Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om gennemførelse af kursus og afholdelse af prøve i fællesfaget dansk ved Statens Erhvervspædagogiske Læreruddannelse for lærere ved de tekniske skoler

(Tekniske skoler)

I medfør af § 10, stk. 1a, i lov nr. 191 af 4. juni 1964, jvf. lovbekendtgørelse nr. 187, af 9. april 1981, om godkendelse af handelsskoler, tekniske skoler og maskinmester- og maskinistskoler og tilskud m.v. til disse skoler, fastsættes herved følgende regler om gennemførelse af kursus for deltagere i Statens Erhvervspædagogiske Læreruddannelse's kompetencegivende kursus i dansk.

Lærere, der har gennemført det kompetencegivende kursus og har bestået prøven i overensstemmelse med cirkulærets regler, kan af direktoratet for erhvervsuddannelserne godkendes til at undervise i faget dansk ved efg-uddannelserne på de tekniske skoler.

1. Gennemførelse af kursus.

1.1 Der er mødepligt til kurset og kursusfravær må ikke overstige 20% af undervisningstiden i hvert semester.

1.2 De i læseplanen beskrevne obligatoriske opgaver skal være afleveret og godkendt.

1.3 Den skriftlige besvarelse af 4. semesteropgaven skal godkendes af SEL's underviser og en af SEL godkendt censor. De nærmere retningslinier og kriterier for godkendelse af 4. semesteropgavebesvarelsen fremgår af læseplanen.

1.4 Obligatoriske opgaver skal løses som enkeltpersonopgaver, med mindre andet er angivet i læseplanen.

2. Afholdelse af prøve.

2.1 SEL foranstalter afholdelse af prøve. Prøven afholdes senest 1 måned efter kursus er afsluttet. Prøverne er offentlige. Forudsætningen for at aflægge prøve er, at eksaminanden har deltaget i kurset - efter de under pkt. 1 anførte bestemmelser.

2.2 Tilmelding til prøven skal finde sted inden for den af SEL meddelte tidsfrist.

2.3 Prøven, der er mundtlig, afholdes i det pensum, der er anført i læseplanen. Eksaminationen tager sit udgangspunkt i den i forbindelse med kurset udarbejdede obligatoriske opgave i 4. semester.

Det er alene den mundtlige præstation, der vurderes, idet opgavebesvarelsen ikke indgår i bedømmelsen.

2.4 Eksaminationen foretages af en SEL's undervisere i faget. I bedømmelsen deltager en af SEL godkendt censor. Bedømmelsen foretages af eksaminator og censor i forening. Der gives karakteren bestået/ikke bestået. Kan der ikke opnås enighed om bedømmelsen er censors vurdering afgørende.

Ved fastlæggelsen af kriterier for bedømmelsen af prøven tages udgangspunkt i læseplanen og dens bestemmelser om pensum og obligatoriske opgaver i kursusforløbet.

2.5 Klage over forhold vedrørende prøven skal indsende til SEL senest 6 dage efter prøvens afholdelse.

2.6 Til behandling af klager nedsætter direktoratet for erhvervsuddannelserne et klageudvalg bestående af 3 medlemmer (repræsenterende DTL, SEL og direktoratet). Desuden tilknyttes 1 person som tilforordnet med særlig indsigt i uddannelsen.

Direktoratet kan fastsætte nærmere retningslinier for udvalgsarbejdet.

2.7 Den, der ikke består prøven, har adgang til at indstille sig til en ny prøve. SEL arrangerer ny prøve afholdt senest 6 måneder efter den ordinære prøve. Ingen kan indstille sig til prøve mere end 2 gange.

2.8 Tilmeldte til prøve, der på grund af sygdom eller af anden gyldig grund dokumenterer, at være blevet forhindret i at deltage, kan få tilladelse til at indstille sig til en ny prøve, der afholdes senest 6 måneder efter den ordinære prøve.

3. Udstedelse af kursusbevis.

3.1 SEL udfærdiger bevis for bestået prøve med angivelse af kursets indhold og varighed.

4. Dispensationsregler.

4.1 SEL kan i særlige tilfælde dispensere fra de under punkterne 1.1, 2.2, 2.7 (6 måneders fristen) og 2.8 nævnte regler.

P.d.v.

e.b.

Finn Christensen

undervisningsinspektør

Officielle noter

Ingen