Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om gennemførelse af kursus i fællesfaget ergonomi ved Statens erhvervspædagogiske Læreruddannelse for lærere ved de tekniske skoler

(Tekniske skoler)

I medfør af § 10, stk. 1,a i lov nr. 191 af 4. juli 1964, jfr. lovbekendtgørelse nr. 187, af 9. april 1981, om godkendelse af handelsskoler, tekniske skoler og maskinmester- og maskinistskoler og tilskud m.v. til disse skoler, fastsættes herved følgende regler om gennemførelse af kursus for deltagere i Statens erhvervspædagogiske Læreruddannelse's kompetencegivende kursus i ergonomi.

Lærere, der har gennemført det kompetencegivende kursus i overensstemmelse med cirkulærets regler, kan opnå tillægskompetence i faget ergonomi.

1. Gennemførelse af kurset.

1.1 Der er mødepligt til kurset og kursusfravær må ikke overstige 20% af undervisningen i hver kursusdel.

1.2 Den i læseplanen beskrevne obligatoriske opgave skal være afleveret og godkendt inden det samlede kursusforløbs afslutning.

1.3 Den i læseplanen beskrevne obligatoriske opgave kan afleveres som en enkeltpersonsopgave eller som en del af et gruppearbejde.

2. Afholdelse af prøve.

2.1. SEL foranstalter intern evaluering på hver kursusdel.

3. Udstedelse af kursusbevis.

3.1 SEL udfærdiger kursusbevis med angivelse af kursets indhold og varighed.

P.d.v.

e.b.

Litha Christiansen

viceinspektør

Officielle noter

Ingen