Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om gennemførelse af kursus og afholdelse af prøve i fællesfaget samtidsorientering ved Statens Erhvervspædagogiske Læreruddannelse for lærere ved de tekniske skoler

(Tekniske skoler)

I medfør af § 10, stk. 1a, i lov nr. 191 af 4. juni 1964, jvf. lovbekendtgørelse nr. 187, af 9. april 1981, om godkendelse af handelsskoler, tekniske skoler og maskinmester- og maskinistskoler og tilskud m.v. til disse skoler, fastsættes herved følgende regler om gennemførelse af kursus for deltagere i Statens Erhvervspædagogiske Læreruddannelse's kompetencegivende kursus i samtidsorientering.

Lærere, der har gennemført det kompetencegivende kursus og har bestået prøven i overensstemmelse med cirkulærets regler, kan af direktoratet for erhvervsuddannelserne godkendes til at undervise i faget samfundsorientering ved efg-uddannelserne på de tekniske skoler.

1. Gennemførelse af kursus.

1.1. Der er mødepligt til kurset og kursusfravær må ikke overstige 20% af undervisningstiden i hvert semester.

1.2 De i læseplanen beskrevne obligatoriske opgaver skal være afleveret og godkendt.

1.3 Obligatoriske opgaver skal løses som enkeltpersonopgaver, med mindre andet er angivet i læseplanen.

2. Afholdelse af prøve.

2.1 SEL foranstalter afholdelse af prøve. Prøven afholdes senest 1 måned efter kursus er afsluttet. Prøverne er offentlige. Forudsætningen for at aflægge prøve er, at eksaminanden har deltaget i kurset - efter de under pkt. 1 anførte bestemmelser.

2.2 Tilmelding til prøven skal finde sted inden for den af SEL meddelte tidsfrist.

2.3 Prøven, der er mundtlig, afholdes i det pensum, der er anført i læseplanen. Eksaminationen tager sit udgangspunkt i de i forbindelse med kurset udarbejdede obligatoriske opgaver.

Det er alene den mundtlige præstation, der vurderes, idet opgavebesvarelserne ikke indgår i bedømmelsen.

2.4 Eksaminationen foretages af en af SEL's undervisere i faget. I bedømmelsen deltager en af SEL godkendt censor. Bedømmelsen foretages af eksaminator og censor i forening. Der gives karakteren bestået/ikke bestået. Kan der ikke opnås enighed om bedømmelsen er censors vurdering afgørende. Ved fastlæggelsen af kriterier for bedømmelsen af prøven tages udgangspunkt i læseplanen og dens bestemmelser om pensum og obligatoriske opgaver i kursusforløbet.

2.5 Klage over forhold vedrørende prøven skal indsendes til SEL senest 6 dage efter prøvens afholdelse.

2.6 Til behandling af klager nedsætter direktoratet for erhvervsuddannelserne et klageudvalg bestående af 3 medlemmer (repræsenterende DTL, SEL og direktoratet). Desuden tilknyttes 1 person som tilordnet med særlig indsigt i uddannelsen.

Direktoratet kan fastsætte nærmere retningslinier for udvalgsarbejdet.

2.7 Den, der ikke består prøven, har adgang til at indstilles sig til en ny prøve. SEL arrangerer ny prøve afholdt senest 6 måneder efter den ordinære prøve. Ingen kan indstille sig til prøve mere end 2 gange.

2.8 Tilmeldte til prøve, der på grund af sygdom eller af anden gyldig grund dokumenterer, at være blevet forhindret i at deltage, kan få tilladelse til at indstille sig til en ny prøve, der afholdes senest 6 måneder efter den ordinære prøve.

3. Udstedelse af kursusbevis.

3.1 SEL udfærdiger bevis for bestået prøve med angivelse af kursets indhold og varighed.

4. Dispensationsregler.

4.1 SEL kan i særlige tilfælde dispensere fra de under punkterne 1.1, 2.2, 2.7 (6 måneders fristen) og 2.8 nævnte regler.

P.d.v.

e.b.

Finn Christensen

undervisningsinspektør

Officielle noter

Ingen