Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om gennemførelse af kursus i fællesfaget idræt ved Statens erhvervspædagogiske Læreruddannelse/Danmarks Højskole for Legemsøvelser for lærere ved de tekniske skoler

(Tekniske skoler)

I medfør af § 10, stk. 1,a i lov nr. 191 af 4. juni 1964, jvf. lovbekendtgørelse nr. 187, af 9. april 1981, om godkendelse af handelsskoler, tekniske skoler og maskinmester- og maskinistskoler og tilskud m.v. til disse skoler, fastsættes herved følgende regler om gennemførelse af kursus for deltagere i Statens erhvervspædagogiske Læreruddannelse's kompetencegivende kursus i idræt.

Lærere, der har gennemført det kompetencegivende kursus i overensstemmelse med cirkulærets regler, kan af direktoratet for erhvervsuddannelserne godkendes til at undervise i faget idræt ved efg-uddannelserne på de tekniske skoler.

1. Gennemførelse af kursus.

1.1 Der er mødepligt til kurset og kursusfravær må ikke overstige 20 % af undervisningstiden i hver kursusdel.

1.2 Arbejdsformen vil stille krav om deltageraktivitet i såvel den praktiske afprøvning som i en analyse og drøftelse af det behandlede stof med særlig henblik på personlig videreudvikling af de bearbejdede områder.

1.3 De i læseplanen beskrevne obligatoriske opgaver skal være afleveret og godkendt.

1.4 Obligatoriske opgaver skal løses som enkeltpersonsopgaver, med mindre andet er angivet i læseplanen.

2. Udstedelse af kursusbevis. 2.1 DHL udfærdiger bevis for deltagelse med angivelse af kursuts indhold og varighed.

3. Dispensationsregler. 3.1 DHL kan i særlige tilfælde dispensere fra de under punkt 1.1 nævnte regler.

P.d.v.

e.b.

Litha Christiansen

viceinspektør

Officielle noter

Ingen