlet tryk til regelsamlingen.

§ 2. De vejledende retningslinjer indeholder eksempelmateriale og forslag til gennemførelsen af undervisningen.

Stk. 2. Udover eksempler og forslag, jfr. stk. 1, indeholder de vejledende retningslinjer en række udfyldende bestemmelser om undervisningens tilrettelæggelse, som supplerer fagbekendtgørelsen.

Stk. 3. Det pålægges rektor at sikre, at undervisningen gennemføres i overensstemmelse med det i stk. 2 nævnte indhold i de vejledende retningslinjer.

§ 3. De vejledende retningslinjer træder i kraft den 1. august 1988.

Stk. 2. Vejledning og retningslinjer for undervisningen i gymnasiet af 1971 med senere ændringer og tilføjelser ophæves, men finder fortsat anvendelse på de gymnasieklasser, der har påbegyndt undervisningen i 1986 og 1987 med henblik på dimission i henholdvis 1989 og 1990.

Uffe Gravers Pedersen

/Steffen Jensen

Officielle noter

Ingen